Axier.se

För bättre aktieaffärer

"Tackar så mycket för otroliga analyser.
Mina vinster har jag er att tacka för.+++++
Ni gör ett bra jobb.
Lycka till"
Tack för era utmärkta analyser, som jag i många hänseenden har stor behållning av! Mvh Hans F
Ok tack för svar då vet jag, din analys av Securitas var helt rätt.Jag är MYCKET nöjd med min prenumeration hos er.Ni är bäst. Hälsn.Elisabet
Hej! Jag följde ditt råd och har redan tjänat abonnemang för ett år. Med vänlig hälsning Max

Börs och Marknad

Sivers IMA, skiftar fokus mot försäljning

Sivers IMAs serieproduktion till en av marknadens större aktörer fortlöper enligt plan, och produktionsvolymerna inom ramen för avtalet väntas stiga mot slutet av 2014. Under året har Sivers produkt fortlöpande levererats till kund, och kunden har sedan använt produkten för marknadslansering och test hos nätoperatörer. Under 2014 har Sivers fokus därför gradvis skiftat från forskning till produktion och försäljning. Som ett steg i detta rekryterade bolaget i augusti Robert Ekström som ny VD.

Ekström har en gedigen erfarenhet inom teknikbolag, och kommersialisering av tekniska produkter. Tidigare VD Olle Westblom kommer framöver att fokusera helt på produktionssidan av verksamheten.


Millimetervågsprodukter har tidigare inte varit en kostnadseffektiv lösning för kommunikation, men Sivers IMA kan med egenutvecklad serieproduktionsteknik redan idag erbjuda högprestandaprodukter till låg kostnad. Marknaden för Sivers produkter väntas växa lavinartat de kommande åren, med förväntad tillväxt i antalet sålda enheter på i snitt 83 – 100% per år för utvalda produkttyper. Sivers IMA är idag den ledande aktören inom området med ett tekniskt försprång på cirka 1 – 1,5 år jämfört med konkurrenterna. Sivers har redan erhållit en serieorder från en av marknadens större aktörer, och mer kan komma.

Ett avtal med någon av de 5 största aktörerna på marknaden skulle medföra ett stort steg uppåt vad gäller omsättning och resultat, och enligt våra prognoser för 2015 värderas Sivers till ett P/E-tal på 6,7 och till en EV/EBITDA-multipel på 3,7.
Sammanfattning av verksamheten


Grunden till SIVERS IMA lades redan 1951 då Carl von Sivers grundade Sivers Lab AB. Bolaget var under lång tid en del av Philips men köptes sedan ut för att bli en oberoende aktör. Idag är Sivers IMA en ledande leverantör av systemkomponenter baserade på mikrovågsteknologi, med kunder över hela världen. Över 90% av bolagets försäljning sker till utlandet, och större delen till USA. Av försäljningen till USA sker en stor del till den amerikanska militären. Sivers IMA har bland annat långtgående samarbeten med flertalet leverantörer till den amerikanska militären, en kvalitetsstämpel med tanke på den standard som erfordras denna typ av produkter.

                    
Totalt har Sivers IMA tre produktkategorier; signalkällor (signal sources), radarsensorer och millimetervågsprodukter (mm-wave products). Millimetervågsprodukter står idag för 40% av bolagets omsättning men väntas inom kort växa till att bli det dominerande affärsområdet. Inom millimetervågssegmentet producerar Sivers IMA så kallade converters, som i sin tur är en del av en radiolänk. Radiolänken är den slutprodukt som levereras till mobilnätsoperatörer. Sivers IMA har utvecklat produkter som lätt anpassas och integreras i kunders radiolänkar, och som dessutom kan tillverkas i hög skala.


 
Sammanfattning av marknaden

Sivers framtid ligger i huvudsak inom affärsområdet millimetervågsprodukter, vilket innebär att denna marknad blir mest relevant att utreda vid en analys av bolaget. Sivers är som bekant en tillverkare av converters, vilket är en radiolänkskomponent. Radiolänksenheter blir i sin tur delar av ett mobilnät.

Slutkunden till radiolänkar och converters är bland annat mobilnätsjättar så som Ericsson, NEC, Alcatel-Lucent, Ceragon och Huawei. Det gör radiolänksmarknaden till en väldigt konsoliderad marknad där de 5 största aktörerna står för 50-70% av marknaden. Störst är Huawei och Ericsson som har en marknadsandel på 20-25% vardera. Dessa aktörer har finansiell styrka nog att sköta mycket av sin R&D och produkttillverkning in-house, vilket innebär att Sivers största konkurrenter även är deras största potentiella kunder.

Sivers förhoppning är att någon eller flera av de större aktörerna integrerar bolagets produkt i sina egna slutprodukter istället för att utveckla egna millimetervågsprodukter. Utöver mobilnätsaktörer finns det en del i högre grad direkta konkurrenter till Sivers, exempelvis Bridgewave Communication, Filtronic plc, Infineon, Hittite och GigOptix.

 
Sivers millimetervågsconverter

Växande datatrafik ökar trycket på mobilnätet


I nuläget ökar antalet uppkopplade smartphones och läsplattor kraftigt, vilket i sin tur ökar belastningen på mobilnäten. Smartphones utnyttjas dessutom i allt högre grad till sociala nätverk samt att ladda upp bilder och videos. Den datatrafik som växer snabbast är således uppladdning av data, vilket kräver utbyggnad av det så kallade backhaul-nätet.

Förenklat kan ett kommunikationsnät delas in i tre delar – accessnätet (länken mellan mobiler och basstationer), backhaul-nätet (länkar mellan basstationer samt mellan basstationer och network controllers) samt transportnätet (nätet som transporterar över landet). Historiskt sett har nedladdningen av data varit 12 gånger större än uppladdningen, men idag ligger denna siffra kring ett. En strategi för att sänka trycket på så kallade makroceller som överför data över längre sträckor har varit att överföra en del av trafiken till small cells.

Small cells är radiolänkar med lägre räckvidd och mindre storlek, vilket gör dem lämpliga för stadsmiljöer. Att en större del av datan distribueras till small cells har skapat en flaskhals i kommunikationen mellan small cells och makroceller, för vilket millimetervågslänkar troligtvis är den mest lovande lösningen.

 

Ericsson förväntar sig ett tiofaldigande av mängden mobil datatrafik mellan 2013 och 2019. Huawei räknar med ett 100-faldigande av den mobila datatrafiken under det kommande decenniet. Alla större mobilnätsoperatörer är enstämmiga. Mobilnätsoperatörerna är medvetna om att backhaul-kapaciteten kommer att behöva höjas, och då är millimetervågsprodukter ett av de ekonomiskt mest tilltalande alternativen.

Historiskt har E- och V-bandet setts som ointressanta på grund av sin låga räckvidd, och när den första generationen produkter lanserades för 5-7 år sedan kostade de oftast två till fyra gånger så mycket som traditionella backhaul-system (11 – 38GHz). Det högre trycket på mobilnäten och teknisk utveckling har emellertid lett till att högre frekvenser blivit ett slagkraftigt alternativ. Räckvidden för E-bandslänkar har ökat kraftigt, samtidigt som priserna sjunkit. Undersökningar har visat att i genomsnitt 75% av tidigare radiolänkar kan ersättas med högfrekvens-länkar.


  

Sammanfattning av utvecklingen för mobil datatrafik 2013:

 

 • Global mobil datatrafik ökade med 81%
 • Mobil datatrafik stod för andra året i rad för mer än 50% av den totala datatrafiken
 • Mobil datatrafik var 18 gånger så stor som det globala Internet år 2000
 • 526 miljoner nya mobila enheter kopplades upp mot nätet - Det totala antalet mobila uppkopplade enheter uppgår nu till 7 miljarder
 • En 4G-uppkoppling genererade 14,5 gånger så mkt datatrafik som en icke-4G-koppling - 4G står för enbart 2,9% av de mobila uppkopplingarna men för 30% av den mobila datatrafiken
 • Genomsnittliga datatrafiken för en smartphone-enhet växte med 50%

 

 


Den höga tillväxten i mobil datatrafik drivs på två fronter – dels ökar det totala antalet mobila enheter (+8% 2013), men framförallt ökar den genomsnittliga datatrafiken per enhet (+50% i antalet smartphone-enheter 2013). Detta är bland annat en effekt av övergången till 4G. 2018 väntas hälften av alla mobila uppkopplingar i USA vara 4G-baserade, vilket kommer att driva tillväxten i mobil datatrafik. I slutet på 2014 väntas det totala antalet uppkopplade mobila enheter överstiga antalet invånare på planeten. Tillväxten i antalet mobila enheter härrör framförallt från smartphones och M2Ms (machine-2-machine module).

