Axier.se

För bättre aktieaffärer

Intervju med Micropos VD Tomas Gustafsson

AktieTorget-listade Micropos huvudprodukt heter RayPilot och är ett tillbehör till dagens strålbehandling. Produktens huvudsakliga uppgift är att lokalisera tumörens position i realtid vilket möjliggör en säkrare och mer effektiv behandling. Axier Equities har varit i kontakt med VD Tomas Gustafsson för att besvara ett antal frågor rörande bolagets verksamhet.


Kan du berätta kort om RayPilot?


RayPilot är ett tillbehör till dagens strålterapi som lokaliserar tumören i realtid. Systemet består av en sändare som läggs in i kroppen, en mottagare som läggs på behandlingsbordet och en mjukvara som exakt visar var tumörområdet är i förhållande till strålen. En högre precision möjliggör att rätt stråldos kan användas, vilket ökar effekten, minskar biverkningarna och kan korta ner behandlingstiden från 40 tillfällen ner mot fem, utspridda på 1-2 veckor.

Den här typen av komprimerad behandling kallas ”hypofraktionering” och börjar väcka mer och mer intresse världen över, men metoden ställer högre krav på tekniken och det som finns på klinikerna idag räcker inte till. Det klinikerna gör idag är att sätta tre guldmarkörer i prostatan vilket ger en röntgenbild som hela behandlingen utgår ifrån, och för att sedan gardera sig mot tumörens rörelser används en större strålyta än vad som egentligen är nödvändigt. Det klinikerna gör idag är att sätta tre guldmarkörer i prostatan som gör att man med röntgen kan avgöra var prostatan är innan behandlingen men inte har någon kontroll under behandlingen. Sahlgrenska Universitetssjukhuset har med RayPilot sett att prostatan kan röra sig över 1 cm under pågående behandling vilket tidigare inte kunnat detekteras, och för att gardera sig mot tumörens rörelser används en större strålyta än vad som egentligen är nödvändigt.


Hur mycket kostar ett RayPilot-system?


Mottagarsystemet, vilket är en platta som läggs direkt på behandlingsbordet, kostar cirka 185 000 euro. Det kan jämföras med själva strålkanonen som kostar cirka 15-30 miljoner. Sändaren är en förbrukningsvara som kostar 670 euro.


Hur skiljer ni er mot svenska C-Rad som också arbetar med positioneringsverktyg?


C-Rads produkter detekterar patientens position vilket ger precisa resultat på var patienten ligger på behandlingsbordet och därmed exempelvis var hudnära tumörer finns. Vi detekterar istället var tumören inuti kroppen befinner sig, detta är speciellt användbart på tumörer och organ som kan röra sig utan att det syns från utsidan. Våra produkter skulle mycket väl kunna användas tillsammans.


Ni har deltagit på ett femtiotal olika mässor sedan bolaget bildades 2006. Hur brukar ni bli bemötta där?

Vi har vanligtvis ett stort intresse kring vår monter. De två absolut vanligaste frågorna vi får är: 1. Finns det någon risk för infektion? Patienten ska ju trots allt ha en sladd genom huden, under en begränsad tid.

Vi svarar då att det inte är några problem med infektioner och att om det mot förmodan skulle uppstå så kan man ge vanlig antibiotika för detta. Vi har nu närmare 1 000 behandlingstillfällen och erfarenhet från flera olika kliniker där patienterna utan tvekan skulle välja att ha en RayPilot sändare implanterad igen. I Italien har kliniken berättat att de haft flera patienter som varit beredda att betala för att få vara med i deras första utvärdering av produkten.


Den andra frågan vi får är om sändaren ligger still efter att den placerats. Svaret är att ja, den ligger still med hjälp av små hullingar. Varken sladden eller sändaren ger upphov till några problem, även om patienten naturligtvis känner av att han har en sladd en liten bit in i kroppen vilket kan ge upphov till visst obehag. Det är emellertid obetydligt med tanke på ändamålet.


Var används RayPilot idag?

