Axier.se

För bättre aktieaffärer

"Tackar så mycket för otroliga analyser.
Mina vinster har jag er att tacka för.+++++
Ni gör ett bra jobb.
Lycka till"
Tack för era utmärkta analyser, som jag i många hänseenden har stor behållning av! Mvh Hans F
Ok tack för svar då vet jag, din analys av Securitas var helt rätt.Jag är MYCKET nöjd med min prenumeration hos er.Ni är bäst. Hälsn.Elisabet
Hej! Jag följde ditt råd och har redan tjänat abonnemang för ett år. Med vänlig hälsning Max

Börs och Marknad

Genesis, mot bättre lönsamhet

Genesis IT har kontinuerligt slagit lagda tillväxtprognoser sedan vår senaste analys, och under det nyligen redovisade fjärde kvartalet växte omsättningen med 56%. Under 2014 har Genesis nya verksamhetssystem iFenix testats hos flertalet pilotkunder, och i nuläget har systemet drygt 300 aktiva klienter. iFenix har utvecklats i samarbete med Genesis kund och partner Byggtrygg under två år, och har god potential att bidra till hög omsättningstillväxt kommande år. Även Genesis övriga affärsområden kommer med all sannolikhet att ha en fortsatt positiv utveckling. Marknaden för Genesis tjänster (molntjänster) väntas enligt skilda aktörer växa med omkring 20 – 30% årligen de kommande åren, vilket Genesis är i god position att ta vara på. I takt med stigande omsättning och minskade investeringar i iFenix kommer även Genesis marginaler att förbättras.   

Vår DCF-analys ger ett motiverat värde på 9 SEK per aktie, vilket är drygt 60% över dagens kurs. Aktiekursen har stigit med över 150% de senaste två åren, men samtidigt fallit drygt 50% sedan sin peak i början på 2014. Våra prognoser för 2015 och 2016 innebär en EV/EBITDA på 2,6 respektive 2,1. Genesis starka finansiella position samt nuvarande höga investeringstakt gör EV/EBITDA till en bättre värderingsmultipel än P/E-tal, men även utifrån en P/E-talsanalys ser Genesis attraktivt värderat ut. P/E-talet för 2015 och 2016 uppskattas till 6,6 respektive 5,9.

Sammanfattning av verksamheten


Genesis IT erbjuder kostnadseffektiv IT i form av affärs- och verksamhetssystem, molntjänster samt IT-driftslösningar för små och medelstora bolag. Bolaget var Sveriges första Application Service Provider (hyr ut totallösningar online) när det grundades 1998. Som leverantör av molntjänster hyr Genesis IT exempelvis ut processorkraft och lagerutrymme och gör detta tillgängligt till kund över internet. Vid start var det framförallt handelskedjor som använde Genesis system, vilket tillät kedjorna att följa verksamheten i realtid i de olika butikerna.


Sedan i mitten på 2012 har Genesis IT utvecklat verksamhetssystemet iFenix i samarbete med Byggtrygg AB, och implementeringen av iFenix inleddes under 2014. Byggtrygg AB är ett servicebolag för de bolag i Sverige som bedriver sin verksamhet under namnet XL-BYGG, vilket är en av Sveriges största byggvaruhandelskedjor. Byggtrygg AB ägs av ett 90-tal enskilda fackhandlare med cirka 120 försäljningsställen som tillsammans omsätter 6 miljarder kronor. Under mars 2014 beslutade Byggtrygg dessutom att gå samman med Interpares, Sveriges äldsta frivilliga fackhandelskedja, verksam inom byggmaterialhandeln. Interpares ägs av ett 50-tal bygghandlare med cirka 120 försäljningsställen som tillsammans omsätter 7 miljarder kronor.

Utöver iFenix erbjuder Genesis IT ytterligare två tjänster; WorldwideDesktop och BevakningDirekt.

WorldWideDesktop är en molntjänst som hjälper företag att reducera kostnader för IT-infrastruktur. Genom att koppla upp sig mot Genesis serverpark kan kunden komma åt sitt eget ”skrivbord” var än i världen denne befinner sig.  Genesis hanterar programvara, programvaruuppdateringar osv. Det innebär att i stort sett all processorkraft är lokaliserad hos Genesis, och att kunden får tillgång till exakt den datorkapacitet den kräver.

BevakningDirekt är en tjänst som tillåter kunden att komma åt bevakningssystem oavsett var denne befinner sig, samt möjliggör fjärrlagring av inspelat material i Genesis serverpark. Tjänsten kan användas för att bevaka temperaturer, dörrar etc men det kan även adderas funktioner så som att tända strålkastare eller att öppna och stänga dörrar. Genesis hanterar inte införsäljningen av BevakningDirekt på egen hand, utan tjänsten säljs i andraled av bland annat G4S, Skanska Electro och YIT. Genesis erhåller inledningsvis en intäkt för försäljning av hårdvara så som kameror etc, och efter detta betalar kunden en löpande avgift varje månad för drift av systemet.Genesis tredje affärsområde är affärsprogrammet Fenix, en tjänst riktad mot små och medelstora företag. Programmet har funktioner som fakturahantering, leverantörsbetalningar, bokföring och inventering, och är uppkopplat mot Genesis serverpark vilket innebär att ingen risk föreligger för förlust av materialet. Fenix lanserades redan i början på 2000-talet och i maj 2012 inledde Genesis arbetet med att utveckla tjänsten iFenix, vilket är ett verksamhetssystem anpassat för bygghandeln. Tjänsten utvecklas i samarbete med bolagets kund Byggtrygg AB.


