Axier.se

För bättre aktieaffärer

Börs och Marknad

Hur bra koll har du egentligen på effektiv ränta?

Hur bra koll har du egentligen på effektiv räntaAlla vet att den effektiva räntan spelar roll när du väljer ett lån, men endast 10 % förstår begreppet effektiv ränta och hur den fungerar i praktiken, enligt en kandidatuppsats från 2014 vid Handelshögskolan i Stockholm.


Skillnaden mellan att peka ut den korrekta definitionen av effektiv ränta och att verkligen förstå begreppet är anmärkningsvärd. 75 % kunde peka ut rätt definition men mindre än 10 % förstod begreppet även om tolkningen var något generös där även ett svar som var nära det korrekta svaret gavs godkänt.


Att effektiv ränta är en knepig fråga och bland annat beter sig märkligt under korta låneperioder är något som jämförelsetjänsten SmslånOnline.se tagit fasta på och lagt ned en hel del tid på att förklara. Det var även där vi hittade artikeln till ovanstående undersökning. Trots att det finns anledning att bli skeptisk av ordet smslån ger webbplatsen en inblick i hur komplicerad effektiv ränta kan vara. Här finner du välskrivna, ibland skruvade, artiklar av debatterande karaktär samt några lånekalkylatorer som ger dig lite kunskap i ämnet.


Oavsett vad du tycker om smslån - den här sajten får dig att upptäcka att du kanske inte har så bra koll på effektiv ränta som du kanske trodde.

Pharmacolog sätter stopp för felmedicinering

Pharmacolog har utvecklat det unika systemet DrugLog som möjliggör snabb kvalitetssäkring av intravenösa läkemedel. Via DrugLog kan medicinsk personal identifiera och kontrollera koncentration för intravenösa läkemedel innan injicering i patient. Felmedicinering är ett allvarligt problem inom vård globalt och leder både till stora kostnader för vården samt att patienter kommer till skada. Undersökningar har visat att feldoseringar av alla sorters läkemedel leder till uppemot 200 dödsfall per dag i USA. 80% av feldoseringarna beror på att patienten ges fel läkemedel eller fel koncentration. DrugLog är Pharmacologs första produkt och har i nuläget endast ett fåtal direkta konkurrenter, men är det snabbaste och mest användarvänliga systemet på marknaden.


Pharmacolog har inledningsvis valt att fokusera på marknaden för ordinering och beredning av cytostatika. Marknadspotentialen för detta segment har beräknats till cirka 250 miljoner kronor i Västeuropa. Globalt beräknas marknadsvärdet uppgå till 5 miljarder kronor. Cytostatika utgör endast en begränsad del av marknaden för Pharacologs produkt DrugLog. Exempelvis har Pharmacolog de senaste månaderna haft framgång inom segmentet drug diversion, vilket är stöld och missbruk av narkotikaklassade läkemedel. I november erhöll bolaget en order värd 1-3 miljoner kronor per år från en kund som under två månader utvärderat bolagets instrument.

Beskrivning av verksamheten


Pharmacolog är ett medtech-bolag med bas i Uppsala. Bolaget är specialiserat på säkringslösningar för säker administration av intravenösa mediciner. Pharmacologs huvudprodukt DrugLog säkerställer att patienten får den dos intravenösa läkemedel som läkaren ordinerar och apoteket doserar. I nuläget finns ingen komplett och enkel metod för att kontrollera att intravenösa läkemedel är rätt doserade av apotek när de ges till patienten.
Pharmacolog grundades 2007, och i april-maj 2015 listades bolaget på Aktietorget. I samband med listning genomförde Pharmacolog en nyemission som tillförde bolaget 6,8 miljoner kronor efter emissionskostnader. Emissionslikviden har använts framförallt till att inleda samarbete med säljpartners i EU, identifiera potentiella säljpartners i USA, bearbeta nya geografiska marknader samt fortsatt produktutveckling. 2015 anställdes grundaren Hans Dahlin som VD på heltid. Pharmacolog anställde i samma vända två tidigare konsulter som teknisk chef samt marknadschef.


DrugLog

DrugLog är Pharmacologs första kommersiella produkt, och lanserades i början på 2015. Produkten är ett system som tillåter farmaceuter och sjukhuspersonal att enkelt kontrollera att den planerade behandlingen med intravenösa mediciner har korrekt innehåll samt koncentration, innan den injiceras i patienter. Systemet säkerställer alltså att läkemedlet är rätt blandat samt att det ges till rätt patient vid rätt tillfälle.

DrugLog bygger på en patenterad metod och använder spektrometrar för att detektera den ljusstråle som genomlyser det prov som tagits from läkemedlet som ska testas. En spektrometer detekterar ämnen utifrån hur ljus bryts och absorberas när det passerar genom ämnet i fråga. Alla komponenter som ljuskällor och spektrometrar som ingår i DrugLog kan köpas på marknaden. Det unika i DrugLog är egenutvecklade analysmetoder som möjliggör identifiering samt koncentrationsfastställande av flytande läkemedel. Det krävs i regel en stor industriell spektrometer för att klara av detta.


Användaren kan själv bygga upp databasen med läkemedel. För varje ämne kan sedan användaren ange en toleransnivå för hur stora koncentrationsfel som ska accepteras. När läkemedlet sedan testas via DrugLog inför injicering kommer DrugLog att signalera med rött ljus om koncentrationen är utanför kliniska toleransnivåer/är fel läkemedel, gult ljus om toleransnivåer överskridits men fortfarande ligger inom läkemedlets kliniska toleransvärden samt grönt om blandningen är inom angivet toleransintervall. Användaren har möjlighet att studera uppmätta spektralkurvor vilket ger möjlighet att ta reda på vad en eventuell felberedning beror på. DrugLog är numer även uppkopplad via molnet vilket möjliggör support och service på distans.


Felberedning orsakar både mänsklig tragedi och stora kostnader

Studier har visat att 85% av alla allvarliga felbehandlingar med intravenösa läkemedel har upptäckts först efter att injektion i patienten genomförts. Det ligger därmed stor nytta i ett system som kan kontrollera innehåll samt koncentration innan injektion sker. Undersökningar visar att feldoseringar av alla sorters läkemedel leder till uppemot 200 dödsfall per dag i USA. Förutom mänsklig tragedi medför detta även stora kostnader. 80% av fallen med feldosering beror på att fel läkemedel ges till patienten eller att koncentrationen inte är korrekt. Fel koncentration kan bero på att läkaren gjort ett misstag vid ordinering eller att farmaceuten gjort fel bid beredning.


Problem med feldosering förekommer världen över men uppmärksammas sällan. Ett känt fall uppmärksammades i Danmark under november 2013. På sjukhusen i Åhus och Odense hade 28 respektive 46 prostatacancerpatienter överdoserats med cellgifter. Under två års tid behandlades patienter med doser som var 16-21 procent för starka. Orsaken var att tillverkaren av läkemedlet hade ändrat koncentrationen på läkemedlet 2012 men klinikerna i fråga inte hade uppmärksammats på detta. Till följd av felbehandlingen miste åtminstone tre av patienterna livet.


En svensk studie vid Lunds Universitet undersökte 60 grova fall av felbehandling med cytotoxiska läkemedel. Studien visade att 45% av fallen grundar sig i att patienten givits en för hög dos, och 30% i att patienten fått fel läkemedel. Studien visade även att 42% av de rapporterade felen begåtts av läkare, 42% vid beredningen av ordinerat läkemedel vid sjukhusapoteket och 16% vid administration av läkemedlet.


En av de vanligaste behandlingsmetoderna för cancer är olika former av cytotoxiska läkemedel. Läkemedlen ges via dropp och bereds vanligtvis av en farmaceut på sjukhusapoteket. Många cytotoxiska läkemedel är irriterande genom direkt hudkontakt eller via inandning. De kan i sin ursprungliga form vara farliga för den personal som bereder läkemedlet. Vid beredningen späds läkemedlet med infusionsvätska. Detta sker manuellt efter läkares ordination. I och med att sker manuellt finns det rum för misstag. I regel blandas läkemedlet korrekt, men misstag förekommer. I och med att cytotoxiska läkemedel tillhör den grupp som grupp läkemedel som har potential att skada patienter mest vid felbehandling har Pharmacolog valt att fokusera på detta segment initialt.