RayPilot-systemet finns idag på fyra universitetssjukhus i Europa. Karolinska Universitetssjukhuset och speciellt överläkare Enrique Castellanos har varit framsynta och viktiga i att få igång den kliniska användningen. En annan viktig samarbetspartner är Århus Universitetssjukhus i Danmark där vi kopplat ihop systemet med en strålbehandlingsmaskin från Varian och styr strålen så att den följer efter strålmålet när det rör på sig. Utöver det har en privatklinik som ingår i en kedja av Italienska sjukhus använt RayPilot sedan i maj i år och kommer verka som en bra referens både inom kedjan och för övriga intresserade kliniker. Användarresponsen har så här långt varit positiv och vi har kunnat ta upp diskussioner med flera potentiella kunder i Europa.


Vad kommer att krävas för att få igång försäljningen?

Vi kommer behöva öka vår aktivitet på marknadssidan även om vi idag har distributörer och partners som gör att vi täcker in närmare 80 % av Västeuropas strålbehandlingskliniker. Hittills har jag fått ansvara helt för den biten, men det börjar bli alltför tidskrävande för att kombinera med det övriga arbetet. Vår plan är att ta in en säljare som arbetar heltid med dessa frågor och som kan stödja och driva på våra distributörer.


Finns det någon särskild publikation eller studie ni saknar?

Det vi skulle behöva är en hälsoekonomisk analys vilket vi nyligen börjat titta på. Vi skulle också ha nytta av en effekt- och användarstudie bland någon av de kliniker som använder RayPilot. Starka referenser och publikationer är ovärderligt i kontakten med nya kunder. En stor fördel är att klinikerna parallellt med vanlig användning kan samla på sig vetenskapliga data som de kan publicera.

Hur kommer RayPilot att vidareutvecklas framöver?

Produkten kommer att anpassas för fler cancerformer; initialt fokuserar vi på prostatacancer och utvecklar parallellt lösningar för gyn- lever- och barncancer. Mottagarsystemet har nyligen uppdaterats och sändaren kommer att modifieras i närtid för att få in en funktion som mäter vilken stråldos som har träffat tumörområdet. Idag mäts stråldosen vid huden och den faktiska dosen som det behandlade organet blir utsatt för kan bara uppskattas. Det är faktiskt lagkrav på att klinikerna ska mäta den exakta dosen, men lagen följs kanske inte så strikt som den borde. Som utomstående kan man tycka att det är givet att det blir rätt, men senast i förra veckan var det en artikel i Dagens Medicin som berättade att en läkare och ett antal fysiker i Frankrike blivit åtalade för dråp då  450 patienter fått fel stråldoser varav minst sju personer dött av detta. Med en dosimeter i tumörområdet hade detta upptäkts. Utöver dosmetrifunktionen har vi under året uppgraderat sändaren med ett identitetschip som kopplar RayPilot mot patientens specifika behandlingsschema. Då har vi en helt unik produkt som ökar patientsäkerheten och minskar risken för felbehandling både genom att lokalisera tumören i realtid, mäta dosnivåer och identifiera patienten.

Aktiekursen har gått stadigt neråt sedan introduktionen i slutet av 2009. Vad tror ni detta berott på?

Vårt fokus har varit att få igång referensanvändare och få fram klinisk dokumentation som stödjer produktens funktion. Det kanske har tagit lite längre tid än vi trott att komma dit vi är idag, och förseningar betyder i regel sjunkande aktiekurser eftersom tålamodet tryter hos många. Sen har en av våra tidigare sålt av hela sitt innehav vilket vi tror har pressat kursen. Denna ägaren har till uppgift att investera i tidig fas för att sedan avveckla, så att de valt att sälja har inte nödvändigtvis med deras syn på vår verksamhet att göra.

Hur har Din syn på bolaget och dess möjligheter förändrats de senaste åren?

För 1-2 år sen hade vi inte så mycket att komma med i förhandlingsarbetet, men idag har vi stärkt vår vetenskapliga dokumentation och fått ett antal respekterade kunder i branschen att teckna avtal med oss, bland annat Århus. Detta har lett till mer ingående diskussioner med kliniker och företag som är intresserade av vår teknik. Jag har naturligtvis alltid varit positivt inställd till företaget, men att vi fått bättre självförtroende på senare tid i takt med de kommersiella och vetenskapliga framgångarna är det inget att orda om. Förhandlingarna går hela tiden framåt och uppmärksamheten kring oss som bolag fortsätter att öka. Vår förhoppning är att kunna bidra till en ökad automation och patientsäkerhet inom strålbehandling. Tekniken finns där, nu behöver den också upptäckas och kombineras på rätt sätt. Vi har t ex. påbörjat arbetet med att integrera vår mjukvara med en av de större aktörerna inom strålbehandling där vi bl a kommer kunna ställa in behandlingsbordet för att tumören skall ligga mitt i strålfältet.