Genesis tecknade ett större avtal med Byggtrygg under det tredje kvartalet i det brutna räkenskapsåret 2010/2011, och senare vidgades avtalet till att inkludera en vidareutveckling av Genesis affärsprogram Fenix. I första hand skulle vidareutvecklingen iFenix ge Byggtryggs delägare en kostnadseffektiv plattform för kedjans IT-hantering. iFenix och avtalet med Byggtrygg har redan medfört en kraftig omsättningstillväxt för Genesis IT, och i nuläget pågår den riktiga lanseringen av produkten. Redan idag har iFenix ca 300 aktiva användare, och Byggtryggs fusion med Interpares ger dessutom stora möjligheter till korsförsäljning på sikt. Den första användarkonferensen för iFenix arrangerades 18 – 19 september i Luleå med gott utfall.

Fenix är populärt hos kedjeföretag eftersom kopplingar från enskilda medlemsföretag (butiker) till kedjans huvudkontor sker från ett ställe. Prisuppdatering och artikelhantering för kundernas artikelregister förenklas dessutom när processen centraliseras. Byggtryggs samarbete med Genesis rörande iFenix är ett bevis på intresset för denna typ av produkt från kedjeföretagens sida. Avtalet med Byggtrygg tillåter dessutom Genesis att utveckla en specialiserad produkt i nära samarbete med slutanvändaren. Byggtrygg får enligt avtalet en andel av intäkterna från iFenix om särskilda mål uppnås. Enligt Genesis är dessa mål högt ställda och kräver långsiktighet från Byggtryggs sida.

På Genesis ITs drifts- och utvecklingscenter i Luleå vidareutvecklas iFenix kontinuerligt. Det är även i Luleå som bolagets serverpark är lokaliserad. I och med att Genesis kunders datorkapacitet är lokaliserad hos Genesis råder höga säkerhetskrav för serverparken.

Denna är välskyddad mot inbrott, vatten, brand, värme och virusattacker. Serverparken är även skyddad mot elavbrott genom Genesis egna dieselmotorer som startar vid behov.

Axier Review

Rapportkommentar fjärde kvartalet 2013/2014

Genesis IT redovisade en tillväxt på 56% för det fjärde kvartalet i räkenskapsåret 2013/2014. Till följd av nyrekryteringar och investeringar i slutförandet av iFenix föll emellertid resultatet jämfört med samma kvartal föregående år. Tillväxten för helåret uppgick till 22,6%, men även där skedde en viss försämring i rörelseresultat. Den höga tillväxten är bland annat en effekt av den pågående implementeringen av iFenix. I samband med denna har Genesis emellertid tvingats öka personalstyrkan vilket tillfälligt påverkar rörelseresultatet negativt. Förmodligen kommer rörelsemarginalen att höjas under kommande kvartal samtidigt som omsättningen fortsätter att stiga.


Genesis har närapå trefaldigat antalet anställda i bolaget de senaste två åren vilket lett till att personalkostnaderna ökat med över 170%. Omsättningen har under samma period stigit med knappt 140%. Detta har naturligtvis bidragit till en viss marginalförsämring. Högre övriga externa kostnader har emellertid i nästan lika hög grad bidragit till marginalförsämringen. Under de senaste två åren har dessa ökat med 160%. Större delen av ökningen skedde under räkenskapsåret 2013/2014, vilket är perioden då implementeringen av iFenix inleddes. Som syns i diagrammet nedan inleddes Genesis kraftiga intäktstillväxt redan under räkenskapsåret 2012/2013, och kostnadsökningen följde först året därpå. Vi bedömer att Genesis kommer att växa in i den nya kostnadskostymen under kommande kvartal.

 
Kostnaden för råvaror och förnödenheter har varit hög under de tre senaste åren, med en kraftig peak under 2012/2013 (ca 6 MSEK). Under 2013/2014 närapå halverades kostnaderna för råvaror och förnödenheter (ca 3,3 MSEK), vilket är i nivå med 2011/2012. Höga kostnader för råvaror och förnödenheter indikerar hög nyteckning av abonnemang för Genesis tjänst BevakningDirekt. Som vi nämnde tidigare är affärsmodellen för BevakningDirekt som sådan att Genesis i det första skedet erhåller en betalning från kund avseende hårdvara så som t.ex. kameror, för att sedan erhålla en månatlig betalning för driften av systemet. Den höga kostnaden hårdvara under 2012/2013 indikerar således att Genesis attraherat nya kunder till tjänsten vilket bygger upp en större repetitiv intäktsbas.

På sikt kommer detta bidra till att höja bolagets rörelsemarginal. De lägre kostnaderna för hårdvara under 2013/2014 indikerar att en större andel av bolagets intäkter genereras via tjänster som iFenix, vilket är positivt. BevakningDirekt är ett viktigt affärsområde, men i nuläget är det viktigaste för Genesis en framgångsrik lansering av iFenix.

Förbättrad rörelsemarginal senaste 18 månaderna

Genesis aktiverar större delen av utvecklingskostnaderna för iFenix. Under tre av de senaste sex kvartalen har Genesis redovisat en positiv rörelsemarginal även exklusive aktiverat arbete. De aktiverade utvecklingskostnaderna avser en tjänst som utvecklas i nära samarbete med slutkund vilket innebär att de med högsta sannolikhet betingar ett värde i balansräkningen. Det är därmed mer rättvist att betrakta Genesis rörelseresultat inkluderande de aktiverade utvecklingskostnaderna.

