Axier.se

För bättre aktieaffärer

"Tackar så mycket för otroliga analyser.
Mina vinster har jag er att tacka för.+++++
Ni gör ett bra jobb.
Lycka till"
Tack för era utmärkta analyser, som jag i många hänseenden har stor behållning av! Mvh Hans F
Ok tack för svar då vet jag, din analys av Securitas var helt rätt.Jag är MYCKET nöjd med min prenumeration hos er.Ni är bäst. Hälsn.Elisabet
Hej! Jag följde ditt råd och har redan tjänat abonnemang för ett år. Med vänlig hälsning Max

Börs och Marknad

Sivers IMA, volymökning kommande kvartal

Sivers IMA, volymökning kommande kvartal 

Sivers IMAs serieproduktion till en av marknadens potentiellt största kunder fortlöper enligt plan, och produktionsvolymerna inom ramen för avtalet kommer att stiga kraftigt under kommande kvartal. Under 2014 har Sivers fortlöpande levererat sin produkt till kunden i fråga, och kunden har använt produkten för marknadslansering och test hos nätoperatörer. Under 2014 har Sivers fokus därför gradvis skiftat från forskning till produktion och försäljning. Som ett steg i detta rekryterade bolaget Robert Ekström som ny VD i augusti, och knöt Ingrid Engström till styrelsen i november. Robert Ekström har en gedigen erfarenhet från teknikbolag samt kommersialisering av tekniska produkter, och Ingrid Engström har bland annat innehaft VD-poster och höga befattningar inom teknologibolag som Telia, KnowIT och ComHem.


Millimetervågsprodukter har tidigare inte varit en kostnadseffektiv lösning för kommunikation, men Sivers IMA kan med egenutvecklad serieproduktionsteknik redan idag erbjuda högprestandaprodukter till låg kostnad. Marknaden för Sivers produkter väntas växa lavinartat de kommande åren, med förväntad tillväxt i antalet sålda enheter på i snitt 83 – 100% per år för utvalda produkttyper. Sivers IMA är en av marknadens ledande underleverantörer, och väljs kontinuerligt in som deltagare i de ledande EU-projekten på området. Vidare har bolaget som sagt redan erhållit en serieorder från en av marknadens större aktörer, och fler avtal kan följa under 2015. Ett fast avtal med någon av de fem största aktörerna på marknaden skulle medföra ett stort steg uppåt vad gäller omsättning och resultat, och förhoppningsvis kommer Sivers nuvarande serieproduktionsavtal att utvecklas till ett sådant. Baserat på detta antagande samt fortsatt positiv utveckling inom segmentet värderas Sivers enligt våra prognoser till P/E 8,3 och EV/EBITDA 4,2 för 2015.

Sammanfattning av verksamheten


Grunden till SIVERS IMA lades redan 1951 då Carl von Sivers grundade Sivers Lab AB. Bolaget var under lång tid en del av Philips men köptes sedan ut för att bli en oberoende aktör. Idag är Sivers IMA en ledande leverantör av systemkomponenter baserade på mikrovågsteknologi, med kunder över hela världen. Över 90% av bolagets försäljning sker till utlandet, och större delen till USA. Av försäljningen till USA sker en stor del till den amerikanska militären. Sivers IMA har bland annat långtgående samarbeten med flertalet leverantörer till den amerikanska militären, en kvalitetsstämpel med tanke på den standard som erfordras denna typ av produkter.

Totalt har Sivers IMA tre produktkategorier; signalkällor (signal sources), radarsensorer och millimetervågsprodukter (mm-wave products). Millimetervågsprodukter står idag för 40% av bolagets omsättning men väntas inom kort växa till att bli det dominerande affärsområdet. Inom millimetervågssegmentet producerar Sivers IMA så kallade converters, som i sin tur är en del av en radiolänk. Radiolänken är den slutprodukt som levereras till mobilnätsoperatörer. Sivers IMA har utvecklat produkter som lätt anpassas och integreras i kunders radiolänkar, och som dessutom kan tillverkas i hög skala.

Sammanfattning av marknaden


Sivers framtid ligger i huvudsak inom affärsområdet millimetervågsprodukter, vilket innebär att denna marknad blir mest relevant att utreda vid en analys av bolaget. Sivers är som bekant en tillverkare av converters, vilket är en radiolänkskomponent. Radiolänksenheter blir i sin tur delar av ett mobilnät. Slutkunden till radiolänkar och converters är bland annat mobilnätsjättar så som Ericsson, NEC, Alcatel-Lucent, Ceragon och Huawei. Det gör radiolänksmarknaden till en väldigt konsoliderad marknad där de 5 största aktörerna står för 50-70% av marknaden. Störst är Huawei och Ericsson som har en marknadsandel på 20-25% vardera. Dessa aktörer har finansiell styrka nog att sköta mycket av sin R&D och produkttillverkning in-house, vilket innebär att Sivers största konkurrenter även är deras största potentiella kunder. Sivers förhoppning är att någon eller flera av de större aktörerna integrerar bolagets produkt i sina egna slutprodukter istället för att utveckla egna millimetervågsprodukter. Utöver mobilnätsaktörer finns det en del i högre grad direkta konkurrenter till Sivers, exempelvis Bridgewave Communication, Filtronic plc, Infineon, Hittite och GigOptix.

Sivers millimetervågsconverterVäxande datatrafik ökar trycket på mobilnätet


I nuläget ökar antalet uppkopplade smartphones och läsplattor kraftigt, vilket i sin tur ökar belastningen på mobilnäten. Smartphones utnyttjas dessutom i allt högre grad till sociala nätverk samt att ladda upp bilder och videos. Den datatrafik som växer snabbast är således uppladdning av data, vilket kräver utbyggnad av det så kallade backhaul-nätet.

Förenklat kan ett kommunikationsnät delas in i tre delar – accessnätet (länken mellan mobiler och basstationer), backhaul-nätet (länkar mellan basstationer samt mellan basstationer och network controllers) samt transportnätet (nätet som transporterar över landet). Historiskt sett har nedladdningen av data varit 12 gånger större än uppladdningen, men idag ligger denna siffra kring ett. En strategi för att sänka trycket på så kallade makroceller som överför data över längre sträckor har varit att överföra en del av trafiken till small cells. Small cells är radiolänkar med lägre räckvidd och mindre storlek, vilket gör dem lämpliga för stadsmiljöer. Att en större del av datan distribueras till small cells har skapat en flaskhals i kommunikationen mellan small cells och makroceller, för vilket millimetervågslänkar troligtvis är den mest lovande lösningen.

Bild över ett mobilnät med backhaul utpekat


I Ericsson Mobility Report från november 2014 uppskattas mängden mobil datatrafik åttafaldigas mellan 2014 och 2020. Dessa prognoser korresponderar dessutom till en höjning under året som gått. Det är inte enbart Ericsson som förutspår en utveckling av denna kaliber. Cisco räknar med att antalet nätanslutna enheter kommer att dubblas mellan 2015 och 2020. I september annonserade Huawei att de räknar med att den genomsnittliga internetanvändaren kommer att konsumera 50 GB per månad under 2025, upp från 16 GB under 2013. Huawei förutspår vidare att den globalt producerade datamängden kommer att knappt 50-faldigas mellan 2013 och 2025 (3,8 zettabytes till 176 zettabytes), samt att den mobila datatrafiken mer än sjufaldigas.

                                                     Från Ericsson Mobility Report November 2014


Mobilnätsoperatörerna är medvetna om att backhaul-kapaciteten kommer att behöva höjas, och då är millimetervågsprodukter ett av de ekonomiskt mest tilltalande alternativen.

Historiskt har E- och V-bandet setts som ointressanta på grund av sin låga räckvidd, och när den första generationen produkter lanserades för 5-7 år sedan kostade de oftast två till fyra gånger så mycket som traditionella backhaul-system (11 – 38GHz). Det högre trycket på mobilnäten och teknisk utveckling har emellertid lett till att högre frekvenser blivit ett slagkraftigt alternativ. Räckvidden för E-bandslänkar har ökat kraftigt, samtidigt som priserna sjunkit. Undersökningar har visat att i genomsnitt 75% av tidigare radiolänkar kan ersättas med högfrekvens-länkar.

Utveckling och utsikter för mobil datatrafik 2014 från Ericsson Mobility Report November (löpande 12 månader från Q3):
•    Global mobil datatrafik ökade med 60%
•    Antalet mobilabonnemang ökar med 6%. Störst bidrag kommer från Indien, Kina, Indonesien, Ryssland och USA
•    Antalet smartphone-abonnemang ökar med 42%
•    Genomsnittliga datatrafiken för en smartphone-enhet ökade med 30%
•    Genomsnittliga datatrafiken per tablet ökade med 35%
•    Omkring 400 miljoner nya mobilabonnemang - Det totala antalet mobilabonnemang uppgår nu till 7,1 miljarder
•    2016 väntas antalet smartphone-abonnemang överstiga dito för vanliga telefoner
•    2020 väntas 90% av världens befolkning över 6 år ha en mobiltelefon
•    Ökningen i datamängd mellan 2019 och 2020 kommer att vara större än summan av all datamängd som genererats fram till och med slutet på 2013


Den höga tillväxten i mobil datatrafik drivs på två fronter – dels ökar det totala antalet mobila enheter (t.ex. antal smartphones +42% 2013), men framförallt ökar den genomsnittliga datatrafiken per enhet (+30% för smartphone-enheter 2014). Detta är bland annat en effekt av övergången till 4G (LTE. Använder 4G av förenklingsskäl). 2020 väntas 80% av mobila uppkopplingar i USA vara 4G-baserade, och 75% i västra Europa.

