Axier.se

För bättre aktieaffärer

"Tackar så mycket för otroliga analyser.
Mina vinster har jag er att tacka för.+++++
Ni gör ett bra jobb.
Lycka till"
Tack för era utmärkta analyser, som jag i många hänseenden har stor behållning av! Mvh Hans F
Ok tack för svar då vet jag, din analys av Securitas var helt rätt.Jag är MYCKET nöjd med min prenumeration hos er.Ni är bäst. Hälsn.Elisabet
Hej! Jag följde ditt råd och har redan tjänat abonnemang för ett år. Med vänlig hälsning Max

Börs och Marknad

Mjukvara som räddar liv

Mjukvara som räddar liv

MFS
Medicwave

Unik möjlighet att köpa överblivna aktier

MedicWave genomför just nu en företrädesemission till sina befintliga aktieägare som just för att den vänder sig till de befintliga aktieägarna görs till en mycket låg kurs jämfört med tidigare emissioner. Styrelsen har emellertid beslutat att de aktier som inte tecknas av aktieägarna kommer att erbjudas möjligheten. Det finns ingen garanti för att det blir några aktier kvar men det skadar inte att teckna sig och ha kvar chansen att bli delägare i en framtidsbransch som spås en kraftfull tillväxt och en lysande framtid.


Medicwave

Dröm eller verklighet?

Föreställ dig att någon du känner går till sin läkare för en rutinundersökning, där läkaren tar ett blodprov för att snabbt och enkelt analysera proteinerna i blodet och kort därefter informera om att proteinanalysen visar tydliga spår av cancer.

Inget att oroa sig för säger läkaren. Tumören är i ett så pass tidigt stadium att den helt och hållet kan behandlas utan någon som helst risk för spridning. Detta är den vision som cancerforskare som arbetar med masspektrometriinstrument har när de analyserar proteindata från patienter.


Medicwave

MedicWave Spectrolyzer Product Suite

Som ett steg på vägen mot denna vision finns MedicWave Spectrolyzer, som är en specialanpassad mjukvara för analys av biologisk data från masspektrometriinstrument. Dessa instrument bryter ner prover, som blod och vävnad, på atomnivå och översätter detta till data. Att analysera proteiner är en komplex utmaning för datamängderna är så enorma att själva analysfasen blir en flaskhals. MedicWaves mjukvara löser detta problem. Grunden för mjukvaran är proteinanalyser av data från masspektrometri¬instrument, en teknik som belönades med Nobelpriset i kemi 2002.

Forskarvärlden menar att proteomiken kan bryta igenom den barriär som genforskningen stött på, och på ett tidigare stadium spåra potentiellt farliga sjukdomar som olika cancersjukdomar. MedicWave Spectrolyzer används i dag i flera intressanta forskningssammanhang där proteiner i människokroppen studeras i avancerad forskning rörande flera cancersjukdomar, forskning kring Alzheimers sjukdom, Multipel Skleros och vid läkemedelsutveckling.

50 % av alla läkemedel och vacciner baseras numera på proteiner. MedicWaves produkter har fått bra respons och för att skapa de bästa förutsättningarna för att kommersialisera MedicWave Spectrolyzer återstår att erbjuda produkterna som en molntjänst, på fackspråk kallat Software as a Service (SaaS). Denna förändring är affärskritisk och innebär viktiga fördelar för Bolaget och framförallt för kunderna.

Medicwave

Prestandamässigt förvandlar vi på det viset en vanlig dator till en potentiell superdator för användaren. Försäljningsmässigt innebär det att tröskeln för köp sänks dramatiskt. Konkurrerande mjukvaror innebär investeringar i storleksordningen 300 000 - 500 000 kronor. Användarna som under längre tid testat och utvärderat MedicWave Spectrolyzer har erfarenhet av de befintliga mjukvarorna på marknaden, och har gett produkterna bra respons.

Genom att erbjuda produkten som en molntjänst kan vi sälja den som ett abonnemang med rörlig kostnad som beror av användandet, vilket ligger rätt i tiden. Som nytt företag på marknaden ställs frågan 'hur ska vi våga köpa från er? Tänk om ni inte finns kvar om ett par år'. Det är en berättigad fråga ur kundens perspektiv.