 
Genesis rörelsemarginal varierar kraftigt mellan olika kvartal, vilket innebär att det kan vara svårt att få en bild av bolaget lönsamhetspotential. Diagrammet nedanför visar bolagets rörelsemarginal på löpande 12 månader för de senaste tre åren. De senaste 18 månaderna har Genesis rörelsemarginal förbättrats avsevärt vilket är en effekt av att fösäljningen börjat ta fart. 


Genesis förvärvar resterande 49% av LITC AB

I början på mars 2013 förvärvade Genesis 51% av bolaget LITC AB. LITC och Genesis hade haft ett samarbete under en längre tid, och förvärvet hade därmed många synliga synergier. Dessutom fick Genesis genom förvärvet en bas i Stockholm, vilket underlättar försäljningen av bolaget produkter i regionen. LITC var en leverantör av IT-lösningar och IT-stöd, och erbjuder även konsultation inom bland annat ekonomi- och affärssystem. I februari 2014 beslutade Genesis att förvärva resterande 49% av LITC, som numer heter enbart Genesis IT Stockholm. Fusionen av bolagen skedde i slutet på augusti.


LITC AB ser ut att ha varit ett lyckat förvärv för Genesis. Mellan 2010 och 2012 växte LITC med 150% och denna utveckling tycks ha fortsatt under 2013. Tillgängliga siffror för Genesis IT Stockholm för 2013 avser enbart årets 8 första månader. Under dessa 8 månader nådde bolaget en omsättning i stort sett i nivå med omsättningen för helåret året innan. Omsättningen bör därmed ha vuxit med 40 – 50% under helåret 2013. Tillgängliga siffror visar att rörelsemarginalen samtidigt förbättrades från 9,1% till 14,8%.

Rörelseresultatet för de första 8 månaderna 2013 uppgick till 968 tkr. Jämförelsevis förvärvade Genesis 51% av LITC AB för omkring en miljon under 2013.

 
God finansiell ställning och starka ägare


I nuläget har Genesis en negativ nettoskuld på drygt 13 miljoner kronor, vilket är otroligt starkt i förhållande till bolagets börsvärde på omkring 50 miljoner kronor. Genesis har inga skulder, och de finansiella tillgångarna utgjordes vid utgången av det fjärde kvartalet av en kassa på 3,5 MSEK samt ett reverslån på 10 MSEK till bolagets storägare Stenvalls Trä AB. Reverslånet löper till en marknadsmässig ränta, vilket innebär att Genesis har ett positivt räntenetto. Vi kan tycka att Genesis har en något för stor nettokassa, men i och med att Stenvalls Trä är majoritetsägare i bolaget bestämmer de egenhändigt den finansiella policyn.


Storägaren Stenvalls Trä AB kontrollerar 64,99% av Genesis. Stenvalls Trä AB ägs till lika delar av Genesis ordförande Anna Flink, samt suppleanterna Folke och Sven Stenvall. Genesis har ungefär 430 aktieägare, men omkring 80% av aktiestocken kontrolleras av Stenvalls Trä AB samt Byggtrygg AB. Byggtrygg AB blev storägare i Genesis som en del av avtalet rörande utvecklingen av iFenix. Att ha en majoritetsägare har både sina för- och nackdelar. Det säkerställer långsiktighet och effektiv strategiimplementering men leder exempelvis, som tidigare nämnt, till en finansiell policy som kanske inte majoriteten av aktieägarna föredrar.


Prognoser 2015 – 2019

Vi räknar med att verksamhetssystemet iFenix som nu är under utveckling kommer att bidra relativt starkt till Genesis tillväxt de kommande åren, samtidigt som bolagets befintliga verksamhet fortsätter att utvecklas väl. 2015 kommer Genesis att växla till ett normalt räkenskapsår som börjar i januari och slutar i december. Räkenskapsåret 2013/2014 kommer därför att bestå av fem kvartal, vilket gör att prognoserna nedan ser artificiellt höga ut för detta räkenskapsår. Under de första fyra kvartalen av 2013/2014 uppgick rörelseresultatet till 4,5 miljoner kronor, vilket är en avsevärd försämring gentemot föregående års 8,5 miljoner kronor. Vi räknar med att rörelseresultatet förbättras under 2015 främst som en effekt av vidare tillväxt för verksamhetsområdet iFenix.

 
Räkenskapsåret 2013/2014 består av fem kvartal i och med att Genesis under året kommer att växla till ett normalt räkenskapsår. Siffrorna för 2013/2014 ger därmed inte en rättvisande bild av bolaget.

Nyrekrytering och andra satsningar inför den slutliga lanseringen av iFenix har ökat personalkostnaderna och övriga externa kostnader under 2013/2014. Förhoppningsvis kommer Genesis att växa in i den större kostnadskostymen under de kommande räkenskapsåren. Genesis har dessutom anlitat externa utvecklare för att påskynda processen med att konstruera iFenix. Externa utvecklare är dyrare än interna och höjer dessutom bolagets personalkostnader tillfälligt.


Som vi nämnde tidigare är investeringarna i iFenix relativt stora förhållande till Genesis underliggande verksamhet. iFenix bidrar redan idag till Genesis tillväxt, vilket gör det lämpligt att inkludera de aktiverade utvecklingskostnaderna vid en värdering av Genesis.  Till följd av Genesis höga investeringar de senaste åren har bolaget förhållandevis höga avskrivningar vilket döljer ett starkt underliggande kassaflöde. Detta gör EBITDA-multiplar samt kassaflödesanalys till lämpligare alternativ än en P/E-talsanalys. Genesis värderas emellertid lågt även vid en P/E-talsanalys. Enligt våra prognoser värderas Genesis till EV/EBITDA-multiplar på 2,6 respektive 2,1 för verksamhetsåren 2015 och 2016. P/E-talet för samma år är 6,6 respektive 5,9.

