Axier.se

För bättre aktieaffärer

Ikonoskop


Ikonoskop – det sade bara klick…

  • Ikonoskop är ett av två företag som kan både analoga och digitala kameror
  • Marknaden växer med i genomsnitt 14 procent per år
  • En färdig prototyp finns redan färdig
  • Ikonoskop är kassaflödespositivt då leveranserna påbörjas pga förhandsbeställningar

Sammanfattning

Det lilla teknikföretaget Ikonoskop har sedan 2003 utvecklat världens minsta digitala filmkamera för professionella filmare med en vikt understigande 1,5 kilo. Trots att kameran inte lanserats ännu finns det redan ett antal förhandsbeställningar som garanterar att Ikonoskop kommer att ha ett positivt kassaflöde den dagen då kameran lanseras.

Under de senaste åren har kameran utvecklats och bolaget har dragit fördel av den snabba utvecklingen av minnen och sensorer, något som gör att kameran, A-cam dII, trots sin litenhet ändå rymmer världens snabbaste minneskort och har en skrivhastighet som är dubbel så snabb som den som närmaste konkurrenten kan erbjuda. A-cam dII är dessutom den enda digitala filmkameran på marknaden att spela in i okomprimerat DNG-format.

Bland de trigger som Axier ser är det den snabba underliggande tillväxten i marknaden, mer än 13 procent per år som vi vill framhålla. Att grundarna redan tidigt sett ett behov av att stärka styrelsen med extern kompetens, bland annat entreprenören Fredrik Månsson som varit aktiv ett stort antal tillväxtföretag, ser vi som positivt.

Ledningen har en ganska aggressiv plan för sin försäljning och räknar med att redan inom två år lyckats med att öka försäljningen till 500 kameror per år. I och med att denna är utvecklad av professionella slutanvändare finns det en mycket god möjlighet att detta mål rent av slås.

Antal aktier (före emissionen)

903 966*

Notering

Aktietorget

VD

Viktor Björk

Största ägare (%)

Piren Venture, 26,1 % *

Webb

www.ikonoskop.com

Market Cap

14,9 Mkr*

Axiers rekommendation

Teckna

Risk

Mycket hög

Potential

Mycket hög

*Innan nyemissionen

Företaget

Sedan Hasselblad såldes till utlandet har Sverige saknat ett ledande kameraföretag, något som Ikonoskop har för avsikt att ändra på. Sedan 2003 har bolaget inlett det arbete som styrelsen hoppas att skall komma att omdana filmkameramarknaden. Redan i dag har Ikonoskop lanserat en produkt, och den pågående emissionen skall användas till att ta nästa kamera till produktion, denna gång i form av den digitala uppföljaren A-cam dII.

I grundutförande kommer en ny A-cam dII att kosta 6,950 Euro. En fungerande prototyp finns redan färdig, och den färdiga kameran kommer att finnas tillgänglig för leverans i maj 2010. Bolaget har redan idag förhandsordrar som garanterar ett positivt kassaflöde den dag kameran börjar levereras till kund.

Ikonoskop är ett av enbart två företag globalt som utvecklar, tillverkar, förstår och kan dra nytta av att ha produkter inom både analogt och digitalt professionellt filmskapande. Bolagets första produkt, den analoga kameran, A-cam SP-16, har fått ett mycket gott mottagande och den används både i spel- och reklamfilmer. Bland annat har denna använts i samband med produktionen av Mel Gibsons långfilm Apocalypto och nyttjas dagligen i internationella reklamfilmer för storföretag som Nike och Mercedes.

Med introduktionen av en helt ny kamera, den digitala, avser företaget att upprepa den bedriften på en större marknad. Som en avslutande del av utvecklingsarbetet lyfts Ikonoskop nu upp som en fullvärdig konkurrent till Arri, RED, Aaton, Panavision och andra leverantörer av professionell utrustning i och med att företaget öppnas för nya investeringar.

Fram till i början av oktober 2009 har Ikonoskop erhållit 43 förhandsorder av A-cam dII. I samband med att förhandsorder lämnats till Ikonoskop har Bolaget erhållit en handpenning, motsvarande tio procent av varje kameras värde. Sedan början av 2009 har Ikonoskop, beaktat förseningar i utvecklingsplanen i kombination med ett behov av kapital, valt att hålla en låg profil i sin marknadsföring och inte uppmuntrat till nya förhandsorder.