Idag är andelen knappt 40% respektive 10%. Ericsson uppskattar att 20% av världens befolkning hade tillgång till 4G-nät 2013, vilket väntas stiga till 70% under 2020. 2013 genererade en 4G-koppling 14,5 gånger så mycket datatrafik som en icke-4G-koppling. 4G stod för enbart 2,9% av de mobila uppkopplingarna men för 30% av den mobila datatrafiken. Konverteringen mot 4G förmodligen att vara som kraftigast inom M2Ms (machine-2-machine module). M2M är passiv kommunikation mellan maskiner. Globalt är nästan 80% av M2M-enheter GSM-kopplade, och de står för omkring 0,1% av den globala cellulära trafiken. Ericsson förväntar sig att antalet M2M-uppkopplingar kommer att växa med 250% fram till 2020, samtidigt som andelen M2M-enheter med GSM-koppling väntas sjunka till 25%.

Cisco räknar med att månatlig mobil datatrafik når 15,9 exabyte 2018, vilket är nästan elva gånger högre än i slutet på 2013.

Förväntad genomsnittlig tillväxt är därmed 61% per år. Högst tillväxt inom mobil datatrafik väntas Mellanöstern och Afrika ha (CAGR 70%), följt av Central- och Östeuropa (68%).

Asia Pacific väntas hålla en genomsnittlig tillväxttakt på 67%, vilket innebär att regionen tillsammans med Nordamerika kommer att stå för ungefär två tredjedelar av global mobil datatrafik 2018.

 

 

 

 

Tillväxten i mobil datatrafik drivs av det växande antalet mobila enheter så som tablets, smartphones och M2Ms (machine-2-machine module). En smartphone eller en tablet genererar i snitt 49 respektive 127 gånger så mycket mobil datatrafik som en vanlig telefon

Optisk fiber högst överföringskapacitet men också högst kostnad


Överföring av data mellan basstationer i backhaulnätet kan ske på tre sätt – trådbundet, via optisk fiber eller via radiolänk. Optisk fiber är det snabbaste sättet att överföra data på, men kräver att fysiska linjer dras mellan kontaktpunkterna. Finns existerande avloppsledningar eller dylikt är det relativt lätt att dra optiskt fiber, men fortfarande dyrt. Krävs det att nya ledningar dras blir det betydligt dyrare, inte bara till följd av det fysiska arbetet utan även på grund av tillstånds- och licenskrav. Trots att fiber är det bästa alternativet är mer än 60% av världens cellulära basstationer anslutna genom någon form av mikrovågssändare, vilket säger en del om svårigheten att dra fiber. Radiolänk är det enklaste och billigaste alternativet för utbyggnad av nät, men begränsningen har varit överföringskapaciteten i förhållande till kostnad. Högre frekvenser har en högre kapacitet men historiskt sett har millimetervågsprodukter varit för dyra för att vara ett gångbart alternativ. 

Teknikutveckling har lett till att millimetervågsprodukter blivit ett kommersiellt gångbart alternativ inom telekommunikation, och inom detta segment är Sivers en av de ledande aktörerna. Bolaget erbjuder millimetervågsprodukter inom både E-band (71-76/81-86 GHz) och V-band (60 Ghz). 

 

Som syns är behovet av att addera kapacitet som störst i urbana miljöer, där svårigheten att dra fiber är som högst


Där fiber kan läggas är det fortfarande det bästa alternativet men E-bandslänkar kommer förmodligen att användas:


•    Som sista kommunikationslänk mellan fiber och fastigheter dit fiber inte kan dras
•    I nät som måste etableras snabbt, för att på så vis undgå de långa ledtider som ofta följer tillståndsansökningar för fiberläggning
•    I Mobil & small cell-backhaul
•    Högkapacitets-kopplingar i delade nätverk mellan två eller flera operatörer

En nackdel med E-bandslänkar är att de inte kan hantera större fysiska svängningar och därför måste monteras någorlunda stabilt, så som på byggnader eller större stolpar. Detta bör emellertid inte vara något större problem, och dessutom kan exempelvis V-bandslänkar hantera större svängningar. I augusti 2013 ändrade US Federal Communications Commission dessutom sina regler rörande 60GHz-bandet (V-band), vilket kommer tillåta bredare användning av denna frekvensnivå inom bland annat backhaul. Kommissionen förklarade att förändringen kommer att "facilitate the use of this unlicensed spectrum as a backhaul alternative in densely populated areas where 4G and other wireless services are experiencing an ever-increasing need for additional spectrum.". Statliga organ brukar inte fatta liknande beslut utan påtryckningar från branschen, vilket indikerar att övergången mot millimetervågsprodukter inletts.

Marknadsstorlek

Uppskattningsvis utgör en converter 25% av värdet i en radiolänk. Den globala marknaden för radiolänkar uppskattas vara 1,2 miljoner enheter per år. Sivers IMA verkar emellertid på marknaden för högfrekvens-länkar, vilket idag utgör en väldigt liten del av den totala marknaden. Tillväxten är däremot betydligt högre. De närmaste åren väntas denna marknad växa med 61% årligen enligt Infonetics Research. Millimetervågsprodukter delas som sagt upp i två produktgrupper – radiolänkar för kommunikation inom E-bandet (71-76/81-86 GHz) och V-bandet (60 Ghz). Marknaden för E-bandslänkar växte med 168% under 2013, och marknaden för V-bandslänkar med 114%. Sivers säljer converters för både E- och V-bandet, och V-bandsprodukten har redan inkorporerats i slutprodukten hos en av marknadens största aktörer.


V-bandsconverters kommer i huvudsak att inkorporeras i så kallade HetNet-lösningar. HetNet står för Heterogeneous Network och är en fullt integrerad backhaul-enhet. Ett HetNet-system innehåller flera typer av radioteknologier och celltyper som arbetar integrerat. Sivers IMA förväntar sig kunna tillverka denna typ av produkt effektivt bland annat i och med egenutvecklad SiGe-chipteknik. Sivers egenutvecklade SiGe-teknik kommer att underlätta serieproduktion och därmed sänka tillverkningskostnaden. Tekniken kommer att vara inkorporerad i Sivers produkter från och med slutet på 2014. EJL Wireless Research förväntar sig att marknaden för V-bandsprodukter börjar ta fart under 2014-2015. I nuläget skeppas det ut någonstans mellan 3 000 och 6 000 E-bandslänkar i månaden. Enligt EJL Wireless Research väntas marknaden för E-bandslänkar nå 200 000 enheter 2015, med en fördubbling fram till 2017. Under 2013 växte försäljningen av E-bandslänkar med 168%.


Prognoserna beskriver marknaden för radiolänkar, men då varje radiolänk innehåller en converter är siffrorna direkt överförbara till marknaden för Sivers IMA

SLR (Sky Light Research) uppskattar att marknaden för millimetervågsprodukter har potential att passera 500 MUSD inom tre år. Infonetics uppskattar i en rapport från oktober i år att marknaden för millimetervågsprodukter kommer att växa till 755 MUSD 2017. Small cell-backhaul väntas enligt samma rapport vara det snabbast växande området inom millimetervågssegmentet, med en förväntad CAGR på 101% mellan 2013 och 2018. I nuläget är de ledande aktörerna på marknaden E-band Communications, NEC och Siklu. Marknaden förväntas emellertid bli mer konsoliderad på grund av större aktörers intåg på marknaden under 2014 och 2015. De större aktörernas intåg på marknaden kommer även att driva på tillväxten.


Maravedis räknar med att millimetervågsprodukter kommer att stå för 53% av metrocellsmarknaden mellan 2013 och 2018, och 2018 väntas marknaden för metroceller nå 4,7 BUSD. Metroceller är kompakta basstationer för mobil datatrafik i urban miljö.

Huvudsakliga skillnader gentemot makroceller är storlek och räckvidd. EJL Wireless Research spår att tillväxten inom millimetervågssegmentet kommer att inledas inom E-bandet, för att följas av en ännu kraftigare expansion inom V-bandet. Under H1 2014 stod E-bandsprodukter för 93% av omsättningen på marknaden för millimetervågsprodukter. Sivers relativt begränsade volymer inom E-bandssegmentet idag ska absolut inte ses som ett svaghetstecken för bolaget. Under 2013 uppskattades marknaden för E-bandsenheter till enbart 20 000 enheter, vilket i runda slänga motsvarar en marknad på 125 MSEK. Till skillnad från V-bandet är E-bandet licensierat vilket innebär en lägre konkurrens, men också ett lägre enhetsbehov. Ett högre enhetspris inom E-bandet minskar emellertid skillnaden i storlek mellan marknaderna mätt i reda pengar. Inom det olicensierade V-bandet räknar Sivers med att ta en mindre andel av marknaden till följd av den högre konkurrensen.


