Axier.se

För bättre aktieaffärer

"Tackar så mycket för otroliga analyser.
Mina vinster har jag er att tacka för.+++++
Ni gör ett bra jobb.
Lycka till"
Tack för era utmärkta analyser, som jag i många hänseenden har stor behållning av! Mvh Hans F
Ok tack för svar då vet jag, din analys av Securitas var helt rätt.Jag är MYCKET nöjd med min prenumeration hos er.Ni är bäst. Hälsn.Elisabet
Hej! Jag följde ditt råd och har redan tjänat abonnemang för ett år. Med vänlig hälsning Max

Börs och Marknad

Uppdateringar och förändringar vecka 26 2015

Uppdateringar och förändringar av värdepapper i Stockletters kursdatabas under veckan som gått. Uppdateringar i kursdatabasen finns också på Stockletters hemsida.

2015-06-30

CAPIO skall listas skall listas på Nasdaq OMX under kortnamnet CAPIO
Real Holding i Sverige AB PREF1  skall listas på First North

2015-06-29

SpectraCure listas på Aktietorget, kortnamnet blir SPEC

Oslo Børs avlistar aktierna i Sevan Drilling ASA

2015-06-26

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) handlas sista dagen på  NGM MTF.

Hugo Games A/S började handlas på Oslo Börs under kortnamnet HUGO.

2015-06-25

Insplorion listas på AktieTorget med kortnamn INSP
Soltech skall listas på First North, kortnamnet blir SOLT

Vostok New Ventures Ltd handlas första dagen efter splitt. En aktie blir två, varav den ena löses in

2015-06-24

Investmentbolaget Pegroco Invest listar sina preferensaktier på First North, kortnamn PEGRO PREF

Oslo Børs avlistar aktierna i Repant

2015-06-23

Bonäsudden Holding AB, kommer noteras på Nasdaq First North omkring den 23 juni.
Kontigo Care skall listas på First North under kortnamnet KONT
QBNK handlas första dagen efter sammanläggningen av aktier, sex gamla aktier blev en ny aktie. Kortnamnet är oförändrat
Wise Group handlas första dagen efter omvänd splitt. 20 befintliga aktier sammanläggs till en ny aktie.

Oriflame Holding AG börjar handlas på Nasdaq Stockholm Large Cap, kortnamn ORIF, observera att Oriflame Cosmetics S.A. Aktierna i Oriflame avlistas från Nasdaq Stockholm efter handelns stängning den 2 juli. Det rör sig alltså om två helt olika bolag.

2015-06-22

Orezone, ett bolag somarbetar med prospektering av basmetaller, en avknoppning från Archelon, listas på AktieTorget efter genomförd nyemission med det passande kortnamnet ORE.

2015-06-19

Sveriges och Finlands börser stängda på grund av helgdag
Pioneer Property Group Kortnamn PPG PREF listas på Oslo Axxess
Nordax Group AB listas på Nasdaq OMX Under kortnamnet NDX vilket blir en krock med Nasdaq-100 indexet. Vi kommer emellertid kunna fortsätta leverera kursdata på Nasdaq-100, även om det amerikanska indexet kommer att komma att uppdateras på förmiddagen dagen efter handel.

Europris ASA listas på Oslo Bors med kortnamnet EPR

Observera, alla förändringar kommer in i systemet med automatik när Du gör Din dagliga uppdatering.

Vi påminner om att alla börshandlade fonder, till exempel XACT OMX, numera finns i den mapp som heter ETF (Exchange Traded Funds).

Sivers IMA, Kommersiella volymer i Q4

Sivers IMA redovisade en tillväxt på 34% för det första kvartalet 2015, och med högsta sannolikhet kommer tillväxten att tillta mot slutet av året. Bolagets serieproduktion till en av marknadens potentiellt största kunder fortlöper, och under det fjärde kvartalet 2015 kommer Sivers nya generation produkter att vara färdiga för volymproduktion. Detta kommer förmodligen även kunna medföra ett antal nya större avtal. Under 2014 har Sivers fortlöpande levererat sin produkt till storkunden i fråga, och kunden har använt produkten för marknadslansering och test hos nätoperatörer. Marknaden har rört sig något trögare än väntat, men under de senaste månaderna har det börjat röra på sig hos operatörer och systemleverantörer. Under 2015 har t.ex. Verizon annonserat en satsning på small cells värd 500 MUSD, och Nokia att bolagets leveranser av small cells väntas ta fart under året. Satsningar på small cells kommer att vara starkt bidragande till genomslaget för Sivers millimetervågs-produkter.


Millimetervågsprodukter har tidigare inte varit en kostnadseffektiv lösning för kommunikation, men Sivers IMA kan med egenutvecklad serieproduktionsteknik redan idag erbjuda högprestandaprodukter till låg kostnad. Marknaden för Sivers produkter väntas växa lavinartat de kommande åren, med förväntad tillväxt i antalet sålda enheter på omkring 100% per år för utvalda produkttyper. Sivers IMA är en av marknadens ledande underleverantörer, och väljs kontinuerligt in som deltagare i de ledande EU-projekten på området. Under 2014 och början på 2015 har Sivers skiftat fokus mot en mer kommersiell linje, bland annat genom rekrytering av VD, CFO och COO med erfarenhet inom kommersialisering av tekniska produkter. Bolaget står därmed redo för ett trendbrott på marknaden.
Sammanfattning av verksamheten


Grunden till SIVERS IMA lades redan 1951 då Carl von Sivers grundade Sivers Lab AB. Bolaget var under lång tid en del av Philips men köptes sedan ut för att bli en oberoende aktör. Idag är Sivers IMA en ledande leverantör av systemkomponenter baserade på mikrovågsteknologi, med kunder över hela världen. Sedan slutet på 2013 ingår även tjänsteleverantören Trebax i koncernen. Över 90% av bolagets försäljning sker till utlandet, och större delen till USA. Av försäljningen till USA sker en stor del till den amerikanska militären. Sivers IMA har bland annat långtgående samarbeten med flertalet leverantörer till den amerikanska militären, en kvalitetsstämpel med tanke på den standard som erfordras denna typ av produkter.