 
*2013/2014 innefattar fem kvartal

Kassaflödesanalys

Utöver höga avskrivningar som döljer det underliggande kassaflödet från den löpande verksamheten har Genesis ett väldigt lågt behov av rörelsekapital. Det innebär att inga större summor binds upp i verksamheten trots bolagets höga tillväxt. Detta betingar en högre värdering av bolaget, vilket bäst tydliggörs i kassaflödesanalysen. Vår kassaflödesvärdering bygger på antagandet att Genesis investeringar i materiella anläggningstillgångar löpande uppgår till 7% av omsättningen. Under 2013/2014 motsvarade investeringarna drygt 5% av omsättningen. Vidare har vi antagit att investeringarna i immateriella anläggningstillgångar är fortsatt höga under 2015 och 2016 men sjunker till en lägre stabilare nivå under 2017.
Vår DCF-analys av bolaget ger ett motiverat värde på 9 kronor per aktie, vilket är 65% ovanför nuvarande aktiekurs.
 


Genesis har diskonterats till en väldigt hög WACC som en följd av bolagets stora nettokassa. I takt med att kassan investeras eller delas ut kommer diskonteringsfaktorn att kunna sänkas.


Investment case

Det var längesedan vi analyserade Genesis, men såhär i efterhand kan vi se att bolaget kontinuerligt slagit våra prognoser. Genesis har vuxit kraftigt de senaste två åren och kan väntas göra så även under kommande år. Våra nuvarande prognoser är relativt lågt ställda, vilket medför en viss uppsida både för omsättning och resultat under kommande år. Genesis har en rejäl nettokassa och inga finansiella skulder, vilket sätter bolaget i en god position för att investera i nya tillväxtområden. I vår mening är bolagets nettokassa något stor, men ingen kan ifrågasätta bolagets finansiella stabilitet. Genesis har bland annat AAA-rating hos Soliditet, vilket enbart 2,5% av Sveriges bolag har. 


Genesis verkar på en marknad med väldigt hög tillväxt och hitintills har bolaget lyckats växa i takt med, eller snabbare än marknaden. TheInfoPro förutspår att marknaden för molntjänster kommer att växa med en CAGR på 36% mellan 2013 och 2016. IDC förutspår samtidigt att den genomsnittliga tillväxten kommer att vara 23,5% mellan 2013 och 2017, vilket är fem gånger högre än IT-industrin som helhet. Genesis IT är en av Sveriges äldsta aktörer på marknaden, om inte den äldsta. Dessutom har bolaget en intressant produkt i pipeline som kommer att säkra tillväxten de kommande åren. I takt med att investeringarna i iFenix klingar av kommer Genesis finansiella ställning att stärkas ytterligare, vilket exempelvis kan tillåta förvärv eller utdelning. I nuläget har vi inte lagt några prognoser för utdelning, men en utdelningspolicy är något som bör vara av intresse för bolagets storägare Stenvalls Trä. Genesis låga P/E-tal och EV/EBITDA indikerar att direktavkastningen har potential att hamna en bit över 10% vid en eventuell utdelning.
   

Moretime ökar takten på flera plan

Moretime
Moretime

MORETIME ÖKAR TAKTEN PÅ FLERA PLAN

På en dysfunktionell marknad värd 40 miljarder kronor per år, där digitaliseringen kan skapa ett nytt ekosystem, har Moretime potentialen att bli en av de stora vinnarna.

Verksamhetsbeskrivning

Tjänstekoncept

Moretime har sitt ursprung i att utgöra en serviceorganisation för redovisningsbyråer. Redan 2004 lanserade ett affärskoncept mot redovisningsbyråer som innehöll en internetbaserad IT-plattform, driftmanualer och varumärke. Moretime förfogar idag över en konsultorganisation med en bred kompetens inom olika affärsstödjande områden, framförallt ekonomi, juridik, HR, skatt och generell affärsutvecklingssupport.

Denna kompetens tillhandahålls i första hand SME-företag genom företrädesvis kontinuerliga och långsiktiga uppdrag där Moretime definierar och driftar specifika funktioner och processer.

Verksamheten bedrivs genom ett flertal tjänstekoncept som vart och ett för sig utgör alternativ till etablerade aktörer på marknaden samt i kombination med varandra en unik helhetslösning.

Den digitala affärsmodellen

Moretime har påbörjat resan mot att anpassa verksamheten till en digital affärsmodell på ett grundläggande sätt.

Moretimes stora fördel är kombinationen av bred och djup kompetens inom affärsstöd för SME-företag, varumärkets egenskaper och frånvaron av strukturer som bromsar en utveckling.

En av de stora skillnaderna mellan att bedriva en digital affärsmodell jämfört med en traditionell partnerbaserad konsultorganisation är att verksamheten blir mindre personberoende. Dels genom att kundackvisition sker digitalt vilket gör att relationen till en enskild rådgivare blir mindre betydelsefull och dels genom att produktion och leverans sker med stöd av automatiserade processer och databaser. Att bedriva en digital affärsmodell kräver helt enkelt andra kompetenser.