Axier Review

Kommentar kvartalsrapport Q3 2014


Sivers IMA redovisade en nettoomsättning på 13 499 tSEK de första tre kvartalen 2014, vilket motsvarar en tillväxt på knappt 50%. Bolagets totala omsättning uppgick till 20,2 miljoner kronor, vilket inkluderar 2,7 miljoner i aktiverat arbetet för egen räkning samt 4 miljoner i EU-bidrag. Nettoomsättningen sjönk något mellan Q2 och Q3, men båda kvartal visade en förbättring gentemot Q1. Sivers resultat efter skatt för det tredje kvartalet var -2,7 miljoner kronor (-3,1). Trots stark omsättningstillväxt visar Sivers fortfarande negativa resultat, vilket är en effekt av bolagets ökade utvecklingssatsningar. Både personalkostnader och övriga externa kostnader ökade med omkring 50% jämfört med samma period föregående år.


Den stigande trenden vad gäller Sivers omsättning kommer sannolikt att fortsätta under kommande kvartal i och med att beställningarna från Sivers serieproduktionskund väntas stiga kontinuerligt framöver. Leveranser av Sivers produkt har skett fortlöpande under året, och Sivers kund har sedan använt produkterna till marknadsintroducering och provinstallation hos operatörer. Sivers följer en 12-månadersprognos från sin kund, och bedömningen är fortfarande att volymerna inom ramen för avtalet kommer att stiga mot slutet av 2014 samt under 2015.

I takt med att fokus skiftats mot millimetervågssegmentet har Sivers tvingats lägga ett mindre fokus på historiskt viktigare segment som radar och signalkällor. Det har medfört att intäkter har tappats inom dessa segment, samtidigt som investerings- och utvecklingstakten hållits på en jämn nivå. Effekten illustreras i diagrammet nedan. Det försämrade resultatet de senaste åren har varit ett nödvändigt ont för att förbereda bolaget inför det teknologiskifte som nu inletts. Med siffrorna för de tre första kvartalen 2014 i hand kan vi se att kostnadsbasen har stigit mellan 2013 och 2014, men vi kan även se att den negativa omsättningstrenden tycks ha vänt.


Ny VD och styrelseledamot med fokus på försäljning


I augusti meddelade Sivers IMA att bolagets befintlige VD Olle Westblom kommer att ersättas till förmån för Robert Ekström. Robert Ekström har en större erfarenhet inom försäljning och produktion vilket kommer att krävas i den nya fas Sivers inlett. Robert Ekström har under de senaste 14 åren varit verksam i företag där han i ledande befattning hjälpt teknikföretag att kapitalisera på deras tekniska kunnande. I samband med att Ekström tillträdde sin tjänst köpte han 1 000 000 teckningsoptioner till marknadspris. Sivers tidigare VD Olle Westblom kommer att stanna kvar i bolaget, men kommer framöver att lägga fokus enbart på produktionssidan. Bytet av VD är förmodligen ett bra strategiskt val med tanke på att Sivers teknik och forskning nu bekräftats som branschledande. Fokus bör därmed ligga på att snabbt få ut den på marknaden.


”Det internationella intresset för våra produkter gör att Sivers IMA nu behöver tillföra kompetens på affärssidan samt också inom produktion. Vi är därför mycket glada över att kunna knyta till oss Robert som många gånger i andra bolag framgångsrikt gjort den resa som vi står inför.” - Björn Norrbom, styrelseordförande Sivers IMA

I november meddelade Sivers att Ingrid Engström gjorts till styrelseledamot som ett led i bolagets ökade fokus på försäljning och marknadsföring. Ingrid Engström är VD på IFL (utbildningsprogram inom ledarskaps- och affärsutveckling, ekonomi och finans) vid Handelshögskolan i Stockholm. Hon har tidigare haft VD-poster och andra ledande befattningar i teknologibolag som Telia, KnowIT, ComHem och Digital Equipment. Hon har även varit VD på kommunikationsbyrån Springtime samt vice VD på SEB. Engström har mycket relevant erfarenhet som Sivers kan dra nytta av, och det är utan tvekan meriterande för Sivers att hon hyser stark tilltro till bolagets tillväxtmöjligheter.


”Det ska bli mycket kul att hjälpa till att ledsaga detta bolag mot lönsam tillväxt. Det finns spännande små teknologibolag i Sverige och Sivers IMA tillhör definitivt den kategorin. Med gemensam kraft tror jag vi har stora möjligheter att bygga ett nytt framgångsrikt svenskt teknologibolag som kan mäta sig med de stora internationella bolagen. Jag ser fram emot en spännande resa med Sivers IMA”-Engström


Kontinuerliga ordrar även utanför millimetervågssegmentet

Majoriteten av Sivers omsättning kommer fortfarande från segmenten Signalkällor och Radarsensorer, och bolaget levererar kontinuerligt stora ordrar inom dessa segment. Dessutom meddelade Sivers nyligen att de ser stora tillväxtmöjligheter inom Radar-segmentet, och kommer att höja utvecklingsinsatserna inom området. Utvecklingen av en ny produktportfölj har inletts och lanseringen av nya produkter kommer att ske under kommande kvartal.


Sivers har i nuläget ett hundratal kunder, och nya tillkommer ständigt. I mars tecknade Sivers ett ramavtal med en italiensk tillverkare av säkerhetsprodukter för tågtrafik. Under det tredje kvartalet har följorders erhållits inom ramen för avtalet. Kunden ingår i en stor amerikansk börsnoterad koncern belägen i amerikanska Mellanvästern. Ordern avser Sivers 77GHz radarsensor som kommer att integreras i ett system för övervakning av järnvägsövergångar. Det intressanta är att ordern kombinerar Sivers radar- och millimetervågsteknik.

I februari tecknade Sivers IMA ett letter of intent med ett amerikanskt företag som producerar och säljer höghastighetsmodem. Avsikten var att integrera de båda företagens produkter för att skapa en mer komplett produkt. Samarbetet kommer att leda till en reducering av utvecklingstid och -kostnad för radiolänksenheter inom millimetervågssegmentet för Sivers IMAs kunder. Avtalet är en del av Sivers IMAs strategi att samarbeta med leverantörer av viktiga delblock i radiolänkenheter inom millimetervågssegmentet. Att teckna ett LOI med en större modemtillverkare är därför ett viktigt steg. Vid ett antal kundbesök som Sivers IMA genomfört tillsammans med Trebax AB har bolaget dessutom rekommenderats att kontakta just modemtillverkaren i fråga. I början på maj tecknade Sivers ett avtal med en leverantör av antenner för produkter inom millimetervågssegmentet, vilket återigen är ett led i strategin att teckna avtal med leverantörer av viktiga delblock i radiolänkar.

I augusti erhöll Sivers en order värd 2,7 miljoner SEK från en av Europas största industrikoncerner, avseende leverans av VCOer (Voltage Controlled Oscillators) som byggs in i kundens slutprodukt. Ordern erhölls under ett befintligt ramavtal som löper fram till 2017 med option om två års förlängning. I september erhöll Sivers ytterligare en order avseende bolagets VCOer. Denna gång från ett amerikanskt testutrustningsföretag. Orderns värde uppgick till 1,5 MSEK. Det är positivt att Sivers löpande erhåller större ordrar som dessa. Det skapar en stadig grund att växa ifrån, både för det löpande serieproduktionsavtalet och kommande storordrar. Det får ur denna aspekt anses intressant att Sivers nye VD uttryckt potential för bolaget affärsområde radarsensorer, och inte bara för millimetervågssegmentet. En del av kapitalet från Sivers senaste nyemission kommer att användas för satsningar inom radarsegmentet.

Nyemission övertecknad

I september genomförde Sivers en nyemission som tillförde bolaget 22 miljoner kronor före emissionskostnader. Emissionskostnaderna har tidigare uppskattats bli 1,8 miljoner kronor, men beräknades bli något lägre vid teckningsperiodens utgång. Emissionen tecknades till 108%, och Sivers valde därför att utnyttja övertilldelningsoptionen som stipulerats i emissionsdokumentet.


I augusti erhöll Sivers ett lån på 3,5 miljoner SEK från ALMI Företagspartner. Tillsammans med den avslutade nyemissionen bör detta lån kunna ta Sivers IMA till lönsamhet. Stigande volymer inom ramen för serieproduktionsavtalet kommer att kräva ökat rörelsekapital under det närmsta året, men någon gång under första halvan på 2015 bör Sivers IMA nå lönsamhet. Med kapitalet från nyemissionen och lånet kommer Sivers att bygga kapacitet för volymproduktion med flera kunder samt förstärka sälj- och marknadsföringsinsatserna. Innan den senaste nyemissionen uppskattades bolagets rörelsekapital vara tillräckligt för att driva verksamheten i 12 månader framåt. Kapitalet från nyemissionen kommer därmed att användas i expansivt syfte.

