Axier.se

För bättre aktieaffärer

Börs och Marknad

Oboya växer så det knakar

Oboya
Oboya, växer så det knakar

Oboya, växer så det knakar

Detta är Oboya

Oboya Horticulture är en internationell koncern med bas i Sverige. Bolaget startades 2006 och är verksamt inom produktion och service till odlingsindustrin.

Det långsiktiga målet är att bli världsledande inom tillverkning och försäljning av förbruknings- och logistikprodukter till odlingsbranschen. Såsom tillverkare och leverantör av ett brett produktsortiment har Oboya en unik ställning på världsmarknaden.

Oboya Horticultures avsikt är att växa organiskt med 20-30% de kommande åren. Utöver det räknar Bolaget med att göra strategiska förvärv av bolag med kompletterande produktsortiment eller distributionskanaler.

Oboya Horticulture Industries AB:s affärsidé är att genom egna produktionsanläggningar i Asien, Europa, Afrika och Nord- och Sydamerika vara en totalleverantör av produkter till odlingsindustrin.

Bakgrund till emissionen

Oboya Horticulture är en koncern i stark tillväxt. Tillväxten sker både organiskt och genom förvärv av bolag.

Koncernen består idag av fjorton företag som är verksamma inom tillverkning och/eller försäljning av produkter relaterade till blomsterindustrin.

Oboya Horticultures strategi är att växa genom förvärv av företag inom samma verksamhetsområde för att därigenom bredda utbudet av produkter, rationalisera tillverkningen och etablera sig på nya marknader och kundgrupper. Branschen som Oboya är verksam i är i dagsläget mycket fragmenterad och består av ett stort antal tillverkare. Däremot finns det bara några stora grossister på marknaden, men dessa har inte någon egen tillverkning. Här skiljer sig Oboya från de övriga genom att ha en ambition att inom egna led ha hela kedjan från tillverkning till slutkund.

Mål

Oboya Horticulture har som långsiktigt mål att vara ett världsledande tillverknings- och säljbolag av förbruknings-och logistikprodukter till odlingsindustrin.

Vision

Oboya Horticulture ska förbättra och bidra till blommors, växters och örters 'supply chains', dvs branschens försörjningskedja för att öka effektivitet, kvalitet, miljö och utveckling.

Vision

Verksamhet

Oboya Horticulture har från det att verksamheten startades av Robert Wu 2006 varit inriktad på produktion och service till de globala och lokala odlingsmarknaderna.

Bolagets verksamhet inkluderar utveckling, produktion och försäljning av exempelvis;

  • Förpackningslösningar till odlingsindustrin såsom kryddväxter, sallader, blommor, krukväxter, frukter och bär som vi dagligen köper i dagligvaruhandeln.
  • Etiketter till blomster och krukväxter.
  • Krukor och systemlösningar för effektiv odling och distribution av kryddörter och växter.
  • Logistiklösningar i form av vagnar och transport kärl för effektiv transport av blommor och växter.
  • Gödningsmedel och växtnäring samt torvprodukter.
  • Display och utställning till blomster och butik.

Oboya Horticulture Industries AB:s mål är att bli en av världens ledande totalleverantörer inom dagliga förbrukningsvaror för blom-, växt-, grönsaks- och örtodlare samt logistikföretag. Bolaget verkar inom ett område där konsumenterna dagligen möter Bolagets produkter.

En företagsgrupp i stark tillväxt

Oboya Horticulture är en företagsgrupp i stark tillväxt. Tillväxten sker både organiskt och genom förvärv av bolag. Företagsgruppen består idag av tolv företag som är verksamma inom tillverkning och/eller försäljning av produkter relaterade till blomsterindustrin.

Oboyas strategi är att växa genom förvärv av företag inom samma verksamhetsområde för att därigenom bredda utbudet av produkter, rationalisera tillverkningen och etablera sig på nya marknader och kundgrupper. Branschen som Oboya är verksam i är i dagsläget mycket fragmenterad och består av ett stort antal tillverkare. Däremot finns det bara några stora grossister på marknaden, men dessa har inte någon egen tillverkning. Här skiljer sig Oboya från de övriga genom att ha en ambition att inom egna led ha hela kedjan från tillverkning till slutkund.

För att Bolaget ska kunna fortsätta att växa och genomföra nya förvärv krävs kapitaltillskott samt en notering av aktien för att därigenom kunna betala delar av eller hela förvärven med egna aktier.

Memorandum Ladda ner memorandumet
Teckna dig Teckna dig för aktier
Läs mer Besök Oboyas hemsida

Erbjudandet i sammandrag

Emissionsbelopp: 15,3 Mkr
Antal aktier i emissionen: 2 188 633 aktier
Pris per aktie: 7,00 kronor
Teckningstid: 3 november –
25 november 2015
Handel i aktien: Oboya handlas sedan november 2014 på AktieTorget.
Pre-money värdering: 192,2 MSEK
Tilldelning: Vid överteckning beslutar styrelsen om tilldelning.

Marknadsförutsättningar

Det finns idag inga verifierbara uppgifter angående den totala marknadspotentialen inom Oboya Horticulture Industries ABs verksamhetsområde. Enligt statistik från Global Trade (Eurostat) uppgår enbart världsproduktionen av blommor och krukväxter till ca 245 miljarder kronor och fördelar sig på nedanstående marknader:

Av världsmarknaden för blommor och krukväxter utgör de produkter som Oboya Horticulture Industries AB representerar minst 15 procent, vilket då skulle motsvara en världsmarknad på drygt 35 miljarder kronor.

Tillkommer gör marknaden för kryddväxter, grönsaker, bär och frukter samt logistik lösningar. Marknaden för kryddväxter, grönsaker, bär och frukter bedöms uppgå till minst motsvarande omsättning som blommor och krukväxter. Detta innebär att Oboyas segment skulle uppgå till 70 miljarder kronor i omsättning.

Framtidsutsikter

Oboya Horticulture Industries AB är i en mycket spännande utvecklingsfas där vi börjar se resultat av de omstruktureringar som vi genomfört det senaste året. För helår bedömer vi att vi kommer uppnå vårt mål med en omsättning om ca 300 MSEK. Omstruktureringen har dock inneburit en del engångskostnader som medför att resultatet påverkats negativt under tredje kvartalet. För nästa år bedömer vi en fortsatt tillväxt om 20-30 % med god lönsamhet.