Genom att MedicWave via molntjänsten tar betalt enbart för den data som analyserats, och tillhandahåller bättre datorkraft, elimineras två hinder; dels att det för kunden är ett stort investeringsbeslut, och dels risken som det innebär att köpa från en ny aktör. Molntjänsten ger dessutom betydande tekniska och användarmässiga fördelar. Att nu satsa på molntjänster är viktigt för att framtidssäkra verksamheten.

Medicwave
Det är för att fullfölja flytten av mjukvarorna till molnet, och för att inleda kommersialiseringen av produkterna, som Bolaget nu inbjuder till denna företrädesemission. Bolagets styrelse har inlett arbetet med att lista Bolagets aktie för handel inom en tolv månaders period, sannolikt tidigare.

VD:n har ordet

Den goda respons som våra produkter fått bland användarna övertygar oss om att vi är på rätt väg och att vår affärsidé har en bra grund att stå på, nämligen våra mjukvaror för analys av biologisk data med huvudsaklig inriktning på proteinanalyser. Bolagets strategiska beslut att flytta våra produkter, mjukvarorna MedicWave Spectrolyzer, till datamolnet och erbjuda dem som molntjänster innebär stora möjligheter!

MedicWave Spectrolyzer omfattar 2 180 000 rader programkod, och det är flera forskare från kända institutioner som Karolinska Institutet och Sahlgrenska Universitetssjukhuset i Sverige, samt flera internationella institutioner som aktivt bidragit till dess tillkomst. En del är nu också delägare i företaget. Licenser för konkurrerade mjukvaror kostar mellan 300 000 - 500 000 kronor.

Ladda ned memorandumet Ladda ned memorandumet
Teckna dig för aktier Teckna Dig för aktier
Läs mer på MoreTime Financial Services hemsida Läs mer på MedicWaves hemsida

Erbjudandet i sammandrag

Emissionsbelopp: 3,5 Mkr
Antal aktier i emissionen: 2 807 650 aktier
Pris per aktie: 1,25 kronor
Teckningstid: 11 maj - 29 maj 2015
Pre money värdering: 24 Mkr
Handel i aktien: Styrelsen för MedicWave har för avsikt att ansöka om listning av bolagets aktier på lämplig marknadsplats inom det närmaste året.
Tilldelning: Vid överteckning beslutar styrelsen om tilldelning.
  Genom den nyemission som MedicWave nu genomför kommer mjukvarorna att flyttas till molnet vilket är affärskritiskt för att kunna erbjuda kunderna en affärsmodell som ligger i tiden. Detta är ett steg i företagets långsiktiga målsättning: att bli en ledande aktör för proteinanalyser och i förlängningen bidra till bättre och snabbare sjukdomsdiagnostik. MedicWave har i dag 450 aktieägare och planerar i samband med molntjänsten att kommersialisera affären och inom 12 månader notera bolaget.
MFS

I den konkurrensen har MedicWave Spectrolyzer fått goda omdömen från användarna. Genom att erbjuda MedicWave Spectrolyzer som en molntjänst förvandlar vi en vanlig enkel dator till en potentiell superdator, samtidigt som vi sänker tröskeln för kundens köpbeslut.

Användaren behöver inte investera i dyra licenser, utan tecknar ett abonnemang med en låg månadsavgift och betalar därutöver en rörlig avgift som är baserad på användandet. Som nytt företag på marknaden ställs frågan 'hur ska vi våga köpa från er? Tänk om ni inte finns kvar om ett par år'.

Genom att vi inte säljer licenser utan användarna enbart betalar för faktiskt nyttjande av produkterna minskar risken för kunden. Molntjänsten innebär dessutom flera tekniska och användarmässiga fördelar. Marknaden som MedicWave verkar på har blivit stor och växer fort. Genom att flytta produkterna till molnet tar vi Bolaget in i nästa fas som är att kommersialisera produkterna!

Medicwave

Bioinformatik som är samlingsnamnet för den typen av analyser som våra mjukvaror är specialiserade för, är helt centrala verktyg när man till exempel vill förstå funktionen hos människans arvsanlag, biokemiska processer och vid utveckling av nya läkemedel.

Grunden till våra mjukvaror är proteinanalyser av data från masspektrometriinstrument, en teknik som belönades med Nobelpriset i kemi 2002 och som har revolutionerat proteomiken i synnerhet och bioinformatiken i stort.