Merparten av cytostatika-behandlingar bereds på sjukhusens egna apotek. Andra intravenösa läkemedel som morfin, insulin och antibiotika förbereds ofta på kliniska avdelningar. Kliniska avdelningar kan därför ses som Pharmacologs sekundära kundsegment för DrugLog. Marknaden som beräknas nedan är betydligt större på lång sikt då bedömningarna endast inkluderar cytostatika-beredning.


Affärsmodell

Initialt planerar Pharmacolog att installera DrugLog hos ett antal referenskunder för att bygga varumärket. 2011 testades DrugLog i klinisk miljö på sjukhusapoteket i Gent i Belgien. 2012 testas en klinisk prototyp på Akademiska Sjukhuset. DrugLog har även testats vid Universitetssjukhuset i Genève, HUG, där det använts för klinisk utprovning på 10 cytotoxiska läkemedel för cancerbehandling. Resultaten av detta samarbete presenterades vid årets apotekarmässa i Frankrike (GERPAC). I slutet på sommaren så utvidgades samarbetet med HUG till att inkludera andra läkemedel än cytostatika. Detta var en kvalitetsstämpel för Pharmacolog och stärker trovärdigheten för bolagets produkt. Pascal Bonnabry, chef för sjukhusapoteket vid HUG, kommenterade det utökade samarbetet:


“The results from the first technical and process validations of Pharmacolog’s product, DrugLog, for cytostatic drugs at our department are promising. We will therefore continue the collaboration with Pharmacolog and evaluate the DrugLog technology in the daily operation also for other drugs, and contribute to new technical developments in point of care solutions for individualized intravenous treatment control”


På sikt kommer Pharmacolog att etablera kontakt med ett eller flera större Medtech eller läkemedelsbolag för att inte behöva bygga upp en egen kostsam marknadsföringsorganisation. I november tecknade Pharmacolog ett LoI med PharMed SAM, baserat i Monaco. Avtalet avser marknadsföring och försäljning av DrugLog på delar av den västeuropeiska marknaden. Avsikten är att teckna ett fullständigt avtal under 2016, men marknadsbearbetningen inleds redan i år. PharMed SAM har sina rötter i ARX, vilket är en stor distributör som numer ingår i Becton Dickinson-koncernen. Bolaget har en lång erfarenhet av försäljning av service för medicintekniska produkter till europeiska sjukhus och apotek. Exempelvis rörande produkter för beredning och hantering av cytostatika vilket gör att DrugLog passar bra i PharMeds portfölj.
Via uppgörelsen ska PharMed medverka till att identifiera och installera 2-3 pilotsiter i England respektive Frankrike under inledningen på 2016. President Administrateur Delegue på PharMed SAM, Rupert Katritzky kommenterade avtalet med:


”PharMed SAM is delighted to have entered into a Letter of Intent with Pharmacolog concerning distribution in Western Europe. PharMed SAM has a long history of successful activity in the hospital field, and looks forward to penetrating this market with DrugLog®. PharMed SAM has been searching for many years for this solution, and hence believes that there is a substantial opportunity. We look forward to working together with Pharmacolog to develop the potential”


Pharmacologs erbjudande till kund kommer att vara en pay-per-use-lösning. Kunden kommer att betala för varje test som genomförs via systemet. Det innebär att kunden inte behöver göra någon initial investering i maskinen, vilket dels innebär att kostnaden hamnar på kundens operativa kostnadskonto. Pharmacolog får även via denna affärsmodell tillgång till användningsdata vilket gynnar framtida produktutveckling. Framförallt bidrar det till att Pharmacolog bygger en stabil och långsiktig intjänandeförmåga.


I slutet på augusti tecknade Pharmacolog ett utvecklings- och produktionssamarbete med UCS Industrial IT för serietillverkning och vidareutveckling av DrugLog. Detta säkerställer storskalig produktion och medför även kortare ledtider för framtida prototypbyggnation.

Marknad

En analys av IMS Health Incorporated visar att den globala marknaden för DrugLog uppgår till 5 miljarder kronor per år. Västeuropa, vilket är den primära marknaden för DrugLog, beräknas ha en marknadsstorlek på ca 250 miljoner kronor per år. Denna bedömning baseras på att det utförs omkring 9 miljoner cellgiftsbehandlingar per år vid sjukhusapoteken i Västeuropa. Med en estimerad genomsnittlig kostnad på 30 kronor per beredning för varje test med DrugLog uppgår potentialen därmed till omkring 250 miljoner kronor.


 
Investeringscaset


Pharmacolog har utvecklat en lovande produkt som fyller ett reellt problem inom vården. Bolaget drivs av ett erfaret team med lång och relevant branscherfarenhet. Bolagets VD har arbetat med frågor kring strålbehandling av tumörsjukdomar i över 35 år som klinisk fysiker, företagare och forskningsledare. Till bolaget har även ett erfaret vetenskapligt råd knutits. Felmedicinering leder både till mänsklig tragedi och stora kostnader för vården. Idag har Pharmacolog ett fåtal konkurrent till sin produkt DrugLog på marknaden. Exempelvis IVSoft från Health Robotics och CATO system från Becton Dickinson i USA. Båda system använder sig av robotteknik, streckkodsavläsning och vägning av läkemedlet före och efter beredning för att kontrollera processen. Dessa produkter analyserar därmed inte läkemedlet i sig.


I Frankrike säljs produkterna MultiSpec från MicroDom och QCPrep+ från CECA. Dessa har installerats på några tiotal apotek och använder ungefär samma teknik som DrugLog. Systemen tar dock längre tid på sig för analysen och är mindre användarvänliga. I och med att QCPrep+ tycks inkräkta på Pharmacologs patent har man dessutom närmat sig CECA. Två amerikanska bolag, Thero Fisher Scientific och Centice, har utvecklat produkter för identifiering av läkemedel via Ramanspektroskopi. Detta konkurrerar inte direkt med DrugLog i och med att tekniken medför vissa begränsningar i bestämning av läkemedlets koncentration.


Under 2016 kommer Pharmacolog fortsätta sin bearbetning av den amerikanska marknaden. Samtidigt kommer den nordamerikanska marknaden att utvärderas och lämpliga samarbetspartners hittas. 2016 är bolagets målsättning att omsätta 5-8 miljoner kronor för att sedan växa med minst 50% per år. Om Pharmacolog endast når den lägsta nivån av det tillväxtintervallet innebär det en omsättning på 25-40 miljoner kronor 2020. Detta kan ställas emot dagens börsvärde på drygt 30 miljoner kronor. Med tanke på Pharmacologs pay-per-use-modell kommer bolaget förmodligen att nå goda marginaler, och det relativt snabbt.

Tillväxtpotentialen är dessutom långt över 50% per år, särskilt på kort sikt. Värderingen ser därmed inte utmanande ut.

Marknaden för DrugLogs produkt är stor, och än så länge har man bara inlett bearbetningen på ett litet segment av marknaden, cytostatika. Vidden av marknaden tydliggörs exempelvis av det nyligen tecknade avtalet med det nordamerikanska sjukhuset Mayo Clinic. Avtalet rör utvärdering av DrugLog som redskap för att stoppa stölder av narkotikaklassade läkemedel, så kallad drug diversion. Det blir alltmer vanligt att narkotikaklassade läkemedel stjäls inom sjukvården. I och med att DrugLog kan identifiera sådana läkemedel och se om de blivit manipulerade kan man bidra till att hindra denna typ av stöld. I november, endast två månader efter tecknat avtal, erhöll Pharmacolog en order avseende två instrument. Ordervärdet beräknas till 1-3 miljoner kronor årligen beroende på användningsnivå. Med tanke på att det första steget in på den nordamerikanska marknaden togs först i september var detta en stor framgång för Pharmacolog.

Framgång inom drug diversion har dessutom potential att gynna Pharmacologs övriga marknadsetablering och marknadsföring i USA. Ytterligare ett antal större sjukhus i USA har redan begärt produktvisning och offerter vilket i nuläget följs upp av Pharmacolog. 2016 bör därmed kunna bjuda på fler större ordrar för Pharmacolog, både inom drug diversion och medicineringssegmentet. Det finns även ytterligare triggers i form av distributionsavtal för Nordamerika eller fler europeiska marknader.

 

Inbjudan till teckning av aktier i Sjöstrand Coffee

Sjöstrand Coffee
Sjöstrand Coffee

Inbjudan till teckning av
aktier i Sjöstrand Coffee

Affärsidé

Sjöstrand Coffees affärsidé är att designa, marknadsföra och sälja egenutvecklade espressomaskiner tillsammans med relaterade produkter.