Totalt har Sivers IMA tre produktkategorier; signalkällor (signal sources), radarsensorer och millimetervågsprodukter (mm-wave products). Millimetervågsprodukter stod under 2014 för ungefär 40% av bolagets omsättning men väntas inom kort växa till att bli det dominerande affärsområdet. Bland annat på grund av ett serieproduktionsavtal tecknat i slutet på 2013. Inom millimetervågs-segmentet producerar Sivers IMA så kallade konvertrar, som i sin tur är en del av en radiolänk. Radiolänken är den slutprodukt som levereras till mobilnätsoperatörer. Sivers IMA har utvecklat produkter som lätt anpassas och integreras i kunders radiolänkar, och som dessutom kan tillverkas i hög skala.


Beskrivning av marknaden
Radar


Sivers framtid ligger i huvudsak inom affärsområdet millimetervågsprodukter, men efter ett antal satsningar på radarområdet har även detta vuxit fram som ett intressant tillväxtsegment. Radarsensorer har kapacitet att mäta distans, position och hastighet. Till skillnad från laser, infrarött ljus och ultraljud har radar förmågan att mäta med hög precision i rökiga, snöiga, regniga, dimmiga och dammiga miljöer. Dessa fördelar bidrar till att Sivers produkter används för t.ex. säkerhetsapplikationer längs järnvägar, lavinbedömning och kollisionsvarning vid hantering av multipla komplexa maskiner (så som byggkranar).

Andra stora segment inom radar är tankers och silos. Trots att silos och tankers kan innehålla damm respektive ångor kan radar effektivt mäta nivåer och volymer. Tankersegmentet utgörs bland annat av transportörer av LNG (liquefied natural gas). LNG är naturgas som har konverterats till flytande form för att underlätta transport. Det är viktigt att kontrollera gasnivåerna under transport, och radar är det mest effektiva sättet att göra detta. 

Radar är överlag ett relativt snabbväxande område, men har varierande tillväxt inom olika segment. Marknaden för nivåmätning (där radar ingår) väntas växa med en CAGR på 7,8% mellan 2013 och 2018 enligt RnRMarketresearch. Radarsegmentet väntas vara ett av de snabbast växande inom nivåmätning med en förväntad CAGR på över 10% under denna period. Ett annat snabbväxande segment inom radar är kollisionsavvärjning, där bland annat bil-marknaden ingår. Radar stod för 35% av anti-kollisionsmarknaden 2013, men väntas vinna marknadsandelar kommande år. Kollisions-marknaden som helhet väntas växa med en CAGR på knappt 18% mellan 2014 och 2020 enlig Grand View.


Millimetervåg

Sivers är som bekant en tillverkare av converters, vilket är en radiolänkskomponent. Radiolänksenheter blir i sin tur delar av ett mobilnät. Slutkunden till radiolänkar och converters är bland annat mobilnätsjättar så som Ericsson, NEC, Alcatel-Lucent, Ceragon och Huawei. Det gör radiolänksmarknaden till en väldigt konsoliderad marknad där de 5 största aktörerna står för 50-70% av marknaden. Störst är Huawei och Ericsson som har en marknadsandel på 20-25% vardera. Dessa aktörer har finansiell styrka nog att sköta mycket av sin R&D och produkttillverkning in-house, vilket innebär att Sivers största konkurrenter även är deras största potentiella kunder. Sivers förhoppning är att någon eller flera av de större aktörerna integrerar bolagets produkt i sina egna slutprodukter istället för att utveckla egna millimetervågsprodukter. Utöver mobilnätsaktörer finns det en del i högre grad direkta konkurrenter till Sivers, exempelvis Bridgewave Communication, Filtronic plc, Infineon, Hittite och GigOptix.


Växande mängd datatrafik ökar trycket på mobilnätet


I nuläget ökar antalet uppkopplade smartphones och läsplattor kraftigt, vilket i sin tur ökar belastningen på mobilnäten. Smartphones utnyttjas dessutom i allt högre grad till sociala nätverk samt att ladda upp bilder och videos. Den datatrafik som växer snabbast är således uppladdning av data, vilket kräver utbyggnad av det så kallade backhaul-nätet. Förenklat kan ett kommunikationsnät delas in i tre delar – accessnätet (länken mellan mobiler och basstationer), backhaul-nätet (länkar mellan basstationer samt mellan basstationer och network controllers) samt transportnätet (nätet som transporterar över landet). En strategi för att sänka trycket på så kallade makroceller som överför data över längre sträckor har varit att överföra en del av trafiken till small cells. Small cells är radiolänkar med lägre räckvidd och mindre storlek, vilket gör dem lämpliga för stadsmiljöer. Att en större del av datan distribueras till small cells har skapat en flaskhals i kommunikationen mellan small cells och makroceller, för vilket millimetervågslänkar troligtvis är den mest lovande lösningen.