Efter att under ett antal år ha byggt upp en multiprofessionell konsultorganisation och utvecklat administrativa koncept har fokus nu flyttats till att utveckla en digital affärsmodell som fullt ut nyttjar den potential som dagens teknikutveckling ger till handa. Utveckling av en digital affärsmodell är dock inte att likställa med teknikutveckling utan handlar lika mycket om paketering av innehåll, organisation av kunskapsåtervinning liksom implementering av nya intäktsmodeller.

Erbjudanden

Hösten 2013 förvärvades Lawline AB som erbjuder gratis juridisk rådgivning genom hemsidan www.lawline.se. Under 2014 har flera betaltjänster som Lawline Premium, Lawline Express och Lawline Consulting lanserats.

Moretime har sedan 2004 tillhandahållit en ITplattform till franchisetagare och redovisningskunder som nu utvecklas till ett komplett digitalt erbjudande.

Moretimes uppdaterade digitala erbjudande utgörs dels av en informations- och samarbetsportal (www.moretimeportal.com) och dels en kunskaps- och processportal ('Moretime Plus').

www.moretimeportal.com samlar genom ett urval av s.k. widgetar tjänster och information som det mindre företaget använder i sin dagliga verksamhet. Genom portalen kan även delar av innehållet i Moretimes kunskaps- och processportal MoretimePlus nås. Genom en enkel inloggning med ett användarnamn och lösenord utan krav på annan registrering kan företagare och SME - företag använda sig av Moretimes portaltjänst. Portalen, som lanseras under fjärde kvartalet 2014, har som ambition att vara det digitala navet i ett mindre bolags verksamhet. Moretime har valt att i stor utsträckning använda sig av det ekosystem som Google tillhandahåller och integrerar bland annat applikationer som Google g-mail, tasks och drive. Portalen möjliggör för Moretime att bygga en användarbas med en låg implementeringskostnad per kund.

MoretimePlus är en portal som ger tillgång till Moretimes kunskap och processtöd och kan integreras i kundens befintliga digitala infrastruktur såsom intranät eller integreras i moretimeportal.com. Portalen tillhandahålls genom ett abonnemang som prissätts utifrån kundens behov.

Prospekt Ladda ned Prospektet
Läs teaser Läs teasern
Teckna dig Teckna dig för aktier
Besök moretimes hemsida Besök Moretimes hemsida

Erbjudandet i sammandrag

Emissionsbelopp: 10,45 miljoner kronor varav 5,45 miljoner kronor säkrade genom teckningsförbindelser.r
Antal aktier i emissionen: 10 453 749 aktier
Pris per aktie: 1,00 krona
Teckningstid: 14 november – 28 november 2014
Handel i aktien: Aktien handlas sedan maj 2014 på Aktietorget
Tilldelning: Vid överteckning beslutar styrelsen om tilldelning.

 

Teckna dig direkt på internet Godkänd för investeraravdraget

Framtidsutsikter

För 10 år sedan lanserade Moretime en komplett internetbaserad IT-plattform för drift av en ekonomibyrå. Nu positionerar vi oss i frontlinjen på en tjänstemarknad som står inför stora förändringar. Vi vill förse de små och medelstora företagen med en molnbaserad plattform där digitala tjänster integreras med extern expertis.

Moretime har sedan starten kontinuerligt utvecklat sin affär och är idag ett företag som levererar såväl digitala tjänster via internet som kvalificerat kompetensstöd inom ekonomi, skatt, revision, affärsjuridik, HR och affärsutveckling.

Nytänkande och kundnytta i fokus gör att vi kan leverera tjänster på ett enklare och billigare sätt. Moretime förser de små och medelstora företagen med det stora företagets IT-stöd och kompetens och ökar därmed denna målgrupps konkurrenskraft och förmåga att utveckla sin affär.

Sedan 2013 har vi jobbat intensivt med att utveckla en digital affärsmodell som möjliggör för Moretime att bredda kundbasen och ta ledningen i den förändring av marknaden som nu pågår.

Sedan maj 2014 är Moretime listat på AktieTorget. Vi var därmed pionjärer då det saknas listade bolag inom flera av de branscher vi utmanar. Med det kapitaltillskott vi erhöll genom spridningsemissionen har vi kunnat forcera vår tillväxt och utveckla de digitala plattformarna.

Moretime är inte ett IT-utvecklingsbolag utan ett tjänsteproducerande företag som använder kraften i ny informationsteknik för att effektivisera och förenkla våra kunders vardag.

Vår vision är att skapa ett tjänstekoncept som förändrar marknaden för professionella tjänster. Det kanske låter pretentiöst men egentligen är det ganska självklart.

Internet har än så länge framförallt minskat informationsförsprånget som rådgivaren historiskt haft i förhållande till kunden men har ännu inte ökat effektiviteten i rådgivningen nämnvärt. Det gör att det finns ett fönster för nya innovativa leverantörer som med ny teknik kan förändra föråldrade affärsmodeller och ersätta etablerade leverantörer.

De branscher som Moretimes affärskoncept adresserar präglas av traditionella strukturer, höga inträdesbarriärer och trots ny teknik, mycket hantverk och därmed höga kostnader för kunden.

I takt med att företagets processer flyttar upp i molnet öppnas nya möjligheter att integrera rådgivningen i företagets verksamhet. Förr eller senare måste dessa möjligheter reflekteras i hur rådgivningen levereras på samma sätt som redan hänt i branscher med en högre mognadsgrad i digitaliseringen.