Vision

Bolagets vision är att ta tio procent av den europeiska marknaden av espressomaskiner för Nespresso®-kompatibla kapslar.

Verksamhet

Dotterbolaget Sjöstrand Trading AB, med säte på Ingarö, Stockholms län, ägs till 100 procent av moderbolaget Sjöstrand Coffee Int. AB som är ett publikt aktiebolag verksamt inom sällanköpsvaror. Dotterbolaget Sjöstrand Trading AB marknadsför och säljer kafferelaterade produkter. Bolaget skall bedriva försäljning av deras egenutvecklade espressomaskin med relaterade tillbehör.

Sjöstrand Trading AB grundades våren 2012 och har sedan cirka 1,5 år tillbaka bedrivit sin försäljning av espressomaskiner genom sin webshop på www.sjostrandcoffee.se och genom återförsäljare. Under perioden januari – juni 2015 sålde Bolaget cirka 4 500 espressomaskiner och för helåret 2015 landar antalet sålda espressomaskiner på omkring 5 500 stycken i tio länder placerade på tre kontinenter. De länder som Bolaget säljer till i dagsläget är Sverige, Norge, Finland, Schweiz, Frankrike, Nya Zeeland, Australien, Sydafrika, Hongkong och Kina. Efter första halvåret pausades försäljningen av maskinen tillfälligt då Bolaget upptäckte en variation i kvaliteten i en del i bryggenheten, en seal ring eller tätningsring. Under den perioden utvecklades och testades en ny, förstärkt tätningsring i bryggenheten. Detta med syfte att säkerställa att espressomaskinen klarar att hantera 7 500 kapselextraktioner under tio dagar. Detta test motsvara 5-7 års användning av maskinen. När detta kvalitetstest var genomfört återupptogs försäljningen igen i slutet av november 2015.

Bakgrund

Sjöstrand Coffee grundades 2013 av Niklas Gustafsson och Jenny Svensson, tillika Bolagets VD, som bygger på idén att erbjuda hem snygga, stilrena och funktionella espressomaskiner tillsammans med nedbrytbara kapslar.

Sjöstrand Coffees affärsidé kom till då de beställde hem en espressomaskin från en konkurrent tillverkad av plast. Niklas och Jenny identifierade, som så många andra, några förbisedda behov (design och miljö) i ett för övrigt mycket framgångsrikt koncept för espresso hemma. Sjöstrand Coffees espressomaskin är tillverkad i rostfritt stål med stort fokus på funktion och smak.

Sjöstrands epressomaskin är kompatibel med Nespressos kaffekapslar liksom med mer miljövänliga kaffekapslar från ECC och andra liknande kaffekapslar. När det gäller Nespressos kaffekapslar har ett antal patent för dessa upphört de senaste åren. En rad rättsprocesser, framförallt i Europa, mellan Nespresso och kaffekapseltillverkare har genomförts och resultatet är att Nespressos skydd för kaffekapslar har förklarats upphörda. Ett resultat av dessa processer är att espressomaskiner kompatibla med Nespressos kaffekapslar enligt Bolagets mening inte kan anses utgöra intrång i något immaterialrättsligt skydd. Vad gäller Sjöstrands maskiner är själva bryggenheten patenterad av bolagets tillverkare CINO i Kina varför något intrång i den delen inte heller är aktuellt enligt Bolaget.

Produkt

SCC01

Sjöstrand Coffee har utvecklat och designat en espressomaskin med modellnamnet SCC01. Espressomaskinen är utvecklad för att vara kompatibel med Nespresso® system. Detta innebär att alla nespresso-kompatibla kapslar (cirka 70 aktörer) fungerar i SCC01. På den skandinaviska marknaden är Bolaget återförsäljare och distributörer för samarbetspartnern Ethical Coffee Companys (ECC) biologiskt nedbrytbara kapslar. ECC är marknadsledande och först till marknaden avseende biologiskt nedbrytbara espressokapslar.

Marknaden

Den europeiska marknaden för espressomaskiner för kapslar är uppskattningsvis 10 miljoner sålda enheter, varav vilket motsvarar en omsättning på ca 10 miljarder kronor. Denna marknad är under fortsatt stark tillväxt och 2013 var det år antalet sålda kapselmaskiner passerade antalet sålda traditionella kaffebryggare. Schweiz, Frankrike, Italien och Tyskland är de största marknaderna i Europa, men även Asien och Sydamerika börjar efterfråga konceptet i allt större utsträckning.

Verksamhetsmål

Under 2016 har Bolaget som mål att sälja 15 000 espressomaskiner, vilket motsvarar en omsättning på cirka 15 miljoner kronor. Under 2017 står målet på att sälja cirka 25 000 espressomaskiner, vilket motsvarar en omsättning på cirka 25 miljoner kronor. Resultatet estimeras för 2016 och 2017 att vara positivt. Storleken på vinsten beror 2016 i stora drag på hur mycket som återinvesteras i verksamheten, medan 2017 skall ge ett resultat med en vinstmarginal på drygt 10 procent.

Framtidsutsikter och strategier

Bolagets styrka ligger i kompetens inom försäljning och marknadsföring, etablerad kontakt med kända återförsäljare, starkt team med kompletterande erfarenheter samt erfarenhet av att starta upp nya bolag inom detaljvaruhandel.

Bolagets strategi är att satsa på mindre marknader i ett första steg med syfte att lära sig hur processen, från produktion till slutkonsument, fungerar. Bolaget säljer i dagsläget till tio länder placerade på tre kontinenter och har som mål 2016 att introduceras i ytterligare tre länder; Frankrike, Tyskland och Italien.

Emissionslikvidens användande

Genom den förestående emissionen tillförs Sjöstrand Coffee cirka 4 500 000 kronor före emissionskostnader och 3 850 000 kronor efter beräknad emissionskostnad. Bolagets styrelse anser att detta belopp väl täcker kostnaderna för Sjöstrand Coffees drift under den närmaste tolvmånadersperioden.

Nyemissionen skall främst finansiera internationaliseringen av Sjöstrand Coffee med nya kunder och nya samarbetspartners. Nedan presenteras hur emissionslikviden kommer användas mer specificerat:

  • Bygga lager med syfte att korta ledtider (cirka 1 500 000 kronor)
  • Expandera webshopen till Tyskland och Danmark i ett första steg (cirka 600 000 kronor)
  • Fortsatt utveckling av befintliga produkter (cirka 650 000 kronor)
Memorandum Ladda ned memorandumet …
Teckna dig Teckna dig för aktier …
Läs mer Läs mer på Sjöstrand Coffees
hemsida …

Erbjudandet i sammandrag

Emissionsbelopp: 5,0 Mkr
Pre-money värdering: 18,7 Mkr
Antal aktier i emissionen: 1 216 216 B-aktier
Pris per aktie: 3,70 kronor
Teckningstid: 11 januari 2016 –
29 januari 2016
Likviddag: Enligt avräkningsnota
Handel i aktien: Första dag för handel på AktieTorget beräknas bli den 15 februari 2016
Tilldelning: Vid överteckning beslutar styrelsen om tilldelning.
Teckna dig direkt på internet.

Framtidsutsikter

Allt började julen 2011 då vi köpte en espressomaskin för kapslar. Espresso i kapsel är snabbt, enkelt och gott, ett koncept som passar med vår tid och vår livsstil. Vi tyckte dock att maskinen var ganska trist i sin utformning och inte särskilt kul att ha framme. Det kändes heller inte bra att ha kaffe i metallkapslar och det fanns dessutom då ingen möjlighet att återvinna dem. Där och då föddes tanken om att skapa ett eget koncept med espressomaskin i andra material än plast och en design som man vill behålla en lång tid, tillsammans med miljövänliga kapslar.

Efter att ha scannat marknaden, efter maskiner och andra kapslar som vi skulle kunna sälja under eget varumärke, och inte hittat något som tilltalade oss tänkte vi om. Vi hade en vision hur vi ville att maskinen skulle se ut och beslutade att designa en espressomaskin själva. Inspirationen till Sjöstrand espressomaskin kommer från skandinavisk design inspirerad av traditionella italienska espressomaskiner.

För att förverkliga vår design inledde vi hösten 2012 ett samarbete med ett par duktiga industridesigners (Formality design) som vi arbetat med i tidigare projekt. Det var startskottet för vårt familjeföretag och varumärke Sjöstrand Coffee Concept®.