För att öka lönsamheten i koncernen så har vi under tredje kvartalet genomfört en översyn av samtliga våra produktionsanläggningar.

Översynen och åtgärdsprogram beräknas vara helt genomförda under fjärde kvartalet 2015. Vår ambition är att uppnå närmare 10 miljoner i lägre kostnader genom bland annat rationaliseringar i våra anläggningar. Vårt övergripande mål är att nå 5 % avkastning.

Under tredje kvartalet har vi förvärvat verksamheten av CombiPot Aps i Odense, Danmark och vi är nu heltäckande inom produktsortimentet växt- och blomsterkrukor. Övertagande av CombiPot har mottagits väldigt väl av våra kunder och vi har nu full produktion i Odense.

Vår målsättning är att vara den ledande leverantören av tillbehör till blomster- och odlingsindustrin. Genom förvärvet av verksamheten CombiPot Aps har vi tagit ett steg närmare och är nu heltäckande inom detta segment. För mer information om CombiPot så besök gärna vår hemsida www.combipot.dk.

När det gäller odlingssubstrat så är vi nu en av de största leverantörerna i Kina. Vi fortsätter att exportera substrat från södra Indien och de baltiska staterna i allt högre tempo. Det finns en stor efterfrågan och vi arbetar hela tiden med att finna nya leverantörer.

Våra två produktionsanläggningar i Polen visar god tillväxt och vi fortsätter att ta marknadsandelar både i Skandinavien och i Mellaneuropa. Tillväxten på den kinesiska inhemska marknaden är kraftig och vi räknar med att kunna öka lönsamheten och omsättningen betydligt de närmaste åren.

Vår tillväxt och förvärvet av CombiPot Aps är huvudorsaken till att vi nu genomför en företrädesemission som vid fulltecknande kommer ge bolaget 17,5 MSEK före emissionskostnader. Kapitalet från emissionen ger oss ökade möjligheter att ytterligare stärka våra positioner och fortsätta att bibehålla vår kraftiga tillväxt och vårt höga tempo i samtliga våra bolag.

Mikael Palm Andersson
VD i Oboya Horticulture Industries AB (publ)


Disclaimer
Utskicket görs i samarbete med Oboya Horticulture Industries AB (publ). Notera att den service Axier.se tillhandahåller för emissioner enbart är av administrativ karaktär. Axier.se kan därför varken garantera riktigheten i den information som finns i memorandum/prospekt eller i andra beskrivningar om och kring emitterande bolag och program eller hållas som ansvarig för desamma. Det är därför viktigt att du själv läser igenom memorandumet/prospektet och andra eventuella beskrivningar för att skapa dig en egen uppfattning av om du ska investera i bolaget eller inte.

Sealwacs, årtionden av processförbättringar har lett till en högt automatiserad process

SealWacs
SealWacs - seal warning and control system

Sealwacs, årtionden av processförbättringar har lett till en högt automatiserad process.

SealWacs är ett företag som utvecklar och avser att marknadsintroducera sensorer för automatisk kontroll av bottensvetsen på plastpåsar. Kontrollen sker i realtid medan produktionen fortgår.

Genom att i ett tidigt skede upptäcka undermåliga svetsfogar kan maskinoperatören snabbt stanna produktionen och åtgärda bristerna. Det leder i sin tur till att kostnader för kassationer minimeras och bidrar till en väsentligt förbättrad lönsamhet för producenten. Problemet med dåliga svetsfogar är sedan länge känt inom industrin men en tillfredsställande lösning saknas.

Större producenter av plastpåsar ger en samstämmig syn om behovet av en teknisk lösning för kontroll och följer Bolagets produktutveckling med stort intresse.

Bolaget har samlat erfarenheter och har byggt upp en teknisk kompetens sedan början av 2000-talet. Bolaget har även specifik marknadskompetens från den nischade plastpåsindustrin.

Dessutom finns en unik kompetens av att kommersialisera forskningsprojekt genom lång erfarenhet från bl.a. olika medicintekniska projekt.

Marknad

SealWacs marknadsstrategi inriktas mot ett mindre antal mycket nischade globala aktörer som säljer svetsstationer till producenter av plastpåsar. Bolaget bedömer sig vara mycket väl insatt i de behov som dessa aktörer har samt vilken lösning de efterfrågar.

Genom att fokusera på ett mindre antal aktörer som säljer svetsanläggningar kan Bolaget bearbeta marknaden från en mindre, men mycket kvalificerad organisation. Det medför även en lägre kostnadsmassa i form av löner och omkostnader jämfört med om Bolaget skulle hålla en egen omfattande säljkår.

Enligt styrelsens beräkningar finns för närvarande cirka 16 000 produktionslinjer för tillverkning av plastpåsar på rulle och det levereras årligen i storleksordning 1000 nya linjer. Marknaden förväntas växa med ca sex procent per år.För att behålla maten fräsch används en återförslutningsteknik som innebär att allt syre tas bort från förpackningen. Maten kan förvaras i upp till tre veckor förutsatt att förpackningen förvaras under 6 grader och är oöppnad.

Ladda ned memorandumet Ladda ned memorandumet …
Läs teasern Läs teasern …
Teckna dig för aktier Teckna dig för aktier …
Läs mer påå hemsidan Läs mer på Sealwacs hemsida

Erbjudandet i sammandrag

Emissionsbelopp: 6,0 Mkr
Antal aktier i emissionen: 1 200 000 units
Pris per unit: 5,00 kronor per unit, det vill säga 5 kronor per aktie och teckningsoptionen emitteras vederlagsfritt. Courtage utgår ej.
Teckningstid: 2 nov 2015 – 20 nov 2015
Likviddag: Enligt avräkningsnota
Handel i aktien: Aktien handlas sedan november 2014 på Aktietorget
Tilldelning: Vid överteckning beslutar styrelsen om tilldelning.

 

Framtidsutsikter

SealWacs utveckling av en sensor för övervakning av kvaliteten på bottensvetsen i samband med tillverkning av plastpåsar på rulle, löper helt planenligt.

Bolagets utvecklingskostnader följer även de den budgeterade planen.

Två viktiga avtal med erfarna och skickliga utvecklingsföretag tecknades under våren. Samarbeten pågår sedan en tid tillbaka med dessa företag, specialiserade mot prototyp- och mekanikutveckling respektive utveckling av elektronik och kretskortstillverkning.