Trebax effektivt integrerat i Sivers

I december 2013 slutfördes genom en extra bolagsstämma ett samgående mellan Trebax AB  och Sivers IMA Holding AB. Under 2014 har Trebax effektivt integrerats i Sivers IMA. Precis som Sivers står Trefyr redo att kapitalisera på de kommande årens marknadstillväxt inom millimetervågssegmentet och det uppstår dessutom en del synergier Sivers och Trebax emellan. I början på 2014 meddelade en av Trefyr kunder som använder bolaget som konsultpartner inom konstruktion och utveckling att man har ett ökat behov av resurser. Kunden har därför tecknat ett längre avtal med Trebax avseende fler konsulter, vilket medfört att Trebax tvingats göra nyrekryteringar.

 

Fusionen med Trebax för Sivers ett halvt steg upp i värdekedjan - Trebax är en integratör av bland annat radiolänkssystem vilket gör att de till viss del har samma kundbas som Sivers IMA. I figuren har vi använt ITT som exempel på en systemleverantör. I denna kategori kvalar även bolag som Huawei och Ericsson in, men aktörer av denna storlek har oftast resurser nog att utveckla sina egna system. Trebaxs huvudsakliga kunder är därför generellt sett mindre än marknadsledarna.


Sivers har länge haft ett tätt samarbete med Trebax , och under 2013 inleddes samtal om att fusionera de två aktörerna. Sammanslagningen tillförde Sivers ny kompetens inom millimetervågssegmentet och möjliggör bland annat korsförsäljning. Trebax arbetar i första hand med millimetervågsteknik för framtagning av radiolänkar, med kunnande inom systemteknik, test & verifiering, certifiering och produktionsberedning. Vad det innebär rent praktiskt är att Trebax hjälper större aktörer att sätta samman system för bland annat millimetervågskommunikation. Sivers IMA levererar komponenter till sådana system. Trebax  huvudsakliga kunder är de företag som är snäppet mindre än marknadens allra största aktörer. De största aktörerna på marknaden för radiolänkar är som bekant Ericsson, Huawei osv. Dessa aktörer har i regel resurser nog att utveckla egna system och har därför inte ett lika uttalat behov av Trebaxs tjänster.

Den främsta synergieffekten som uppstår genom Sivers fusion med Trebax är möjligheten till korsförsäljning mellan de båda företagens kunder. Idag har de två bolagen till viss del samma kunder, men många kunder erbjuds nu ett bredare produktutbud. Som vi nämnde tidigare tar Trebax ofta fram hela system till sin slutkund. Dessa system kan i sin tur innehålla produkter från Sivers. Utöver potentiell korsförsäljning kommer administrativt arbete att kunna samordnas, och kostnader för ledning och styrelse att skäras ned. Precis som Sivers har Trebax sin verksamhet i Göteborg. Staden är en av millimetervågsprodukternas högborgar, och förvärvet stärkte Sivers IMAs närvaro i regionen ytterligare.


Fortsätter att inkluderas i EU-finansierade projekt inom millimetervågssegmentet


I februari meddelade Sivers att de efter uppvaktning från Nokia Solutions and Networks blivit inbjudna att delta i ytterligare ett EU-finansierat forskningsprojekt. Förutom NSN deltar bland andra Telecom Italia, Orange, Intel Mobile Communications, STMicroelectronics och ett antal forskningsinstitut. Målet med projektet är att demonstrera lösningar för såväl backhaul som access på millimetervåg-våg, vilket är en ny teori för så kallade small cells. Sivers IMAs V- och E-bandsconverters ska anpassas och användas inom projektet.

Projektet samfinansieras genom EU:s sjunde ramprogram, precis de flesta andra av Sivers aktuella forskningsprojekt. I nuläget deltar Sivers IMA i sex EU-finansierade studier inom millimetervågssegmentet. Uppskattningsvis erhåller dessa sex projekt totala bidrag på uppemot 210 MSEK. Sivers bidrag inom ramen för dessa projekt ligger i runda slängar på 17 MSEK. Det är stora summor som spenderas på forskning inom millimetervågssegmentet just nu, och att Sivers kontinuerligt väljs in i de stora europeiska studierna är en otrolig merit. Många av projekten innehåller några av de största aktörerna inom området, och i synnerhet potentiella kunder till Sivers IMA. Exempel på Sivers partners inom projekten är Alcatel-Lucent, Nokia Solutions Network Oy, STMicroelectronics, Intel Mobile Communications Gmbh, Orange SA.

Inom ramen för projektet som Sivers inkluderades i under februari ska bolaget anpassa sina converters för small cells. Small cells har potential att utgöra en stor marknad på sikt, så att vara med i ett tidigt stadie tillsammans med några av branschens största och ledande aktörer kan ha ett stort ekonomiskt värde på längre sikt. Att NSN självt lobbat för att Sivers ska vara en del av projektet betyder utifrån tidigare logik ännu mer. Som nämndes längre upp väntas small cell-backhaul vara det snabbast växande segmentet på millimetervågsmarknaden. Under den stora Barcelonamässan Mobile World Congress som Sivers deltog på i februari var det största samtalsämnet dessutom small cells samt hur strukturen kring dessa ska lösas, vilket innebär att projektet ligger rätt i tiden. I och med att EU-projekten drivs av ett flertal parter och genom offentlig finansiering kan ingen part erhålla exklusivitet, men Sivers deltagande i projekten har ett flertal fördelar. Bland annat byggs samarbeten upp med några av marknadens största och ledande aktörer inom kommande tillväxtsegment. Projekten möjliggör även för Sivers att testa nuvarande produkter mot samma aktörer.


Flera av marknadens största aktörer utvärderar Sivers produkter

De senaste åren har Sivers erhållit prototypbeställningar från tre av de fem potentiellt största kunderna på marknaden för bolagets millimetervågsprodukter. Det medförde ett flertal år av tester och utvärderingar från kundernas sida för att undersöka produkternas lämplighet. Sivers har uppskattat att tester för en så kallad in-design, där Sivers komponenter blir en integrerad del av slutkundens produkt, tar ca 12-18 månader. Baserat på när Sivers erhöll de första prototypordrarna och angiven tidsram gick bolaget in i en ny fas kring halvårsskiftet 2013. Det var även kring denna tid som ordrar inom millimetervågssegmentet började dugga tätare. I oktober 2013 fick Sivers den första serieordern inom millimetervågssegmentet, och startade därmed ett nytt kapitel i bolagets historia som kommer att leda till högre och mer kontinuerliga intäkter. Fasindelningen i diagrammet nedanför är naturligtvis inte exakt och Sivers kommer att få fler prototyp- såväl som uppföljningsorders, men från och med 2014 serieproducerar bolaget sina millimetervågsprodukter.


Serieproduktion innebär kommersialisering av Sivers millimetervågsprodukter, men serieordern som bolaget erhöll i oktober är enbart ett första steg. Som bekant har Sivers erhållit prototypbeställningar från tre av de fem potentiellt största kunderna på marknaden. Sannolikt kommer åtminstone en av de större aktörerna att välja Sivers IMA som underleverantör, vilket kan komma att innebära hundratals miljoner i intäkter från och med 2015 - 2016. Diagrammet på nästa sida kommer från en av Sivers företagspresentationer och visar bolagets potentiella kunder. De företag vars staplar Sivers valt att blåmarkera är de som Sivers bedömer har ett högre fokus på att leverera nät/system och lägre fokus på teknik/produkt. De blåmarkerade har därmed ett högre intresse för att köpa millimetervågsteknologi utifrån. Något som diagrammet visar tydligt är hur hårt kontrollerad marknaden är av ett fåtal aktörer, och hur viktigt det är för Sivers att vinna någon av de större som kund. Ericsson testar som bekant redan bolagets produkter, och en kvalificerad gissning är att även Huawei och Alcatel-Lucent (ALU) gör det.

Prognoser 2014 - 2017


Prognoserna för 2014 och framåt sänks marginellt. Volymerna inom ramen för Sivers nuvarande serieproduktionsavtal har uppgetts öka mot slutet av 2014. I rapporten för Q3 syntes en viss effekt av detta, men volymerna var fortfarande relativt begränsade. Volymerna lär sannolikt stiga kraftigt under 2015, vilket är i linje med den löpande volymprognos som Sivers erhåller från kunden. Våra prognoser bygger fortsatt på att Sivers befintliga serieproduktionsavtal utvecklas som väntat.

De fallande bruttomarginalerna är en effekt av ökad konkurrens och anpassning till serieproduktion. Sivers affärsområden Signalkällor och radarsensorer kommer att behålla en bruttomarginal kring 75 - 80% även framöver.