Parallellt med designarbetet inledde vi ett samarbete med världens första och hittills enda producent av biologiskt nedbrytbara kapslar med Europas högsta certifiering för biologiskt nedbrytbart material (EN13432) – det schweiziska bolaget Ethical Coffee Company. Vi säljer deras kapsel under eget varumärke i Skandinavien och de säljer i sin tur vår maskin till sina kunder, en bra start på något stort och hållbart!

Sjöstrand Coffee Concept kom ut på marknaden i oktober 2014 och har i dagsläget lyckats komma ut på marknaden i tio länder. Vi blev internationella direkt och Sjöstrand espressomaskin har sålt i cirka 5 500 exemplar. Vi märker att efterfrågan på maskinen ökar. Vi har för närvarande åtta återförsäljare och två större generalagenter som säljer våra produkter. Vi blir kontinuerligt kontaktade av både intresserade potentiella återförsäljare och privatpersoner från hela världen som vill köpa vår maskin.

Vi får ofta frågan om den här marknaden inte är överetablerad. Sjöstrand har en unik design som fungerar med alla kapslar kompatibla med Nespressos system. Det innebär att vi kan rikta oss mot alla kapselaktörer och detta ger Sjöstrand en stor kundgrupp och framförallt konsumenten stor valmöjlighet.

Efter att ha startat ganska försiktigt under vårt första verksamhetsår kommer vi att satsa vidare och ta fler marknader. Än så länge har vi bara skrapat på ytan av den potential som finns. Vi kommer satsa mer på Europa som i dagsläget är den största marknaden för kapselkaffe. Resultatet fram till och med den 15 november 2015 är minus 0,1 miljoner kronor och vi är stolta att vi redan under vårt andra verksamhetsår 2015 kan visa ett EBITDA-resultat runt noll kronor och nu kunna se in i 2016 med full fokus på försäljning. För 2016 siktar vi på 15 000 sålda maskiner.

Hittills har vi, bolagets huvudägare och grundare, investerat själva. För att kunna ta nästa steg uppstår ett kapitalbehov. Vi behöver exempelvis kapital för att kunna bygga lager och på så sätt korta ledtider och därmed sälja mer. Att etablera sig på fler marknader och gå i större volymer med större distributörer och generalagenter kostar och de kräver ofta marknadsföringsbidrag, butiksställ etc. För att kunna tillgodose kapitalbehovet väljer vi nu att göra en emission.

Kaffe är den näst mest handlade varan i världen efter olja och marknaden för kapselkaffe växer för varje år. Vår långsiktiga vision och mål är att ta tio procent av den enskilt största aktörens marknadsandel i Europa som idag ligger på runt 3,5 miljoner sålda maskiner per år, det vill säga att vi har ett långsiktigt mål med 350 000 sålda maskiner per år. Där vill vi vara med och fajtas och vi hoppas att ni vill vara med oss på resan.

Jag hoppas härmed, tillsammans med Styrelsen för Sjöstrand Coffee, att få hälsa dig välkommen som aktieägare att vara delaktig i vår fortsatta utveckling!

JENNY SVENSSON
VD SJÖSTRAND COFFEE INT. AB

Jenny Svensson

Disclaimer
Utskicket görs i samarbete med SJÖSTRAND COFFEE INT. AB (publ). Notera att den service Axier.se tillhandahåller för emissioner enbart är av administrativ karaktär. Axier.se kan därför varken garantera riktigheten i den information som finns i memorandum/prospekt eller i andra beskrivningar om och kring emitterande bolag och program eller hållas som ansvarig för desamma. Det är därför viktigt att du själv läser igenom memorandumet/prospektet och andra eventuella beskrivningar för att skapa dig en egen uppfattning av om du ska investera i bolaget eller inte.

Serstech prisas av branschen

I november vann Serstechs handhållna produkt Swedish Embedded Award 2015 – ett pris som delas ut av svensk elektronikindustri. Priset ges till årets mest innovativa lösning som kombinerar hård- och mjukvara. Månaden dessförinnan hade Serstech rönt internationell framgång genom att nomineras till ”mest innovativa entreprenörer av cyberlösningar i kampen mot brott” på Milipol i Paris, världens ledande säkerhetsmässa. Serstech var ett av fem bolag som nominerats bland omkring 1000 utställare. Även om ledtiderna i införsäljningsarbetet varit något längre än Serstech väntat sig har ett antal viktiga ordrar erhållits under sista halvåret 2015. Bland annat från en ny kinesisk partner som kommer att fokusera på industrimarknaden i Kina. Med tanke på att Kina de senaste åren seglat upp som världens överlägset största aktör på kemikaliemarknaden bör detta samarbete ha rejäl potential.

Det är svårt att sätta en storlek på marknaden för Serstechs produkt i och med att det i stort sett inte funnits en handhållen produkt i likhet med bolagets. De uppskattningar som gjorts sätter den globala marknadsstorleken till flera miljarder svenska kronor, och denna väntas hålla en tvåsiffrig tillväxt kommande år. Serstech har upplevt ett stort intresse för bolagets teknik från både kunder och säljpartners, och bolagets handhållna instrument är i nuläget det förmodligen mest prisvärda på marknaden. Serstech har tagit ett antal relativt stora ordrar under 2015, men storleken på ordrarna kommer sannolikt att stiga under 2016.

Beskrivning av verksamheten


Serstech är ett teknikföretag med bas i Öresundsregionen grundat 2006. Det grundades som ett samarbete mellan Jörg Hübner, professor på avdelningen för nanoteknik på Danmarks Tekniska Universitet i Köpenhamn, tre svenska affärsmän samt en svensk forskare. Bolaget har utvecklat vad de kallar ”världens mest tillgängliga spektrometer” som bland annat tillåter kemisk detektion på plats. En spektrometer är ett optiskt instrument som kan dela upp och analysera ljus utefter våglängd. Denna teknik kan användas för kemisk identifikation av ett okänt ämne genom analys av en laserreflex från ämnet i fråga. Olika ämnen kommer att generera olika reflexioner och genom att analysera en reflex och jämföra denna mot en databas kan det okända ämnet identifieras.


Tekniken som Serstech använder heter Ramanspektroskopi och upptäcktes redan på 1930-talet av indiern C.V Raman. Raman erhöll senare nobelpris för upptäckten. Sedan 60-talet har tekniken kontinuerligt förbättrats och den finns idag i många av världens labb. Majoriteten av de instrument som är baserade på denna teknologi är stora stationära maskiner, men tekniken finns även i mindre enheter. Serstech har emellertid utvecklat det förmodligen minsta instrumentet baserat på teknologin, och kan dessutom erbjuda instrumentet till ett relativt lågt pris (under 100 000 kronor). Detta uppmuntrar och tillåter kunder att köpa ett flertal enheter, i kontrast till att köpa en enda större enhet. En stor del av effektiviseringsvinsten med Serstechs teknik är just att kunden kan öka antalet enheter utan att höja sina kostnader.

Serstech har lyckats minimera storleken på sitt instrument, Serstech 100 Indicator, med hjälp av egenutvecklad optik samt avancerade algoritmer. Idag mäter bolagets instrument 15,8 x 10,1 x 2,9 cm och väger 650 gram vilket inte gör det mycket större än en smartphone. Serstechs teknik tillåter kunder att identifiera substanser på plats, i kontrast till att behöva skicka dessa till ett labb. Nyligen genomförda tester hos en partner till Serstech visar att bolagets instrument presterade på samma nivå som ett 20 gånger tyngre stationärt instrument. I nuläget kan Serstechs instrument identifiera 9 000 ämnen, och kunden kan enkelt addera ytterligare ämnen den vill ska kännas igen av instrumentet baserat på egna mätningar.

Ämnena tillgängliga i Serstechs befintliga databas har delats in i ett tjugotal kategorier, exempelvis farliga ämnen, pharma och mineraler. Instrumentet kan ge information om ämnets explosivitet, brandfarlighet och giftighet i kombination med råd om hur ämnet bäst hanteras.

Vid användning av det handhållna instrumentet riktas en laser mot ämnet i fråga, och efter cirka en halv minut visas vilket ämne det är på displayen.