Bild över ett mobilnät med backhaul utpekat


I Ericsson Mobility Report från juni 2015 uppskattas mängden mobil datatrafik niofaldigas mellan 2014 och 2020. Det motsvarar en CAGR på 45%, och är en uppjustering från ett det åttafaldigande som förutspåddes i rapporten från februari. Det är inte enbart Ericsson som förutspår en utveckling av denna kaliber. Cisco räknar med att antalet nätanslutna enheter kommer att dubblas mellan 2015 och 2020. I september annonserade Huawei att de räknar med att den genomsnittliga internetanvändaren kommer att konsumera 50 GB per månad under 2025, upp från 16 GB under 2013. Huawei förutspår vidare att den globalt producerade datamängden kommer att knappt 50-faldigas mellan 2013 och 2025 (3,8 zettabytes till 176 zettabytes), samt att den mobila datatrafiken mer än sjufaldigas.


Den snabba tillväxten i mobil datatrafik är en kombination av ett växande antal smartphone-abonnemang (+44% 2014) och en stigande genomsnittstrafik per enhet (+40% 2014). 2020 kommer 70% av världens befolkning att ha en smartphone, och 80% av all mobil datatrafik kommer att gå via dessa. Det största tillskottet till mängden smartphones väntas från Asien, följt av Afrika och Mellanöstern. Dessa två regioner väntas står för nästan 80% av alla adderade smartphone-abonnemang fram till 2020. Den stigande datatrafiken per smartphone-enhet härrör framförallt från ökad videoanvändning, och 2020 väntas 60% av all mobil datatrafik ske via video. Program som driver den mobila datatrafiken är bland annat Facebook, Youtube, Netflix, Instagram och Snapchat.


Den växande datatrafiken är delvis en effekt av övergången till 4G (LTE. Använder 4G av förenklingsskäl). 2020 väntas 80% av mobila uppkopplingar i USA vara 4G-baserade, och 75% i västra Europa. Idag är andelen knappt 40% respektive 10%. Ericsson uppskattar att 20% av världens befolkning hade tillgång till 4G-nät 2013, vilket väntas stiga till över 70% under 2020. En 4G-uppkoppling genererar ungefär 70% så mycket trafik som en 3G-koppling.

Konverteringen mot 4G kommer förmodligen att vara som kraftigast inom M2Ms (machine-2-machine module). M2M är passiv kommunikation mellan maskiner. Globalt är nästan 80% av M2M-enheter GSM-kopplade, och de står för omkring 0,1% av den globala cellulära trafiken. Ericsson förväntar sig att antalet M2M-uppkopplingar kommer att växa med 250% fram till 2020, samtidigt som andelen M2M-enheter med GSM-koppling väntas sjunka till 25%.


Tillväxten i mobil datatrafik drivs av det växande antalet mobila enheter så som tablets, smartphones och M2Ms (machine-2-machine module). En smartphone eller en tablet genererar i snitt 49 respektive 127 gånger så mycket mobil datatrafik som en vanlig telefon

Mobilnätsoperatörerna är medvetna om att backhaul-kapaciteten kommer att behöva höjas, och då är millimetervågsprodukter ett av de ekonomiskt mest tilltalande alternativen. Historiskt har E- och V-bandet setts som ointressanta på grund av sin låga räckvidd, och när den första generationen produkter lanserades för 5-8 år sedan kostade de oftast två till fyra gånger så mycket som traditionella backhaul-system (11 – 38GHz). Det högre trycket på mobilnäten och teknisk utveckling har emellertid lett till att högre frekvenser blivit ett slagkraftigt alternativ. Räckvidden för E-bandslänkar har ökat kraftigt, samtidigt som priserna sjunkit. Undersökningar har visat att i genomsnitt 75% av tidigare radiolänkar kan ersättas med högfrekvens-länkar.


Enligt Ericsson Mobility Report från i juni förväntas mobil datatrafik växa med en CAGR på 45% fram till 2020. Mellan Q1 2014 och Q1 2015 växte datatrafiken med 55%.


Optisk fiber högst överföringskapacitet men också högst kostnad

Överföring av data mellan basstationer i backhaulnätet kan ske på tre sätt – trådbundet, via optisk fiber eller via radiolänk. Optisk fiber har högst kapacitet, men kräver att fysiska linjer dras mellan kontaktpunkterna. Finns existerande avloppsledningar eller dylikt är det relativt lätt att dra optiskt fiber, men fortfarande dyrt. Krävs det att nya ledningar dras blir det betydligt dyrare, inte bara till följd av det fysiska arbetet utan även på grund av tillstånds- och licenskrav. Trots att fiber är det bästa alternativet är mer än 60% av världens cellulära basstationer anslutna genom någon form av mikrovågssändare, vilket säger en del om svårigheten att dra fiber. Radiolänk är det enklaste och billigaste alternativet för utbyggnad av nät, men begränsningen har varit överföringskapaciteten i förhållande till kostnad. Högre frekvenser har en högre kapacitet men historiskt sett har millimetervågsprodukter varit för dyra för att vara ett gångbart alternativ. Teknikutveckling har lett till att millimetervågsprodukter blivit ett kommersiellt gångbart alternativ inom telekommunikation, och inom detta segment är Sivers en av de ledande aktörerna. Bolaget erbjuder millimetervågsprodukter inom både E-band (71-76/81-86 GHz) och V-band (60 Ghz).