Våra mjukvaror bygger på avancerade algoritmer, och de används av forskare som forskar på cancersjukdomar, multipel skleros och Alzheimers sjukdom för att nämna några. Forskningen går ut på att identifiera biomarkörer som visar på förändringar i människans proteiner och som tyder på exempelvis en viss form av cancer.

Forskarvärlden menar att proteomiken kan bryta igenom den barriär som genforskningen stött på, och på ett mycket tidigare stadium spåra potentiellt farliga sjukdomar, och därmed ökar chansen för att kunna bota patienterna när sjukdomen befinner sig i ett tidigt skede. MedicWaves mjukvara är ett verktyg i forskningens absoluta framkant. Proteinforskning spelar också en stor roll vid läkemedelsutveckling, då 50 % av alla läkemedel och vacciner baseras på proteiner!

Vi bjuder in till denna företrädesemission som ska tillföra de medel som behövs för att genomföra flytten av produkterna till molnet, och skapa de bästa förutsättningarna inför kommersialiseringen av MedicWave Spectrolyzer.

Det är min, styrelsens och medarbetarnas övertygelse att MedicWave går en intressant och spännande framtid tillmötes och att Bolaget kommer att leverera avkastning till sina aktieägare! Medicwave
Karl Hillgård, VD MedicWave AB (publ).

Disclaimer
Utskicket görs i samarbete med MedicWave (publ). Notera att den service Axier.se tillhandahåller för emissioner enbart är av administrativ karaktär. Axier.se kan därför varken garantera riktigheten i den information som finns i memorandum/prospekt eller i andra beskrivningar om och kring emitterande bolag och program eller hållas som ansvarig för desamma. Det är därför viktigt att du själv läser igenom memorandumet/prospektet och andra eventuella beskrivningar för att skapa dig en egen uppfattning av om du ska investera i bolaget eller inte.

Att investera på aktie- och kapitalmarknaderna innebär alltid ett risktagande. Värde och avkastning kan såväl öka som minska och investerare kan förlora det investerade kapitalet. Historisk avkastning och resultat är inte någon garanti för framtida resultat. Vid överteckning kan din tilldelning, utan företräde, komma att ske med ett lägre antal än du önskat teckna eller helt utebli. Det spelar ingen roll när under teckningsperioden du anmäler dig. Transaktionen kan avbrytas, dock ej efter det att handeln med värdepapperen har inletts.

Nanexa genomför nyemission inför listning på Aktietorget

 
Nanexa
 

Nanexa genomför nyemission inför listning på AktieTorget

 
Nanexa utvecklar och marknadsför produkter inom nanoteknologi. Bolagets fokus ligger på PharmaShell® som är ett nytt drug delivery-system med potentialen att ge nya läkemedel specifika och avgörande egenskaper. Tekniken som använts, Atomic Layer Deposition (ALD), har av Nanexa anpassats till och utvecklats för att belägga nanometerstora läkemedelspartiklar, vilket skapar helt nya förutsättningar för läkemedelsformuleringar och läkemedelsutveckling.

PharmaShell adresserar stora medicinska behov. Marknaden för nanobaserade drug delivery-system är under stark expansion och prognosticeras att växa från 30 miljarder USD 2015 till 136 miljarder USD år 2021.

En viktig trend inom läkemedelsindustrins sätt att arbeta med drug delivery, handlar om att läkemedlet ges en ökad precision och kan styras till den vävnad som skall behandlas och minska mängden läkemedel i övriga kroppen. PharmaShell® bidrar till ökad cirkulationstid i blodbanan och ökar möjligheten att koppla målstyrningsmolekyler till skalet som binder mot endast en typ av vävnad, exempelvis en tumör eller specifika platser i hjärtat eller andra organ.

I maj 2013 ingicks ett samarbete med AstraZeneca kring utvecklingen av PharmaShell®. Avtalet med AstraZeneca är ett så kallat 'Material Transfer and Feasibility Study Agreement'.

Nanexa genomför en nyemission om 10,4 MSEK inför noteringen på AktieTorget. Nyemissionen ska främst finansiera det fortsatta arbetet för att utveckla Bolagets innovativa drug delivery-system PharmaShell® genom att förstärka befintliga samarbeten samt utveckla nya samarbeten med ledande läkemedelsbolag.