Serstechs teknik kan även levereras för inbyggnad hos kund eller som stationär labbutrustning. En fördel med Raman-tekniken som gör sig särskilt synbar inom stationär utrustning är att den kan identifiera ämnen igenom plast, glas och vatten. Det innebär att den kan användas inom t.ex. processindustrin för övervakning av sterila eller farliga processer.

God täckning i Asien och Europa


Serstech säljer sina produkter främst via större erkända sälj- och distributionspartners. Marknader där Serstech har närvaro via partner är Tyskland, Schweiz, Österrike, Finland, Estland, Benelux, Polen, Kina, Indien, Japan, Indonesien, Singapore, Thailand, Myanmar, Kambodja och Malaysia. Serstechs styrka ligger i nuläget i Asien, men bolaget upplever en växande täckning i Europa och andra regioner.

I mitten på april meddelade Serstech ett försäljningsavtal avseende Tyskland, Österrike och Schweiz. Försäljningsavtalet tecknades med Polytec GmbH vilket är en väletablerad och stor distributör för mätutrustning till den tyska industrin samt myndigheter. Polytec har ca 380 anställda och mer än 45 års erfarenhet av lasrar och optisk mätteknik. Tyskland är Europas största marknad för säkerhetsprodukter, och Polytec kommer utöver denna att bedriva försäljning mot även Schweiz och Österrike. Framöver kan vi förhoppningsvis förvänta oss avtal rörande ytterligare europeiska länder, särskilt med tanke på att täckning fortfarande saknas för några av Europas största marknader. Redan en vecka efter tecknat avtal med tyska Polytec ställdes Serstechs instrument ut på en polismässa i Tyskland (IPOMEX i Münster). För att kunna visa upp instrument för kunder la Polytec en inledande order avseende ett flertal instrument.


Polytec säljer sedan tidigare flera större och dyrare Ramanspektrometrar, varav en är portabel. Serstech visar därmed återigen att de har en av marknadens bästa produkter, och även Polytec tycks vara positivt inställt till försäljningspotentialen:

”Vi har sedan flera år sett att handhållna spektrometrar fyller allt fler behov inom industrin. Det handlar om allt från att säkra kvalitet på inkommande råvaror till att hitta avvikelser i produktion eller nya lösningar i labbet. Serstech kommer nu med ett mindre och mer kostnadseffektivt instrument, som dessutom använder mjukvara på ett banbrytande vis. Vi har stora förhoppningar att kunna sälja mycket stora volymer såväl till industri- som säkerhetssektorn” – Jens Nolte, VP Business Unit Analytics, Polytec GmbH


Asien visar fortsatt styrka – nytt avtal i Kina


Som bekant erhöll Serstech i januari bolagets första volymorder. Kunden var en nationell polismyndighet i Sydostasien, och ordern avsåg åtta instrument till ett värde på omkring en halv miljon kronor. Denna enskilda order har därmed inte någon enorm ekonomisk betydelse, men på sikt är polismyndigheten i landet en köpare av tusentals instrument. Större delen av Serstechs tidigare beställningar har härrört från Asien, bland annat Japan.


I juni tecknade Serstech ett samarbetsavtal med det kinesiska YuanStone Technologies. Avtalet innebär att YuanStone kommer att ansvara för försäljning på den kinesiska industrimarknaden. I detta inkluderas Macao, Taiwan och Hong-Kong. Serstechs partner Delanfu täcker redan den kinesiska marknaden, men YuanStone kommer att fokusera specifikt på industrisegmentet. Delanfu kommer i sin tur att fokusera på säkerhetsmarknaden. I samband med avtalet med YuanStone tecknades en initial order på mjukvara och instrument till ett värde om över en miljon kronor.

Kina är världens största tillverkare av kemikalier och är därmed en viktig marknad för Serstech. De senaste fyra åren har Kina fördubblat sin produktion av kemikalier, vilket gjort landets produktion två gånger så stor som tvåan USAs. Även Taiwan är överrepresenterat inom kemikalieproduktion relativt sitt bidrag till global BNP. En stor anledning är export till inlandet i Kina. Som diagrammet ovan visar är Kina och stora delar av Asien överrepresenterat inom global kemikaliemarknad relativt sitt bidrag till global BNP. Detta är en av orsakerna till potentialen för Serstech på dessa marknader.

Vi har tidigare nämnt att Serstech tycks nå snabba framgångar i Asien. Japan är en väl lämpad marknad för Serstech, men även Kina och övriga Sydostasien har blivit drivande marknader. Sent i somras ökade Serstech sitt fokus ytterligare i Asien. Mikael Wanland rekryterades som försäljningschef, en person som under åtta år drivit ett svenskt teknikbolags försäljning och marknadsutveckling på plats i Asien. Han har tidigare bott längre perioder i Sverige, Sydafrika, Brasilien och Singapore. Wanland har även erfarenhet av den europeiska marknaden samt branschkunskap inom IT-lösningar och instrument. Wanland kommer att vara baserad i Lund men ha hög närvaro på plats i exempelvis Asien.

Prisas av branschen

På världens ledande säkerhetsmässa Milipol i Paris som hölls under november valdes Serstech ut som ”mest innovativa entreprenörer av cyberlösningar i kampen mot brott”. Nomineringen är mässans enda utmärkelse och Serstech var ett av fem bolag som nominerats bland de ca 1000 utställarna. Milipol äger rum vartannat år och hade senast 160 internationella delegationer. Mässan attraherar 20 000 – 30 000 besökare, och hölls i år för 19e gången.

Serstech har även vid svensk industris årliga elektronikkonferens blivit nominerad till, och vunnit, årets Swedish Embedded Award. Priset delas ut till den mest innovativa lösning som kombinerar hård- och mjukvara. Det handlar således om produkter där en dator bäddats in. Lena Norder, vd på Svensk Elektronik, kommenterade:

”Serstech har i ett väldigt starkt startfält visat att de kombinerar teknisk höjd med marknadsmässig nytta på ett imponerande vis. Vi ser priset som viktigt för att lyfta både de tekniska möjligheterna som inbyggd elektronik ger och som en plattform för att få de bästa tillämpningarna att lysa ”

Utöver Serstechs egna marknadsarbete har flera säljpartners givit bolagets produkt exponering på exempelvis branschmässor. Den tyska distributören Polytec (som Serstech tecknade avtal med under april 2015) ställde nyligen ut tillsammans med Serstech på en större polismässa i Tyskland. Några veckor senare ställde Polytech ut på Tysklands största kemimässa, Achema, där Serstechs produkt gavs en framträdande roll. På denna mässa tecknades avtal rörande ett flertal instrument direkt.

Beskrivning av marknaden


Globaliseringen ökar behovet av ämnesdetektion

Behovet av produkter som Serstechs har vuxit bland annat i takt med globaliseringen och den ökade världshandeln. Företag runtom i världen har behov av att snabbt identifiera eller bekräfta leveranser, och samtidigt växer säkerhetsbehovet och kraven på instanser som tull, polis och räddningstjänst. Dessa två kategorier utgör Serstechs främsta kundbas – Säkerhet och Tillverkande industri. Inom Säkerhet finns kunder som nämnt kunder inom tull, polis och räddningstjänst men även inom försvar. Inom tillverkande industri är de främsta kunderna företag inom kemisk industri och läkemedel.

Säkerhetsmarknaden karaktäriseras ofta av offentliga kunder med långa försäljningscykler, men å andra sidan även av långsiktiga avtal med hög volym. Inom den tillverkande industrin är försäljningscyklerna kortare men volymerna i avtalen lägre. De kortare försäljningscyklerna inom industrin har visat sig i att Serstech tidigt erhöll prototypordrar från ett flertal industriella spelare. Instanser som tull och liknande tar generellt sett längre tid på sig för utvärdering av produkten, men det potentiella ordervärdet är betydligt högre än inom industrin. Trots detta erhöll Serstech sin första volymorder inom säkerhetsområdet, och dessutom tidigare än vad vi hade väntat oss. Som nämnt har bolaget även erhållit ett antal viktiga ordrar från säkerhetsforskningsinstitut.

Efter volymordern i januari tidigarelade vi perioden för volymorder inom säkerhet och sköt fram perioden för volymorder inom industri något. Ännu har ingen större volymorder erhållits för industrin, och bolaget erkänner att införsäljningen tagit något längre tid än väntat. Tidpunkten för volymorder inom industrisegmentet skjuts in i 2016. Volymorder avser i detta fall ordrar avseende mer än ett fåtal instrument. Ordrar värda många miljoner kronor ligger med all sannolikhet fortfarande några kvartal framåt i tiden, men de flesta mindre ordrar har potential att växa till större på sikt. Säkerhetssegmentet kommer förmodligen att vara det viktigaste när Serstechs marknad väl mognat, men inledningsvis kommer industri att vara det viktigaste segmentet rent ekonomiskt i och med att ledtiderna väntas vara något kortare.