Detta till trots finns 43 förhandsorder och därutöver har många aktörer visat ett intresse att köpa kameran så snart den är färdig för leverans. Efter genomförandet av aktuell nyemission avser Ikonoskop igen gå på offensiven marknadsmässigt och bedömer möjligheten att ta betydligt fler förhandsorder som mycket goda.

A-cam dII är beräknad att börja levereras till kund under maj 2010. Inledningsvis bedömer styrelsen att Bolaget kan leverera 25 A-cam dII per månad för att sedan gradvis öka leveranskapaciteten under resten av året. Styrelsens bedömning att bolaget, tack vare befintliga förhandsorder, kommer att nå ett positivt kassaflöde på månadsbasis så snart leveranser kan inledas.

Styrelsen bedömer att de under nästa räkenskapsår kan sälja 300 stycken A-cam dII. Under påföljande räkenskapsår är Ikonoskops målsättning att sälja 500 stycken A-cam dII. Därutöver kommer viss försäljning av bolagets analoga kamera (A-cam SP-16) att ske, dock i liten skala, samt försäljning av tillbehör till de båda befintliga kameror.

Aktien och erbjudandet

I samband med den kommande noteringen genomför Ikonoskop en nyemission i vilket upp till 530,000 aktier erbjuds allmänheten, motsvarande en ökning av antalet aktier med 57 procent. Aktierna tecknas i poster om 200 stycken, till en kurs om 16,50 SEK, motsvarande 3,300 SEK per post.

Teckningsperioden löper mellan den 14 och den 28 oktober varefter aktien kommer att noteras på Aktietorget den 27 november. Teckning sker genom Sedermera Fondkommission som också kommer att agera likviditetsgarant i aktien då den noteras.

Under förutsättning av att emissionen blir fulltecknad kommer Ikonoskop att tillföras cirka 8,7 MSEK, före emissionskostnader. Cirka 5 MSEK är avsedda att användas till utvecklingsarbete av A-cam dII, cirka 2 MSEK till operativa kostnader och cirka 1 MSEK till kostnader förknippade med marknadsföring och försäljning. Bolagets ledning har kommunicerat att denna behöver sammanlagt 7,2 Mkr för att Ikonoskop skall klara av det närmaste årets utvecklingskostnader och investeringar. I det fall erbjudandet inte når denna teckningsgrad kommer emissionen inte att fullföljas. Redan i dag har bolaget emellertid teckningsförbindelser som 3,7 Mkr, det vill säga mer än halva detta belopp.

Marknad

Ikonoskop verkar på en global marknad, där de största delmarknaderna utgörs av USA, Tyskland och Storbritannien. Totalt sett så beräknas den totala professionella digitala TV- och filmkameramarknaden uppgick 2006 till ungefär €214 miljoner för att öka till närmare €450 miljoner till år 2013, en genomsnittlig tillväxt om elva procent per år. Marknaden för det segment som Ikonoskop arbetar inom förväntas emellertid öka med mer än så, närmare tretton procent.

År

Digital Cinema (€ miljoner)

2006

15,8

2007

16,6

2008

18,0

2009

20,4

2010

17,6

2011

26,4

2012

20,6

2013

37,5

Årlig tillväxttakt

11%

 

Det marknadssegment som Ikonoskop är verksamt inom, Digital Cinema, visade under 2006 en total omsättning om drygt €15 miljoner och förväntas växa till drygt €37 miljoner till år 2013. Källa: Frost & Sullivan med flera.

Bolagets ledning anser att den största konkurrensen kommer från de företag som tillverkar och säljer digitala filmkameror, främst Sony, RED Digital Cinema och The Arri Group.

Möjligheter och risker

En av de stora riskerna som Axier ser med att investera i mindre bolag på Aktietorget är att de sällan uppmärksammas i den omfattningen de förtjänar. Många av de bolagen som finns noterade på de mindre listorna beläggs därför med en riskpremie på grund av avsaknaden av information. Eftersom bolaget är tämligen nytt så vet vi i dag inte hur pass ”aktieägarvänligt” det kommer att vara i sin kommunikation, men Axier konstaterar emellertid att Ikonoskop har en extern presskontakt. Vi vet i dag emellertid inte om denna är inriktad mot de potentiella köparna eller övriga intressenter.