Som synes är behovet av att addera kapacitet som störst i urbana miljöer,
där svårigheten att dra fiber är som högst


Där fiber kan läggas är det fortfarande det bästa alternativet men millimetervågs-länkar kommer förmodligen att användas:
•    Som sista kommunikationslänk mellan fiber och fastigheter dit fiber inte kan dras
•    I nät som måste etableras snabbt, för att på så vis undgå de långa ledtider som ofta följer tillståndsansökningar för fiberläggning
•    I Mobil & small cell-backhaul
•    Högkapacitets-kopplingar i delade nätverk mellan två eller flera operatörer

En nackdel med E-bandslänkar är att de inte kan hantera större fysiska svängningar och därför måste monteras någorlunda stabilt, så som på byggnader eller större stolpar. Detta bör emellertid inte vara något större problem, och dessutom kan exempelvis V-bandslänkar hantera större svängningar. I augusti 2013 ändrade US Federal Communications Commission dessutom sina regler rörande 60GHz-bandet (V-band), vilket kommer tillåta bredare användning av denna frekvensnivå inom bland annat backhaul. Kommissionen förklarade att förändringen kommer att "facilitate the use of this unlicensed spectrum as a backhaul alternative in densely populated areas where 4G and other wireless services are experiencing an ever-increasing need for additional spectrum.". Statliga organ brukar inte fatta liknande beslut utan påtryckningar från branschen, vilket indikerar att övergången mot millimetervågsprodukter inletts.

Marknadsstorlek

Uppskattningsvis utgör en converter 25% av värdet i en radiolänk. Den globala marknaden för radiolänkar uppskattas vara 1,2 miljoner enheter per år. Sivers IMA verkar emellertid på marknaden för högfrekvens-länkar, vilket idag utgör en väldigt liten del av den totala marknaden. Tillväxten är däremot betydligt högre. De närmaste åren väntas denna marknad växa med omkring 60% årligen enligt Infonetics Research. Millimetervågsprodukter delas som sagt upp i två produktgrupper – radiolänkar för kommunikation inom E-bandet (71-76/81-86 GHz) och V-bandet (60 Ghz). Marknaden för E-bandslänkar växte med 168% under 2013, och marknaden för V-bandslänkar med 114%. Sivers säljer converters för både E- och V-bandet, och V-bandsprodukten har redan inkorporerats i slutprodukten hos en av marknadens största aktörer.


V-bandsconverters kommer i huvudsak att inkorporeras i så kallade HetNet-lösningar. HetNet står för Heterogeneous Network och är en fullt integrerad backhaul-enhet. Ett HetNet-system innehåller flera typer av radioteknologier och celltyper som arbetar integrerat. Sivers IMA förväntar sig kunna tillverka denna typ av produkt effektivt bland annat i och med egenutvecklad SiGe-chipteknik (KiselGermanium). Sivers konvertrar baserade på den egna chip-tekniken lanserades i början på 2015. Bolagets nya generation konvertrar är mindre, lättare och billigare än tidigare. Framförallt underlättas serieproduktion via bolagets SiGe-chip.
I nuläget skeppas det förmodligen ut närmare 6 000 E-bandslänkar i månaden. Enligt EJL Wireless Research väntas marknaden för E-bandslänkar nå 200 000 enheter 2015, med en fördubbling fram till 2017. Under 2013 växte försäljningen av E-bandslänkar med 168%.


Prognoserna beskriver marknaden för radiolänkar, men då varje radiolänk innehåller en converter är siffrorna direkt överförbara till marknaden för Sivers IMA

SLR (Sky Light Research) uppskattar att marknaden för millimetervågsprodukter har potential att passera 500 MUSD inom tre år. Infonetics uppskattar i en rapport från oktober i år att marknaden för millimetervågsprodukter kommer att växa till 755 MUSD 2018. Small cell-backhaul väntas enligt samma rapport vara det snabbast växande området inom millimetervågssegmentet, med en förväntad CAGR på 101% mellan 2013 och 2018. I nuläget är de ledande aktörerna på marknaden E-band Communications, NEC och Siklu. Marknaden förväntas emellertid bli mer konsoliderad på grund av större aktörers intåg på marknaden under 2014 och 2015. De större aktörernas intåg på marknaden kommer även att driva på tillväxten.

Marknaden för millimetervågsteknologi som helhet väntas enligt MarketsandMarket växa från 208 MUSD i slutet på 2014 till 1,9 BUSD 2019, eller med en CAGR på 45%. EJL Wireless Research spår att tillväxten inom millimetervågssegmentet kommer att inledas inom E-bandet, för att följas av en ännu kraftigare expansion inom V-bandet. Under första halvan på 2014 stod utrustning för licensierat E-band 70-90Ghz för 93% av millimetervågsförsäljning. Sky Light Research förväntar sig att marknaden för V-bandsprodukter börjar ta fart under 2015, och förutspår en tresiffrig tillväxt inom segmentet.


Sivers relativt begränsade volymer inom E-bandssegmentet idag ska absolut inte ses som ett svaghetstecken för bolaget. Under 2013 uppskattades marknaden för E-bandsenheter till under 20 000 enheter. Till skillnad från V-bandet är E-bandet licensierat vilket innebär en lägre konkurrens, men också ett lägre enhetsbehov. Ett högre enhetspris inom E-bandet minskar emellertid skillnaden i storlek mellan marknaderna mätt i reda pengar. Inom det olicensierade V-bandet räknar Sivers med att ta en mindre andel av marknaden till följd av den högre konkurrensen. Detta kompenseras i sin tur av högre volymer.


      
Trebax


Sedan slutet på 2013 ingår även bolaget Trebax i Sivers-koncernen. Trebax arbetar i första hand med millimetervågsteknik för framtagning av radiolänkar, med kunnande inom systemteknik, test & verifiering, certifiering och produktionsberedning. Vad det innebär rent praktiskt är att Trebaxhjälper större aktörer att sätta samman system för bland annat millimetervågs-kommunikation. Sivers IMA levererar komponenter till sådana system. Trebax huvudsakliga kunder är de företag som är snäppet mindre än marknadens allra största aktörer. De största aktörerna på marknaden för radiolänkar är som bekant Ericsson, Huawei osv. Dessa aktörer har i regel resurser nog att utveckla egna system och har därför inte ett lika uttalat behov av Trebax tjänster.