Resultatet för de små och medelstora bolag vi vänder oss till kommer framför allt vara att konkurrenskraften ökar då det kompetensövertag som stora bolag har genom sina egna stabsfunktioner minskar. I Moretime finns såväl entreprenörskapet som kompetensen och strukturerna för att genomföra detta. Vi har ett försprång och det skall vi nyttja. Till gagn både för våra kunder, medarbetare och inte minst aktieägare!

Stockholm i november 2014

Carl-Fredrik Morander VD


Disclaimer
Utskicket görs i samarbete med Moretime Professional Services AB (publ). Notera att den service Axier.se tillhandahåller för emissioner enbart är av administrativ karaktär. Axier.se kan därför varken garantera riktigheten i den information som finns i memorandum/prospekt eller i andra beskrivningar om och kring emitterande bolag och program eller hållas som ansvarig för desamma. Det är därför viktigt att du själv läser igenom memorandumet/prospektet och andra eventuella beskrivningar för att skapa dig en egen uppfattning av om du ska investera i bolaget eller inte.

United Media växlar upp

Det börjar hända saker i United Media. Bolaget har nyligen ingått i avtal om förvärv av casinosajten Playhippo.com som är verksamt på den nordiska marknaden.

Den 12:e november  hölls en extra bolagsstämma för att besluta om en kvittningsemission samt en apportemission för att finansiera förvärvet. Emissionerna görs till kursen 30 öre och omfattar 2,33 + 90 miljoner aktier till kursen 30 öre. Den riktade emissionen har tecknats tecknas av ägarna bakom Playhippo: MP Holding Ltd (37,5 procent), WA Happy Gaming AB (37,5 procent) och Cronus Holding AB (25 procent). Efter genomförd emission kommer säljarna erhålla en ägarandel om 68-70% i Playhippo Holding AB. På stämman bytte United Media namn till Playhippo Holding AB.


Playhippo är ett bolag som tagit en stor andel på casinomarknaden på kort tid. Bolaget grundades 2002 beräknas under 2014 uppnå en spelomsättning på 44 miljoner Euro och ett spelöverskott netto på 900.000 Euro. Detta kan jämföras med United Media som har 400 000 registrerade kunder och en spelomsättning per månad på 4-5 miljoner Euro och Playhippo Holding AB kommer efter förvärvet vara ett vinstdrivande bolag och prognoserna för 2015 och 2016 ser enligt bolaget mycket lovande ut. Några Playhippo Holding AB kommer efter förvärvet att styra över följande sajter: Playhippo.com (Sverige. Finland, Norge), Lyckobingo (Sverige), Happybingo (Sverige). Inom kort kommer Happybingo också att introduceras på den engelska marknaden, den största marknaden för onlinebingo i Europa.

Positiv trend

United Media har haft ett tuff tid bakom sig med två VD-byten och minskat antal spelare på sajterna. Under 2013 tappade bolaget sin ledande position på den svenska marknaden för onlinebingo. Nye VD Christian Bönnelyche, som tillträdde i slutet av maj i år, uttryckte tydligt sin ambition att ta igen förlorad mark på den svenska marknaden genom att bredda spelutbudet på nätet samt se till att samtliga spel blir tillgängliga via mobiltelefoner och surfplattor.


Stora delar av åtgärdsprogrammen har nu genomförts med tydliga resultat. I slutet på våren lyckades United Media stabilisera den negativa trenden och har sedan dess rapporterat tillväxt. Framledes väntar stora utmaningar med att integrera Playhippos och United Medias sajter och därmed dra nytta av synergieffekterna mellan bolagen genom korsmarknadsföring och kostnadsbesparingar. Att ha tillgång till tre olika sajter öppnar dessutom möjligheterna till bättre marknadsföringsavtal med partners.

Diskussioner förs också med andra spelaktörer för att fortsatt dra nytta av synergieffekter mellan sajterna och hålla nere kostnaderna för affiliates och marknadsföring. Kostnadseffektivitet är nyckelordet framöver för att Playhippo Holding AB ska få styr på den snabbväxande organisationen och på ett effektivt sätt integrera nya köp eller samgåenden.

Aktien

 

 

 

Källa Stockletter.se

 

Aktien hittade botten i somras tack vare bättre siffror från bolaget och har sedan dess trendat uppåt under volatil handel.


Sammanfattning


Playhippo kommer vid kursen 0,30 kronor ha ett börsvärde på knappt 40 Mkr. Tyvärr har inte marknaden delgivits särskilt mycket information om bolaget Playhippo vilket gör det svårt att göra en rättvis bedömning av bolaget idag. Vi kan endast resonera som så att de nya ägarna som har betydligt mer på fötterna förmodligen ser 0,30 kronor som en attraktiv värdering, och kan därför betraktas som botten till dess att framtiden utspelat sig. Det vi närmast har att blicka fram emot är lansering av nya casinoprodukter på Lyckobingo och Happybingo samt enligt uppgift stor närvaro på affiliatemässan i London.

Sammanfattningsvis kan vi se att United Media nu tagit ett antal tekniska och strategiska kliv framåt för att vända trenden lägga grunden för fortsatt tillväxt framöver. Med en nylansering av sajterna och ett fortsatt aktivt kampanjarbete för att knyta samman Playhippo och United Medias kunder finns nu goda förutsättningar att fortsätta bygga på det momentum bolaget skapat sig det senaste halvåret. Det återstår att se om Playhippo kan ta tillvara på synergieffekterna och fortsätta växa på en relativt konjunkturokänslig marknad som inte visar några tecken på avstanning. Att slå ihop två bolag i positiv trend kan ge mycket goda resultat om det hanteras på rätt sätt.