En specialrigg har tagits fram för prototyptestning i laboratoriemiljö. För närvarande pågår framtagning av kretskort med integrerad detektor.

Vi har tidigare rapporterat att plastpåstillverkare vill vara med i utvecklingsprojektet och/eller i valideringen av den färdiga produkten och redan nu genomförs samarbetsprojekt med en etablerad tillverkare av plastpåsar.

Industrin för tillverkning av plastpåsar på rulle arbetar med avancerade tillverkningsmetoder och är högt automatiserad. Att problemet med att hålla en jämn och hög svetskvalitet inte redan är löst, visar hur svårt det är att kontrollera denna ganska komplexa tillverkningsprocess. Främst beror komplexiteten på att såväl plastfilm som flera ingående steg i processen är svåra att styra över. De påverkas av yttre omständigheter som exempelvis luftfuktighet och omgivningstemperatur över året som är nästan omöjliga att kontrollera. Vi försöker inte ändra på dessa förhållanden eftersom vi ser att problemen inte går att lösa på det sättet. Istället söker vi minimera konsekvenserna av problemet genom att ge en omedelbar återkoppling när svetsfogens kvalitet i produktionsprocessen börjar svikta. Genom övervakning av processen i realtid kan man upptäcka avvikelser omedelbart när de inträffar och antingen larma om dessa eller slå direkt stopp i produktionen.

De tillverkare vi har diskuterat med delar uppfattningen att det är på detta sätt man bör angripa problemet. Med detta som grund ser vi en ljus framtid för SealWacs.

Vi genomför denna nyemission i syfte att finansiera den planerade internationella lanseringen av SealWacs Sensor och för att få en större ägarspridning.

Marknadsintroduktionen kommer ske kostnadseffektivt och primärt riktas mot det fåtal internationella aktörer som tillverkar och levererar automatiska svetsstationer. I nästa skede avser vi också att bearbeta de tusentals tillverkarna av plastpåsar på rulle för att nå marknaden för befintliga svetsmaskiner.

Så, ta vara på möjligheten att investera i en unik svensk uppfinning och industriprodukt med en världsmarknad inom räckhåll – SealWacs Sensor!

Slutligen vill jag nämna att vi driver Bolaget med stor kostnadsmedvetenhet. För att inte äventyra den finansiella uthålligheten arbetar vi i en liten erfaren organisation och på ett så kostnadseffektivt sätt som möjligt.

Sören Sandström

VD för SealWacs AB


Disclaimer
Utskicket görs i samarbete med SealWacs AB (publ). Notera att den service Axier.se tillhandahåller för emissioner enbart är av administrativ karaktär. Axier.se kan därför varken garantera riktigheten i den information som finns i memorandum/prospekt eller i andra beskrivningar om och kring emitterande bolag och program eller hållas som ansvarig för desamma. Det är därför viktigt att du själv läser igenom memorandumet/prospektet och andra eventuella beskrivningar för att skapa dig en egen uppfattning av om du ska investera i bolaget eller inte.

Delta Mineral ser ljust på framtiden

Delta Minerals har tecknat avtal med Heritage Resources and Mining avseende försäljning av byggsand.  Delta Mineral är ett svenskt bolag med rättigheter att genomföra miljöprojekt i Filippinerna med stöd av regionala/lokala myndigheter. Företagets mål är att vara verksam i Filippinernas floddeltan för utvinning av mineraler samt sand och grus för byggnads- och fyllnadsmaterial. Delta Minerals aktie handlas på AktieTorget.

Det nu kommunicerade avtalet innebär att Delta Mineral skall leverera initialt 4 000 ton sand per månad till Heritage Resources and Mining. Volymerna kan emellertid komma att öka under den så kallade torra perioden från november till juli. Produkterna avhämta direkt från anläggningen i Aparri, Filippinerna och därmed kan Delta Minerals minimera transportkostnaderna. Delta Minerals tecknade tidigare i år ett avsiktsavtal med Chahaya Shipping & Trading gällande leveranser till Singapore av så kallad reclamation sand, som används som markfyllnad vid byggnationer. Dessa leveranser förväntas komma igång under första halvåret 2016.

Sand är en råvara som är efterfrågad, framförallt av byggindustrin som använder den för prefabricerade konstruktioner som balkar för exempelvis pågående Skyway-anläggningen i Manilla, cementkonstruktioner för byggnader, cementrör för avrinning i såväl Manilla som andra städer i Filippinerna. Det är emellertid inte enbart i Filippinerna som denna sand efterfrågas, det byggs en hel del över hela Asien.

Delta Minerals har tidigare sagt att det kan komma att behövas ytterligare kapital, men eftersom bolaget nu får löpande intäkter från sandproduktionen minskar detta behov, och det kan mycket väl vara så att det inte kommer att behövas ytterligare kapitaltillskott. Delta Minerals har emellertid för att vara förberedda fått ett bemyndigande att genomföra en nyemission. Enligt bolagets VD är det inte säkert att detta kommer att behöva utnyttjas, han säger att det är bra att vara förbered, detta eftersom det annars tar fyra veckor att kalla till och genomföra en bolagsstämma.

I denna video ser vi  Delta Minerals presenterar utvecklingen för 2015

Delta Minerals VD i det filippinska bolaget Ing. Cornelio Casido presenterar Delta Mineral´s utveckling under sista året vid ett lyckat investerarmöte hos Capensor den 15 oktober. Bolaget har utvecklats snabbt till en producerande verksamhet med försäljning.

Berätta, vad gör C Security Systems unikt?

Hej Magnus Söderberg, VD på C Security Systems, vad gör C Security Systems?
 
Vi är ett säkerhetsföretag som tillverkar, utvecklar och säljer larm- och övervakningssystemet C-pod främst för den globala fritidsbåtmarknaden. Systemet visar var ett fordon befinner sig och var det varit historiskt samt om det olovligen förflyttar sig. Det kan även larma för, t.ex. låg batterispänning, vatten i kölsvinet, öppna dörrar, rökutveckling, etc.
 
Affärsmodellen består av en engångsförsäljning av produkter och återkommande årliga abonnemang. Vi fokuserar på att C-pod skall erbjudas så nära båtköpet som möjligt, helst skall det redan sitta i båten när den kommer från fabriken eller att någon annan part (t.ex. försäkringsbolag) som har ett intresse i att utrustningen kommer på plats ser till att den gör det. På grund av detta fokuserar vi mycket på båttillverkare och försäkringsbolag som försäljningskanaler.
 