 

En smartphone eller en tablet genererar i snitt 49 respektive 127 gånger så mycket mobil datatrafik som en vanlig telefon

 

Cisco räknar med att månatlig mobil datatrafik når 15,9 exabyte 2018, vilket är nästan elva gånger högre än i slutet på 2013. Förväntad genomsnittlig tillväxt är därmed 61% per år. Högst tillväxt inom mobil datatrafik väntas Mellanöstern och Afrika ha (CAGR 70%), följt av Central- och Östeuropa (68%). Asia Pacific väntas hålla en genomsnittlig tillväxttakt på 67%, vilket innebär att regionen tillsammans med Nordamerika kommer att stå för ungefär två tredjedelar av global mobil datatrafik 2018


Optisk fiber högst överföringskapacitet men också högst kostnad


Överföring av data mellan basstationer i backhaulnätet kan ske på tre sätt – trådbundet, via optisk fiber eller via radiolänk. Optisk fiber är det snabbaste sättet att överföra data på, men kräver att fysiska linjer dras mellan kontaktpunkterna.

Finns existerande avloppsledningar eller dylikt är det relativt lätt att dra optiskt fiber, men fortfarande dyrt. Krävs det att nya ledningar dras blir det betydligt dyrare, inte bara till följd av det fysiska arbetet utan även på grund av tillstånds- och licenskrav. Trots att fiber är det bästa alternativet är mer än 60% av världens cellulära basstationer anslutna genom någon form av mikrovågssändare, vilket säger en del om svårigheten att dra fiber. Radiolänk är det enklaste och billigaste alternativet för utbyggnad av nät, men begränsningen har varit överföringskapaciteten i förhållande till kostnad.

Högre frekvenser har en högre kapacitet men historiskt sett har millimetervågsprodukter varit för dyra för att vara ett gångbart alternativ. Teknikutveckling har lett till att millimetervågsprodukter blivit ett kommersiellt gångbart alternativ inom telekommunikation, och inom detta segment är Sivers en av de ledande aktörerna. Bolaget erbjuder millimetervågsprodukter inom både E-band (71-76/81-86 GHz) och V-band (60 Ghz).
 


Där fiber kan läggas är det fortfarande det bästa alternativet men E-bandslänkar kommer förmodligen att användas:

 

 • Som sista kommunikationslänk mellan fiber och fastigheter dit fiber inte kan dras
 • I nät som måste etableras snabbt, för att på så vis undgå de långa ledtider som ofta följer tillståndsansökningar för fiberläggning
 • I Mobil & small cell-backhaul


Högkapacitets-kopplingar i delade nätverk mellan två eller flera operatörer


En nackdel med E-bandslänkar är att de inte kan hantera större fysiska svängningar och därför måste monteras någorlunda stabilt, så som på byggnader eller större stolpar. Detta bör emellertid inte vara något större problem, och dessutom kan exempelvis V-bandslänkar hantera större svängningar. I augusti 2013 ändrade US Federal Communications Commission dessutom sina regler rörande 60GHz-bandet (V-band), vilket kommer tillåta bredare användning av denna frekvensnivå inom bland annat backhaul. Kommissionen förklarade att förändringen kommer att "facilitate the use of this unlicensed spectrum as a backhaul alternative in densely populated areas where 4G and other wireless services are experiencing an ever-increasing need for additional spectrum.". Statliga organ brukar inte fatta liknande beslut utan påtryckningar från branschen, vilket indikerar att övergången mot millimetervågsprodukter inletts.Marknadsstorlek


Uppskattningsvis utgör en converter 25% av värdet i en radiolänk. Den globala marknaden för radiolänkar uppskattas vara 1,2 miljoner enheter per år. Sivers IMA verkar emellertid på marknaden för högfrekvens-länkar, vilket idag utgör en väldigt liten del av den totala marknaden. Tillväxten är däremot betydligt högre. De närmaste åren väntas denna marknad växa med 61% årligen enligt Infonetics Research. Millimetervågsprodukter delas som sagt upp i två produktgrupper – radiolänkar för kommunikation inom E-bandet (71-76/81-86 GHz) och V-bandet (60 Ghz). Marknaden för E-bandslänkar växte med 168% under 2013, och marknaden för V-bandslänkar med 114%. Sivers säljer converters för både E- och V-bandet, och V-bandsprodukten har redan inkorporerats i slutprodukten hos en av marknadens största aktörer.


V-bandsconverters kommer i huvudsak att inkorporeras i så kallade HetNet-lösningar. HetNet står för Heterogeneous Network och är en fullt integrerad backhaul-enhet. Ett HetNet-system innehåller flera typer av radioteknologier och celltyper som arbetar integrerat. Sivers IMA förväntar sig kunna tillverka denna typ av produkt effektivt bland annat i och med egenutvecklad SiGe-chipteknik. Sivers egenutvecklade SiGe-teknik kommer att underlätta serieproduktion och därmed sänka tillverkningskostnaden.

Tekniken kommer att vara inkorporerad i Sivers produkter från och med Q3 2014. EJL Wireless Research förväntar sig att marknaden för V-bandsprodukter börjar ta fart under 2014-2015. I nuläget skeppas det ut ungefär 3 000 E-bandslänkar i månaden, vilket väntas växa till 6 000 i slutet på 2014. Enligt EJL Wireless Research väntas marknaden för E-bandslänkar nå 200 000 enheter 2015, med en dubbling fram till 2017. Under 2013 växte försäljningen av E-bandslänkar med 168%.
       
 

SLR (Sky Light Research) uppskattar att marknaden för millimetervågsprodukter har potential att passera 500 MUSD inom fyra år. Maravedis räknar med att millimetervågsprodukter kommer att stå för 53% av metrocellsmarknaden mellan 2013 och 2018, och 2018 väntas marknaden för metroceller nå 4,7 BUSD. Metroceller är kompakta basstationer för mobil datatrafik i urban miljö. Huvudsakliga skillnader gentemot makroceller är storlek och räckvidd. EJL Wireless Research spår att tillväxten inom millimetervågssegmentet kommer att inledas inom E-bandet, för att följas av en ännu kraftigare expansion inom V-bandet.

Sivers relativt begränsade volymer inom segmentet idag ska absolut inte ses som ett svaghetstecken för bolaget. Under 2013 uppskattades marknaden för E-bandsenheter till enbart 20 000 enheter, vilket i runda slänga motsvarar en marknad på 125 MSEK. Till skillnad från V-bandet är E-bandet licensierat vilket innebär en lägre konkurrens, men också ett lägre enhetsbehov. Ett högre enhetspris inom E-bandet minskar emellertid skillnaden i storlek mellan marknaderna mätt i reda pengar. Inom det olicensierade V-bandet räknar Sivers med att ta en mindre andel av marknaden till följd av den högre konkurrensen.


      
Axier Review

Kommentar halvårsrapport 2014


Sivers IMA redovisade en nettoomsättning på 11 613 tSEK för det första halvåret 2014, vilket inkluderar 1 335 tsek i aktiverat arbete för egen räkning. Nettoomsättningen uppgick till 8,9 miljoner kronor, vilket innebar en tillväxt på 13% gentemot samma period föregående år. Mellan Q1 och Q2 ökade nettoomsättningen med 23%, och Sivers redovisade ett resultat efter skatt på – 2,1 (-2,7) MSEK för Q2 2014. Det är en avsevärd förbättring gentemot kvartalet dessförinnan (-3,3), och varje enskilt kvartal under 2013.

Det förbättrade resultatet är en effekt av att Sivers tycks ha inlett en stigande trend gällande bolagets omsättning samt förvärvet av Trebax. Den stigande trenden kommer sannolikt att fortsätta under slutet på året i och med att beställningarna från Sivers serieproduktionskund väntas stiga kontinuerligt framöver. Leveranser av Sivers produkt har skett fortlöpande under året, och Sivers kund har sedan använt produkterna till marknadsintroducering och provinstallation hos operatörer. Sivers följer en 12-månadersprognos från sin kund, och bedömningen är fortfarande att volymerna inom ramen för avtalet kommer att stiga mot slutet av 2014.

I takt med att fokus skiftats mot millimetervågssegmentet har Sivers tvingats lägga ett mindre fokus på historiskt viktigare segment som radar och signalkällor. Det har medfört att intäkter har tappats inom dessa segment, samtidigt som investeringstakten hållits på en jämn nivå. Effekten illustreras i diagrammet nedan. Det försämrade resultatet de senaste åren har varit ett nödvändigt ont för att förbereda bolaget inför det teknologiskifte som nu inletts. Med siffrorna för första halvåret 2014 i hand kan vi se att kostnadsbasen har stigit mellan 2013 och 2014, men vi kan även se att den negativa omsättningstrenden tycks ha vänt.
 