Fusionen med Trebax tog Sivers ett halvt steg upp i värdekedjan eftersom Trebax är en integratör av bland annat radiolänkssystem. Detta gör att bolaget till viss del har samma kundbas som Sivers IMA. I figuren nedan har vi använt ITT som exempel på en systemleverantör. I denna kategori kvalar även bolag som Huawei och Ericsson in, men aktörer av denna storlek har oftast resurser nog att utveckla sina egna system. Trebax huvudsakliga kunder är därför generellt sett mindre än marknadsledarna.


Den främsta synergieffekten som uppstår genom Sivers fusion med Trebax är möjligheten till korsförsäljning till de båda företagens kunder. Idag har de två bolagen till viss del samma kunder, men många kunder erbjuds nu ett bredare produktutbud. Som vi nämnde tidigare tar Trefyr ofta fram hela system till sin slutkund. Dessa system kan i sin tur innehålla produkter från Sivers.    

Axier Review


Kommentar kvartalsrapport Q1 2015

Sivers IMA redovisade en nettoomsättning på 5,4 Mkr för det första kvartalet 2015, vilket motsvarade en tillväxt på 34%. Sivers omsättning inklusive EU-bidrag samt aktiverade utvecklingskostnader uppgick till 7,2 miljoner kronor under Q1 2015, där EU-bidrag stod för 1,1 miljoner kronor. Rörelseresultatet försämrades jämfört med samma period föregående år, framförallt till följd av högre övriga externa kostnader.


Under 2014 ökade rörelsens kostnader med omkring 37%, men tack vara stark omsättningsutveckling förbättrades helårets rörelseresultat från -13,9 Mkr till -10,6 Mkr.
I takt med att fokus skiftats mot millimetervågssegmentet har Sivers tvingats lägga ett mindre fokus på historiskt viktigare segment som radar och signalkällor. Det är emellertid inte enbart inom millimetervågssegmentet som tillväxten kommer ske framöver. Sedan Sivers nye VD Robert Ekström tillträdde i slutet på 2014 har ett stort fokus även lagts på radarsegmentet. De senaste årens fokuserade satsningar på millimetervågssegmentet har emellertid medfört att intäkter har tappats inom traditionella verksamhetsområden, samtidigt som investerings- och utvecklingstakten hållits på en jämn nivå. Effekten illustreras i diagrammet ovan. Det försämrade resultatet de senaste åren har varit ett nödvändigt ont för att förbereda bolaget inför det teknologiskifte som nu inletts. Kostnadsbasen har stigit kraftigt mellan 2013 och 2014, men det syns även att den negativa omsättningstrenden brutits under 2014.


Tillväxten under 2014 beror till viss del på Sivers fusion av Trebax AB, men som syns i diagrammet ovan har Sivers fortsatt växa på 12 månaders rullande basis sedan slutet på 2013. Vi hade visserligen förväntat oss en något högre omsättning för Q1 2015. Förhoppningsvis kommer Sivers att få se en ketchup-effekt under slutet på 2015 i och med att många potentiella kunder (och existerande storkund) antagligen inväntar den nya generationen konvertrar. Den nya generationen konvertrar gjordes tillgängliga som prototyper under andra kvartalet 2015, och kommer att finnas tillgängliga i kommersiella volymer mot slutet på året. Sivers följer en 12-månadersprognos från sin existerande serieproduktionskund, och bedömningen är fortfarande att volymerna inom ramen för avtalet kommer att stiga under 2015. 
Fortsätter marknadssatsning
Sivers fokusskifte mot kommersialisering inleddes med VD-skifte i augusti förra året, och har fortskridit under 2015. I slutet på maj meddelade Sivers att de tecknat ett återförsäljar- och distributionsavtal avseende USA och Kanada. Återförsäljaren är East Coast Microwave (ECM) med huvudkontor i Boston. ECM har 25 års erfarenhet på marknaden och bolaget har redan kontakt med Sivers målgrupp. 
”Vi är stolta över att få representera Sivers IMA och ser fram emot att komma igång med försäljningen av bolagets produkter. Varumärket Sivers IMA står för hög kvalitet och är ett perfekt komplement till vårt befintliga utbud”, kommenterade James Doyle VD för ECM. Han fortsatte:


”Under de senaste månadernas diskussioner har vi sett Sivers IMA lansera många nya produkter, inklusive en ny konverter för Telecom-industrin, en 77 GHz radarsensor som kompletterar deras befintliga 10 och 24 GHz radar samt ett Radar Development Kit (RDK). Vi ser redan ett stort intresse för Sivers IMAs produkter från vår kundbas och vi är övertygade om att det här kommer att bli ett mycket givande samarbete”
I april fick Sivers även en patentansökan gällande förbättrad teknik vid avancerad mätning med radar godkänd i USA. Patentet rör en systemlösning som undertrycker oönskade reflektioner från störande objekt vid radarmätning.

Radarsatsning öppnar för nytt tillväxtsegment

I och med Robert Ekströms tillträde som VD i slutet på 2015 inleddes en satsning på Sivers radarsegment. Medel avsattes för utveckling av nya produkter, och i februari 2015 lanserade Sivers en 77 GHz radarsensor. Sivers erbjöd sedan tidigare radarprodukter inom frekvenserna 10 och 24 GHz. Den nya produktlinjen uppnår bland annat en bättre mätnoggrannhet. I slutet på april lanserade Sivers ett Radar Developer Kit (RDK) som innehåller antenn, mjukvara, kommunikationsutrustning, hårdvara och utvecklingssupport. Målet med RDK är erbjuda funktioner som förkortar produktutvecklingstiden för slutkund inom ett stort antal industrier, vilket i sin tur bäddar för stora volymer. Kitet möjliggör för kunden att testa och optimera alla parametrar för det valda objektet inom mätningsområdet. När tester och optimering är genomförd kan Sivers volymtillverka en lösning för kunden i fråga.