 
Berätta lite om företagets historik?


C Security Systems startades 2011 genom förvärvet av den färdigutvecklade produkten C-pod. Ägarna ändrade intäktsmodell till återkommande abonnemangsintäkter samma år. Under 2012 tillträdde jag som VD och samma år började vi fokusera på nya försäljningskanaler det vill säga båttillverkare, försäkringsbolag och marinor istället för de traditionella butikskanalerna. Under 2012 ingick vi ett samarbete med Buster vilket innebar att deras större båtmodeller från och med 2013 förinstalleras med kablage anpassat för C-pod.
 
Vi ingick också ett samarbete med det franska försäkringsbolaget APRIL under 2013 vilket gjorde att C-pod blev obligatorisk i en av deras båtförsäkringar från och med 2014. Under 2014 noterades Bolaget på AktieTorget och samma år tillkom samarbeten med åtta stycken båttilverkare i Europa. Vissa båttillverkare installerar C-pod direkt vid produktion av båten och andra erbjuder systemet som tillval. Detta år har vi nyligen ingått ett samarbete med Rysslands största försäkringsbolag som heter OSK.
 
Idag har bolaget avtal med 21 distributörer som tillsammans täcker 32 länder. Av dessa är det tre marknader vi fokuserar på förutom Sverige och de är Frankrike, Ryssland och Karibien.
 
Vem är det som har utvecklat produkten C-pod?


Ursprungsprodukten utvecklades av fyra killar från Chalmers som hade gjort ett examensarbete på Ericsson 1999. Dessa fick stöd av Volvo Technology Transfer AB och Carlstedt Research & Technology AB. De startade ett företag som heter Pilotfish som utvecklade det som skulle komma att bli C-pod produkten. C-pod kom ut på marknaden 2006 för första gången.
 
Varför är er produkt bättre än konkurrerande system?


Den största skillnaden är att C-pod är ett aktivt system vilket innebär att vår tekniska plattform kontrollerar att alla enheter har kontakt med GSM- nätet dygnet runt alla dagar om året. Om en enhet inte kan kommunicera det vill säga inte kan skicka larm på grund av bristande GSM täckning i området skickar vårt system en varning till användaren att båten inte är övervakad.
 
Vårt system skickar också återkommande larm till dess att användaren stänger av det, detta för att användaren aldrig skall missa ett larm. System skiljer sig också från de flesta andra då det fungerar i hela världen. Oavsett vart i världen du är så fungerar C-pod om du kopplar till ström. Förutom att vara ensamma om en del tekniska lösningar är vi relativt ensamma om att satsa helhjärtat på service. Våra kunder når oss alla vardagar året runt.
 
Er produkt C-pod, kan den användas inom andra områden än båtbranschen?
Absolut, C-pod fungerar lika bra för fordon på land. C-pod är framtagen för att arbeta i en marin miljö vilket ställer högre krav på produkten än om den bara skulle användas på land.
 
 
Ni gör en företrädesemission i dagarna på 1,7MSEK, vad ska pengarna användas till?
 
Det stämmer, vi har påbörjat samarbeten med två stora försäkringsbolag, ett i Frankrike och ett i Ryssland. Vi slutförhandlar också i två stora projekt som omfattar ca 3500 C-pod system. Ledtiderna i samarbetena med försäkringsbolagen samt de stora projekten och har varit svåra att uppskatta då de skall passera ett flertal beslutsfattare då de är stora till volym och värde. Pengarna ska framförallt användas till produktion samt säkerställa att de påbörjade samarbetena och förhandlingarna ska få fullt utfall.
 
Teckningsperioden löper mellan 6-20 oktober och huvudägare och styrelsen har lämnat avsiktsförklaringar att teckna sina delar motsvarande ca 50% av emissionen.
 
Varför man skall investera via er emission?


Det skall man göra om man gillar affärsmodellen som innebär återkommande intäkter och tror på potentialen i bolagets försäljningskanaler som är båttillverkare, försäkringsbolag och marinor istället för de traditionella butikskanalerna. Dessutom är bolaget skuldfritt och vi har en världsprodukt och tjänst där båtar bara är början, produkten är perfekt för husvagnar, entreprenadmaskiner, snöskotrar och alla typer av rörliga fordon. Vi är också just nu inne i en väldigt spännande fas med ett flertal potentiella samarbeten som var och en kan leda till ett rejält kommersiellt genombrott för bolaget.

Informationsfolder
 
Informationsmemorandum
 
Anmälningssedel_Teckning utan stöd av teckningsrätter

DB Pharma, Särläkemedelsstatus i hamn

DB Pharma är ett bolag med fokus på medicinteknik och läkemedelsutveckling. Bolaget har utvecklat den egna drug delivery-teknologin ZIP-delivery som kan förbättra behandlingseffektivitet hos godkända läkemedel. Drug delivery innebär att rikta läkemedel med hög precision mot specifika vävnader och organ. På så vis kan koncentrationen av läkemedlet i fråga sänkas i övriga delar av kroppen samtidigt som det höjs i relevant område. Detta sänker bieffekterna av behandlingen samt höjer effektiviteten. DB Pharmas längst gångna produktkandidat är SA-033 som riktar sig mot levercancer. Idag finns väldigt få effektiva behandlingsmetoder för levercancer vilket innebär att DB Pharma har goda förutsättningar att avsevärt höja behandlingskvaliteten vid framgångsrika kliniska prövningar.


DB Pharma blev beviljat särläkemedelsstatus (för hepatoblastom) under juni 2015, och kommer därmed att inleda kliniska studier för läkemedelspreparatet SA-033 under det första kvartalet 2016. Bolaget siktar på att licensiera ut sina läkemedelskandidater till större läkemedelsbolag redan i tidigt stadie. Målsättningen är att inleda arbetet med utlicensiering under det tredje kvartalet 2016, och att nå ett avtal innan 2017 är slut. DB Pharma samtalar redan med flera större läkemedelsbolag och har tecknat två sekretessavtal.


Beskrivning av verksamheten


DB Pharma står för Double Bond Pharma och är ett bolag verksamt inom medicinteknik och läkemedelsutveckling. Läkemedelskandidater baseras på bolagets drug delivery-teknologi, ZIP-delivery. Drug delivery innebär att rikta läkemedel mot specifika vävnader och organ (istället för att fördela läkemedlet jämnt över kroppen), vilket förbättrar läkemedlets verkan och minskar biverkningarna för patienten. DB Pharmas produkt baseras på mångårig forskning från Vitryska Nationalakademin och Belarusian State University.