Stor men svårberäknad marknadsstorlek

Det är svårt att uppskatta marknaden för Serstechs teknik, bland annat eftersom väldigt få undersökningar gjorts rörande storleken på marknaden för ämnesdetektion. Biosensor är ett företag med en produkt avsedd för spårämnes- och narkotikaintagsdetektion som tidigare var listat på Aktietorget. Precis som Serstech hade Biosensor svårt att göra några närmre uppskattningar av marknadspotentialen för bolagets produkt men bedömde att marknaderna för narkotikaintagsdetektion samt spårämnesdetektion var för sig omsatte miljardbelopp i svenska kronor. Dessa två kategorier utgör bara en del av Serstechs potentiella marknad.
Det finns ett fåtal uppskattningar av marknaden för kemiska sensorer, bland annat från research-bolaget ReportsnReports. De uppskattar att den globala marknaden för kemiska sensorer kommer att växa med en CAGR på 11,5% mellan 2014 och 2019. Marknaden för kemiska sensorer innefattar huvudsakligen biosensorer, elektrokemiska sensorer och optiska sensorer. Marknaden för optiska sensorer, på vilken Serstech är verksam, väntas ha den högsta tillväxten under kommande år. År 2011 uppskattade Freedonia Group att marknaden för kemiska sensorer i USA skulle nå 6,1 miljarder dollar år 2014. Den förväntade marknadstillväxten mellan 2009 och 2014 uppskattades till 8,9% årligen. Den årliga tillväxten för optiska sensorer 2009 – 2014 uppskattades till 9,5%, och 2014 väntades marknadsstorleken uppgå till 260 MUSD enbart i USA.


Baserat på bedömningar för världsmarknaden bör den globala marknaden för optiska sensorer därmed ligga i intervallet 600 – 800 MUSD, eller cirka 4 – 5,3 miljarder kronor i nuläget. En 1%ig andel på denna marknad skulle motsvara intäkter i intervallet 40 – 53 MSEK. Denna marknad lär dessutom växa i trakter kring 10% årligen de kommande åren. Det är svårt att avgöra hur stor del av den potentiella marknaden som avser handburna respektive stationära instrument. Serstechs största konkurrensfördel är att bolagets teknik kan erhållas i små handburna instrument. På den stationära marknaden är konkurrensen högre, men även där finns ett stort intresse för Serstechs produkt. En konkurrensfördel med Serstechs produkt är som sagt att den identifiera ämnen igenom glas, plast och vatten vilket innebär att såväl sterila som farliga processer kan övervakas. Detta är något som lämpar sig i allra högsta grad för stationära instrument inom industri.


Serstechs huvudsakliga fördel är storleken på bolagets instrument samt dess jämförelsevis låga kostnad. Tabellen ovan är Serstechs egna beskrivning av fördelarna med bolagets instrument


Affärsmodell


Serstech kommer att sälja sin teknik både som en egen slutprodukt och till OEM-kunder. Serstechs handhållna instrument kommer att säljas via ett internationellt nätverk av säljpartners. Detta nätverk är under uppbyggnad och i nuläget har Serstech distributionsavtal för 19 länder. Målet är att knyta till sig säljpartners i alla länder utanför Sverige, och vi räknar med att Serstech kommer att kunna teckna fler distributionsavtal för framförallt Europa under den kommande tiden.


Serstechs instrument kostar i nuläget betydligt mindre än likvärdiga produkter på marknaden, men bolaget har fortfarande goda bruttomarginaler. Utöver instrumentet erbjuder Serstech tillgång till bolagets databas av ämnen samt underhåll och support. Instrumenten säljs till ett fast pris medan databasen och underhåll erbjuds i abonnemang. Abonnemangen kommer bland annat att säljas i paket för tre års drift, vilket kommer att bidra till ett mer stabilt intäktsflöde för bolaget. Under 2015 har Serstech lanserat en molntjänst på abonnemangsbasis som beskrivs längre ner.

I mars 2014 inledde Serstech ett partnerskap med en svensk tillverkare för produktion de handhållna instrumenten. Det innebar att Serstechs instrument från och med då kunde serietillverkas. Serstechs produktionspartner är ett svenskt varumärke som står för kvalitet och funktion även i tuffa miljöer, vilket rimmar väl med Serstechs egna produkter. Produktion i Sverige är dyrare än i exempelvis Asien, men när det gäller avancerade produkter som Serstechs är betydelsen av låga löner relativt liten. Produktion i Sverige bidrar till att stärka varumärket och säkrar även kvalitén på produkten. De flesta andra tillverkare av spektrometrar är större aktörer med egen tillverkning.

Mellan 2008 – 2012 finansierades Serstech i stort sett till lika stora delar av kunder, forskningsbidrag samt ägarkapital. Nedanför syns en del av de projekt Serstech deltagit i med kunder och forskningsfinansiärer:
•    Forskningsprojekt X-Sense med DTU
•    Forskningsprojekt för Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap (MSB)
•    Utvecklingsprojekt för Försvarets Materielverk (FMV)
•    Utvecklingsprojekt inom Vinnova Forska&Väx
•    Säkerhetsprojekt för MSB&Vinnova inom det s.k. ”Nationella säkerhetsprogrammet, S-IKT”
•    Forskningsprojekt BONAS (EU:s sjunde ramprogram)

EU-projektet BONAS har haft som syfte att utveckla ett stationärt instrument som exempelvis ska kunna detektera tillverkning eller förvaring av sprängämnen i närheten av den plats det placerats på. I september presenterade Serstech resultatet av denna studie inför experter och beslutsfattare från hela världen. Presentationen skedde med Serstechs samarbetspartner Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI). FOI är ett av Europas ledande forskningsinstitut inom säkerhet. Bland annat valdes FOI ut som ansvariga för att analysera FN:s kemvapenprover från Syrien. Den produkt som Serstech presenterade i september har utvecklats sedan 2011 och kallas Serstech 100 SmartSensor. Denna sensor är del i ett instrument som kan upptäcka bland annat sprängämnen i luft. Instrumentet är utformat för att kunna placeras väl dolt i exempelvis bilar, brevlådor eller på lyktstolpar. Genom presentationen har Serstech exponerat sin produkt för EU-experter, slutanvändare som poliser och militärer samt forskare, innovativa partnerföretag och stora försvarskoncerner. Serstechs produkt filmades dessutom av BBC.

Produkterbjudande kontinuerligt förbättrats under året

Den nyemission som Serstech genomförde under februari/mars övertecknades med 19% och bolaget tillfördes 21,4 miljoner kronor före emissionskostnader (på 3,9 miljoner kronor). Emissionsbeloppet har använts till att finansiera Serstechs internationella expansion (framförallt expandera nätverket av internationella distributörer) samt utveckling av mjukvara (utveckla bolagets molntjänster). Under maj annonserades en ny molntjänst som utvecklats av bolaget Combitech på uppdrag av Serstech. Den nya molntjänsten kopplar upp alla instrument från Serstech så att användare kan dela mätresultat med varandra. Detta är särskilt fördelaktigt för kunder inom tull, polis, militär och räddningstjänst i och med att det nu blir möjligt att upptäcka samband mellan mätresultat. Exempelvis kan upptäckter från en säkerhetsmyndighet i annat land nu göra tull eller polis uppmärksamma på att transporter från ett särskilt land kan behöva kontrolleras extra noga.


 
Användare av instrumentet kan idag analysera okända ämnen med spektrometern (ämnen som ej finns i databasen) och sedan skicka in ämnet för djupare analys. Den okända substansen läggs sedan till i databasen. För kunder som abonnerar på Serstechs molntjänst kommer samtliga spektrometer ute i fält att uppdateras automatiskt. Detta innebär att kapaciteten att identifiera nya substanser kan förskjutas bakåt i tiden med flera månader eller år. Att koppla upp alla instrument i fält mot dator kan vara en tidskrävande process för stora verksamheter. Det kan vara extremt viktigt att alla spektrometrar i fält är uppdaterade till samma nivå samt har den senaste uppdateringen. Exempelvis upptäcktes 80 nya typer av narkotika i EU under 2013. Utan kontinuerlig uppdatering av databasen riskerar gränskontroll och polis därmed att släppa igenom stora mängder ny narkotika. Serstechs nya molntjänster ökar framförallt eftermarknaden för bolagets produkt, vilket öppnar för en högre andel återkommande intäkter. Kringtjänster har dessutom en högre marginal än bolagets instrument och avsevärda stordriftsfördelar.