Sivers satsningar på radarsegmentet kommer sannolikt att resultera i ett antal ordrar under det kommande året. I april fick Sivers en radarorder från en internationell leverantör av nivåmätningssystem värd 3,1 miljoner kronor. Ordern avsåg Sivers 5, 10 och 24 GHz FMCW-radar och levereras med start under det andra kvartalet. I februari hade Sivers fått en order avseende avancerad radarutrustning från en ny stor internationell kund. Ordervärdet uppgick då till 750 000 kronor, men teknikhöjden i ordern var hög. Ordern innebär att Sivers ska utveckla och leverera en prototyp för en signalkälla som ska integreras i en avancerad typ av radar med beteckningen Synthetic Aperture Radar (SAR). Det är en typ av radar där flera radarbilder sammanställs för att producera en radarbild med högre upplösning än vad som kan åstadkommas med konventionell radar.

Under 2015 kommer dessutom ett antal av Sivers design-wins inom radarsegmentet nå produktlanseringsstadie. Även detta bidrar till att Sivers har goda förutsättningar att växa kraftigt inom radarsegmentet.

5,8 miljoner kronor i EU-bidrag under 2014

Under 2014 erhöll Sivers hela 5,8 miljoner kronor i EU-bidrag, vilket reflekterar det höga antalet projekt bolaget bjudits in att delta i. Under Q1 2015 erhöll Sivers 1,1 miljoner kronor i EU-bidrag. Projekten som Sivers deltar i finansieras till stor del via EU:s sjunde ramprogram, och i nuläget deltar Sivers aktivt i fyra EU-finansierade projekt. Projekten möjliggör för Sivers att hålla sin teknik i absoluta framkant, samt marknadsföra sig själva mot sina främsta kunder.

Uppskattningsvis har alla projekt Sivers deltagit i en EU-budget på över 200 MSEK. Sivers bidrag inom ramen för dessa projekt har varit i runda slängar 17 MSEK. Att Sivers deltagit i ett högt antal EU-projekt är ett bevis på teknikhöjden i bolagets produkter, och bidrar även till att Sivers knyter kontakter med många av branschens ledande företag. Exempel på Sivers partners inom projekten är Alcatel-Lucent, Nokia Solutions Network Oy, STMicroelectronics, Intel Mobile Communications Gmbh, Orange SA.
                   

Viss förskjutning av marknadens tillväxt, men produkter testas fortsatt av ledande aktörer 
De senaste åren har Sivers erhållit prototypbeställningar från tre av de fem potentiellt största kunderna på marknaden för bolagets millimetervågsprodukter. Under 2013 inledde bolaget serieproduktion åt en större kund, men bolaget har stor möjlighet att nå ytterligare design-wins under kommande år. Diagrammet nedan kommer från en av Sivers företagspresentationer och visar bolagets potentiella kunder. Siffrorna är inte uppdaterade, men ger fortfarande en tydlig överblick av marknaden. De företag vars staplar Sivers valt att blåmarkera är de som Sivers bedömer har ett högre fokus på att leverera nät/system och lägre fokus på teknik/produkt. De blåmarkerade har därmed ett högre intresse för att köpa millimetervågsteknologi utifrån. Något som diagrammet visar tydligt är hur hårt kontrollerad marknaden är av ett fåtal aktörer, och hur viktigt det kan vara för Sivers att vinna någon av de större som kund. Även Tier-2 och Tier-3 ses som väldigt intressanta ur bolagets perspektiv. Mot dessa kunder kan Sivers förmodligen leverera mer, vilket delvis kompenserar lägre volymer.


Prognoser 2015 - 2018


Sivers följer en rullande 12-månadersprognos från den större kund som bolaget tecknade ett serieproduktionsavtal med i slutet på 2013. Under 2014 har volymprognoserna skjutits framåt något i tiden, vilket lett till en lägre omsättning än förväntat för Sivers. Under Q4 syntes den första riktiga indikationen på stigande volymer, men Q1 var något sämre än vi förväntat oss. Vi väljer att lämna våra prognoser orörda, och räknar med att Sivers upplever något av en ketchup-effekt mot slutet på 2015 och början på 2016. I och med att Sivers nya generation konvertrar blir tillgängliga i kommersiella volymer först mot slutet på 2015 avvaktar förmodligen många kunder denna lansering. Vår uppfattning av den långsiktiga potentialen för millimetervågsprodukter är positiv, men i och med att det rör sig om en relativt ny marknad är tidpunkten för marknadsgenomslaget svår att förutspå. Att Sivers större kund tvingats förskjuta sina volymprognoser framåt i tiden är ett tecken på detta.


Enligt våra prognoser når Sivers IMA ett svagt positivt resultat på EBITDA-nivå under 2015, men ett negativt nettoresultat. Det innebär att bolaget når break-even mot slutet på 2015. Baserat på 2016 års resultat värderas Sivers till P/E 5,1 och EV/EBITDA på 2,9. Värderingen har sjunkit något sedan vår senaste analys eftersom kursen fallit tillbaka.


Vi betonade i våra tidigare analyser att prognoserna innehöll en viss risk då varken vi eller Sivers vet hur volymerna kommer att utvecklas inom ramen för det nuvarande serieproduktionsavtalet. Förseningar tvingade oss att sänka våra prognoser i början på året, men Sivers ser fortfarande attraktivt värderat ut baserat på flertalet multiplar. 