Historik

DB Pharma bildades 2014 av Igor Lokot, som tidigare medgrundat det noterade läkemedelsbolaget Oasmia. DB Pharma bedriver sin verksamhet i Uppsala Business Park, vilket gör bolaget till en del av Life science-klustret Uppsala-Stockholm. Bolaget har i nuläget enbart fem anställda men har arbetat tillsammans med en CMO (Contract Manufacturing Organisation) i Västeuropa samt kliniska och prekliniska prövningsbolag (alla så kallade Contract Research Organisations, eller CROs). Att använda sig av både CROs och CMOs är en vanlig företeelse och har vuxit i popularitet under de senaste åren. Syftet för DB Pharmas del är att hålla nere kostnaderna för läkemedelsutveckling. Detta är även anledningen till att DB Pharma i juli tecknade avtal om vetenskapligt och tekniskt samarbete med Forskningsinstitutet för Fysikalkemiska Problem vid Vitryska Statsuniversitet, ”Unitehprom BGU” samt Forskningsinstitutet Bioorganisk Kemi vid Vitryska NationalAkademin. Dessa organisationer kan fungera som CROs för DB Pharma och sänka bolagets burn rate samt kapitalbehov på kort sikt. Framförallt kommer samarbetena att röra Fas I-studier av bolaget kliniska projekt SA-033.

I juli 2015 listades DB Pharma på Aktietorget efter en nyemission som tillförde bolaget 6,5 miljoner kronor före emissionskostnader innan emissionskostnader på knappt en miljon kronor. Nyemissionen tecknades totalt till 227%, eller med 14,7 miljoner kronor. Bland annat tecknade sig styrelseledamoten Sergey Yanitsky för aktier värda 1 miljoner kronor. Vid notering hade bolaget tre anställda, men har sedan dess rekryterat Jan Strömbom (som chef för klinisk utveckling), Georg Kalbin (som teknologiutvecklare) och Iulia Karlsson (som Regulatory Affairs specialist). Strömbom har mer än 20 års erfarenhet från klinisk utveckling på Pharmacia, Quintiles och Oasmia. Kalbin var tidigare medical device-ingenjör på Kibion AB, och Iulia Karlsson är nydisputerad inom Medicinska Biovetenskaper.

Läkemedelskandidater och den egna ZIP-teknologin

DB Pharmas ZIP-delivery är en teknologi för målsökande tillförsel av läkemedel till specifika organ och vävnader. Teknologin kan förbättra behandlingsegenskaperna hos ett antal läkemedel som redan finns på marknaden. Alla vävnader består av olika typer av celler, vilket möjliggör skräddarsydda target-teknologier för exempelvis specifika organ. DB Pharmas teknologi bygger på biomimik, vilket innebär att man efterliknar mekanismer från naturen. Hitintills har DB Pharma använt ZIP-teknologin på det cytotoxiska (framförallt cancerbehandling) läkemedlet Doxorubicin för att förbättra behandlingen av primär och sekundär levercancer. Teknologin kan användas för både generika och patentskyddade produkter. Doxorubicin är ett cellgift och har i många studier visat sig vara effektivt mot levercancer (används framgångsrikt för fler än 20 indikationer). Cellgifter har i regel väldigt kraftiga biverkningar (hårförlust, illamående, kräkningar), vilket höjer behovet för en drug delivery-teknologi som DB Pharmas.


SA-033 är den första produkten baserad på ZIP-delivery och grundar sig på Doxorubicin. Via ZIP-delivery styrs Doxorubicin til levern, vilket ökar koncentrationen i levern med upp till 300% jämfört med traditionell behandling. Samtidigt minskar biverkningarna eftersom läkemedelsdosen kan sänkas. Behandlingen ges intravenöst. Väldigt få cytostatika råder bot på levercancer, men Doxorubicin är ett av dessa (Cisplatin ett annat). Levercancer drabbas ofta av metastaser vid andra former av cancer (dottertumörer), eller så kallad sekundär levercancer. Globalt är primär levercancer en av de vanligaste cancerformerna, och är som mest frekvent där hepatit B och C är vanligt. Enligt Världshälsoorganisationen WHO väntas levercancer bli den vanligaste cancerformen år 2020.


Under 2014 genomförde DB Pharma så kallade proof-of-concept-studier på SA-033 vilka påvisade följande resultat:


•    ZIP-formulerat Doxorubicin med 75% lägre dos än ”vanlig” Doxorubicin ger samma Doxorubicin-koncentration i levern
•    ZIP-formulerat Doxorubicin med 75% lägre dos än ”vanlig” Doxorubicin ger 10 gånger lägre Doxorubicin-koncentration i hjärtat
•    ZIP-formulerat Doxorubicin vid samma dos som ”vanligt” Doxorubicin är mindre systemiskt toxiskt

DB Pharma har även ett antal andra läkemedelskandidater utöver SA-033. SA-083 är även det en Doxorubicin-baserad formulering men styrs till lungorna och kan därmed underlätta behandling av lungcancer. SA-042 är en doxycyklin (antibiotika)-baserad formulering som även denna styrs mot lungorna och är utvecklat för behandling av lunginflammation.

Primär levercancer är den näst vanligaste cancerformen vid cancerrelaterade dödsfall. Hepatocellulärt carcinom (se ovan) är den vanligaste formen av levercancer och orsakar 70 – 90 procent av det totala antalet fall av. 90% av dessa levercancerpatienter dör inom loppet av fem år, vilket medför stora möjligheter att kraftigt förbättra behandlingen. Sorafenib (Nexavar), samutvecklat av Bayer och Onyx Pharmaceuticals, är i nuläget det enda godkända läkemedlet för behandling av levercancer. Under 2014 sålde Nexavar för 773 miljoner euro, eller med dåvarande växelkurs strax över en miljard dollar. Enligt DB Pharmas VD skulle SA-033 vid ett positivt scenario kunna lanseras på marknaden inom tre år från inledda studier. Detta är en effekt av att kandidaten beviljats Orphan drug-status vilket förkortar godkännandeprocessen.