Enligt våra prognoser värderas Sivers IMA nu till ett P/E-tal på 8,3 och EV/EBITDA på 4,2 för 2015. Det är högre än tidigare, men fortfarande en låg värdering för ett företag med så pass hög förväntad tillväxt. Även P/S-talet är relativt lågt för ett bolag med liknande bruttomarginaler och tillväxt.


En viss risk ska emellertid läggas vid prognoserna då varken vi eller Sivers vet hur volymerna kommer att utvecklas inom ramen för det nuvarande serieproduktionsavtalet, eller hur tillkommande avtal kommer att utformas. Vi bedömer sannolikheten för att Sivers ska väljas som underleverantör till en av de större kunderna på marknaden som hög, men skulle Sivers serieorder inte utveckla sig som förväntat finns det risk för viss fallhöjd i aktiekursen. Naturligtvis kommer det att finnas en marknad för millimetervågsprodukter även utanför de fem stora aktörerna, men denna kommer inte att kunna bjuda på samma lavinartade tillväxt som förväntas av Sivers i nuläget.

Fortlöper Sivers serieproduktion som väntat, och Sivers E-bandsconverters blir föremål för en in-design hos någon av de större aktörerna ger en kassaflödesanalys bolaget fortfarande ett motiverat värde på flera gånger dagens börsvärde. På kort sikt ger multipelanalys emellertid en mer trovärdig bild då de större vinsterna ligger en bit i framtiden. Svagheten med en DCF-analys i det här läget är att det ligger mycket osäkerhet i den framtida tillväxten.

Axiers bedömning


2014 har givit indikationer på att skiftet mot millimetervågsteknik har inletts. Statliga organ genomför reformer för underlättat bruk av högre vågband, mobilnätsjättarna genomför satsningar på millimetervågsprodukter och aktiviteten stiger bland marknadens mindre aktörer. Till exempel erhöll Sivers konkurrent GigOptix en större order i april. Ordern avser GigOptix E-bandsprodukter och hade ett värde av 1,5 MUSD eller cirka 10 miljoner kronor. Det är nästan i nivå med de 1,7 MUSD som hela GigOptix trådlösa produktlinje omsatte under 2013. Sivers producerar som bekant under ett pågående serieproduktionsavtal, men sannolikheten är relativt hög att bolaget tecknar ytterligare avtal under 2015.  De flesta aktörer på marknaden är eniga om att tillväxten för millimetervågssegmentet kommer att tillta. Enligt siffrorna som delgivits i vår marknadsbeskrivning väntas antalet sålda E-bandslänkar växa med i snitt 100% mellan 2014 och 2017. V-bandet väntas ha en liknande tillväxt.

Den växande datamängden som skickas inom mobilnäten är en av de största utmaningarna för de stora nätoperatörerna, och vår uppfattning är att Sivers erbjuder en av de bästa lösningarna till detta problem. Med hög sannolikhet kommer Sivers att bli underleverantör till minst en av de större aktörerna på marknaden. En kvalificerad gissning är att det i slutändan blir Ericsson som väljer att integrera Sivers produkter i sina egna system. Ericsson har testat Sivers produkter under en längre tid, och Sivers har på många plan redan en nära kontakt med Ericsson. Bland annat har många av nyckelpersonerna på Sivers ett förflutet på Ericsson.

Den potentiella marknaden för Sivers produkter kontrolleras till stor del av 4-5 aktörer. Dessa aktörer kommer förmodligen att avgöra hur strukturen för denna marknad kommer att se ut inom det närmsta året. Antingen väljer de att utveckla egna millimetervågsprodukter, eller så binder de upp en underleverantör med redan välutvecklad teknik. När de större aktörerna fattat sina beslut kommer förutsättningarna för marknaden att vara förutbestämda för en lång tid framöver. Det är alltså ett relativt kort tidsfönster som kommer att avgöra större delen av marknadens framtid. I nuläget ligger Sivers teknik i framkant, och väljer någon av de större spelarna att köpa millimetervågstekniken utifrån är Sivers förmodligen ett ganska sannolikt val. Sivers produkterbjudande fortsätter dessutom att förbättras. Dels genom fusionen med Trefyr, men även genom de avtal bolaget annonserat med leverantörer av viktiga delblock i radiolänkar. Avtalen med en modemtillverkare och antennleverantören GapWaves kommer tillåta Sivers att sänka sina kunders utvecklingskostnad för de egna systemen, vilket gör produkterbjudandet ännu attraktivare.

Sivers nya VD Robert Ekström har även uttryckt stora förväntningar på radarsegmentet och inlett en utvecklingssatsning rörande radarprodukter. Nya radarprodukter kommer att lanseras under kommande kvartal, och det ska bli intressant att se vilken potential de nya produktlinjerna har. Mycket händer i Sivers i nuläget, och kommande kvartal kommer med allra högsta sannolikhet att bli spännande för investerare i bolaget.


*Axier Equities har av styrelsen i Sivers IMA anlitats för att underlätta kommunikationen med svenska kapitalplacerare och nyhetsmedier. En av de uppgifter som Axier Equities har är att vara styrelsen behjälplig att kommunicera nyheter och rapporter till placerarkollektivet, bland annat i form av denna analys.

  
 

 

 

 Oupptäckt smålänning reda att lyfta

Sedan noteringen för ett år sedan har kemikoncernen North Chemicals aktiekurs dalat. Detta trots att bolaget visat upp en positiv utveckling. Marknadens värdering speglar inte de möjligheter som finns i bolaget på lång sikt.
 
North Chemical är en kemteknisk koncern med inriktning mot rengöringsmedel och underhållsprodukter. Aktien listades på First North i slutet av 2013. Kursen har fallit från 6 kronor till drygt 4 kronor. North Chemicals börsvärde är av en sådan storlek att bolaget slåss om uppmärksamheten med bolag som vid en första anblick kan ha en högre spänningsfaktor men också en betydligt högre risk. Skillnaden är att North Chemical omsätter en bra bit över 100 MSEK per år medan många bolag med börsvärde i samma storleksordning (runt 50 MSEK) ofta har ingen eller låg försäljning.
 
Rotar man lite djupare i siffrorna och verksamheten hittar man spänningsfaktorn. Det kommer att hända mycket under de närmaste två åren som med all säkerhet kommer att få investerarna att uppmärksamma och uppvärdera aktien. Bolaget gör stora avskrivningar som sänker vinsten per aktie mer än nödvändigt. Det är bra skattemässigt men inte optimalt för aktiekursen i ett kortsiktigt perspektiv. Samtidigt är det en bra möjlighet för vakna investerare med lite tålamod.
 
Det har hänt mycket positivt under året. North Chemical har lagt grunden för organisk tillväxt via en ny spännande produkt, Air1 - AdBlue. Genom sammanslagning av två fabriker och några andra åtgärder arbetar man med att höja lönsamheten. Det är två pusselbitar av tre som håller på att falla på plats. Den tredje är förvärv och vi kan förvänta oss nyheter på den fronten under nästa år.
 
Just nu handlas aktien till drygt 4 kronor. Vinsten per aktie bör i år bli marginellt negativ. Under 2016 börjar bitarna falla på plats. Då bör vinsten per aktie vara över en krona. Samtidigt lär det inte dröja fram till dess innan aktien uppvärderas då marknaden alltid ligger före. Därför gör man klokt i att börja positionera sig för uppvärderingen redan nu. Köp North Chemical.

Detta är en sammanfattning av vår bolaganalys. Läs den fullständiga analysen av North Chemical här.
INEV Studios – Går in i kommersialiseringsfas

INEV Studios vilar på ett flertal ben. Bolaget är dels en apputvecklare som i år väntas publicera 50 appar (främst spel). Verksamhetens fokus har emellertid alltmer skiftats över till det egna annonsnätverket adProton och annonsmarknadsplatsen Tourn.se. Tourn.se förvärvades av INEV i mitten på 2014 och har sedan dess integrerats med adProton. Tourn.se är en marknadsplats där företag (annonsörer) och bloggare möts, och adProton ett nätverk där extern part marknadsföra spel via annonser på exempelvis bloggar eller nyhetssidor. I september 2014 nådde adProton 100 000 000 annonsvisningar på månadsbasis, vilket är ett femfaldigande sen i januari. Den höga tillväxten är delvis en effekt av synergieffekter mellan adProton och Tourn.se. 100 000 000 annonsvisningar har varit den tröskel som krävts för att göra adProton kommersiellt. Under september inledde INEV Studios därför ett samarbete med Yield Optimisers, ett bolag som arbetar med att maximera intäkterna från annonsrelaterad verksamhet. Förhoppningsvis kommer adProton därmed att börja generera större intäkter inom kort.