Nanexa har i samband med erbjudandet erhållit teckningsförbindelser från Bolagets aktieägare Rutger Arnhult och Patrik Tillman om 1,8 mkr, motsvarande cirka 18 procent av emissionsbeloppet. Därtill har Bolaget ingått avtal om emissionsgarantier om 5,4 mkr motsvarande cirka 52 procent av emissionsbeloppet. Således är emissionen säkerställd till 70 procent.
 
Villkor i sammandrag:
  • Teckningstid: 21 maj – 5 juni 2015
  • Teckningskurs: 9,00 kronor per aktie
  • Emissionsbelopp vid full teckning: 10 350 000 kr
  • Antal nyemitterade aktier vid full teckning: 1 150 000 st
  • Värdering: 34,8 miljoner kronor (pre-money)
  • Första dag för handel med aktier på AktieTorget beräknas till den 24 juni 2015
Nanexa
 
Dokument för nedladdning:
Investerarträffar
I samband med emissionen kommer Nanexa att anordna investerarträffar för att informera om bolagets verksamhet och framtidsplaner. Investerarträffarna kommer att spelas in och kommer att läggas upp på Nanexas hemsida: www.nanexa.se.
AktieTorget, Skellefteå
26 maj kl. 17.30
Scandic Hotel, Kanalgatan 75

Partner FK, Göteborg
1 juni kl 18.00
Lilla Nygatan 2
AktieTorget Umeå
27 maj kl. 11.30
Sliperiet, Ö Strandgatan 32

Partner FK, Stockholm
2 juni kl. 18.00
Grev Turegatan 27
Anmälan krävs och sker på info@partnerfk.se alt. på 031-761 22 30

För mer information om erbjudandet kontakta:

Partner Fondkommission AB
031-761 22 30
info@partnerfk.se

David Westberg – VD, Nanexa AB (publ)
0709 -42 83 03
david.westberg@nanexa.se

www.nanexa.se
 
 


Disclaimer
Utskicket görs i samarbete med Nanexa (publ). Notera att den service Axier.se tillhandahåller för emissioner enbart är av administrativ karaktär. Axier.se kan därför varken garantera riktigheten i den information som finns i prospekt/memorandum eller i andra beskrivningar om och kring emitterande bolag och program eller hållas som ansvarig för desamma. Det är därför viktigt att du själv läser igenom prospektet/memorandumet och andra eventuella beskrivningar för att skapa dig en egen uppfattning av om du ska investera i bolaget eller inte.

Att investera på aktie- och kapitalmarknaderna innebär alltid ett risktagande. Värde och avkastning kan såväl öka som minska och investerare kan förlora det investerade kapitalet. Historisk avkastning och resultat är inte någon garanti för framtida resultat. Vid överteckning kan din tilldelning, utan företräde, komma att ske med ett lägre antal än du önskat teckna eller helt utebli. Det spelar ingen roll när under teckningsperioden du anmäler dig. Transaktionen kan avbrytas, dock ej efter det att handeln med värdepapperen har inletts.

Moretime ger Dig en effektiv årsavkastning på mellan 12 och 32 procent

MFS

Moretime Financial Services övergripande strategi är att genom en kombination av förmedling, rådgivning och egen investerings- och finansieringsverksamhet optimera kundernas finansieringsbehov. Moretime Financial Services var en av pionjärerna för förmedling av fakturaköp och har därefter utvecklat denna del av verksamheten till att även omfatta lån och andra typer av finansieringar.

Moretime Financial Services erbjuder idag även kvalificerad finansieringsrådgivning. Bolaget vet att över 50 % av entreprenörer upplever det som svårt eller mycket svårt att hitta finansiering. Detta beror delvis på nya regelverk för banker och en mer försiktig kreditpolicy.

Moretime Financial Services ambition är att hjälpa sina kunder med att lösa behov av likvida medel, hitta rätt finansiering eller att mer långsiktigt sätta en strategi för en hållbar finansiell situation.


MFS

MFS affärsidé är att ge entreprenörer och SME-företag tillgång till finansiering på konkurrenskraftiga villkor. MFS målsättning på medellång sikt är att skapa ett månatligt provisions- och ränteöverskott på minst 1,5 mkr.

Nettoresultat efter avdrag för försäljnings- och administrationskostnader vid denna volym skall uppgå till minst 50% av provisions- och ränteöverskottet innebärande ett månatligt överskott om minst 0,75 mkr. Avkastningen på eget kapital skall uppgå till minst 25%.