Den kortare processen innebär att SA-033 fortfarande skulle ha begränsat med konkurrenter vid en eventuell framgångsrik lansering. Soranefib fungerar dessutom enbart på patienter med långt gången levercancer där allvarliga och irreversibla leverskador redan föreligger. Behovet av effektiva behandlingar för levercancer är stort, och stiger I takt med att levercancer blir allt vanligare.


Utöver sorafenib finns det ett fåtal andra metoder för att behandla levercancer. Det mest effektiva sättet är att operera bort tumören, men detta förutsätter att diagnosticering skett i tidigt skede samt att tumören är begränsad till en liten del av levern. I de flesta fall är operation eller transplantation inte möjlig. Då är de möjliga följalternativen cytostatikabehandling, strålning eller transarteriell kemoembolisering (TACE). Vid TACE ges höga doser cytostatika (Doxorubicin) i tumörområdet i levern, och ingreppet utförs i narkos. Under ingreppet införs en kateter i ena ljumsken och denna leds in i en eller flera leverartärer som försörjer tumörområdet. Sedan förs cytostatika samt mikrosfärer som stryper blodcirkulationen via katetern in till tumörområdet. Denna behandlingsmetod är jämförbar med DB Pharmas produkt SA-033, men kräver till skillnad från den senare en operation med narkos, specialister och kirurger. SA-033 är därmed en betydligt mer kostnadseffektiv metod, i och med att injektion enbart kräver närvaro av sjuksköterska. TACE är dessutom enbart applicerbart på ett fåtal tumörer i levern.

Marknadsbeskrivning

Global läkemedelsmarknad är en konjunkturokänslig och snabbväxande industri. Branschen har vuxit varje år sedan 2001 med undantag för 2012 då ett antal stora patent gick ut. Läkemedelsindustrin väntas växa med över 7% årligen fram till 2018, främst beroende på en globalt åldrande befolkning samt stigande levnadsstandard i emerging markets.


Läkemedelsindustrin är en del av Life science som traditionellt delas upp i läkemedelsindustri och medtech. Läkemedelsbranschen delas traditionellt sett upp i Big Pharma samt Biotech. Med Big Pharma avses de traditionella globala läkemedelsjättarna som amerikanska Pfizer, svenska AstraZeneca och schweiziska Roche samt Novartis (Big Pharma visas i diagrammet nedan). Big Pharma har traditionellt sett betytt tillverkare av små molekyler, eller kemiska läkemedel.

Biotech betydde i sin tur utvecklare av biologiska läkemedel. Skillnaden mellan de två är att biologiska läkemedel är mångfalt mer komplexa än kemiska läkemedel. Det kemiska läkemedlet Aspirin (huvudvärkstablett) innehåller exempelvis 21 atomer per molekyl. Biologiska läkemedel kan i sin tur innehålla över 20 000 atomer per molekyl. Biologiska läkemedel tillverkas via levande organismer, och kräver att ett bolag skapar sin egen cellinje som sedan producerar exempelvis det protein som utgör läkemedlet.

De senaste åren har gränsen mellan vad som brukade kallas Big Pharma (diagram ovan) och Biotech suddats ut, framförallt via förvärv. De stora läkemedelsbolagen har under många decennier upplevt fallande avkastning på sin egen läkemedelsforskning. Samtidigt har biotech och mindre bolag seglat upp som innovationsdrivarna inom branschen, med betydligt högre avkastning på den egna forskningen. Efter 2010 gick de traditionella läkemedelsjättarna igenom stora patent cliffs, eller patentutgångar. Samtidigt hade den egna forskningen inte lyckats producera läkemedel som kunde ersätta produktportföljens utgångna patent (läkemedel som därmed kunde börja säljas som generika av andra bolag).


Detta skapade ett kaos för de stora läkemedelsjättarna som snabbt behövde effektivisera den egna forskningen/affärsmodellen, men framförallt förvärva lovande projekt. En förvärvsvåg där framförallt Big Pharma köpte biotech-bolag inleddes. Exempelvis förvärvade Roche under 2009 det stora biotech-bolaget Genentech för 47 miljarder dollar. Denna trend av jätteförvärv pågår fortfarande – svenska exempel är Pfizers bud på AstraZenaca (2014), Mylans bud på Meda (2014) samt okänd aktörs bud på SOBI (2015). Förvärvstrenden men även omstruktureringen av den egna produktportföljen mot biologiska läkemedel har gjort att gränsen mellan pharma och biotech i stort sett suddats ut, och idag betecknas industrin som helhet mer korrekt biopharma. Det finns idag även ett antal stora biotech-bolag, exempelvis Gilead, Biogen och Amgen. Både Gilead och Amgen omsatte 2014 nästan i nivå med AstraZeneca.

I nuläget går biotech mer och mer mot att beteckna en affärsmodell, en affärsmodell som bygger på att kostnadseffektivt och i låg skala utveckla läkemedelskandidater som sedan tas till sent stadie i samarbete med större läkemedelsbolag. Det är inom denna kategori DB Pharma faller (även om bolaget inte är en utvecklare av biologiska läkemedel). DB Pharma har etablerat kontakt med ett antal Big Pharma-bolag inför framtida samarbeten och utlicensiering av produkter. Enligt DB Pharma har flera av dessa bolag visat intresse för att applicera ZIP-teknologin på sina egna produkter och diskussioner kring detta pågår i nuläget. Anledningen till att intresset för små bolag som DB Pharma är så stort från Big Pharmas sida idag är framförallt den svårighet större läkemedelsbolag haft att utveckla nya lovande produkter in-house. Diagrammet nedan visar hur snabbt kostnaderna för att utveckla ett läkemedel stigit de senaste decennierna. Samtidigt har försäljningen för läkemedel inom traditionella ”pharma-områden” sjunkit. Detta har gjort det mer kostnadseffektivt att licensiera in eller förvärva teknologi från mindre bolag som i regel utveckla läkemedelskandidater mer kostnadseffektivt (mindre antal kliniska prövningar och färre projekt).