Ny VD med fokus på försäljning

I augusti meddelade Sivers IMA att bolagets befintlige VD Olle Westblom kommer att ersättas till förmån för Robert Ekström. Robert Ekström har en större erfarenhet inom försäljning och produktion vilket kommer att krävas i den nya fas Sivers inlett. Robert Ekström har under de senaste 14 åren varit verksam i företag där han i ledande befattning hjälpt teknikföretag att kapitalisera på deras tekniska kunnande. I samband med att Ekström tillträdde sin tjänst köpte han 1 000 000 teckningsoptioner till marknadspris. Sivers tidigare VD Olle Westblom kommer att stanna kvar i bolaget, men kommer framöver att lägga fokus enbart på produktionssidan. Bytet av VD är förmodligen ett bra strategiskt val med tanke på att Sivers teknik och forskning nu bekräftats som branschledande. Fokus bör därmed ligga på att snabbt få ut den på marknaden.


”Det internationella intresset för våra produkter gör att Sivers IMA nu behöver tillföra kompetens på affärssidan samt också inom produktion. Vi är därför mycket glada över att kunna knyta till oss Robert som många gånger i andra bolag framgångsrikt gjort den resa som vi står inför.” - Björn Norrbom, styrelseordförande Sivers IMA


Kontinuerliga ordrar även utanför millimetervågssegmentet

Majoriteten av Sivers omsättning kommer fortfarande från segmenten Signalkällor och Radarsensorer, och bolaget levererar kontinuerligt stora ordrar inom dessa segment. Sivers har i nuläget ett hundratal kunder, och nya tillkommer ständigt. I mars tecknade Sivers ett ramavtal med en italiensk tillverkare av säkerhetsprodukter för tågtrafik.

Kunden ingår i en stor amerikansk börsnoterad koncern belägen i amerikanska Mellanvästern. Ordern avser Sivers 77GHz radarsensor som kommer att integreras i ett system för övervakning av järnvägsövergångar. Det intressanta är att ordern kombinerar Sivers radar- och millimetervågsteknik. Millimetervågsprodukter står i nuläget för en liten del av Sivers omsättning, men får gradvis en större betydelse för bolaget.

I februari tecknade Sivers IMA ett letter of intent med ett amerikanskt företag som producerar och säljer höghastighetsmodem. Avsikten var att integrera de båda företagens produkter för att skapa en mer komplett produkt. Samarbetet kommer att leda till en reducering av utvecklingstid och -kostnad för radiolänksenheter inom millimetervågssegmentet för Sivers IMAs kunder. Avtalet är en del av Sivers IMAs strategi att samarbeta med leverantörer av viktiga delblock i radiolänkenheter inom millimetervågssegmentet.

Att teckna ett LOI med en större modemtillverkare är därför ett viktigt steg. Vid ett antal kundbesök som Sivers IMA genomfört tillsammans med Trebax AB har bolaget dessutom rekommenderats att kontakta just modemtillverkaren i fråga. I början på maj tecknade Sivers ett avtal med en leverantör av antenner för produkter inom millimetervågssegmentet, vilket återigen är ett led i strategin att teckna avtal med leverantörer av viktiga delblock i radiolänkar.

I augusti erhöll Sivers en order värd 2,7 miljoner SEK från en av Europas största industrikoncerner, avseende leverans av VCOer (Voltage Controlled Oscillators) som byggs in i kundens slutprodukt. Ordern erhölls under ett befintligt ramavtal som löper fram till 2017 med option om två års förlängning.

I september erhöll Sivers ytterligare en order avseende bolagets VCOer. Denna gång från ett amerikanskt testutrustningsföretag. Orderns värde uppgick till 1,5 MSEK. Det är positivt att Sivers löpande erhåller större ordrar som dessa. Det skapar en stadig grund att växa ifrån, både för det löpande serieproduktionsavtalet och kommande storordrar. Det får ur denna aspekt anses intressant att Sivers nye VD uttryckt potential för bolaget affärsområde radarsensorer, och inte bara för millimetervågssegmentet. En del av kapitalet från Sivers pågående nyemission kommer dessutom att användas för satsningar inom radarsegmentet.


Nyemission och ALMI-lån säkrar finansiering fram till lönsamhet

I september annonserade Sivers en offensiv företrädesemission som kommer att tillföra bolaget högst 20,4 miljoner SEK. Befintliga aktieägare kommer att erhålla två teckningsrätter för varje innehavd aktie. 13 teckningsrätter kommer att tillåta teckning av en ny aktie för 8 SEK styck (2:13 á 8,00 SEK). Teckningsrätter kommer att handlas på Aktietorget mellan den 25 september och 13 oktober. Teckningstiden löper från de 25 september till den 16 oktober. Utöver företrädesemissionen har Sivers en övertilldelningsoption som tillåter bolaget att ge ut aktier värda ytterligare 3,6 miljoner kronor. Totalt kommer Sivers således att kunna tillföras 24 miljoner SEK. Emissionen är fullt garanterad av bolagets nuvarande huvudägare som lämnat teckningsförbindelser samt ett garantikonsortium.


I augusti erhöll Sivers ett lån på 3,5 miljoner SEK från ALMI Företagspartner. Tillsammans med den pågående nyemissionen bör detta lån kunna ta Sivers IMA till lönsamhet. Stigande volymer inom ramen för serieproduktionsavtalet kommer att kräva ökat rörelsekapital under det närmsta året, men någon gång under första halvan på 2015 bör Sivers IMA nå lönsamhet. Med kapitalet från nyemissionen och lånet kommer Sivers att bygga kapacitet för volymproduktion med flera kunder samt förstärka sälj- och marknadsföringsinsatserna. Befintligt rörelsekapital uppskattas vara tillräckligt för att driva den aktuella verksamheten i 12 månader framåt. Kapitalet från den pågående nyemissionen kommer därmed att användas i expansivt syfte.


Fusion med Trebax bidrar till omsättningsökning och breddad kompetens

I december slutfördes genom en extra bolagsstämma samgåendet mellan Trebax Holding AB och Sivers IMA Holding AB. Precis som Sivers står Trebax redo att kapitalisera på de kommande årens marknadstillväxt inom millimetervågssegmentet och det kommer dessutom att uppstå en del synergier Sivers och Trebax emellan. I början på 2014 meddelade en av Trebax kunder som använder bolaget som konsultpartner inom konstruktion och utveckling att man har ett ökat behov av resurser. Kunden har därför tecknat ett längre avtal med Trebax avseende fler konsulter, vilket medför att Trebax kommer behöva göra nyrekrytering av personal.

                    


Fusionen med Trebax för Sivers ett halvt steg upp i värdekedjan - Trebax är en integratör av bland annat radiolänkssystem vilket gör att de till viss del har samma kundbas som Sivers IMA. I figuren har vi använt ITT som exempel på en systemleverantör. I denna kategori kvalar även bolag som Huawei och Ericsson in, men aktörer av denna storlek har oftast resurser nog att utveckla sina egna system. Trebax huvudsakliga kunder är därför generellt sett mindre än marknadsledarna.


Sivers har länge haft ett tätt samarbete med Trebax, och under 2013 inleddes samtal om att fusionera de två aktörerna. Sammanslagningen tillför Sivers ny kompetens inom millimetervågssegmentet och möjliggör bland annat korsförsäljning. Trebax arbetar i första hand med millimetervågsteknik för framtagning av radiolänkar, med kunnande inom systemteknik, test & verifiering, certifiering och produktionsberedning. Vad det innebär rent praktiskt är att Trebax hjälper större aktörer att sätta samman system för bland annat millimetervågskommunikation. Sivers IMA levererar komponenter till sådana system. Trebax huvudsakliga kunder är de företag som är snäppet mindre än marknadens allra största aktörer. De största aktörerna på marknaden för radiolänkar är som bekant Ericsson, Huawei osv. Dessa aktörer har i regel resurser nog att utveckla egna system och har därför inte ett lika uttalat behov av Trebax tjänster.

Den främsta synergieffekten som uppstår genom Sivers fusion med Trebax är möjligheten till korsförsäljning mellan de båda företagens kunder. Idag har de två bolagen till viss del samma kunder, men många kunder kommer nu att kunna erbjudas ett bredare produktutbud. Som vi nämnde tidigare tar Trebax ofta fram hela system till sin slutkund. Dessa system kan i sin tur innehålla produkter från Sivers. Utöver potentiell korsförsäljning kommer administrativt arbete att kunna samordnas, och kostnader för ledning och styrelse att skäras ned. Precis som Sivers har Trebax sin verksamhet i Göteborg. Staden är en av millimetervågsprodukternas högborgar, och förvärvet stärker Sivers IMAs närvaro i regionen ytterligare.