Detta mål skall uppnås senast under andra kvartalet 2017.


Då Moretime Financial Services avser att lista preferensaktien på Alternativa Aktiemarknaden så gäller skattereglerna för onoterade aktier innebärande 25 procent skatt för privatpersoner och skattefrihet för företag på utdelning och reavinst.

Allmänt om verksamheten

Moretime Financial Services har sitt ursprung i Bolaget Billevo AB, vars huvudsakliga verksamhet varit att förmedla fakturaköp och factoringtjänster. I mars 2015 förvärvades Bolaget av Moretime och namnändrades till Moretime Financial Services AB.

Med MFS breddar Moretime utbudet av digitala tjänster med den teknikplattform som Bolaget äger. Tekniken möjliggör realtidsbud på factoringtjänster och tar fram en riskprofil på det företag som söker finansiering.

Marknaden för förmedlingstjänster har ökat explosionsartat de senaste tre kvartalen som en konsekvens av EU-direktiv gällande bankers och kreditmarknadsbolags skärpta kapitaltäckningskrav med en striktare kreditgivning som följd. Mognaden hos företag att jämföra priser för finansiering har också växt och marknaden förväntas ha samma utveckling som vi sett på konsumentmarknaden.

Genom förestående preferensaktieemission skapar MFS förutsättningar för att även kunna erbjuda egna finansieringslösningar.


MFS

Affärsidé

MFS affärsidé är att ge entreprenörer och SME-företag tillgång till finansiering på konkurrenskraftiga villkor.

Strategi

MFS övergripande strategi är att optimera kundernas finansieringslösningar genom att kombinera rådgivning, förmedling och finansieringslösningar.

Vision

MFS vision är att bli 'the-place-to-go' när entreprenörer och SMEföretag söker finansiering.


MFS

Informationsövertag som affärsidé och investeringsmöjlighet

Många av Moretimes kunder är tillväxtbolag med ambitionen att skapa och realisera bolagsvärden. Moretime bygger en mycket nära relation med bolagen och dess ägare genom en kombination av affärsutvecklingsstöd, administrativt stöd och kvalificerad rådgivning. Vi kallar det helhetskunder.

Genom att tillhandahålla finansieringslösningar till Moretimes helhetskunder kan Moretime Financial Services AB (MFS) kapitalisera på möjligheten att kontrollera och reducera kreditrisken som följer av insynen i och förståelsen för kundens affär. Härigenom kan MFS skapa ett konkurrenskraftigt och lönsamt finansieringserbjudande.

Ladda ned memorandumet Ladda ned memorandumet
Teckna dig för aktier Teckna Dig för aktier
Läs mer på MoreTime Financial Services hemsida Läs mer på Moretime Financial Services hemsida

Erbjudandet i sammandrag

 

Emissionsbelopp: Maximalt 22,5 Mkr
Antal aktier i emissionen: Maximalt 450 000 preferensaktier
Pris per aktie: 50,00 kronor
Utdelning Utdelning om 6 kronor per år, med kvartalsvis utbetalning om 1,50 kronor per Preferensaktie.
Effektiv avkastning Effektiv årsavkastning beräknas uppgå till 12% baserat på utdelningsnivån 6 kronor per Preferensaktie och år. Under antagandet att Bolaget löser in aktien efter två år beräknas den effektiva årsavkastningen uppgå till 32% per år. Inlösen: Kan ske efter styrelsebeslut till ett belopp om 70 kronor (motsvarande 140% av teckningskursen) plus eventuellt innestående Belopp per Preferensaktie. Bolaget avsikt är att lösa in preferensaktien i samband med en planerad emission av stamaktier andra kvartalet 2017.
Teckningstid: 11 maj - 29 maj 2015
Pre money värdering: e/t
Handel i aktien: MFS har för avsikt att snarast möjligt genomföra en notering av Bolagets preferensaktie på AktieTorget eller motsvarande handelsplats.
Tilldelning: Vid överteckning beslutar styrelsen om tilldelning.
MFS
MFSSe Moretime Financial Services presentera sig hos Aktiespararna

Med föreliggande emission av preferensaktier erbjuds Moretimes aktieägare och allmänheten att ta del av denna investeringsmöjlighet. Genom en kombination av kvartalsvis utdelning och en premie vid inlösen kan en effektiv årsavkastning på mellan 12 och 32% uppnås beroende på när inlösen sker. *)


MFS

*) Vid beräkningen av den årliga potentiella avkastningen har premien vid inlösen räknats om till en årlig avkastning och adderats till den effektiva avkastningen som följer av utdelningen. Inlösen antas ske den 29 maj respektive år. Exemplet visar endast möjlig avkastning och MFS garanterar inte någon avkastning.