Serstechs produkt är oftast både mindre och billigare än konkurrenternas

Idag sker kemisk identifiering ofta på laboratorium, vilket medför långa väntetider och höga kostnader. För kemisk identifikation på plats finns bland annat våtkemiska tester, men dessa har ett begränsat antal ämnen de kan identifiera. Andra väletablerade tekniker för ämnesdetektion är NIR (near infrared spectroscopy) och LIBS (laser induced breakdown spectroscopy). NIR kräver till skillnad från Raman-spektrometrar kontakt med det undersökta ämnet och kan inte mäta igenom plast eller glas. Kostnadsmässigt är det ingen skillnad mellan NIR-, LIBS och Raman-teknologin.


I nuläget finns det ett flertal aktörer som säljer portabla Raman-instrument. De flesta av dessa är emellertid både större och dyrare än Serstechs produkt. Ett av de lägst prissatta instrumenten likvärdiga med Serstechs kommer från företaget Ocean Optics, och kostar omkring 100% mer än Serstechs produkt. Dessutom styrs Ocean Optics instrument med en touch screen. Denna fungerar även när användaren har skyddsutrustning på sig, men rimligtvis bör det försvåra arbetet i många lägen. Produkter som Serstechs används ofta i miljöer som kräver skyddsutrustning, vilket gör touch screen till en nackdel. Konkurrerande produkter utöver den från Ocean Optics kan kosta uppemot 3 – 9 gånger så mycket som Serstechs produkt, och är som ni kan se nedanför ofta betydligt större.


IDRaman Mini från Ocean Optics (t.v) och TruScan från Antech (t.h). IDRaman Mini är ett av de mindre och billigare instrumenten på marknaden. Detta kostar i nuläget ungefär 150 000 SEK, jämfört med en bra bit under 100 000 för Serstechs instrument. TruScan är dyrare än IDRaman Mini, och är som syns på bilden även betydligt större än Serstechs instrument.

NanoRam från B&W Tek är både dyrare och större än Sertechs handhållna instrument


Även bolagen SciAps, Thermo Fisher och Smiths Detection erbjuder konkurrerande instrument. SciAps säljer instrument baserade på flera olika teknologier, men har tre raman-spektrometrar vid namn ReporteR, Inspector 300 och Inspector 500. Thermo Fischer är ett större amerikanskt bolag med en bred produktlinje. Thermo Fishers främsta handhållna raman-spektrometer heter First Defender, och bolaget har sålt flera tusen raman-instrument till ett pris kring en halv miljon kronor. Det innebär att Serstech inte behöver skapa en ny marknad, utan kan etablera sig med konkurrensfördelar på en delvis existerande marknad. I stort sett alla Serstechs konkurrenter är dessutom amerikanska vilket troligtvis ger bolaget en konkurrensfördel på många marknader.


   
SciAps ReporteR (t.v.) och Thermo Fishers First Defender (t.h.)

Patentsituation

Serstech har i nuläget ett patent. Patentet avser ett chip som möjliggör konstruktionen av en spektrometer ännu mindre än den bolaget säljer idag. Patentet är en del av en långsiktig strategi som kommer tillåta Serstech att utveckla marknadsledande produkter även i framtiden. Patentet är registrerat i USA och beviljat i 2011. Tekniken är även föremål för en PCT-ansökan (Patent Cooperation Treaty) hos European Patent Office (EPO). En sådan ansökan leder inte till ett faktiskt patent, men tillåter den ansökande att vinna tid innan denne bestämt sig för vilka länder den vill söka patent i. En viktig del i Serstechs instrument som inte patentskyddats är mjukvaran, och denna omges därför av så stor sekretess som möjligt. Serstechs strategi är att hålla sekretessen kring bolagets egna algoritmer och mjukvaror så hög som möjligt och snabbt få ut sitt portabla instrument på marknaden.


 
Serstechs patenterade chip


Axiers bedömning

Kommentar kvartalsrapport Q3 2015

Serstech redovisade en nettoomsättning på 880 tkr för det tredje kvartalet 2015, vilket är en rekordnotering för bolaget. Serstech har fortfarande en begränsad försäljning vilket gör att bolagets omsättning varierar kraftigt mellan kvartal. Allt för mycket ska därmed inte utläsas ur enskilda kvartal. Det ska emellertid sägas att det tredje kvartalet var det överlägset bästa kvartalet de senaste två åren, och nästan 100% över toppnoteringen under Q4 2014 (se diagram nedan). Försäljningen har lossnat för Serstech men riktigt stora volymordrar kommer att dröja i och med att bolagets produkter måste utsättas för omfattande tester innan större ordrar blir aktuella.EBITDA och resultat efter skatt blev ungefär det samma som under samma period förra året. Q3 var första gången som bolagets resultat belastades av större avskrivningar. Dessa avser främst avskrivningar på aktiverade utvecklingskostnader. Serstech gör fortfarande stora underskott vilket återspeglar att bolagets marknadsetablering är i ett väldigt tidigt stadie. Samtidigt måste stora summor satsas på marknadsföring och införsäljning. Resultatet bör förbättras kontinuerligt under kommande kvartal i och med stigande försäljning. Även försäljningen väntas fortsätta i positiv riktning och enligt bolaget kommer break-even att kunna nås i slutet på 2016.


Prognoser


Det är fortfarande lite för tidigt att göra ekonomiska prognoser för Serstech. Orsaken är en kombination av den omogna marknaden samt att bolaget fortfarande är i tidigt stadie. Den potentiella marknaden för Serstechs produkt är stor, men det är svårt att avgöra när genomslaget för produkten kan tänkas komma. Kortsiktiga prognoser kommer därmed att innehålla ett för stort riskmoment för att vara relevanta. Vi avvaktar med mer precisa prognoser tills Serstech har erhållit ett flertal större ordrar. Inför Serstechs nyemission i februari släppte bolaget mål rörande dess finansiella utveckling. Målsättningen är att bolaget ska omsätta 150 miljoner kronor på rullande 12-månaders basis inom fyra år (början på 2019). Serstech ska även uppvisa positivt kassaflöde och nettoresultat under Q4 2016. Serstechs nya omsättningsmål är i linje med våra räkneexperiment från tidigare analyser (se nedan). Vår prognos var att Serstech inom fem år skulle kunna omsätta 200 – 320 MSEK. Åtminstone den lägre delen av denna skala är fullt nåbar vid en rullande omsättning på 150 MSEK inom fyra år.
Våra bedömningar av Serstechs intäktspotential bygger på att bolaget inom fem år bör kunna nå en marknadsandel på åtminstone 4%, vilket utifrån bedömd marknadsstorlek och marknadstillväxt skulle innebära intäkter i intervallet 200 – 320 MSEK. Vid den tidpunkten kommer Serstech att verka på en snabbväxande marknad med god bruttomarginal, och förmodligen plocka marknadsandelar från andra aktörer. Ett P/S-tal på 2 skulle därmed inte vara en alltför utmanande värdering, vilket skulle betinga ett värde på 400 – 640 MSEK. Med ett avkastningskrav på 20% ger det ett nuvärde på 160 – 260 MSEK. Enligt samma tillvägagångssätt men baserat på Serstechs nya målsättning indikeras ett motiverat värde på 145 MSEK. Jämförelsevis värderas Serstech till cirka 70 miljoner kronor inklusive räntebärande skulder.


En viss riskjustering i förhållande till våra och bolagets prognoser är rimlig då Serstech hitintills levererat endast en volymorder. Dagens riskjustering motsvarar på 65 – 75% från uppskattade nuvärden. Riskjusteringen kommer gradvis kommer att kunna sänkas framöver i takt med att bolaget presenterar större ordrar. Bolaget har lyckats leverera proof-of-concept och förhoppningsvis kan proof-of-relevance levereras under 2015 – 2016. Efter ett kursfall sedan inledningen på året är riskjusteringen dessutom högre än tidigare.