Fortsätter att inkluderas i EU-finansierade projekt inom millimetervågssegmentet

I februari meddelade Sivers att de efter uppvaktning från Nokia Solutions and Networks blivit injudna att delta i ytterligare ett EU-finansierat forskningsprojekt. Förutom NSN deltar bland andra Telecom Italia, Orange, Intel Mobile Communications, STMicroelectronics och ett antal forskningsinstitut. Målet med projektet är att demonstrera lösningar för såväl backhaul som access på millimetervåg-våg, vilket är en ny teori för så kallade small cells. Sivers IMAs V- och E-bandsconverters ska anpassas och användas inom projektet.

Projektet samfinansieras genom EU:s sjunde ramprogram, precis de flesta andra av Sivers aktuella forskningsprojekt. I nuläget deltar Sivers IMA i sex EU-finansierade studier inom millimetervågssegmentet. Uppskattningsvis erhåller dessa sex projekt totala bidrag på uppemot 210 MSEK. Sivers bidrag inom ramen för dessa projekt ligger i runda slängar på 17 MSEK. Det är stora summor som spenderas på forskning inom millimetervågssegmentet just nu, och att Sivers kontinuerligt väljs in i de stora europeiska studierna är en otrolig merit. Många av projekten innehåller några av de största aktörerna inom området, och i synnerhet potentiella kunder till Sivers IMA. Exempel på Sivers partners inom projekten är Alcatel-Lucent, Nokia Solutions Network Oy, STMicroelectronics, Intel Mobile Communications Gmbh, Orange SA.
                   

Inom ramen för projektet som Sivers inkluderades i under februari ska bolaget anpassa sina converters för small cells. Small cells har potential att utgöra en stor marknad på sikt, så att vara med i ett tidigt stadie tillsammans med några av branschens största och ledande aktörer kan ha ett stort ekonomiskt värde på längre sikt. Att NSN självt lobbat för att Sivers ska vara en del av projektet betyder utifrån samma logik ännu mer. Under den stora Barcelonamässan Mobile World Congress som Sivers deltog på i februari var det största samtalsämnet just small cells samt hur strukturen kring dessa ska lösas, vilket innebär att projektet ligger rätt i tiden. I och med att EU-projekten drivs av ett flertal parter och genom offentlig finansiering kan ingen part erhålla exklusivitet, men Sivers deltagande i projekten har ett flertal fördelar. Bland annat byggs samarbeten upp med några av marknadens största och ledande aktörer inom kommande tillväxtsegment. Projekten möjliggör även för Sivers att testa nuvarande produkter mot samma aktörer.

Potential till ytterligare serieordrar?


De senaste åren har Sivers erhållit prototypbeställningar från tre av de fem potentiellt största kunderna på marknaden för bolagets millimetervågsprodukter. Det medförde ett flertal år av tester och utvärderingar från kundernas sida för att undersöka produkternas lämplighet. Sivers har uppskattat att tester för en så kallad in-design, där Sivers komponenter blir en integrerad del av slutkundens produkt, tar ca 12-18 månader. Baserat på när Sivers erhöll de första prototypordrarna och angiven tidsram gick bolaget in i en ny fas kring halvårsskiftet 2013. Det var även kring denna tid som ordrar inom millimetervågssegmentet började dugga tätare. I oktober 2013 fick Sivers den första serieordern inom millimetervågssegmentet, och startade därmed ett nytt kapitel i bolagets historia som kommer att leda till högre och mer kontinuerliga intäkter. Fasindelningen i diagrammet nedanför är naturligtvis inte exakt och Sivers kommer att få fler prototyp- såväl som uppföljningsorders, men från och med 2014 serieproducerar bolaget sina millimetervågsprodukter.


 

Serieproduktion innebär kommersialisering av Sivers millimetervågsprodukter, men serieordern som bolaget erhöll i oktober är enbart ett första steg. Som bekant har Sivers erhållit prototypbeställningar från tre av de fem potentiellt största kunderna på marknaden. Sannolikt kommer åtminstone en av de större aktörerna att välja Sivers IMA som underleverantör, vilket kan komma att innebära hundratals miljoner i intäkter från och med 2015 - 2016. Diagrammet på nästa sida kommer från Sivers senaste företagspresentationer och visar bolagets potentiella kunder. De företag vars staplar Sivers valt att blåmarkera är de som Sivers bedömer har ett högre fokus på att leverera nät/system och lägre fokus på teknik/produkt. De blåmarkerade har därmed ett högre intresse för att köpa millimetervågsteknologi utifrån. Något som diagrammet visar tydligt är hur hårt kontrollerad marknaden är av ett fåtal aktörer, och hur viktigt det är för Sivers att vinna någon av de större som kund. Ericsson testar som bekant redan bolagets produkter, och en kvalificerad gissning är att även Huawei och Alcatel-Lucent (ALU) gör det.
             

Prognoser 2014 - 2017


Vi har tvingats skriva ned våra prognoser för 2014 och 2015 med hänsyn till att Sivers E-bandsprodukter ännu inte inkorporerats i en större aktörs slutprodukt. Volymerna under det nuvarande serieproduktionsavtalet kommer öka kraftigt under 2015, men har inte potential att ensamt lyfta omsättningen till de nivåer vi räknat med för 2014 och 2015. Våra prognoser från och med 2014 bygger fortsatt på att Sivers befintliga serieproduktionsavtal utvecklas som väntat. Enligt våra prognoser värderas Sivers IMA nu till ett P/E-tal på 6,7 och EV/EBITDA på 3,7 för 2015. Det är högre än tidigare, men fortfarande en låg värdering för ett företag med så pass hög förväntad tillväxt. Även P/S-talet är relativt lågt för ett bolag med liknande bruttomarginaler och tillväxt.

En viss risk ska emellertid läggas vid prognoserna då varken vi eller Sivers vet hur volymerna kommer att utvecklas inom ramen för det nuvarande serieproduktionsavtalet, eller hur tillkommande avtal kommer att utformas. Även om vi bedömer sannolikheten för att Sivers ska väljas som underleverantör till en av de större kunderna på marknaden som hög, så är den inte 100%. I nuläget värderas Sivers till 190 MSEK. För knappt ett år sedan värderades bolaget inte till mer än 40 MSEK, och risken som medföljer en investering i bolagets aktie har därmed stigit. Vid en värdering på 40 MSEK kunde chansen att Sivers valdes av någon av de stora aktörerna nästan ses som en gratis option. I nuläget utgör denna option en stor del i värderingen av Sivers, och skulle Sivers serieorder inte utveckla sig som förväntat finns det risk för viss fallhöjd i aktiekursen. Naturligtvis kommer det att finnas en marknad för millimetervågsprodukter även utanför de fem stora aktörerna, men denna kommer inte att kunna bjuda på samma lavinartade tillväxt som förväntas av Sivers i nuläget.

Fortlöper Sivers serieproduktion som väntat, och Sivers E-bandsconverters blir föremål för en in-design hos någon av de större aktörerna ger en kassaflödesanalys bolaget fortfarande ett motiverat värde på flera gånger dagens börsvärde. På kort sikt ger multipelanalys emellertid en mer trovärdig bild då de större vinsterna ligger en bit i framtiden. Svagheten med en DCF-analys i det här läget är att det ligger mycket osäkerhet i den framtida tillväxten.

Axiers bedömning


Det börjar synas att 2014 kommer bli ett genomslagsår för millimetervågsteknik. Naturligtvis är den serieorder som Sivers erhöll i oktober förra året det viktigaste som hänt bolaget hitintills, men Sivers övriga orders har även de börjat växa i ekonomisk betydelse. Det bubblar även i övriga delar av marknaden. Bland annat erhöll Sivers konkurrent GigOptix en större order i april. Ordern avser GigOptix E-bandsprodukter och hade ett värde av 1,5 MUSD eller cirka 10 miljoner kronor. Det är nästan i nivå med de 1,7 MUSD som hela GigOptix trådlösa produktlinje omsatte under 2013.