Finansiella mål aktuell emission

MFS bedömer att det, utifrån de avsiktsförklaringar som ingåtts och med befintligt flöde av affärsmöjligheter, kommer att vara möjligt att inom 3-4 månader efter genomförd kapitalisering skapa en balanserad portfölj av finansieringsåtaganden på 40 mkr om emissionen blir fulltecknad. Flera av åtagandena kommer att ha karaktären av kortfristiga lån och revolverande krediter.

Avkastningskravet (genomsnittlig utränta) kommer att vara 15% vilket vid en eget kapital finansiering på 50% och en lånefinansiering till en räntekostnad av 10% kommer att innebära en avkastning på eget kapital på 18,6% före skatt och 16,0% efter skatt. Skattekostnaden är beräknad med en schablon på 20%.

Bolaget förfogar dock över ett skattemässigt förlustavdrag vilket innebär att den faktiska skattekostnaden kommer att vara lägre.

MFS

Affärsmodell

MFS affärsmodell går ut på att skapa månatliga kassaflöden som dels utgörs av provisionsintäkter från förmedlingsuppdrag och dels ränteintäkter och liknande intäkter från egen finansieringsverksamhet. Verksamheten skall bedrivas med en stor andel rörliga kostnader och framförallt under en uppbyggnadsfas kapitalisera på befintliga resurser och kunder inom Moretimes övriga verksamhet.

MFS

Disclaimer
Utskicket görs i samarbete med Moretime Financial Services AB (publ). Notera att den service Axier.se tillhandahåller för emissioner enbart är av administrativ karaktär. Axier.se kan därför varken garantera riktigheten i den information som finns i memorandum/prospekt eller i andra beskrivningar om och kring emitterande bolag och program eller hållas som ansvarig för desamma. Det är därför viktigt att du själv läser igenom memorandumet/prospektet och andra eventuella beskrivningar för att skapa dig en egen uppfattning av om du ska investera i bolaget eller inte.

Att investera på aktie- och kapitalmarknaderna innebär alltid ett risktagande. Värde och avkastning kan såväl öka som minska och investerare kan förlora det investerade kapitalet. Historisk avkastning och resultat är inte någon garanti för framtida resultat. Vid överteckning kan din tilldelning, utan företräde, komma att ske med ett lägre antal än du önskat teckna eller helt utebli. Det spelar ingen roll när under teckningsperioden du anmäler dig. Transaktionen kan avbrytas, dock ej efter det att handeln med värdepapperen har inletts.

MFS, Effektiv årsavkastning på mellan 12 och 32 procent

MFS

Moretime Financial Services övergripande strategi är att genom en kombination av förmedling, rådgivning och egen investerings- och finansieringsverksamhet optimera kundernas finansieringsbehov. Moretime Financial Services var en av pionjärerna för förmedling av fakturaköp och har därefter utvecklat denna del av verksamheten till att även omfatta lån och andra typer av finansieringar.

Moretime Financial Services erbjuder idag även kvalificerad finansieringsrådgivning. Bolaget vet att över 50 % av entreprenörer upplever det som svårt eller mycket svårt att hitta finansiering. Detta beror delvis på nya regelverk för banker och en mer försiktig kreditpolicy.

Moretime Financial Services ambition är att hjälpa sina kunder med att lösa behov av likvida medel, hitta rätt finansiering eller att mer långsiktigt sätta en strategi för en hållbar finansiell situation.


MFS

MFS affärsidé är att ge entreprenörer och SME-företag tillgång till finansiering på konkurrenskraftiga villkor. MFS målsättning på medellång sikt är att skapa ett månatligt provisions- och ränteöverskott på minst 1,5 mkr.