Bayn listades i veckan på First North

Under veckan listades Bayn Europé (BAYN), på First North, Nasdaq Stockholm. Bayn, som tillhör gruppen konsumentvaror, är det 38 bolaget som listades på First North Nordic Markets, det vill säga Stockholm, Helsingfors, Köpenhamn och Island under 2014.

Bayn, som vi kommer återkomma till med en kortare analys, är ett Stockholmsbaserat företag som arbetar med Stevia, men till skillnad från många av konkurrenterna så har Bayn gått ett steg uppåt i värdekedjan. Bayn arbetar inte endast med att odla och sälja råvaran, utan säljer sina produkter under namnet EUREBA® runt om i Europa. Bayn arbetar intensivt med naturliga bulk ingredienser i sina Stevia applikationer för att optimera smak, konsistens och kostnadseffektivt vid användning till gagn för människors hälsa och miljö. Bayn fokuserar på vetenskaplig forskning och arbetar enligt strikta etiska och kvalitetsprogram. På bilden nedan syns bolagets VD, Lucy Dahlgren, när hon i veckan öppnade handeln på Nasdaq.
Vi träffar emissionsaktuella Moretime

Ni har precis kommunicerat ert hittills enskilt största uppdrag. Vill du kort sammanfatta uppdraget och dess långsiktiga betydelse för Moretime?

Uppdraget innebär att vi är med när vår kund introducerar en ny tjänst på marknaden. Förenklat uttryckt så ansvarar kunden för försäljningen och vi tar ansvar för att allt annat runtomkring fungerar, såsom avtalshantering, bokföring och rapportering. Det speciella med detta uppdrag, förutom att det är en spännande tjänst som vi tror har en stor potential att snabbt bli framgångsrik, är att vi även bistår kunden i att hitta rätt finansiering. Genom ett större åtagande kan vi också bli mer delaktiga i entreprenörens framgång vilket gör att vårt arvode blir högre.  

Med andra ord visar den här affären att Moretime växer till att bli en helhetsleverantör?

Ja och nej, vi har egentligen under flera år nu arbetat med en egenutvecklad metodik där vi inledningsvis hjälper entreprenören att skapa en strategi som människor runt omkring begriper för att i nästa steg förse bolaget med de kompetenser och funktioner som krävs för att maximera sannolikheten för att nå målen som oftast har en tidshorisont på tre år. Vi kallar det strategiskt partnerskap vilket understryker att vi inte ser oss som en leverantör utan som en integrerad del i företaget. Exempel på företag som vi jobbar med på det här sättet är systemintegratören Recab, Kontorshotellet 7A och Daymaker som jobbar med Mystery Shopping. Alla bolagen har det gemensamt att de förflyttar sig från en marknadsposition till en annan och växer.

Det nya är att vi adderar till ännu fler affärsstödjande tjänster, som hjälp i kapitaliseringsfrågor, och att fler och fler tillväxtbolag vänder sig till oss för att vi har ett unikt koncept att erbjuda.

Det är samma tänk som genomsyrar vår digitala satsning. Skillnaden är bara att vi genom det digitala gränssnittet kan nå många fler och mindre företag.  

Kan vi komma att se fler affärer av den här omfattningen?

Vi har nog varit dåliga på att beskriva det unika i vårt koncept och den potential som finns i att ingå större helhetsuppdrag med tillväxtbolag. Jag är säker på att vi kommer att attrahera många intressanta bolag som ser nyttan med att arbeta med vår metodik framöver och vi hoppas kunna kommunicera ett nytt spännande uppdrag i närhet. Effekten av det vi gör är att vi undanröjer tillväxthinder och sådana finns det som bekant många utav. 

Det pågår en digital revolution i konsultsektorn. Kan du kort beskriva vad du anser att revolutionen består av?


Kortfattat innebär revolutionen att konsultsektorn måste anpassa sina affärsmodeller till ett förändrat beteende där kunderna börjar med att googla efter svar och på så sätt är betydligt bättre förberedda än vad som var möjligt innan internet. På ett djupare plan innebär det att helt nya ekosystem kommer att uppstå där kundströmmarna går via digitala tjänster som vårt eget Lawline t ex istället för via relationer. En annan stor förändring som ligger några år framåt är att rådgivning mot SME-bolag kommer att baseras mer och mer på proaktiv analys baserad på bolagets bokföring som i och med att denna blir tillgänglig på ett annat sätt än tidigare. För kunden kommer revolutionen också innebära lägre kostnader när mycket av arbetet hos konsulten automatiseras.   


Hur positionerar ni er?

Vi har skapat en affärsmodell där vi möter kunden där kunden vill vara. Vi har genom lawline.se en kanal som fångar upp alla som googlar efter svar på juridiska frågor och vi kan skapa liknande satelliter inom andra kompetensområden. Vi har genom vår tjänst Moretime Plus en tjänst som möjliggör för de små- och medelstora bolagen att kunna ta del av konsultens kompetens digitalt. För oss handlar det nu om att skapa återkommande kunder och det gör vi genom att erbjuda abonnemang på våra tjänster.


Slutligen vill vi finnas där när kunden behöver träffas och vår bas är det Campus vi byggt upp på Drottninggatan i Stockholm. Här har vi samlat konsulter som normalt är spridda på flera olika konsultföretag, t ex revisionsbyråer och advokatbyråer, men även andra samarbetspartner som kompletterar vår egen kompetens. Vi upplåter även rum och arbetsplatser till entreprenörer som ser en nytta i att sitta i omedelbar närhet till denna kunskap.