Välkommen att teckna aktier i Micropos Medical AB

Micropos Medical genomför en företrädesemission som startar måndag den 15 oktober. Information om emissionen sänds under kommande vecka ut till alla på avstämningsdagen registrerade aktieägare. Det är även möjligt för nya investerare att teckna sig i emissionen. Memorandum och teckningssedlar kommer att finnas tillgängligt på bolagets hemsida www.micropos.se och på AktieTorgets hemsida www.aktietorget.se under emissionstiden.

Varför skall man då teckna sig för aktier i Micropos Medical?
Efter att i huvudsak koncentrerat sig på att färdigställa sina produkter, få igång klinisk användning och publicera resultat, kan nu Bolaget fokusera arbetet på försäljning. Med närmare 1 000 behandlingstillfällen på patienter vet de att systemet för att öka precisionen vid strålbehandling håller måttet, vilket sjukhus och privatkliniker liksom andra utrustningstillverkare inom strålbehandling också börjar förstå. Micropos får nu många förfrågningar och erbjudanden om samarbeten från olika håll. Bolaget har en helt annan position på marknaden än tidigare och har offertförfrågningar från flera Europeiska sjukhus.

Innan emissionen har Bolaget erhållit garanti- och avsiktsförklaringar motsvarande 33 procent av emissionen från både de insatta i Bolaget i form av styrelsen och närstående till styrelsen, medarbetare och undertecknad men även från nya investerare. Till dessa utgår ingen ersättning för garanti- eller avsiktsförklaringarna.

Emissionsmemorandum 

Teckningssedel

Erbjudandet i sammandrag:
- Teckning av nya aktier ska ske under perioden 15 oktober till den 30 oktober 2012.
- Teckningskursen är 1 krona per aktie.
- Erbjudandet omfattar högst 6 000 000 aktier, varav 5 849 920 tecknas med stöd av teckningsrätter och resterande 150 080 aktier erbjuds vid övertecknande av emissionen. Idag har Micropos 17 549 760 aktier.
- Aktieägares företrädesrätt utövas med stöd av teckningsrätter. Den som är registrerad som aktieägare på avstämningsdagen erhåller en (1) teckningsrätt för varje befintlig aktie. Tre (3) teckningsrätter berättigar till teckning av en (1) ny aktie, vilket innebär att 5 849 920 aktier fördelas med stöd av teckningsrätter. Vid överteckning av emissionen erbjuds ytterligare 150 080 aktier som fördelas i första hand i förhållande till den teckning som skett med stöd av teckningsrätter.

 

 Om Micropos Medical AB (publ):
Micropos Medical AB (publ) (www.micropos.se) utvecklar och säljer framtidens produkter för precisionsbehandling av cancer. Bolagets första produkt RayPilot® är inledningsvis avsedd för att säkerställa en förbättrad strålbehandling av prostatacancer.

Med en högre precision kan man på ett säkert sätt fokusera strålningen på prostata och öka stråldosen vilket därmed kan ge en ökad möjlighet till en botande behandling samtidigt som vanligt förekommande biverkningar kan minska och behandlingstiden kortas.

RayPilot® kan liknas vid ett GPS-system och består av tre delar; sändare, mottagarsystem och mjukvara. RayPilot® systemet är CE-certifierat och därmed godkänt för Europeisk användning. Bolaget är listat på AktieTorget under aktiesymbolen MPOS.

   
Kommentarer
Namn:
E-post:
Kommentar:
 
Marknadsinformation
Namn+/-Senast
Dax236.413466
HangSeng348.528594
OMX Stockholm 300.41672
S&P 5003.72579
OMXS 30
Vårt unika koncept
Medlemskap på Axier.se innebär inte att man tvingas binda sig till prenumerationsavgifter! Som enda leverantör på marknaden av teknisk analys erbjuder vi idag förutom prenumeration även Pay-Per-View och Kontantkort.

Axier.se erbjuder teknisk analys, statistisk analys och insider analys i de mest omsatta och mest spännande aktierna på börsen. När du vill investera finns det alltid en teknisk analys, högst nåra dagar gammal och har det hänt något speciellt bevakar vi aktien extra noga.
Blir kund idag!