Under 2013 krympte marknaden för point-2-point mikrovågslänkar med 13%, vilket är en indikation på att marknadens aktörer avvaktar i väntan på tecken för åt vilket håll branschen kommer att gå. Det troliga alternativet är millimetervågsprodukter, som visade tillväxt under 2013 trots att marknaden som helhet krympte. De flesta aktörer på marknaden är eniga om att denna tillväxt kommer att tillta. Enligt siffrorna som delgivits i vår marknadsbeskrivning väntas antalet sålda E-bandslänkar växa med i snitt 100% mellan 2014 och 2017. V-bandet väntas ha en liknande tillväxt.

Den växande datamängden som skickas inom mobilnäten är en av de största utmaningarna för de stora nätoperatörerna, och vår uppfattning är att Sivers erbjuder en av de bästa lösningarna till detta problem. Med hög sannolikhet kommer Sivers att bli underleverantör till minst en av de större aktörerna på marknaden. En kvalificerad gissning är att det i slutändan blir Ericsson som väljer att integrera Sivers produkter i sina egna system. Ericsson har testat Sivers produkter under en längre tid, och Sivers har på många plan redan en nära kontakt med Ericsson. Bland annat har många av nyckelpersonerna på Sivers ett förflutet på Ericsson.

Den potentiella marknaden för Sivers produkter kontrolleras till stor del av 4-5 aktörer. Dessa aktörer kommer förmodligen att avgöra hur strukturen för denna marknad kommer att se ut inom det närmsta året. Antingen väljer de att utveckla egna millimetervågsprodukter, eller så binder de upp en underleverantör med redan välutvecklad teknik. När de större aktörerna fattat sina beslut kommer förutsättningarna för marknaden att vara förutbestämda för en lång tid framöver. Det är alltså ett relativt kort tidsfönster som kommer att avgöra större delen av marknadens framtid.

I nuläget ligger Sivers teknik i framkant, och väljer någon av de större spelarna att köpa millimetervågstekniken utifrån är Sivers förmodligen ett ganska sannolikt val. Sivers produkterbjudande fortsätter dessutom att förbättras. Dels genom fusionen med Trebax, men även genom de avtal bolaget annonserat med leverantörer av viktiga delblock i radiolänkar. Avtalen med en modemtillverkare och antennleverantören GapWaves kommer tillåta Sivers att sänka sina kunders utvecklingskostnad för de egna systemen, vilket gör produkterbjudandet ännu attraktivare.
   

SealWacs Sensor, en unik svensk uppfinning och industriprodukt med en världsmarknad inom räckhåll

SealWacs
SealWacs - seal warning and control system

SealWacs Sensor, en unik svensk uppfinning och industriprodukt med en världsmarknad
inom räckhåll

SealWacs AB har som affärsidé att förse marknaden för tillverkning av bottensvetsade plastpåsar på rulle med ett automatisk övervaknings- och kontrollsystem, som avsevärt ökar tillverkarnas vinstmarginal genom att väsentligt minska de omfattande kostnaderna för kassation, kvalitetssäkring och övervakning.

Automatiserade sensorer ger lönsamhet

SealWacs är ett företag som utvecklar och avser att marknadsintroducera sensorer för automatisk svetskontroll av plastpåsar. Kontrollen sker i realtid medan produktionen fortgår.

Genom att i ett tidigt skede upptäcka undermåliga svetsfogar kan maskinoperatören snabbt stanna produktionen och åtgärda bristerna. Det leder i sin tur till att kostnaden för kassationer minimeras och bidrar till en väsentligt förbättrad lönsamhet för producenten.

Problemet med dåliga svetsfogar är sedan länge känt inom industrin men en tillfredsställande lösning saknas. En anledning kan vara att den moderna industrin i allt högre grad fokuserar på processförbättring istället för traditionell kontroll och övervakning. Den kompetens som krävs för att utveckla en högt avancerad och ekonomiskt försvarbar kvalitetskontroll av samtliga producerade enheter, saknas hos tillverkarna och deras underleverantörer. Större producenter av plastpåsar, däribland Trioplast i Smålandsstenar, ger en samstämmig syn om behovet av en teknisk lösning för kontroll och följer Bolagets produktutveckling med stort intresse.

Bolagets källor inom industrin, som regelbundet besöker olika branschmässor, anger att ingen annan aktör har visat upp en lösning på problemet.

Bolaget har samlat erfarenheter och byggt upp en teknisk kompetens sedan början av 2000-talet. Bolaget har även specifik marknadskompetens från den nischade plastpåsindustrin.

Dessutom finns en unik kompetens av att kommersialisera forskningsprojekt genom lång erfarenhet från bl.a. olika medicintekniska projekt.

Strategi och marknad

SealWacs marknadsstrategi inriktas mot ett mindre antal nischade aktörer som säljer svetsstationer till tillverkare av plastpåsar.

Genom att Bolaget djupintervjuat flera av dessa aktörer, däribland danska Roll-o-Matic, har Bolaget blivit väl insatt i de behov som dessa aktörer har samt vilken lösning de efterfrågar. Genom att fokusera på ett mindre antal aktörer som säljer svetsanläggningar kan Bolaget bearbeta marknaden från en mindre men kvalificerad organisation. Det medför även en lägre kostnadsmassa i form av löner och omkostnader jämfört med om Bolaget skulle hålla en egen fullskalig säljkår.

SealWacs vision är att den internationella marknaden för tillverkning av bottensvetsade plastpåsar ska efterfråga SealWacs Sensorer i en sådan utsträckning att produkten erbjuds på samtliga nya svetsanläggningar och eftermonteras på flertalet befintliga produktionslinjer.

Bolaget bedömer att ett närmare samarbete med en eller ett fåtal välkända producenter av plastpåsar kommer bidra till att snabbt få produkten validerad och accepterad av marknaden. Bolaget har redan intresse från en större producent om ett framtida samarbete.

Bolaget avser främst att fokusera på produktutveckling och marknadsföring. Tillverkningen kommer primärt att outsourcas till underleverantörer. De ingående komponenterna i Bolagets tekniska lösning är av standardkaraktär vilket gör effektiva upphandlingar möjliga. Sammansättningen av komponenterna är relativt enkel och kan utföras av ett flertal underleverantörer.

Läs teasern Läs teasern
Ladda ned memorandumet Ladda ned memorandumet
Teckna dig för aktier Teckna dig för aktier
Teckna dig för aktier Läs mer på SealWacs hemsida

Erbjudandet i sammandrag

Emissionsbelopp: 6,1 Mkr
Antal aktier i emissionen: 1 250 000 aktier
Pris per aktie: 4,85 kronor
Teckningstid: 11 september – 3 oktober 2014
Handel i aktien: Aktien är godkänd för handel på AktieTorget. Preliminär första handelsdag 31 oktober.
Tilldelning: Vid överteckning beslutar styrelsen om tilldelning.

 

Träffa SealWacs

SealWacs VD presenterar företaget och verksamheten på en rad orter under nyemissionen som pågår under september månad.

17/9 Göteborg – Radisson Blu,
Södra Hamngatan 59-65, kl 18.00 – 20.00.
Arrangör: AktieTorget Väst,
anmälan 0522-184 62 el info@atvast.se
22/9 Stockholm – Investerarlunch,
Mäster Samuelsgatan 42, v 3, kl 12.00 – 13.15.
Arrangör: AktieTorget
24/9 Eksjö – Fritidsgården Ing 2, Eksjö,
kl 19.00 – 21.00.
Arrangör: Aktiespararna Eksjö,
anmälan 0381-166 27
25/9 Falköping – Stora aktiedagen.
Arrangör: Aktiespararna, anmälan
29/9 Göteborg – Stora analyskvällen, Handelshögskolan, Vasagatan 1.
Arrangör: Aktiespararna, se www.aktiespararna.se/analyskvall-goteborg
30/9 Malmö – Stora analyskvällen.
Arrangör: Aktiespararna
30/9 Uddevalla – Högskolecenter Bohuslän, Östergatan 19, Uddevalla, kl 18.30 – 21.00. Aktiespararna i Uddevalla, ingen föranmälan krävs.
2/10 Stockholm Finansevent, Scandic Anglais Hotell i Stockholm, 1 trappa upp, Konferensavdelningen.

Anmälan till: stockholm@finansevent.se


Konceptbild av SealWacs sensor


Framtidsutsikter

Upphovsmannen till SealWacs mätmetod, Erling Svensson, var tidigare marknadschef på FAS Converting Machinery AB. Det är ett företag som tillverkar svetsmaskiner för användning i den högt automatiserade industrin för tillverkning av plast-, frys- och soppåsar på rulle. Varje dag konsumeras sådana av miljarder människor runt om i världen. Som marknadschef fick Erling, ofta påpekanden om kvalitetsbrister i svetsprocessen och i många år har han sedan, i samarbete med olika forskningsinstitutioner, utvecklat en teknik för att lösa problemet.