Axier förespråkar att de företag som noteras på de mindre listorna ägnar tid åt sina aktieägare och den finansiella kommunikationen gentemot dessa. Görs detta på ett korrekt sätt så kommer antalet aktieägare att öka, men framförallt kommer handeln att bli mer genomlyst. Bolag med alltför få aktiva ägare drabbas ofta av såväl en låg likviditet som en stor spread. En av riskerna med att investera i ett bolag som noteras på en av de mindre listorna är således att det kan vara svårt att sälja alltför stora poster vid ett tillfälle som en ägare önskar.

En annan risk vi ser är att bolagets prognoser varit alltför förhoppningsfulla. Axiers erfarenhet säger att det aldrig går som planerat med en ny produkt, det uppstår alltid problem under resans gång. Hur pass stora problem dessa för med sig det är olika, och det är en styrka om ledningen kan vända dessa till sin fördel. I fallet Ikonoskop vet vi inte alls hur det kommer att gå, vi vet inte heller hur ledningen har tänkt sig lägga upp sina informationsflöden.

Den största faran vi ser med aktien är emellertid att den kommer att attrahera tekniskt intresserade investerare, sådana som gör en investering i Ikonoskop med hjärtat och med sitt tekniska synsätt vilket gör att den fria floaten och handeln kan komma att påverkas negativt.

Axiers bedömning

Att göra en bedömning av Ikonoskop är otroligt svårt. En fundamental analys bygger på att summera och nuvärdesberäkna de framtida beräknade kassaflödena. Problemet med ett ”förhoppningsbolag”, vars produkter ännu inte finns tillgängliga på marknaden, är att det är ytterst svårt att göra en bedömning av de framtida intäkterna. Nu skiljer sig emellertid Ikonoskop väsentligt från de flesta av bolag som gör emissioner för att kunna säkerhetsställa utvecklingen av sina produkter. Ledningen för Ikonoskop har kommunicerat att det redan i dag finns så pass många förhandsbeställningar på den nya kameran, A-cam dII, att bolaget kommer att uppnå ett positivt kassaflöde redan vid leverans.

Axier ser emellertid att det finns en stor marknad för denna typ av produkt, enligt konsultföretag som bland annat Frost & Sullivan uppgår den totala marknaden till cirka 20 miljoner euro, samtidigt som marknaden växer med i genomsnitt 13 procent per år. Den stora frågan är, hur pass stor del av denna kaka kan Ikonoskop komma att ta?

Ledningen skriver i memorandumet att denna gör bedömningen att bolaget kommer att kunna leverera upp till 1,000 kameror under det andra året. Axier anser att detta är en ganska aggressiv målsättning i och med att det i dagsläget endast finns förhandsbeställningar på 45 stycken kameror. Visserligen har ledningen valt att agera försiktigt i fråga om marknadsföring och försäljning av kameran intill dess att denna finns färdig för leverans, men vår spontana reaktion var ändå att detta var ett ganska högt satt mål. Emellertid, detta är ett bolag med en synnerligen utvecklad teknisk produkt, och vi vet av erfarenhet då vi tittat närmare på produktcyklerna i andra företag att det finns ett stort antal användare som vill vara först med att äga och använda nya så kallade state of the art produkter. Vi ser således att det finns en möjlighet att det enligt oss högt satta målet infrias. Vi vill emellertid poängtera att detta är en nischad bransch som vi inte behärskar till fullo och att de mål som Axier ser som högt ställda mycket väl kan komma att visa sig vara för låga.

Vi konstaterar att det kommer vara synnerligen svårt att sätta en riktkurs i kronor på detta företag. Vi ser redan nu att aktiens framtida kursutveckling kommer att vara synnerligen nyhetsdriven. Det kommer att räcka med att bolaget kommunicerar ett avtal varvid kursen raskt kan komma att dubblas. För den placeraren som är beredd att acceptera en hög risk kan således en investering i Ikonoskop vara en mycket bra placering.

*Axier Equities har - indirekt - av styrelsen i Ikonoskop anlitats för att underlätta kommunikationen med svenska kapitalplacerare och nyhetsmedier, bland annat i form av denna analys.

Vare sig Axier Equity eller någon av Axiers anställda eller frilansande analytiker äger aktier i Ikonoskop. Samtliga eventuella förändringar av innehav i Ikonoskop kommer att rapporteras löpande

 

Ansvarsbegränsning

Att investera i aktier är alltid förknippat med risk. Axier.se tar inget ansvar för eventuella förluster till följd av investeringsbeslut som grundar sig på bolagets analyser. Axier.se garanterar inte heller att informationen i analysmaterialet är fullständig eller korrekt.