Klinisk utveckling


Många utvecklingsprojekt har sitt ursprung i den forskning som bedrivs inom ramen för universiteten och högskolor, medan andra idéer föds och utvecklas direkt hos i de etablerade bolagen. Det är därför vanligt att bolag startas för att kommersialisera idéer från forskning. En vedertagen arbetsform är att mindre bolag som står i kontakt med den forskning som bedrivs i akademiska sammanhang, tar de potentiella preparaten genom prekliniska studier och de inledande faserna av kliniska studier, för att därefter via licensavtal eller försäljning kommersialisera dem med en industriell partner som har tillräckliga resurser för att genomföra dels de resurskrävande kliniska studier som krävs i slutfasen, dels marknadsföring, försäljning och distribution.
Förfarandet kan således liknas vid den prospektering som sker bland mineral- och oljebolagen, där de mindre bolagen säkerställer alla data och sedan farmar ut verksamheten då det är dags för produktion. I bägge fallen erhåller grundarna/forskarna/prospekteringsbolagen en del av de kassaflöden och intäkter som projektet bidrar med vid produktion.
I regel tar läkemedelsutveckling 10 – 15 år och kostar som vi nämnde ovan många miljarder kronor per läkemedelskandidat. Den mest kostsamma delen är kliniska prövningar, vilket inkluderar Fas I-III. Sannolikheten för att läkemedlet ska godkännas stiger stadigt för varje stadie som passeras. Sannolikheten för godkännande i varje stadie varierar utefter terapiområde men ungefär 10% av alla läkemedel som går in i Fas I tas till marknad. I Fas III är sannolikheten omkring 60%+.

Orphan drugs


Ett av de snabbast växande segmenten inom läkemedelsindustrin är Orphan drugs eller så kallade särläkemedel. Orphan Drugs är läkemedel för indikationer med en väldigt liten sjukdomsdrabbad population (<200 000 personer i EU). Namnet kommer av att dessa indikationer traditionellt sett varit ”föräldralösa” i och med att inget läkemedelsbolag varit villigt att investera i produkter med en så pass liten patientgrupp. Orphan Drugs har varit reglerat i USA sedan 80-talet, men har vuxit i popularitet under de senaste åren till följd av de marknadstrender som beskrivits längre upp. Orphan Drugs har traditionellt sett utvecklats av biotech- samt småbolag, men på sistone har större läkemedelsbolag fått upp ögonen för segmentet. Det beror framförallt på att det har blivit svårare att utveckla lovande läkemedel inom traditionella segment (där det redan finns många behandlingar).


I och med att det redan finns många läkemedel inom traditionella segment är det svårare att visa fördelar med den egna behandlingen. Det har lett till ett sjunkande antal blockbusters (läkemedel med försäljning>1 BUSD) inom dessa segment. Inom orphan-sjukdomar finns ofta inga konkurrerande läkemedel, vilket gör det väldigt lätt att påvisa fördelar och säkra betalningsvilja. Att orphan-sjukdomar har så få patienter innebär även att bördan för sjukvårdssystemet inte blir så stor trots ett högt pris per behandling. Därför kan Orphan drugs i regel prissättas väldigt högt. I nuläget har Orphan Drugs i regel mycket högre avkastning än vanliga läkemedel. Dels beror det på den nämnda betalningsviljan, men även på att Orphans godkänns snabbare än vanliga läkemedel och har billigare kliniska studier (kliniska studier kräver bl.a. färre testobjekt eftersom den behandlingsbara populationen är så liten).

Orphan Designations är godkända orphan-studier, och indikerar framtida tillväxt
i godkända Orphan drugs
DB Pharma ansökte om Orphan Drug-status i EU-området hos läkemedelsmyndigheten EMA under Q1 2015. Ansökningen rörde två indikationer för SA-033 - hepatocellulärt carcinoma samt hepatoblastom - och i juni beviljades bolaget särläkemedelsstatus för det senare. Hepatoblastom är den vanligaste typen av levercancer som drabbar barn, och EMA:s godkännande grundade sig i att SA-033 erbjuder en signifikant fördel jämfört med existerande behandlingsalternativ. Sjukdomen diagnosticeras i regel under barnets tre första levnadsår. Sjukdomen är väldigt ovanlig och i regel drabbas 1,5-1,8 per en miljon barn. Det innebär att antalet fall i USA är ungefär 100 per år. Förekomsten har mer än tvåfaldigats sedan 1970-talet, och idag är cirka 90% av levercancerfall i barn hepatoblastom. Med godkännandet i hamn planerar DB Pharma att inleda Fas I-studier redan under det fösta kvartalet 2016. Beviljad särläkemedelsstatus innebär att läkemedlet erhåller marknadsexklusivitet efter marknadsgodkännande även om aktuella patent inte längre gäller. Orphan drug-status ger exklusivitet i 10 år inom EU från tidpunkten för marknadsgodkännande.
Ledning med lång erfarenhet av läkmedelsutveckling
Igor Lokot är styrelseledamot och VD i DB Pharma. Han har en PhD i bio-organisk kemi och lång erfarenhet inom läkemedelsutveckling. Bland annat var han en av grundarna till läkemedelsbolaget Oasmia Pharmaceutical AB som är börsnoterat på NASDAQ Stockholm. Igor äger i dagsläget 65% av aktierna i DB Pharma.
Styrelseordförande i DB Pharma är Per Stålhandske, född 1954. Stålhandske har en PhD i medicinsk genetik från Uppsala universitet och har en lång erfarenhet av kommersialisering av akademiska upptäckter. Han är även VD vid cSens AB och var tidigare chef för Quality Assurance vid Oasmia Pharmaceutical AB.
Lars Thomander, född 1947, är styrelseledamot i DB Pharma. Doktor Lars Thomander är specialist i Otorhinolaryngologi och docent vid Uppsala Universitet. 1986 blev han nordisk medicinsk chef för läkemedelsjätten Eli Lillys i Köpenhamn. Innan dess hade han spenderat 12 år vid öronkliniken på Akademiska sjukhuset. Efter Eli Lilly följde ett flertal befattningar som medicinsk chef i Frankrike och som europeisk medicinsk chef baserad i London. År 2000 flyttade han tillbaka till Sverige och grundade HLT Konsult AB med rådgivning inom läkemedelsutveckling som huvudinriktning. Mellan 2009 och 2013 hade han rollen som medicinsk chef på Abbott och AbbVie (avknoppning från Abbott) i Stockholm. Thomander är vidare Past President för Svenska Sällskapet för Pharmaceutical Medicine och styrelsemedlem i stiftelsen för Pharmaceutical Medicine och sedan år 2014 styrelseordförande i CaptiGel.
Sergey Yanitsky är även han styrelseledamot i DB Pharma . Sergey har en bakgrund inom tillverkning, marknadsföring och internationell distribution av läkemedel. Han är grundare samt VD vid MedInter som är ett vertikalt integrerat läkemedelsbolag grundat år 2001. Sergey är ny i styrelsen för DB Pharma (april 2015), men tecknade sig i nyemissionen för aktier värda 1 miljon kronor. Detta motsvarar 2% av aktierna i bolaget.
Investeringscaset
DB Pharma är ett högrisk-case i och med att bolaget ännu inte tagit några läkemedelskandidater till marknad, och ännu inte inlett sin första Fas I-studie. Sannolikheten för att kandidater i Fas I ska nå marknaden är ofta under 10%, något som inte ska glömmas vid investering i läkemedelsbolag. Med det sagt kan det sägas att DB Pharma ägnar sig åt en något mer säker läkemedelsutveckling. Bolagets produkt baseras på ett redan godkänt läkemedel, men syftar till att distribuera detta mer effektivt i kroppen. Det innebär att bieffekterna av det existerande läkemedlet redan testats rigoröst.
DB Pharma tjänar ännu inga pengar, men siktar tidigt (Fas I) på att licensiera ut sina läkemedelskandidater till större läkemedelsbolag för att på så vis kunna finansiera fortsatt läkemedelsutveckling. I och med att DB Pharma ämnar ta sin första läkemedelskandidat in i Fas I-prövningar under det första kvartalet 2016, bör det inte behöva dröja alltför länge innan en eventuell utlicensiering. Särskilt med tanke på att kontakter redan inletts med större läkemedelsbolag, och två sekretessavtal tecknats. I nuläget är det väldigt svårt att värdera DB Pharmas produktkandidater, men en utlicensiering kommer att ge en indikation på hur högt större läkemedelsbolag värderar bolagets portfolio (baserat på exempelvis royalty, up-frontbetalning och milstolpebetalningar). Det bör därmed kunna bli en mycket positiv händelse för aktieägarna. Enligt bolagets nuvarande plan ska en utlicensiering kunna ske inom 1-2 år, och arbetet med utlicensiering inledas under Q3 2016. Ett godkännande, men även utlicensiering, av SA-033 skulle få något av en hävstångseffekt värderingsmässigt i och med att det också skulle innebära ett proof-of-concept för bolagets ZIP-teknologi. Detta höjer värdet på bolagets övriga läkemedelskandidater, och sannolikheten för att teknologin ska kunna användas inom andra cancerindikationer.