Även när bara någon enstaka procent av produktionen är undermålig, drabbas tillverkarna av höga kostnader, genom den omfattande hantering kassationen leder till.

Vid intervju med en större tillverkare av plastpåsar uppskattades kostnaden för kassationer till cirka tio procent av produktionskostnaderna, vilket har en starkt negativ påverkan på lönsamheten. Efter att ha intervjuat ytterligare fyra större aktörer inom industrin har SealWacs fått bilden bekräftad. De intervjuade experterna inom industrin har gett entydiga svar på frågorna om kvalitetsbrister och lönsamhetsproblem.

SealWacs bildades av en grupp industrialister, med mångårig erfarenhet från utveckling av startup-företag samt högteknologisk och internationell produkt-, affärs- och marknadsutveckling.

Bolaget knöt Erling Svensson till sig och förvärvade hans projekt och driver nu utvecklingen av en produkt, SealWacs Sensor, för beröringsfri realtidsövervakning av svetskvalitet.

Övervakningen integreras i tillverkningsprocessen och ger en varningssignal så fort någon eller några svetsar inte uppfyller kraven för hållfasthet och minskar därmed kassationerna. Vår förhoppning är att SealWacs Sensor kommer bli standard på alla nya svetsanläggningar i framtiden och även eftermonteras i befintliga produktionslinor.

Sören Sandström

Med detta som grund ser vi en ljus framtid för SealWacs. Vi genomför denna nyemission i syfte att finansiera den fortsatta utvecklingen och den planerade lanseringen av SealWacs Sensor. Marknadsintroduktionen av SealWacs Sensor kommer ske kostnadseffektivt och primärt riktas mot det fåtal internationella aktörer som levererar automatiska svetsstationer.

I nästa skede avser vi också att bearbeta de tusentals tillverkarna av plastpåsar på rulle för att nå marknaden för befintliga svetsmaskiner.

Så, ta vara på möjligheten att investera i en unik svensk uppfinning och industriprodukt med en världsmarknad inom räckhåll - SealWacs Sensor!

Slutligen vill jag även nämna att vi driver Bolaget med stor kostnadsmedvetenhet. För att inte äventyra den finansiella uthålligheten arbetar vi i en liten erfaren organisation och på ett så kostnadseffektivt sätt som möjligt.

Sören Sandström

VD, SealWacs AB

 


Disclaimer
Utskicket görs i samarbete med Sealwacs AB (publ). Notera att den service Axier.se tillhandahåller för emissioner enbart är av administrativ karaktär. Axier.se kan därför varken garantera riktigheten i den information som finns i memorandum/prospekt eller i andra beskrivningar om och kring emitterande bolag och program eller hållas som ansvarig för desamma. Det är därför viktigt att du själv läser igenom memorandumet/prospektet och andra eventuella beskrivningar för att skapa dig en egen uppfattning av om du ska investera i bolaget eller inte.

Ett starkt AMAE bygger vidare på sitt varumärke

 

AMAE haircare
AMAE

Ett starkt AMAE bygger vidare på sitt varumärke

En utsvulten marknad hungrade efter en fritänkande och oberoende aktör med hårvårdsprodukter av premiumkvalitet.

Detta är exakt vad AMAEs koncept står för: nyskapande, estetik, konstnärlighet, lekfullhet och produkter med råvaror av högsta kvalitet.

AMAEs inspiration kommer inte enbart ur hårmode.

Lika viktigt för oss som varumärke är: konst, musik, kultur, design, trender och mode.

Vårt färgstarka team är variationsrikt sammansatt av olika yrkesgrupper såsom entreprenörer, företagsledare, DJs, makeup-artister, musiker och självfallet frisörer. Vi älskar helt enkelt expressiva och kreativa människor.

AMAEs team leds av Johan Bergelin som konstant efterfrågas för samarbete med designers, modellagenturer, musiker etc.

WE ARE MORE THAN HAIR.
WE ARE FASHION.

JOHAN BERGELIN, INTERNATIONELL HÅRSTYLIST OCH MODEPROFIL

1995 skapade Johan CBOOK - den ledande hårmodepublikationen - som dagligen används av Skandinaviens ledande frisörer.

Johan

Idag, 19 år senare, är Johan en av de verkligt trendskapande profilerna inom hårvårdsindustrin. Han har publicerat över 50 CBOOK och skapat7 800nya frisyrer. Johan ger kontinuerlig inspiration och vägledning till frisörer och deras kunder på alla de9 500Skandinaviska salonger som har CBOOK.

AMAE

Det började med att Johan, i sitt arbete som internationell toppfrisör saknade moderna och nischade produkter för sina frisyrskapelser. Dessutom saknade han ett utbildningsprogram för frisörer vilket inkluderade ett helhetstänk med hår men även innefattade konst, musik, kultur, trender och mode. Johans motto var: Empower the Hairdresser.

Johans beslut ledde till skapandet av AMAE Skandinavia AB, ett etablerat utvecklings- och produktionsbolag inom den globala hårvårdsindustrin med ett heltäckande produktsortiment av högsta kvalitetsklass.

TRY IT, YOU’LL LIKE IT!

Try it, Youll like it!

AMAES MARKNAD

Sanningens minut är när frisören säljer produkten till sin kund baserat på den tillit som finns i relationen. Det gäller alltså att se till att frisören älskar produkten, är välutbildad, är lojal mot leverantören och tjänar bra pengar på att sälja produkten.

AMAEs kunder är frisörsalonger i premiumsegmentet, vilka är ca 20% av den totala marknaden.

De använder både produkterna i det dagliga arbetet och samtidigt agerar de som AMAEs återförsäljare.

Frisörer arbetar på ett likartat sätt världen över. De ger råd om frisyrval, färgval och rekommenderar vilka produkter kunden skall använda hemma. Salongskunder följer i stor utsträckning råden från sin frisör.

De varumärken som AMAE konkurrerar med är väl definierade. Prissättningen för hårvårdsprodukter inom segmentet är mycket stabil. Konkurrens mellan varumärkena sker framför allt genom att erbjuda kunden mervärde i olika form, inte minst inspirerande utbildning.

AMAE har arbetat med en grupp utvalda salonger för att finjustera och dokumentera varje detalj av AMAEs marknadsförings-, försäljnings- och utbildningsmetodiker.

Memorandum Ladda ned memorandum (pdf)
Teckna dig Teckna dig för aktier (pdf)
Läs mer på hemsidan Besök AMAEs hemsida

ERBJUDANDET I SAMMANDRAG

Emissionsbelopp: 8 Mkr
Antal aktier i emissionen: 1 905 000 aktier
Pris per aktie: 4,20 kronor
Teckningstid: 15 september– 3 oktober 2014
Handel i aktien: AMAE har godkänts för upptagande till handel på AktieTorget.
Pre money värdering 20,9 MSEK
Tilldelning: Vid överteckning beslutar styrelsen om tilldelning.
Teckningsåtagande:
Åtagande om teckning av
238 095 aktier, det vill säga aktier förSEK 1 000 000, har säkerställts. Åtagandet har gjorts utan kostnad för bolaget

ROAD SHOW

3/9 Skellefteå 23 september – Kvällsmöte
Plats: Scandic Hotell Skellefteå, Kanalgatan 75, lokal Vithatten
Tid: Information kommer snart
Anmälan: inbjudan@herslowpartners.se

29/9 Stockholm Lunchmöte
Plats: AktieTorget, Mäster Samuelsgatan 2
Tid: 12.00 – 13.15
Anmälan: inbjudan@herslowpartners.se

2/10 Stockholm
Plats: Hotell Anglais, Humlegårdsgatan 23
Tid: 18.00 – 21.00
Anmälan: stockholm@finansevent.se

AMAES MARKNADSSTRATEGI: MERVÄRDE FÖR FRISÖREN

AMAEs hårvårdsprodukter är skapade direkt för professionella frisörer och deras kunder. Genom sin positionering och sin unika utbildingsmetodik tillför AMAE mervärde för frisörerna i hur de skall driva och utveckla sina salonger.

AMAEs filosofi är att kostnadsfritt erbjuda ett upplyftande, artistiskt, inspirerande och utvecklande utbildningsprogram till frisörerna och salongsägarna.

AMAES PRODUKTSORTIMENT

Hårvårdsprodukterna som AMAE har utvecklat marknadsförs under produktnamnen 1969, Sensu och Editions, hårfärgerna under Ahead Tint och blekningspulvret under B3.

AMAE har 18 unika hårvårdsprodukter bestående av: Shampoo, conditioner, treatment-, styling- och finishingprodukter, peroxider, blekningsmedel samt 60 olika hårfärgsnyanser.