Vilka bolag ser ni som era främsta konkurrenter?

Idag väljer våra kunder framförallt mellan oss och de större revisions-, redovisnings- och advokatbyråerna. En betydande konkurrent inom vissa delar av vår verksamhet är också egen personal som fortfarande är vanligt vad gäller ekonomifunktion. Detta är något som kommer att förändras i takt med autmatiseringen av arbetsuppgifter inom området redovisning och rapportering.


I morgon kan våra konkurrenter vara företag med annan bakgrund. Vi tror att partnermodellen som dominerar hos våra kunder idag är en stor nackdel när det gäller förmågan att anpassa sina affärsmodeller. Då kan mycket väl företag som genom sina digitala lösningar skapar större kundbaser idag bli våra konkurrenter. I de branscher där digitaliseringen gått snabbare så är det ofta nya aktörer som är vinnarna, t ex Avanza inom aktiemäkleri. 

Varför ska man vara kund hos Moretime?


Vår modell innebär att vi utgår från vad företaget behöver och sedan förser företaget med den lösningen. Eftersom många entreprenörer saknar beställarkompetens avseende professionella tjänster är vår kompetensbredd garanten för att vi lever som vi lär. Ingen av våra konkurrenter kan på samma sätt styra sin leverans efter kundens behov och hjälpa kunden att ställa rätt frågor. Sedan har vi en struktur som gör att vi kan dra fördel av de effektivitetsvinster som digitaliseringen möjliggör. Traditionella aktörer som bygger sin verksamhet på debiterbara timmar saknar i stor utsträckning incitament till att minska tidsåtgången. Slutligen så har vi storleken för att kunna investera och skapa de bästa lösningarna för kunden.  


Lawline.se är en strategiskt viktig produkt för er som levererar kunder och hjälper er att bygga upp en kunskapsbank. Kan du beskriva strategin kring Lawline?

Lawline är för oss ett sätt att fånga upp alla de som googlar efter svar på juridiska frågor. Det gör vi genom att bjuda på mycket kunskap. Det går t ex att ställa frågor gratis och söka efter tidigare frågor och svar. Vår utmaning är att konvertera dessa nyttjare av en gratistjänst till lojala återkommande abonnemangskunder. Juridisk rådgivning är en ”sällanköpsvara” och vi vill tillhandahålla tjänster som kunden behöver varje dag, som t ex bokföring, e-post, nyheter m.m. Därför har vi skapat Moretime Plus och moretimeportal.com.


Vilka förväntningar på Moretime Plus har ni?


Vi förväntar oss att vi från början av 2015 kan erhålla 100-150 nya abonnerande kunder per månad och genom en kontinuerlig tillväxt på runt 5 procent per månad når 20 000 abonnemangskunder i slutet av 2018. 


Hur ser Moretimes produkt- och tjänsteutbud ut om tre år?

Vi har idag ett ganska komplett produkt- och tjänsteutbud mot SME-bolag. Vi kommer successivt att lägga till tjänster som våra kunder efterfrågar. Vid sidan av den kunskap vi tillför så är ofta tillgången till kapital en brist i många entreprenörsbolag. Inom detta område vill vi utöka vår service. I övrigt så ser vi att vår uppgift är att förse bolaget med sådan kompetens som inte tillhör bolagets kärnkompetens.

Ni visar upp en kraftig tillväxt. Kostnaderna har dock hittills hängt med.  När uppnår ni skalfördelar så att kostnaderna inte följer med omsättningsökningen?
Med nuvarande kostnadsmassa så behöver vi omsätta ca 3,5 mkr per månad för att nå break even. Därutöver har vi stora skalfördelar. Särskilt inom det digitala området.

När uppnår bolaget positivt kassaflöde?

Vår målsättning är att nå ett positivt rörelseresultat under 2015 och ett positivt kassaflöde inklusive investeringsverksamheten under 2016.

Hur mycket kommer ni att ha i kassan efter genomförd nyemission?`

Under förutsättning att emissionen blir fulltecknad kommer vi att starta 2015 med en kassa på ca 7 Mkr

Det betyder att inget ytterligare kapitalbehov kommer att föreligga framöver?


Inte för att nå positivt kassaflöde

Hur stort kan Moretime bli och inom vilken tidsperiod?


Inom fyra år skall vi nå 200 mkr i omsättning och på sikt är det vår målsättning att internationalisera vårt koncept och skapa ett bolag. Jag ser ingen begränsning i hur stort Moretime kan bli. Marknaden är gigantisk. 


Besök Tecknaemission.se för ytterligare information om Moretimes emission.

Teknisk Analys
Namn+/-Senast
Dax53.59786
HangSeng455.923893
Guld18.11682
OMX Stockholm 309.51457
S&P 5005.52069
OMXS 30
Vårt unika koncept
Medlemskap på Axier.se innebär inte att man tvingas binda sig till prenumerationsavgifter! Som enda leverantör på marknaden av teknisk analys erbjuder vi idag förutom prenumeration även Pay-Per-View och Kontantkort.

Axier.se erbjuder teknisk analys, statistisk analys och insider analys i de mest omsatta och mest spännande aktierna på börsen. När du vill investera finns det alltid en teknisk analys, högst nåra dagar gammal och har det hänt något speciellt bevakar vi aktien extra noga.
Blir kund idag!