 

Disclaimer

Axier.se är en oberoende aktör som ägs av Axier Equities AB. Fokus ligger på teknisk och statistisk analys samt fundamentala analyser av small- och microcapbolag.

 

Intressekonflikter

Axier Equities strävar efter att undvika intressekonflikter. Det finns interna regler för hur eventuella intressekonflikter skall hanteras. Syftet med rutinerna är att säkerställa Axier Equities:s ställning som oberoende.

Axier.se erbjuder olika typer av tjänster till sina kunder, bland annat erbjuder Axier Equities:

 

v  Annonsering via banners och utskick

v  Sponsorbevakning, en tjänst varvid kunden betalar för en oberoende aktieanalys som sprids via Axier.se

v  Prenumerationer av teknisk, statistisk och fundamental analys

v  RåvaruJournalen

 

Axier Equities:s analytiker eller frilansande analytiker kan inneha värdepapper i bolag som analyseras på Axier.se. I förekommande fall anges det i samband med publicering av initial analys.

 

Axier Equities lämnar inte investeringsråd

Analyser och annat material på Axier.se tillhandahålls endast som allmän information och skall under inga förhållanden användas eller betraktas som någon uppmaning, rekommendation eller något råd, att köpa eller sälja enskilda aktier. Axier Equities tar inte hänsyn till kundens särskilda ekonomiska situation, syfte med investeringar eller andra kundspecifika behov.

 

Placerare bör söka finansiell rådgivning i det enskilda fallet avseende lämpligheten av tilltänkta aktieinvesteringar som Axier Equities analyserar. Kunden bör därför endast beakta Axier Equities och Axier.se som en av flera källor för sitt investeringsbeslut.

 

Källor

Analyserna är baserade på källor som betraktas som tillförlitliga. Trots att Axier Equities försöker säkerställa att innehållet i analyserna skall vara korrekt och inte missvisande garanterar inte Axier att uppgifterna är tillförlitliga eller fullständiga. Vidare måste läsare vara införstådd med att de framtidsutsikter som Axier Equities prognostiserar i analyser inte alltid kommer att infrias.

 

Axier Equities friskriver sig från och svarar inte i något fall, oavsett vårdslöshet, gentemot läsare av analyserna eller tredje man, för förlust, vare sig direkt eller indirekt, som uppkommer på grund av innehållet i analys publicerad på Axier.se.

 

Material publicerat på/av Axier.se är skyddat av upphovsrätt och får inte utan tillstånd kopieras, återanvändas, distribueras eller publiceras.

 

Important notice

The information in this presentation is not for release, publication or distribution, directly or indirectly, in or into the United States, Australia, Canada, Hong Kong or Japan.

 

The information in this presentation shall not constitute an offer to sell or the solicitation of an offer to buy, nor shall there be any sale of the securities referred to herein in any jurisdiction in which such offer, solicitation or sale would require preparation of further prospectuses or other offer documentation, or be unlawful prior to registration, exemption from registration or qualification under the securities laws of any such jurisdiction.

 

The information in this presentation does not constitute or form a part of any offer or solicitation to purchase or subscribe for securities in the United States. The securities mentioned herein have not been, and will not be, registered under the United States Securities Act of 1933 (the “Securities Act”). The securities mentioned herein may not be offered or sold in the United States except pursuant to an exemption from the registration requirements of the Securities Act. There will be no public offer of securities in the United States.

 

The information in this presentation may not be forwarded or distributed to any other person and may not be reproduced in any manner whatsoever. Any forwarding, distribution, reproduction, or disclosure of this information in whole or in part is unauthorized. Failure to comply with this directive may result in a violation of the Securities Act or the applicable laws of other jurisdictions.

Marknadsinformation
Namn+/-Senast
Dax23.815443
HangSeng220.629219
OMX Stockholm 30-13.42242
S&P 5003.72579
OMXS 30
Vårt unika koncept
Medlemskap på Axier.se innebär inte att man tvingas binda sig till prenumerationsavgifter! Som enda leverantör på marknaden av teknisk analys erbjuder vi idag förutom prenumeration även Pay-Per-View och Kontantkort.

Axier.se erbjuder teknisk analys, statistisk analys och insider analys i de mest omsatta och mest spännande aktierna på börsen. När du vill investera finns det alltid en teknisk analys, högst nåra dagar gammal och har det hänt något speciellt bevakar vi aktien extra noga.
Blir kund idag!