AMAE använder ingredienser som: Grönt te, Tea Tree olja, Ginseng, Macadamianötolja, Rosmarin, Kamomill, Veteprotein, Alger, Karnaubavax, Aloe Vera, Blåbär, Sirapslönn, Sojaprotein, Sockerrör, Citron, Apelsin, Jäst, Aminosyror, Silkesprotein och Panthenol.

AMAE OCH MODEVÄRLDEN

Johan har ett brett internationellt nätverk bland modeföretag och modepress. AMAE har positionerats på såväl London Fashion Week, Stockholm Fashion Week samt Copenhagen Fashion Week. AMAEs serie 1969 har utsetts till Årets Hårvårdsserie av tidningen Café samt tilldelats prestigefyllda utmärkelser såsom Cosmopolitan Beauty Awards, Nöjeguiden

AMAES AMBASSADÖRER

AMAE har många ambassadörer inom den internationella musik- och modevärlden bl.a. musikern Jason 'Timbuktu' Diakité (styrelseledamot i AMAE), modellen Malin Persson (Karl Lagerfedt, Chanel). Andra är Duran Duran och Jane Seymour.

AMAES STYRELSE

AMAE har en stark och namnkunnig styrelse med en unik bredd och sant internationell prägel.

Jason 'Timbuktu' Diakité – musiker

Christophe Kittel – internationell karriär inom hårvårdsindustrin

Sven Olof Kulldorff – näringslivsprofil

Per Sköldin – internationell affärsman

Annika Åman-Goodwille – Londonbaserad affärskvinna

Johan Bergelin – VD och grundare

AMAES EXPANSIONSPLAN

AMAE avser att genomföra en expansion, Fas 1 & 2, med flera återförsäljare på utvalda marknader i Skandinavien samt att utföra förberedande arbete för en internationell lansering i London, Los Angeles, New York, Miami och Sydney

AMAES FÖRSÄLJNINGS- OCH RESULTATMÅLSÄTTNING

Målsättningen för Fas 1 & 2 är att i Sverige nå totalt 600 salonger, i Norge 240 salonger och i Danmark 180 salonger under en 24-månadersperiod med start vid kapitalisering.

Baserat på den positionering som bolaget genomfört under de senaste åren och verifieringar av AMAEs försäljnings- och utbildningsmetodiker under 2013 och 2014, beräknas den årliga försäljningen i Skandinavien nå SEK 45 000 000 – 50 000 000 under de kommande 4 åren med 15 – 20% årlig vinstmarginal.

KAPITALBEHOV FÖR FAS 1 & 2

 • SEK 8 000 000
 • Investerarna erhåller 27,6% av aktierna i AMAE Skandinavia AB
 • Ytterligare kapital krävs för Fas 3 i ett senare skede

KAPITALANVÄNDNING

 • Anställa de sex första säljarna –SEK 1 800 000*
 • Stärka management-team –SEK 1 800 000
 • Rörelsekapital –SEK 3 900 000
 • Emissionskostnader –SEK 500 000

* Kapitalbehovet avseende säljarna är beräknade som kostnaderna för dessa minskat med den bruttovinst de genererar.

KAPITALISERING – ANTAGANDEN

 • Fas 1 – 2: oktober – november 2014
 • Fas 3: 2015/2016 för London och Los Angeles
 • Fas 3: 2016/2017 för Miami, New York och Sydney

Emissionen täcker kapitalbehovet för expansionen vad avser Fas 1 & 2 de kommande 12 månaderna.

Om emissionen ej blir fulltecknad så genomförs expansionsfas 1 & 2 i långsammare takt. Även vid den långsammare takten kommer AMAE att bli kassaflödespositivt. Fas 3 omfattas ej av innevarande emission.


Disclaimer
Utskicket görs i samarbete med AMAE SCANDINAVIA AB (publ). Notera att den service Axier.se tillhandahåller för emissioner enbart är av administrativ karaktär. Axier.se kan därför varken garantera riktigheten i den information som finns i memorandum/prospekt eller i andra beskrivningar om och kring emitterande bolag och program eller hållas som ansvarig för desamma. Det är därför viktigt att du själv läser igenom memorandumet/prospektet och andra eventuella beskrivningar för att skapa dig en egen uppfattning av om du ska investera i bolaget eller inte.

Emissionsaktuella Bayn arbetar mot diabetes och övervikt

 

BAYN
BAYN

Emissionsaktuella Bayn arbetar mot diabetes och övervikt

Sju faktorer som talar
för Bayn

1

En Europamarknad vid tröskeln till det stora lyftet med föregångare som Japan och USA. Bayn har målsättningen att bli en av tre ledande europeiska branschaktörer inom kommande femårsperiod.

2

Kostnadseffektivt Bolag med låg burnrate i en väl anpassad organisation där uppskalning inte behöver göras i någon större omfattning när försäljningen tar fart, samt med förmåga att utveckla produkter efter kundernas behov.

3

Bolaget har ett eget team som har utvecklat dokumenterat framgångsrikt framtagna industriella recept baserade på RebA och ser stora möjligheter att skala upp verksamheten utifrån Bolagets unika kunnande, med det egna varumärket EUREBA.

Därtill finns externa resurser att tillgå i form av samarbetande utvecklingsavdelningar på stora livsmedelsindustrier med verksamhet inom naturliga tillsatser. Bayn samarbetar med forskningsinstitut såsom SIK (institutet för livsmedel och bioteknik).

4

Det är en uttalad målsättning att få ned sockerintaget per capita i Europa och USA och i andra delar av världen. Detta, tillsammans med ett relativt nyligen erhållet godkännande för steviabaserade sötningsmedel inom EU, ger förutsättningar för snabb acceptans och take-off för skräddarsydda kalorifria sötningsrecept.

5

Bolagets produkter är hälsosamma och är ett sätt att nå målsättningen om lägre sockerintag per capita. Hälsorelaterade problem som övervikt, diabetes och hjärt & kärlsjukdomar adresseras på ett effektivt sätt.

6

Distributionsavtal med Barentz, Europas ledande distributör inom livsmedelstillsatser med verksamhet i 28 europeiska länder och mer än 7 000 kunder och en omsättning om ca 1 000 Meuro. Därtill har ytterligare ett distributionsavtal nyligen tecknats med R2Group avseende den nordiska marknaden.

7

Ca 300 projekt har hittills initierats i 28 EU länder. Bayn har som målsättning att inom fem år vara ett av de ledande europeiska företagen inom naturliga sötningsmedel till livsmedelsindustrin

Bayns verksamhet och målsättningar

Bayn har varit verksamt sedan 2009 och är idag en etablerad aktör inom kvalitativa industriella metoder att minska sockeranvändandet och ersätta artificiella sötningsmedel i mat och dryck med stevia. Stevia är en ört med ursprung i Sydamerika där den använts sedan urminnes tider för sötning av bland annat te. Stevia är helt fritt från kalorier och har ett naturligt ursprung, vilket gör det till ett utmärkt naturligt alternativ till socker i en värld där diabetes samt fetma utmynnat i stora samhällsproblem med höga samhällsekonomiska kostnader.

Bayn Europe AB skall tillgodose den europeiska dryckes-och livsmedelsindustrins behov av industriella lösningar avseende kalorifria sötningsmedel med naturliga och hälsosamma ingredienser, till rätt kvalitet och med konkurrensmässiga priser.

Övervikt och Diabetes II ökar ständigt bland stora delar av befolkningen i hela västvärlden, delar av Asien och Mellanöstern. Negativ rapportering kring hälsoeffekter och miljöeffekter från syntetiska sötningsmedel ökar ständigt. Detta gör att dryckes-och livsmedelsindustrin allt oftare väljer att upphöra med användandet av syntetiska medel och i allt större omfattning söker efter alternativa naturliga produkter. Bolagets bedömning är att tidpunkten är rätt för att öka bearbetningen av marknaden för att ta en väsentlig andel av den europeiska sötningsmarknaden med naturliga alternativ.

WHO konstaterar att världens fetma bland vuxna har fördubblats sedan 1980. År 2008 var fler än 1,4 miljarder vuxna överviktiga. År 2011 var mer än 40 miljoner barn under fem år överviktiga. Över 2,8 miljoner människor dör varje år till följd av övervikt eller fetma. Övervikt och fetma leder till negativa metaboliska effekter på blodtryck, kolesterol, triglycerider och insulinmotstånd. Risken för hjärtsjukdomar, stroke och typ II diabetes ökar stadigt. WHO kom med nya rekommendationer i mars i år med innebörden att sockeranvändandet bör halveras.