Fortlöper Sivers serieproduktion som väntat, och Sivers E-bandsconverters blir föremål för en in-design hos någon av de större aktörerna ger en kassaflödesanalys bolaget ett motiverat värde en bra bit över dagens aktiekurs. På kort sikt ger multipelanalys emellertid en mer trovärdig bild då de större vinsterna ligger en bit i framtiden. Svagheten med en DCF-analys i det här läget är att det ligger mycket osäkerhet i den framtida tillväxten.

Axiers bedömning


Marknaden för millimetervågsprodukter har rört sig något långsammare än vad vi och även Sivers räknat med från början. Marknaden ligger emellertid fortfarande i sin linda och det är därför svårt att bedöma när det riktiga genomslaget kommer. Det senaste året har aktiviteten inom området stigit gradvis, och marknadsbedömare anser att marknaden bör lossna ordentligt under 2015 – 2016. Enligt siffrorna som delgivits i vår marknadsbeskrivning väntas antalet sålda E- och V-bandsradios växa med omkring 100% årligen mellan 2015 och 2017.

Mot slutet på 2014 syntes allt fler tecken på att alla nivåer i värdekedjan förbereder sig för en implementering av millimetervågsprodukter samt small cells (stark förutsättning för genomslaget för millimetervågsprodukter). Mobilnätsjättarna har nu inlett satsningar på millimetervågs-produkter och operatörer inleder stora satsningar på small cells. För några veckor sedan meddelade Nokia att de förväntar sig att deras leveranser av small cells tar fart under 2015. På operatörssidan annonserade t.ex. Verizon i februari 500 MUSD i satsningar på small cells för året. Enligt Verizon har small cells nu högsta prioritet för att höja kapaciteten i bolagets nät. Aktörer som Sprint och AT&T väntas följa i Verizons fotspår. När datatrafiken i städer blir för tät måste makroceller avlastas via small cells. Bedömningar visar att sådan avlastning är särskilt nödvändig i städer som Seoul och New York, och behovet kommer att växa.

Den växande datamängden som skickas inom mobilnäten är en av de största utmaningarna för de stora nätoperatörerna, och vår uppfattning är att Sivers erbjuder en av de bästa lösningarna till detta problem. Med hög sannolikhet kommer Sivers att bli underleverantör till minst en av de större aktörerna på marknaden. Den potentiella marknaden för Sivers produkter kontrolleras till stor del av 4-5 aktörer. Dessa aktörer kommer förmodligen att avgöra hur strukturen för denna marknad kommer att se ut inom de närmsta åren. Antingen väljer de att utveckla egna millimetervågsprodukter, eller så binder de upp en underleverantör med redan välutvecklad teknik. En del aktörer har redan gjort sitt val, men en stor del av marknaden är fortfarande öppen. När de större aktörerna väl fattat sina beslut kommer förutsättningarna för marknaden att vara förutbestämda för en lång tid framöver. Det är alltså ett relativt kort tidsfönster som kommer att avgöra större delen av marknadens framtid. Det ska sägas att även marknaden utanför de allra största aktörerna är intressant, och Sivers marknadsför sina produkter mot både Tier-1, -2 och -3. I nuläget ligger Sivers teknik i framkant, och har all förutsättning att ta en ledande position på marknaden. Sivers produkterbjudande fortsätter dessutom att förbättras genom nya patent, nya produkter, fusionen med Trefyr, och även genom de avtal bolaget annonserat med leverantörer av viktiga delblock i radiolänkar. Avtalen med en modemtillverkare och antennleverantören GapWaves kommer tillåta Sivers att sänka sina kunders utvecklingskostnad för de egna systemen, vilket gör produkterbjudandet ännu attraktivare.

Sivers har inför kommande år installerat en mer kommersiellt orienterad ledning. I augusti 2014 annonserades ett VD-byte, och i januari 2015 rekryterades Anders Storm som ny operativ chef. Anders kom närmast från rollen som VP Engineering & Operations på Birdstep Technologies, ett bolag som levererar HetNet-lösningar till data och telekomindustrin. Han har även haft positioner på företag som Sony Ericsson, HiQ och ABB. I december tillträdde Carin Jakobson som CFO för Sivers, närmast från samma position på First North-listade Stille. Den nya ledningen har dessutom köpt ett stort antal personaloptioner. Det är tydligt att Sivers ökat sitt fokus på kommersialiseringen av bolagets teknik.  Detta har t.ex. visat sig genom introduktionen av webinars för bolagets kunder. Förhoppningsvis får marknadssatsningarna effekt redan under 2015. Sivers förväntar sig nya design-wins inom radar, men även inom millimetervågssegmentet efter att bolagets produkt färdigställts för volymproduktion mot slutet på 2015.
Uppdaterad analys Sivers IMA efter Q1 2015

Under de senaste veckorna har vi fått en rad mail från läsare som undrat om vi skall uppdatera vår analys på Sivers IMA. Lugn, självklart gör vi detta.

Vi blev klara med den under natten, och har redan lagt in vår uppdaterade Sivers IMA analys som bland annat tar hänsyn till den senaste kvartalsrapporten, i vårt analysarkiv. Du hittar den här. Har du inte redan registrerat ett konto på Axier.se kan Du göra det här  helt kostnadsfritt. På måndag kommer den fullständiga analysen, femton sidor lång, att ligga ute på vår hemsida och då kan Du läsa den utan att logga in.

Visste Du att....