Fortsatt goda marknadsutsikter

Serstech har tidigare uppgett att riktigt stora ordrar förväntas först under 2016 – 2017, och 2015 har givit en indikation på att så kan bli fallet. Under året har Serstech tecknat distributionsavtal för Tyskland, Österrike, Schweiz samt Kina - och fler avtal lär följa. De distributörer som avtal redan tecknats med bekräftar teknikhöjden i Serstechs produkter, både via ord och utvärdering. Bland annat har man i Japan jämfört Serstechs portabla instrument mot stationära instrument som väger 20 gånger så mycket och kostar tre till tio gånger mer.
Allt större och tätare ordrar har erhållits mot slutet på 2015, bland annat från Kina och Tyskland. Serstech kommer att delta i ett antal stora upphandlingar under 2016. Ledtiderna för försäljning har varit något längre än Serstech väntat sig, men nuvarande orderaktivitet tyder på ett uppsving under 2016. De flesta ordrar har hitintills varit relativt små och inledande, men större ordrar bör kunna följa. Ordern från en Sydostasiatisk polismyndighet är ett exempel på en sådan. I januari erhöll Serstech sin första volymorder avseende bolagets handhållna instrument från en sydostasiatisk nationell polismyndighet. Polismyndigheten kommer att använda instrumenten främst till identifiering av narkotika och sprängämnen. Ordern uppgick till åtta instrument och hade ett värde på omkring en halv miljon kronor. Det är därmed inte någon enorm volymorder, men Serstech bedömer att orderpotentialen i landet är på tusentals instrument (>100 Mkr). Landet i fråga har 6 000 polisstationer och säljprocessen mot alla dessa är naturligtvis lång, men den första volymordern visar att Serstech är på rätt väg.

I slutet på sommaren fick Serstech även sin första order från Latinamerika. Ordern hade ett värde på ca en halv miljon kronor. Beställaren är ett säkerhetsföretag som lagt ordern för egen räkning men även för vidareförsäljning. Latinamerika har stora problem med narkotika och explosiva ämnen vilket gör regionen lämpad för Serstechs produkt. Bland annat är regionen centrum för en stor del av världens kokaintillverkning. Asien är en betydligt större marknad, men även Latinamerika har en stor potential på sikt.

Serstech visar dessutom ständigt prov på att ligga i branschens absoluta framkant. Inte bara på grund av nomineringarna vid Milipol-mässan och till Swedish Embedded Award. Under november erhöll Serstech en order från en av världens ledande privata aktörer för utbildning rörande farliga ämnen, Hotzone Solutions. Den initiala ordern uppgick till cirka en halv miljon kronor och avsåg en systemlösning med mjukvara och instrument. Hotzone är den enda privata aktören i världen som utbildar sina kunder att hantera världens farligaste ämnen i skarp form, inklusive kemiska stridsmedel. Avtalet innebär att farliga ämnen mäts upp och paketeras tillsammans med Serstechs handhållna instrument, som sedan säljs och marknadsförs av de båda parterna. Serstechs instrument kommer även att användas av instruktörer och elever från hela världen. Olivier Mattmann, VD Hotzone Solutions Group, och tidigare instruktör av inspektörer på OPCW kommenterade avtalet:

”Serstechs Indicator är ett verkligen användbart instrument. Det är litet och ger snabbt en tydlig identifiering av många av de ämnen som inspektörerna letar efter. Det kan även användas med full skyddsutrustning i svåra miljöer. Med ChemDash, den nya mjukvaran, kan inspektörerna samarbeta mycket smidigare, vilket krävs för att hålla tempo med hoten”

I samband med avtalet med Hotzone ingick Serstech ett tre-årigt marknadsföringsavtal med ”International CBRNE Institute”, en oberoende non-profit-organisation som sammanför myndigheter, experter och industri i arbetet mot farliga ämnen. Detta kommer medföra att Serstech marknadsförs mot ett antal betydelsefulla organisationer.

De marknadsundersökningar som finns indikerar att Serstech verkar på en miljardmarknad, som dessutom väntas visa tvåsiffrig tillväxt de kommande åren. Med tanke på det säkerhetsläge som råder globalt ligger Serstechs produkt helt rätt i tiden. Efterfrågan bör enbart fortsätta att stiga framöver. Inte minst kommer terrordåden i Paris att påverka det säkerhetspolitiska läget. Daesh har visat att de inte räds för terrorattentat på västerländsk mark, vilket troligtvis kommer att driva en ytterligare säkerhetsupprustning. Behovet av att precist och snabbt kunna identifiera t.ex. pulver eller vätskor vid alla nivåer av kontroller är exempelvis något som kan stiga. Serstech är med ny finansiering i hamn redo att ta vara på dessa tillväxtmöjligheter. I slutet på november kunde Serstech meddela att de tillförts 8 miljoner kronor i form av ett lån där ALMI är en av kreditgivarna. Detta är ännu ett positivt tecken, då det innebär att Serstech nått ett sådant stadie att relativt stora summor kan erhållas i lån istället för att tvinga bolaget till kostsamma och potentiellt sett kurspressande nyemissioner.

Aktietrender i försäkringsbranschen

Aktietrender i försäkringsbranschen Finns det några tydliga trender i försäkringsbranschen? En sådan skulle då kunna vara inom försäkringar för husdjur, främst då hundar och till viss del katter. Antalet hundar i Sverige ökade mellan 2006 och 2013 med 8 % (nyare data än så har vi ännu inte) vilket också speglar sig i Google Trends. Sökningar på termen ”hundförsäkring” går sakta men säkert uppåt och Google förutspår att den trenden kommer att fortsätta. Vad gäller sökningar på ”kattförsäkring” så ligger de sökningarna i princip still, trots att antalet katter i landet minskar. Möjligen beror det på att allt fler väljer att försäkra sina katter.

Växande marknad med möjligheter

På en växande marknad så borde detta innebära mycket konkurrens, och möjligheten för nischade aktörer att slå sig in på marknaden för speciellt hundförsäkringar, men även kattförsäkringar, borde vara stor. Internet gör också att det är möjligt även för mindre aktörer att nå ut. Genom vertikal marknadsföring kan man skapa sig en nisch, genom att exempelvis specialisera sig på försäkringar för vissa hundraser. Ett exempel på detta är försäkringsförmedlaren Svedea, som är ganska nyetablade i Sverige Där finns det stora möjligheter då de existerande försäkringsbolagen som sysslar med hundförsäkringar inte alltid ger så bra villkor. Alla hundägare vet att villkoren kan variera kraftigt beroende på ras. Genom att på så vis nischa in sig mot en grupp hundraser får man dels lättare att nå ut till den tänkta målgruppen, samtidigt som man också kan skaffa sig den kunskap som krävs. Att specialisera sig på det viset gör det enklare att ta sig in på marknaden. Även om antalet potentiella kunder är mindre än om man direkt riktar sig till alla hundägare, så kommer det att bli enklare att nå den grupp som man riktar sig till. Därefter kan man så utvidga sin verksamhet. Det finns också mycket data tillgänglig över vilka hundraser som ökar respektive minskar i popularitet, vilket gör det än lättare att hitta var man ska lägga sitt fokus.

Ökad tillgång till information

Den mängd data som finns tillgänglig ökar också över hela fältet, vilket spås påverka försäkringsbranschen mycket. Försäkringar är ju en sorts ”vadslagning” med kunderna och ju mer information man har som försäkringsbolag, desto bättre. Segmenteringen av priset på försäkringspremier när det gäller hundar är redan stor, men också ofullständig. Priset baseras i huvudsak på hundens ras, ålder och kön, men andra faktorer borde också spela in: var försäkringstagarna bor, deras ålder, om de haft hund sedan tidigare är bara några av de variabler som spelar in och borde undersökas närmare.Marknadsinformation
Namn+/-Senast
Dax-264.38753
HangSeng-180.818365
OMX Stockholm 30-50.81247
S&P 500-22.91829
OMXS 30
Vårt unika koncept
Medlemskap på Axier.se innebär inte att man tvingas binda sig till prenumerationsavgifter! Som enda leverantör på marknaden av teknisk analys erbjuder vi idag förutom prenumeration även Pay-Per-View och Kontantkort.

Axier.se erbjuder teknisk analys, statistisk analys och insider analys i de mest omsatta och mest spännande aktierna på börsen. När du vill investera finns det alltid en teknisk analys, högst nåra dagar gammal och har det hänt något speciellt bevakar vi aktien extra noga.
Blir kund idag!