Bayn har avtal avseende leverans av stevia och andra naturliga ingredienser från flera producenter i Kina, vilket är en styrka då förväntade större order kan verkställas omgående. Bayn har vidare ett distributionsavtal med Barentz, Europas ledande distributör inom livsmedelsingredienser med verksamhet i 28 europeiska länder och mer än 7 000 kunder och med en omsättning om ca 1 000 Meuro under 2013. Därtill har ytterligare ett distributörsavtal nyligen tecknats med R2Group avseende Norden. I dagsläget har Bayn 15 varumärken lanserade tillsammans med partners, där Bayns lösningar och ingredienser ingår som en kritisk beståndsdel.

Bolagets bedömning är att tidpunkten är rätt för att öka bearbetningen av marknaden för att ta en väsentlig andel av den europeiska sötningsmarknaden med naturliga alternativ. Detta avses ske dels genom en förstärkning av bolagets forskning och utveckling, samt dels via ökat fokus på sälj-och distributionspartners, samt även genom andra marknads-och försäljningsorienterade insatser. En stark tillväxt förväntas under kommande år.

Pågående försäljning och utvecklingsprojekt

Kundbesök och offerter har t.ex. lämnats till Heinz, Leaf, Procordia, Stabburet, Fazer och andra internationella företag. Från lämnade prover och offerter har Bolaget fått bekräftat att de produkter som tagits fram är av hög kvalitet och att prisbilden är mycket konkurrenskraftig.

15 varumärken som innehåller Bayns varumärke EUREBA är lanserade tillsammans med partners, t.ex polska Zbysko, belgiska Mulder och Limelco, holländska Penotti, italienska Specchasol och Nutrilinea, med flera. Totalt har ca 300 projekt hittills initierats i 28 EU länder.

Många av de företag som Bolaget har diskussioner med om framtida leveranser är intresserade av att teckna leveransavtal upp till fem år med Bayn som huvudleverantör.

Bayn har som målsättning att inom fem år vara ett av de ledande europeiska företagen inom naturliga sötningsmedel till livsmedelsindustrin.

Memorandum Ladda ned memorandum (pdf)
Teaser Läs teasern (pdf)
Teckna dig för aktier Teckna dig för aktier
Läs mer på hemsidan Besök Bayns hemsida

ERBJUDANDET I SAMMANDRAG

Emissionsbelopp: Ca 10 Mkr
Antal aktier i emissionen: 833 333 aktier
Pris per aktie: 12 kronor
Teckningstid: 22 september – 13 oktober 2014
Pre money värdering Cirka 27 MSEK
Handel i aktien:

Bolaget planerar att lista Bayn-aktien och i uniten ingående teckningsoption på NASDAQ OMX First North snarast möjligt efter emissionens genomförande.

En god handel i samband med listningen förutses i och med den spridning av ägandet som avses att uppnås via marknads­föringen av föreliggande erbjudande.

Tilldelning:

Vid överteckning beslutar styrelsen om tilldelning.

Vid stort intresse kan även en riktad kompletterande emission på motsvarande villkor komma att beslutas upp till ca 4 MSEK.

Teckningsoptionen:

Två (2) teckningsoptioner berättigar innehavaren att under perioden 1 november t.o.m den 30 november 2015 teckna ytterligare en ny aktie för 18,00 kronor/st. Teckningsoptionen avses att listas parallellt med aktien under dess löptid.

Träffa Bayn

Tid: 08.00
1/10 Stockholm
Plats Operaterassen, Stockholm
6/10 Stockholm
Plats: Hotell Anglais,Humlegårdsgatan 23
Tid: 18.00 – 21.00
Anmälan: stockholm@finansevent.se

Finansiering och ägare

Bayn har i dagsläget, inför listningsemissionens genomförande, drygt 30 aktieägare. De största är Bolagets grundare, vilka tillsammans kontrollerar drygt 43 procent, därutöver Första Entreprenörsfondens fonder (2011-2014) med cirka 24 procent.

Emissionslikvidens användning

Emissionslikviden beräknas tillräcklig för att ta Bolaget till positivt kassaflöde, vilket beräknas att uppnås under 2015. Utgiftsposterna fram tills dess, förutom löpande drift, är i stora drag följande:

 • Ökad produkt-och receptutveckling med förstärkt FoU kapacitet
 • Förstärkta marknadsinsatser på den nordiska marknaden i nära samverkan med ny distributör
 • Öka antalet samarbetsprojekt tillsammans med kunder i Europa
 • Utökad och förstärkt säljorganisation med fokus på nyckelkunder

Framtidsutsikter

Efterfrågan av stevia ökar allt mer efter godkännandet av stevia extrakt som livsmedelstillsats inom EU.

Introduktionen av ett nytt sötningsmedel som mat-och dryckestillsats har alltid varit utmanade. Stevia är ett naturligt högintensivt sötningsmedel som utvinns ur steviaväxten. Olika steviaextrakt kommer att få de egenskaper som blir följden av dels skilda odlingsmetoder, men även beroende på vilken extraktionsprocess som används. Industrins utmaningar i övergången till att använda stevia är dess högintensiva smakprofil, volymens påverkan relativt socker, samt efterlevnad av antagen EU lagstifting.

Bayn har lyckats bli en erkänd aktör inom steviaapplikationer, till stor del tack vare vår kompetens, våra värderingar, vår kapacitet samt den integritet som vi lyckats förmedla till marknaden, som för oss är de stora livsmedeltillverkarna. Bayn har stora ambitioner inom steviaområdet och vi har implementerat ett rigoröst program för att säkerställa att varje sats av steviaextrakt, marknadsförda under samlingsvarumärket EUREBA® har en konsistent hög kvalitet och rätt smakprofil.

Marknaden finns här redan nu och framtiden ser mycket lovande ut. Vi är konfidenta med vår satsning och vad vi avser att leverera kommande år för att svara upp mot marknadstrenden och kundefterfrågan. Vi stärker oss nu kapitalmässigt för den fortsatta resan och vår plan är att nå breakeven under 2015, som också förutses bli vårt försäljningsmässiga genombrottsår.

I september 2014

Lucy Dahlgren, VD

Licu Dahlgren


Disclaimer
Utskicket görs i samarbete med BAYN EUROPE AB (publ). Notera att den service Axier.se tillhandahåller för emissioner enbart är av administrativ karaktär. Axier.se kan därför varken garantera riktigheten i den information som finns i memorandum/prospekt eller i andra beskrivningar om och kring emitterande bolag och program eller hållas som ansvarig för desamma. Det är därför viktigt att du själv läser igenom memorandumet/prospektet och andra eventuella beskrivningar för att skapa dig en egen uppfattning av om du ska investera i bolaget eller inte.

Kraftig intäktsökning för Sivers IMA

Nu på morgonen har Sivers IMA rapporterat för det första halvåret 2014. Vi noterar att Sivers ökar omsättningen.

Periodens omsättning uppgick till KSEK 11 613 (7 867), en ökning med 47,6 procent. I detta ingår övriga intäkter i form av pengar från de EU-projekt som Sivers varit med i, men inte de aktiverade kostnaderna. Sivers har tidigare inte redovisat dessa utan det är först nu, när pengarna kommit in som de bokförts. Även rensat för detta så ökar koncernen resultatet, periodens nettoomsättning uppgick till KSEK 8 916 (7 867), en ökning med 13,3 procent.

Rapporten andas förhoppningar trots att det fortfarande är röda siffror längst ned i resultaträkningen. Alla som har följt Sivers vet att detta bolag just nu står inför en enorm tillväxt och har tagit stora kostnader för utvecklingen av sin teknik. De riktigt stora intäkterna ligger fortfarande en bit bort, men betydligt närmare än tidigare. Vi anser fortfarande att Sivers står reda att ta sig an marknaden. Vi kommer att uppdatera vår syn på bolaget med en analys inom kort.Teknisk Analys
Namn+/-Senast
Dax63.19486
HangSeng-296.222933
Guld18.11682
OMX Stockholm 3010.61403
S&P 5003.21981
OMXS 30
Vårt unika koncept
Medlemskap på Axier.se innebär inte att man tvingas binda sig till prenumerationsavgifter! Som enda leverantör på marknaden av teknisk analys erbjuder vi idag förutom prenumeration även Pay-Per-View och Kontantkort.

Axier.se erbjuder teknisk analys, statistisk analys och insider analys i de mest omsatta och mest spännande aktierna på börsen. När du vill investera finns det alltid en teknisk analys, högst nåra dagar gammal och har det hänt något speciellt bevakar vi aktien extra noga.
Blir kund idag!