Nettoresultat efter avdrag för försäljnings- och administrationskostnader vid denna volym skall uppgå till minst 50% av provisions- och ränteöverskottet innebärande ett månatligt överskott om minst 0,75 mkr. Avkastningen på eget kapital skall uppgå till minst 25%.

Detta mål skall uppnås senast under andra kvartalet 2017.


Då Moretime Financial Services avser att lista preferensaktien på Alternativa Aktiemarknaden så gäller skattereglerna för onoterade aktier innebärande 25 procent skatt för privatpersoner och skattefrihet för företag på utdelning och reavinst.

Allmänt om verksamheten

Moretime Financial Services har sitt ursprung i Bolaget Billevo AB, vars huvudsakliga verksamhet varit att förmedla fakturaköp och factoringtjänster. I mars 2015 förvärvades Bolaget av Moretime och namnändrades till Moretime Financial Services AB.

Med MFS breddar Moretime utbudet av digitala tjänster med den teknikplattform som Bolaget äger. Tekniken möjliggör realtidsbud på factoringtjänster och tar fram en riskprofil på det företag som söker finansiering.

Marknaden för förmedlingstjänster har ökat explosionsartat de senaste tre kvartalen som en konsekvens av EU-direktiv gällande bankers och kreditmarknadsbolags skärpta kapitaltäckningskrav med en striktare kreditgivning som följd. Mognaden hos företag att jämföra priser för finansiering har också växt och marknaden förväntas ha samma utveckling som vi sett på konsumentmarknaden.

Genom förestående preferensaktieemission skapar MFS förutsättningar för att även kunna erbjuda egna finansieringslösningar.


MFS

Affärsidé

MFS affärsidé är att ge entreprenörer och SME-företag tillgång till finansiering på konkurrenskraftiga villkor.

Strategi

MFS övergripande strategi är att optimera kundernas finansieringslösningar genom att kombinera rådgivning, förmedling och finansieringslösningar.

Vision

MFS vision är att bli "the-place-to-go" när entreprenörer och SMEföretag söker finansiering.


MFS

Informationsövertag som affärsidé och investeringsmöjlighet

Många av Moretimes kunder är tillväxtbolag med ambitionen att skapa och realisera bolagsvärden. Moretime bygger en mycket nära relation med bolagen och dess ägare genom en kombination av affärsutvecklingsstöd, administrativt stöd och kvalificerad rådgivning. Vi kallar det helhetskunder.

Genom att tillhandahålla finansieringslösningar till Moretimes helhetskunder kan Moretime Financial Services AB (MFS) kapitalisera på möjligheten att kontrollera och reducera kreditrisken som följer av insynen i och förståelsen för kundens affär. Härigenom kan MFS skapa ett konkurrenskraftigt och lönsamt finansieringserbjudande.

Ladda ned memorandumet Ladda ned memorandumet
Teckna dig för aktier Teckna Dig för aktier
Läs mer på MoreTime Financial Services hemsida Läs mer på Moretime Financial Services hemsida

Erbjudandet i sammandrag

 

Emissionsbelopp:  Maximalt 22,5 Mkr
Antal aktier i emissionen:   Maximalt 450 000 preferensaktier
Pris per aktie:   50,00 kronor
Utdelning Utdelning om 6 kronor per år, med kvartalsvis utbetalning om 1,50 kronor per Preferensaktie.
Effektiv avkastning Effektiv årsavkastning beräknas uppgå till 12% baserat på utdelningsnivån 6 kronor per Preferensaktie och år. Under antagandet att Bolaget löser in aktien efter två år beräknas den effektiva årsavkastningen uppgå till 32% per år. Inlösen: Kan ske efter styrelsebeslut till ett belopp om 70 kronor (motsvarande 140% av teckningskursen) plus eventuellt innestående Belopp per Preferensaktie. Bolaget avsikt är att lösa in preferensaktien i samband med en planerad emission av stamaktier andra kvartalet 2017.
Teckningstid:   11 maj - 29 maj 2015
Pre money värdering:   e/t
Handel i aktien: MFS har för avsikt att snarast möjligt genomföra en notering av Bolagets preferensaktie på AktieTorget eller motsvarande handelsplats.
Tilldelning: Vid överteckning beslutar styrelsen om tilldelning.
MFS
MFSSe Mortime Financial Services presentera sig hos Aktiespararna

Med föreliggande emission av preferensaktier erbjuds Moretimes aktieägare och allmänheten att ta del av denna investeringsmöjlighet. Genom en kombination av kvartalsvis utdelning och en premie vid inlösen kan en effektiv årsavkastning på mellan 12 och 32% uppnås beroende på när inlösen sker. *)


MFS

*) Vid beräkningen av den årliga potentiella avkastningen har premien vid inlösen räknats om till en årlig avkastning och adderats till den effektiva avkastningen som följer av utdelningen. Inlösen antas ske den 29 maj respektive år. Exemplet visar endast möjlig avkastning och MFS garanterar inte någon avkastning.