Axiers analyser publiceras varje dag och för att vara helt säker på att Du inte missar dem kan Du anmäla här att Du vill bli uppdaterad när de publiceras. Besök Axiers hemsida och välj vilka aktier, index och annat som Du vill bli uppdaterad om.

Läs Axiers dagliga OMX analys här!! (kräver inloggning)

 

 

Frontoffice knyter till sig ett av branschens starkaste namn

Frontoffice Nordic AB, moderbolag till Svensk Företagsrekonstruktion, skickade i slutet på maj ut sin kallelse till årsstämma som hålls den 29 juni.

Förutom de obligatoriska punkterna på agendan fanns en lite nyhet insmugen som fångade vårt intresse, nämligen val av ny styrelseledamot.

Vi ringde Johan Lund, VD för koncernen.

Axier: -Jag noterade att advokat Rolf Åbjörnsson är föreslagen som ny ledamot i styrelsen i FrontOffice Nordic AB. Har du några kommentarer?

Lund: -Vi är jätteglada över att Rolf Åbjörnsson har valt att engagera sig i vårt bolag. Vi har redan en aktiv och engagerad styrelse och den kommer bli ännu starkare med Rolfs deltagande.

Axier: -Rolf Åbjörnsson är väl mest känd som konkursförvaltare. På vilket sätt kan detta bidra till utvecklingen i ert bolag?

Lund: -Vi arbetar primärt med att rädda bolag undan konkurs, främst genom företagsrekonstruktioner i kombination med finansiering och stöd till företagsledningen. Men alla bolag på obestånd går inte att rädda. Därför är det viktigt att vi blir starkare på att hantera de frågeställningar som uppkommer när dessa situationer uppstår. Rolf med sin oslagbara erfarenhet kommer att utgöra en väldigt viktig resurs för vårt bolag när vi nu tar nästa steg i vår utveckling mot att hantera konkurssituationer.

Axier: -Det har ju varit skriverier om Rolf Åbjörnsson under senare tid. Hur ser ni på det?

Lund:- Det har alltid förekommit skriverier om Rolf. Han har haft många inflytelserika positioner i samhället, inte minst som riksdagsledamot. Utöver konkurser har Rolf också arbetat med underhandsackord och företagsrekonstruktion. De största ärendena har varit Rottneros och D. Carnegie & Co.


De skriverier som förekommit under den senaste tiden, vilka har med hans yrke som konkursförvaltare att göra, är en storm i ett vattenglas. Det finns åtskilliga ärenden där konkursförvaltare har begått liknande misstag, men dessa ärenden har inte uppmärksammats på samma sätt. Man gillar helt enkelt att skriva om Rolf för att han vågar säga vad han tycker, och det faller inte alltid i god jord hos vissa.

Axier: - För en tid sedan så kommunicerade ni att en notering var nära förestående. Vad hände med det?

Lund: -Det fanns två anledningar till varför vi sökte en snabb notering. Främst så var det för att öka genomlysningen av vårt bolag så att potentiella kunder kunde göra en bättre bedömning av vår seriositet. Det andra var att skapa en plattform för förvärv av kompletterande verksamheter.

Men på grund av den snabba tillväxten på bolaget så valde styrelsen att bordlägga frågan om notering. Allt fokus har gått till att växa organisationen och upprätthålla en hög kvalité på servicen gentemot våra kunder.

Axier: -Kommer ni att notera er inom den närmaste tiden.

Lund:-Det vill jag låta vara osagt. Det är en styrelsefråga och det blir den nya styrelsen efter årsstämman som kommer ta ställning till den.

Men jag kan säga att det inte saknas förvärvsobjekt inom vår bransch.

Axier: -För någon som inte vet vad ni gör, förklara kort vad era tjänster går ut på.

Lund:- Svensk Företagsrekonstruktion hjälper företag, stora som små, att komma ur ekonomiska krissituationer. När man upptäcker att man inte kan betala sina leverantörer i tid, eller när man funderar på att slira på skatteinbetalningar, då är det dags att kontakta oss.

Tillsammans med bolagsledningen går vi igenom historiken, och föreslår en handlingsplan. Man kan alltid ringa oss eller mötas med oss kostnadsfritt.


Axier: -Kostnadsfritt? Hur ser affärsmodellen ut? Hur får ni betalt för era tjänster?


Lund: -Vi arbetar med bolag som ofta saknar likviditet. Då gäller det för oss att vara kreativa och hitta en handlingsplan som inte bara löser bolagets problem utan också genererar likviditet så att bolaget kan betala de konsulter som behövs för att vända situationen. Vi får betalt om vi lyckas åstadkomma en sådan handlingsplan. Oftast lyckas vi att hitta lösningar, men ibland gör vi inte det och då åtar vi oss inte fallet. Då debiterar vi heller inga kostnader till klienten.


Vd-intervju Swemet

Swemets vd, Jan Axelsson, kommenterar de senaste händelserna i bolaget samt företagets kommande nyemission och notering på NGM-börsen.Teknisk Analys
Namn+/-Senast
Dax1031610316
HangSeng00
Guld00
OMX Stockholm 3044.81503
S&P 50047.51988
OMXS 30
Vårt unika koncept
Medlemskap på Axier.se innebär inte att man tvingas binda sig till prenumerationsavgifter! Som enda leverantör på marknaden av teknisk analys erbjuder vi idag förutom prenumeration även Pay-Per-View och Kontantkort.

Axier.se erbjuder teknisk analys, statistisk analys och insider analys i de mest omsatta och mest spännande aktierna på börsen. När du vill investera finns det alltid en teknisk analys, högst nåra dagar gammal och har det hänt något speciellt bevakar vi aktien extra noga.
Blir kund idag!