Intjänandepotentialen för adProton är än så länge svår att bedöma, men 100 000 000 annonsvisningar bör kunna ge intäkter på 6 – 12 miljoner kronor på årsbasis. Under 2015 räknar INEV Studios med att kunna öka antalet annonsvisningar till 300 000 000. Tourn.se är redan idag lönsamt, och vid förvärvstillfället räknade INEV med att Tourn skulle bidra med ett positivt kassaflöde på 40 000 SEK per månad. Sedan förvärvstillfället i juni har antalet företagskunder på Tourn ökat med mer än 20%, och fortsätter att växa. Tourn.se ligger rätt i tiden med tanke på de möjligheter, men också svårigheter, som annonsering via bloggar innebär. Som marknadsplats förenklar Tourn annonseringsprocessen både för företag och bloggare.

Beskrivning av verksamheten

Spelutvecklare med eget annonsnätverk


INEV Studios är en apputvecklare till framförallt plattformen iOS (operativsystemet för mobila Apple-produkter så som Iphone och Ipad). Bolaget utvecklar i regel enkla och funktionella appar som har en bred kundgrupp och kan lanseras på flertalet marknader utan större merarbete.


INEV Studios utveckling sker tillsammans med samarbetspartners i andra delar av världen. Bland annat har bolaget tecknat samarbetsavtal med design- och utvecklingsteam från Ukraina, Chile och Filippinerna under 2014. Det senare har bland annat jobbat med Ubisoft Entertainment Quebec Canada och Ninja Saga. Sedan tidigare har INEV Studios samarbeten med utvecklare från Ungern, Rumänien och Vietnam. Outsourcing av design och utveckling sänker kostnaderna för INEV och tillåter bolaget att höja tempot inom utvecklingen.

INEV Studios driver även annonsnätverket adProton och annonsmarknadsplatsen Tourn.se som förvärvades i mitten på 2014. På adProton marknadsför INEV Studios sina spel och säljer annonsutrymme till andra företag. adProton är ett annonsnätverk där hemsideägare och annonsörer möts. Hemsidor kan t.ex. vara bloggar eller nyhetssidor och annonsörer allt från större spelbolag till hobbyutvecklare. adProtons system matchar ihop hemsidor och annonser så att publicering av annonserna sker på relevanta hemsidor. Annonsörer betalar per annonsvisning, och intäkterna delas sedan mellan hemsideägaren och adProton. adProtons trafik kommer till ungefär 50% från USA. Andra stora marknader är Storbritannien, Kanada och Australien. Annonsintäkter genereras generellt sett via tre olika kanaler – CPM (betalning per 1000 annonsvisningar), CPC (betalning per klick) och CPA (betaling för avslut). Vilken typ av kostnads/intäktsmodell som används beslutas av annonsören.


Tourn.se är en marknadsplats där företag (annonsörer) och bloggar möts. Annonsörer paras ihop med lämpliga bloggar och kan sedan välja var de har intresse av att synas. INEVs strategi bakom förvärvet av Tourn var att skapa en helhetslösning till företag som vill stärka sitt varumärke på nätet. Tourn.se ligger rätt i tiden med tanke på den popularitet som bloggar åtnjuter i nuläget. Vissa bloggar i Sverige har idag fler läsare än större nättidningar vilket gjort dem till ett populärt medium för reklam. Tourn.se ser bland annat till att lagar och regler kring marknadsföring samt riktlinjer från Sveriges Annonsörer följs.

Detta är en viktig del av tjänsteerbjudandet med tanke på det allt stramare regelverket kring reklam på bloggar. Skillnaden mellan reklam och blogginlägg kan i många fall vara hårfin, vilket uppmärksammats och lett till skarpare kontroller. Tourn.se förenklar därmed annonseringsprocessen för företag på flera sätt. Först och främst paras företagen ihop med relevanta bloggare, men Tourn ser även till att marknadsföringen sker på ett korrekt sätt. Tourn hanterar dessutom pengaströmmen mellan bloggare och annonsör och tar en avgift i transaktionen.

Synergieffekter mellan adProton och Tourn bidrog till att antalet företagskunder i Tourns nätverk ökade med 22% mellan förvärvstillfället i juni och slutet på Q3. Vid slutet på Q3 hade Tourn 1 100 företag och 7 000 bloggare anslutna till sin portal. Under Q3 inleddes en global expansion av Tourn, och sedan i september finns tjänsten i Norge. Hitintills ser Tourn därmed ut att bli en god affär för INEV Studios. Köpeskillingen för Tourn uppgick till en miljon kronor, och INEV Studios räknade då med att förvärvet skulle bidra med ett positivt kassaflöde på 40 000 SEK per månad. Sedan dess har som sagt Tourns kundbas vuxit kraftigt.

Bloggandet ökar och i takt med det ökar även reklam i bloggar. Vissa bloggar i Sverige har idag fler läsare än större nättidningar. I många fall kan det vara otydligt för besökarna vad som är reklam. TV4 nyheterna tog upp problemet om reklam i bloggar och vart gränsen går för dold marknadsföring.

INEV Studios dotterbolag Tourn Media (Tourn.se), marknadsplats för bloggar och företag ser till att lagar och regler kring marknadsföring följs samt följer riktlinjer från Sveriges Annonsörer. En bloggare som ingår samarbete med företag genom Tourn uppmanas och påminns att vara tydlig om vad som är reklam så att deras läsare kan göra en korrekt bedömning. Alla bloggare som inleder samarbeten med företag genom Tourn får ersättning i form av lön, Tourn kontrollerar även prisnivåerna för att säkerställa att bloggare får rätt betalt.

Då marknadsföringen i bloggar uppmärksammas och kontroller skärps ser vi att Tourn som marknadsplats blir allt mer viktig. Företag som gör eller vill göra reklam i bloggar bör använda sig av Tourn för att se till att lagar och regler följs. Tourn förenklar även arbetet för företagen, så som att samla in och presentera relevanta bloggare som passar företagens produkt, kontrollera att regler kring marknadsföring följts och utbetalning till bloggarna. Allt företagen behöver göra är att registrera sig på Tourn.se och sätta upp en kampanj eller kontakta Tourn så gör bolaget det åt dem.

Den förvärvade bloggmarknadsplatsen Tourn Media AB och annonssystemet adProton har integrerats väl med den övriga verksamheten som bland annat publicerar appar. Därmed har Tourn som planerat blivit en central del av bolagets verksamhet och i syfte för att kommunikationen skall bli mer effektiv i den internationella expansionen samt för att skapa enhetlighet ges hela bolagsgruppen ett och samma namn. Bolaget har därför kallat till extra bolagsstämma för att pröva styrelsens förslag om ändring av bolagsordningen.


Bolagets historia

INEV Studios inledde sin verksamhet under det andra halvåret 2011. Till en början bedrev bolaget en konsultbaserad verksamhet och utvecklade appar, hemsidor och andra IT-system för primärt extern part. Denna verksamhet visade sig inte vara lönsam, och styrelsen för INEV beslutade sig därför för att ändra verksamhetsfokus till utveckling av appar med egen försäljning. I början på november 2013 lanserades även annonsnätverket adProton, som i slutet på 2013 nådde 17 miljoner annonsklick på månadsbasis. I december 2013 listades INEV Studios på Aktietorget i samband med en nyemission på drygt 6 miljoner kronor, och i juni 2014 förvärvades Tourn.


Bolagsstruktur


Under det fjärde kvartalet 2013 förvärvade INEV Studios bolaget Fondkraft International från Equity Venture Sweden AB. Fondkraft International erbjuder en oberoende och kostnadsfri tjänst till privatpersoner som vill göra sitt PPM-val. Bolaget får ersättning då sparare vidareförmedlas via hemsidan Fondkraft.se till fonder som Fondkraft International har avtal med. Ersättningen kan variera beroende på vilken fond spararen vidareförmedlas till. Ingen egen rådgivning eller förvaltning av något slag bedrivs. Köpeskillingen för Fondkraft uppgick till 2 miljoner SEK, vilket betalades via en kvittningsemission. INEV Studios avsikt med förvärvet var att använda den interna tekniska kompetensen för att förbättra och vidareutveckla Fondkrafts plattform. Plattformen kan sedan bedrivas i egen regi eller säljas vidare.


Positiv utveckling sedan listning

Vid listningen på Aktietorget i december 2013 satte INEV Studios upp fyra verksamhetsmål för 2014 och 2015. Bolaget har redan nått ett av målen för 2014 och är på god väg att nå det andra.


I februari 2014 slutförde INEV Studios utvecklingen av ett grundsystem som skulle tillåta enklare utveckling av spel till flera plattformar parallellt (exempelvis iPhone, Android, Windows Phone, Web och Facebook). Spelet Demion som lanserades samma månad var det första som byggde på detta grundsystem. Slutförandet av grundsystemet medför att INEV Studios har stora möjligheter att nå sitt mål rörande publicering av appar på alla stora plattformar under 2015. Målet kan med rätta anses ha uppnåtts redan under 2014. 

INEVs mål vid listningen var att under 2014 uppnå 100 000 000 annonsvisningar på månadsbasis via adProton, vilket uppnåddes redan under september. Under 2014 har INEV Studios mer än femfaldigat antalet annonsvisningar via adProton på månadsbasis. Bolagets uppsatta mål för antalet annonsvisningar har dessutom överträffats varje enskild månad under året (se diagram).