Finansiella mål aktuell emission

MFS bedömer att det, utifrån de avsiktsförklaringar som ingåtts och med befintligt flöde av affärsmöjligheter, kommer att vara möjligt att inom 3-4 månader efter genomförd kapitalisering skapa en balanserad portfölj av finansieringsåtaganden på 40 mkr om emissionen blir fulltecknad. Flera av åtagandena kommer att ha karaktären av kortfristiga lån och revolverande krediter.

Avkastningskravet (genomsnittlig utränta) kommer att vara 15% vilket vid en eget kapital finansiering på 50% och en lånefinansiering till en räntekostnad av 10% kommer att innebära en avkastning på eget kapital på 18,6% före skatt och 16,0% efter skatt. Skattekostnaden är beräknad med en schablon på 20%.

Bolaget förfogar dock över ett skattemässigt förlustavdrag vilket innebär att den faktiska skattekostnaden kommer att vara lägre.

MFS

Affärsmodell

MFS affärsmodell går ut på att skapa månatliga kassaflöden som dels utgörs av provisionsintäkter från förmedlingsuppdrag och dels ränteintäkter och liknande intäkter från egen finansieringsverksamhet. Verksamheten skall bedrivas med en stor andel rörliga kostnader och framförallt under en uppbyggnadsfas kapitalisera på befintliga resurser och kunder inom Moretimes övriga verksamhet.

MFS

Disclaimer
Utskicket görs i samarbete med Moretime Financial Services AB (publ). Notera att den service Axier.se tillhandahåller för emissioner enbart är av administrativ karaktär. Axier.se kan därför varken garantera riktigheten i den information som finns i memorandum/prospekt eller i andra beskrivningar om och kring emitterande bolag och program eller hållas som ansvarig för desamma. Det är därför viktigt att du själv läser igenom memorandumet/prospektet och andra eventuella beskrivningar för att skapa dig en egen uppfattning av om du ska investera i bolaget eller inte.

Att investera på aktie- och kapitalmarknaderna innebär alltid ett risktagande. Värde och avkastning kan såväl öka som minska och investerare kan förlora det investerade kapitalet. Historisk avkastning och resultat är inte någon garanti för framtida resultat. Vid överteckning kan din tilldelning, utan företräde, komma att ske med ett lägre antal än du önskat teckna eller helt utebli. Det spelar ingen roll när under teckningsperioden du anmäler dig. Transaktionen kan avbrytas, dock ej efter det att handeln med värdepapperen har inletts.

Kontigos VD intervjuas av Remium

Kontigo Cares VD Daniel Benitez berättar om verksamheten, hans egen bakgrund och teamet bakom namnet. Han förklarar vilken som är deras marknad, produkten fungerar samt vilka möjligheter för vidareutveckling som finns. Daniel kommenterar även de framtida milstolparna och hur tidsplanen ser ut den närmaste tiden. Intervjun avslutas med att berätta om de primära anledningar till varför man listar bolaget och gör en kapitalanskaffning.


Teknisk Analys
Namn+/-Senast
Dax-93.111678
HangSeng-627.227454
Guld18.11682
OMX Stockholm 302.91667
S&P 500-2.52121
OMXS 30
Vårt unika koncept
Medlemskap på Axier.se innebär inte att man tvingas binda sig till prenumerationsavgifter! Som enda leverantör på marknaden av teknisk analys erbjuder vi idag förutom prenumeration även Pay-Per-View och Kontantkort.

Axier.se erbjuder teknisk analys, statistisk analys och insider analys i de mest omsatta och mest spännande aktierna på börsen. När du vill investera finns det alltid en teknisk analys, högst nåra dagar gammal och har det hänt något speciellt bevakar vi aktien extra noga.
Blir kund idag!