 
Det kapital DB Pharma tillfördes via nyemissionen i juni väntas räcka i 16-18 månader, vilket innebär att pengarna potentiellt sett kan räcka fram till dess att bolag lyckas utlicensiera SA-033. Detta sänker risken något för aktieägare i bolaget. Ledningen bakom DB Pharma har en lång erfarenhet inom läkemedelsutveckling och bör därmed kunna lyckas med en utlicensiering om SA-033 är så pass lovande som indikerat. Behovet av förbättrade läkemedel inom levercancer är stort, och DB Pharmas projekt tycks därför lovande. Det är i nuläget lite för tidigt att värdera DB Pharmas produktkandidat men med tanke på att det enda godkända läkemedlet för levercancer under 2014 sålde för över en miljard USD är potentialen hög, även om hela omsättningen inte härrörde från levercancersegmentet. SA-033 har dessutom potential att bli mer effektiv än den enda existerande konkurrenten Nexavar.


Marknaden för hepatocellulärt carcinom, som representerar 70-90% av levercancerfall, väntas enligt Datamonitory Healthcare växa med 172% mellan 2013 och 2019. Från 515 miljoner USD till 1,4 miljarder USD. Datamonitor räknade med att flera läkemedel skulle godkännas inom kommande decennium, och mellan 2019 och 2022 väntades marknaden sjunka med 30% till följd av generisk konkurrens. Det behöver nödvändigtvis inte bli så om SA-033 lyckas påvisa tillräckliga fördelar kontra konkurrerande behandlingar.

Hepatoblastom, indikationen som SA-033 beviljades särläkemedelsstatus för under sommaren, behandlas idag med operation (med cytostatikabehandling innan) och levertransplantation.

Sjukdomsfri överlevnadsgrad vid transplantation är omkring 80%. Som nämnt drabbas ungefär 100 barn per år i USA av sjukdomen, men det är relativt svårt att spekulera i vilket pris DB Pharma skulle kunna ta. Detta beror helt på hur effektivt SA-033 kommer att vara jämfört med befintliga behandlingar, vilket är svårt att bedöma utifrån enbart pre-kliniska data. Enbart en tredjedel av dagens fall av hepatoblastom är lämpliga för kirurgi direkt, vilket innebär att förbehandling med cytostatika krävs. Förhoppningen är att tumören då ska krympa till en storlek som är lämplig för kirurgisk borttagning. Detta är lovande för DB Pharma, i och med att bolagets produkt vid godkännande kommer att vara mer effektiv än nuvarande cytotstatikabehandling. Detta gäller även för många andra indikationer, så även om SA-033 inte skulle påvisa mångfalt bättre effektivitet än nuvarande cytostatika så är marknaden stor.

På lång sikt är ZIP-delivery den främsta värdedrivaren, och värdet av teknologin kommer att kunna avspeglas relativt snabbt i aktiekursen till följd av den hävstångseffekt vi diskuterade ovan. Tar sig SA-033 igenom kliniska studier med goda resultat sitter DB Pharma på en potentiell guldgruva i drug delivery-teknologin ZIP-delivery. En indikation på värdet av teknologin kan komma redan vid en utlicensiering av kandidaten, vilket potentiellt är 1-2 år bort.Marknadsinformation
Namn+/-Senast
Dax-20.811300
HangSeng-420.922068
Guld18.11682
OMX Stockholm 30-4.31518
S&P 500-0.12089
OMXS 30
Vårt unika koncept
Medlemskap på Axier.se innebär inte att man tvingas binda sig till prenumerationsavgifter! Som enda leverantör på marknaden av teknisk analys erbjuder vi idag förutom prenumeration även Pay-Per-View och Kontantkort.

Axier.se erbjuder teknisk analys, statistisk analys och insider analys i de mest omsatta och mest spännande aktierna på börsen. När du vill investera finns det alltid en teknisk analys, högst nåra dagar gammal och har det hänt något speciellt bevakar vi aktien extra noga.
Blir kund idag!