Potential för adProton

adProton är fortfarande relativt ungt, vilket innebär att INEV har svårt att bedöma intjänandepotentialen än så länge. Intäkten per annonsvisning kommer att variera beroende på vilket land besökaren kommer från, konverteringsgrad osv. Förmodligen kommer INEV på sikt att kunna tjäna 0,5 – 1 öre per annonsvisning. 100 miljoner annonsvisningar per månad korresponderar därmed till intäkter på 6 – 12 miljoner kronor per år. I nuläget är adProtons annonsvisningar en bit över 100 miljoner på månadsbasis, och målet för 2015 är att nå 300 miljoner visningar på månadsbasis. Potentialen för adProton har dessutom ökat sedan förvärvet av Tourn. 300 miljoner annonsvisningar per månad skulle enligt tidigare antaganden innebära intäkter på 18 – 36 miljoner kronor per år.

Detta spann är väldigt stort, men beror på svårigheten att bedöma långsiktiga intäkter per annonsvisning för en så pass ung tjänst. En annonstjänst som adProton bör däremot ha relativt bra marginaler, vilket innebär att INEVs nuvarande värdering på omkring 30 miljoner kronor ser attraktiv ut även vid intäkter i den lägre delen av det givna intervallet.

I september ingick INEV Studios ett samarbetsavtal med Yield Optimisers, där Yield Optimisers kommer att arbeta för att öka intjäningen av INEV Studios annonsvisningar. Yield Optimisers arbetar med bolag där annonsintäkter är den primära intäktskällan i bolaget. Yield Optimisers är det bolag som ligger bakom framgångarna för bolag som HappyPancake och 203 Web Group. Förhoppningsvis kommer INEV Studios därmed att kunna börja generera intäkter från adProton inom kort, eller meddela förväntningar om den framtida intjänandeförmågan. INEV Studios strategi har varit att lägga allt fokus på att få upp antalet annonsvisningar per månad till 100 000 000. Sedan denna milstolpe uppnåddes i september har ett ökat fokus legat på att höja intäkterna per annonsvisning.

I och med att INEV Studios kan marknadsföra egna spel via adProton kan tomma annonsplatser lätt fyllas då de uppkommer, vilket kan beskrivas som en synergieffekt mellan adProton och INEVs spelutveckling.


Tourn.se ökar INEV Studios annonsräckvidd

adProton har tecknat flertalet viktiga avtal under 2014, och flera av dessa har varit så kallade revenue share-avtal. Annonsräckvidden INEV får genom adProton gör bolaget attraktivt som just publisher. Genom förvärvet av Tourn.se har annonsräckvidden dessutom utökats. Att agera publisher innebär att utvecklaren och INEV Studios delar på vinsten som genereras av spelet i gengäld mot att spelet kan marknadsföras via INEVs kanaler. Under 2014 har INEV Studios bland annat tecknat revenue share-avtal med ett Kinesiskt, ett Australiensiskt och ett svenskt bolag. Den kinesiska utvecklaren har med tidigare spel nått topp 10 mest nedladdade appar på amerikanska App Store, och den svenska utvecklaren har tidigare haft ett spel på tredje plats på svenska App Store.

Marknad

Spel har blivit en allmän företeelse


Traditionellt sett har spel varit något för ungdomar och framförallt unga män. 2013 var hela 47% av USAs spelare kvinnor, upp från 38% under 2006. 70% av kvinnor mellan 12 och 24 spelar spel, och 30% av kvinnor spelar våldsamma spel (traditionellt manliga spel). Spel går dessutom uppåt i åldrarna. 2013 var 31% av spelarna vuxna kvinnor, medan den traditionella spelargruppen män under 17 år representerade 19% av spelarna.


Spel för mobila enheter snabbast växande segmentet

Spel för mobila plattformar står i nuläget för en växande andel av spelmarknaden. Enligt Newzoo stod spel på mobila enheter för 23% av marknader under 2013, vilket väntas växa till 34% under 2017. Spelmarknaden som helhet väntas växa med en CAGR på 8,1% mellan 2013 och 2017, och spelmarknaden för mobila enheter med en CAGR på 19%.


På marknaden för spel till mobila plattformar är framförallt freemium-spel på frammarsch. Freemium-spel är till skillnad från Pay2Play-spel (P2P) gratis att ladda ner, och användaren betalar istället för extratjänster inuti spelet. Populära spel inom freemium-segmentet är exempelvis Clash of Clans och Hay Day. Ett känt spel inom P2P är Angry Birds.

Freemium-spel tenderar att generera högre intäkter än P2P-spel eftersom det i stort sett inte finns någon gräns för hur stor intäkterna kan bli per spelare. INEV Studios har valt att fokusera sin egen utveckling mot just freemium-spel och annonseringsverksamheten mot mobilspel.

Kostnaderna för marknadsföring högre än intäkterna


Mellan 2012 och 2014 steg kostnaden per installation (marknadsföringskostnader för en applikation delat med antalet nedladdningar) med nästan 300%. Under samma period steg de genomsnittliga intäkterna per app med enbart 38%. I oktober 2013 uppskattade Superdata att kostnaden per installation (CPI) översteg den genomsnittliga intäkter per användare (2,73 USD kontra 1,96 USD). Svårigheten är därmed inte längre att utveckla ett spel som användaren vill spela, utan att synas. Detta ökar behovet av effektiv marknadsföring, vilket bidrar till efterfrågan för en tjänst som adProton (numera breddat till att inkludera Tourn.se). Att det idag är så pass dyrt att marknadsföra sig för spelutvecklare medför att INEV Studios ges en stor fördel i att kunna marknadsföra sina spel via det egna nätverket.

Finansiell utveckling

Fördubblar intäkterna under det tredje kvartalet


Under Q3 2014 fördubblade INEV Studios sina intäkter jämfört med föregående kvartal. Intäkterna för det tredje kvartalet översteg intäkterna för Q1 och Q2 tillsammans, och INEV lyckades dessutom prestera ett positivt resultat på EBITDA-nivå. En del av intäktsökningen under Q3 beror på konsolideringen av Tours till koncernen, men framöver kommer även intäkterna från adProton att ta fart. Koncernens negativa resultat beror till stor del på avskrivningar av goodwill. Vid förvärvet av Fondkraft International uppstod en goodwill-post på närmare två miljoner kronor, och denna kommer att skrivas av under de kommande fem åren. 


Personalkostnaderna ökade något under Q3 2014, men övriga externa kostnader minskade kraftigt i förhållande till kvartalen dessförinnan. Överlag har INEV Studios en relativt skalbar verksamhet med goda förutsättningar att nå stordriftsfördelar.

Investment case


INEV Studios inledde sin historia som apputvecklare, och skapade annonsnätverket adProton för att kunna marknadsföra sina spel effektivt. I nuläget ser adProton och Tourn.se istället ut att kunna bli bolagets viktigaste verksamhetsområden. adProton var fram till i september 2014 i uppbyggnadsfas, men ligger numer i kommersialiseringsfas.

Förhoppningsvis kommer nätverket därmed att börja generera intäkter under 2015 eller sent 2014. Ett nätverk som adProton kommer rimligtvis att ha relativt höga marginaler, vilket innebär att intäkter snabbt rör sig ner mot sista raden i resultaträkningen. Redan under Q3 2014 redovisade INEV Studios ett positivt resultat på EBITDA-nivå, vilket innebär att INEV Studios snart bör visa svart siffror på sista raden. Kan INEV Studios nå en marknadsmässig intäkt per annonsvisning finns stor intjänandepotential inom adProton, och INEV Studios bör även ha en del uppsida i de revenue share-avtal som tecknats med flertalet spelbolag under året.

Tourn.se verkar som vi nämnt tidigare inom en intressant och snabbväxande bransch, och den snabba tillväxten i antalet registrerade företagskunder indikerar att Tourn.se har ett efterfrågat erbjudande. Även INEV ser stor potential för Tourn och sedan förvärvet har koncernens resurser fokuserats på det nya dotterbolaget. INEV ser möjligheter att öka Tourns intäktsgenerering betydligt vilket var anledningen till att bolaget genomförde en riktad nyemission som tillförde bolaget 5 miljoner kronor under oktober. I samband med denna blev dessutom Olle Söderberg ny ordförande för bolaget. Söderberg var tidigare VD i Hall & Cederquist/Young & Rubicam, och dessförinnan marknadschef på SEB och Volvo Personbilar. Idag jobbar han som affärscoach och har ett brett nätverk inom mediebranschen. I samband med nyemissionen tog även Marianne Östlund plats i styrelsen. Östlund är en av Sveriges mest erfarna PR-konsulter och har bland annat arbetat med att bygga upp varumärken och öka försäljning genom PR. Hon har även arbetat som partisekreterare i riksdagen. Det är en merit för INEV Studios att kunna knyta till sig så pass erfarna personer, och det kommer förmodligen att hjälpa bolaget under den pågående expansionsfasen.

Under de senaste månaderna har kommersialiseringen av adProton och den globala expansionen av Tourn inletts. De kommande månaderna kommer därmed att bli en intressant period för INEV Studios. Det är ännu för tidigt att räkna på bolagets potential, men det är värt att hålla ett öga på utvecklingen för adProton och Tourn.se.


 

 

 Se Moretime medverka på Stora Aktiedagen i Göteborg

I syfte att informera marknaden dels om den pågående nyemissionen och den verksamhet som MoreTime bedriver så deltog ledningen  på Aktiespararnas event den ”Stora Aktiedagen” i Göteborg. Eventet äger rum på Svenska mässan.

Carl-Fredrik Morander, VD för Moretime presenterar förändringar som är aktuella på Stora Aktiedagen i Göteborg den 24 november. Under sin presentation berättar han om det paradigmskifte som flyttar ut företagsrådgivning på nätet på kundens villkor.

Moretime är mitt i den annonserade emissionen (14 november tom 28 november) och emissionen kan tecknas direkt på Internet med Bank-ID, för ytterligare information se tecknaemission.se/nyemission?id=48

Genesis, mot bättre lönsamhet

Genesis IT har kontinuerligt slagit lagda tillväxtprognoser sedan vår senaste analys, och under det nyligen redovisade fjärde kvartalet växte omsättningen med 56%. Under 2014 har Genesis nya verksamhetssystem iFenix testats hos flertalet pilotkunder, och i nuläget har systemet drygt 300 aktiva klienter. iFenix har utvecklats i samarbete med Genesis kund och partner Byggtrygg under två år, och har god potential att bidra till hög omsättningstillväxt kommande år. Även Genesis övriga affärsområden kommer med all sannolikhet att ha en fortsatt positiv utveckling. Marknaden för Genesis tjänster (molntjänster) väntas enligt skilda aktörer växa med omkring 20 – 30% årligen de kommande åren, vilket Genesis är i god position att ta vara på. I takt med stigande omsättning och minskade investeringar i iFenix kommer även Genesis marginaler att förbättras.   

Vår DCF-analys ger ett motiverat värde på 9 SEK per aktie, vilket är drygt 60% över dagens kurs. Aktiekursen har stigit med över 150% de senaste två åren, men samtidigt fallit drygt 50% sedan sin peak i början på 2014. Våra prognoser för 2015 och 2016 innebär en EV/EBITDA på 2,6 respektive 2,1. Genesis starka finansiella position samt nuvarande höga investeringstakt gör EV/EBITDA till en bättre värderingsmultipel än P/E-tal, men även utifrån en P/E-talsanalys ser Genesis attraktivt värderat ut. P/E-talet för 2015 och 2016 uppskattas till 6,6 respektive 5,9.

Sammanfattning av verksamheten


Genesis IT erbjuder kostnadseffektiv IT i form av affärs- och verksamhetssystem, molntjänster samt IT-driftslösningar för små och medelstora bolag. Bolaget var Sveriges första Application Service Provider (hyr ut totallösningar online) när det grundades 1998. Som leverantör av molntjänster hyr Genesis IT exempelvis ut processorkraft och lagerutrymme och gör detta tillgängligt till kund över internet. Vid start var det framförallt handelskedjor som använde Genesis system, vilket tillät kedjorna att följa verksamheten i realtid i de olika butikerna.


Sedan i mitten på 2012 har Genesis IT utvecklat verksamhetssystemet iFenix i samarbete med Byggtrygg AB, och implementeringen av iFenix inleddes under 2014. Byggtrygg AB är ett servicebolag för de bolag i Sverige som bedriver sin verksamhet under namnet XL-BYGG, vilket är en av Sveriges största byggvaruhandelskedjor. Byggtrygg AB ägs av ett 90-tal enskilda fackhandlare med cirka 120 försäljningsställen som tillsammans omsätter 6 miljarder kronor. Under mars 2014 beslutade Byggtrygg dessutom att gå samman med Interpares, Sveriges äldsta frivilliga fackhandelskedja, verksam inom byggmaterialhandeln. Interpares ägs av ett 50-tal bygghandlare med cirka 120 försäljningsställen som tillsammans omsätter 7 miljarder kronor.

Utöver iFenix erbjuder Genesis IT ytterligare två tjänster; WorldwideDesktop och BevakningDirekt.

WorldWideDesktop är en molntjänst som hjälper företag att reducera kostnader för IT-infrastruktur. Genom att koppla upp sig mot Genesis serverpark kan kunden komma åt sitt eget ”skrivbord” var än i världen denne befinner sig.  Genesis hanterar programvara, programvaruuppdateringar osv. Det innebär att i stort sett all processorkraft är lokaliserad hos Genesis, och att kunden får tillgång till exakt den datorkapacitet den kräver.

BevakningDirekt är en tjänst som tillåter kunden att komma åt bevakningssystem oavsett var denne befinner sig, samt möjliggör fjärrlagring av inspelat material i Genesis serverpark. Tjänsten kan användas för att bevaka temperaturer, dörrar etc men det kan även adderas funktioner så som att tända strålkastare eller att öppna och stänga dörrar. Genesis hanterar inte införsäljningen av BevakningDirekt på egen hand, utan tjänsten säljs i andraled av bland annat G4S, Skanska Electro och YIT. Genesis erhåller inledningsvis en intäkt för försäljning av hårdvara så som kameror etc, och efter detta betalar kunden en löpande avgift varje månad för drift av systemet.Genesis tredje affärsområde är affärsprogrammet Fenix, en tjänst riktad mot små och medelstora företag. Programmet har funktioner som fakturahantering, leverantörsbetalningar, bokföring och inventering, och är uppkopplat mot Genesis serverpark vilket innebär att ingen risk föreligger för förlust av materialet. Fenix lanserades redan i början på 2000-talet och i maj 2012 inledde Genesis arbetet med att utveckla tjänsten iFenix, vilket är ett verksamhetssystem anpassat för bygghandeln. Tjänsten utvecklas i samarbete med bolagets kund Byggtrygg AB.


Genesis tecknade ett större avtal med Byggtrygg under det tredje kvartalet i det brutna räkenskapsåret 2010/2011, och senare vidgades avtalet till att inkludera en vidareutveckling av Genesis affärsprogram Fenix. I första hand skulle vidareutvecklingen iFenix ge Byggtryggs delägare en kostnadseffektiv plattform för kedjans IT-hantering. iFenix och avtalet med Byggtrygg har redan medfört en kraftig omsättningstillväxt för Genesis IT, och i nuläget pågår den riktiga lanseringen av produkten. Redan idag har iFenix ca 300 aktiva användare, och Byggtryggs fusion med Interpares ger dessutom stora möjligheter till korsförsäljning på sikt. Den första användarkonferensen för iFenix arrangerades 18 – 19 september i Luleå med gott utfall.

Fenix är populärt hos kedjeföretag eftersom kopplingar från enskilda medlemsföretag (butiker) till kedjans huvudkontor sker från ett ställe. Prisuppdatering och artikelhantering för kundernas artikelregister förenklas dessutom när processen centraliseras. Byggtryggs samarbete med Genesis rörande iFenix är ett bevis på intresset för denna typ av produkt från kedjeföretagens sida. Avtalet med Byggtrygg tillåter dessutom Genesis att utveckla en specialiserad produkt i nära samarbete med slutanvändaren. Byggtrygg får enligt avtalet en andel av intäkterna från iFenix om särskilda mål uppnås. Enligt Genesis är dessa mål högt ställda och kräver långsiktighet från Byggtryggs sida.

På Genesis ITs drifts- och utvecklingscenter i Luleå vidareutvecklas iFenix kontinuerligt. Det är även i Luleå som bolagets serverpark är lokaliserad. I och med att Genesis kunders datorkapacitet är lokaliserad hos Genesis råder höga säkerhetskrav för serverparken.

Denna är välskyddad mot inbrott, vatten, brand, värme och virusattacker. Serverparken är även skyddad mot elavbrott genom Genesis egna dieselmotorer som startar vid behov.

Axier Review

Rapportkommentar fjärde kvartalet 2013/2014

Genesis IT redovisade en tillväxt på 56% för det fjärde kvartalet i räkenskapsåret 2013/2014. Till följd av nyrekryteringar och investeringar i slutförandet av iFenix föll emellertid resultatet jämfört med samma kvartal föregående år. Tillväxten för helåret uppgick till 22,6%, men även där skedde en viss försämring i rörelseresultat. Den höga tillväxten är bland annat en effekt av den pågående implementeringen av iFenix. I samband med denna har Genesis emellertid tvingats öka personalstyrkan vilket tillfälligt påverkar rörelseresultatet negativt. Förmodligen kommer rörelsemarginalen att höjas under kommande kvartal samtidigt som omsättningen fortsätter att stiga.


Genesis har närapå trefaldigat antalet anställda i bolaget de senaste två åren vilket lett till att personalkostnaderna ökat med över 170%. Omsättningen har under samma period stigit med knappt 140%. Detta har naturligtvis bidragit till en viss marginalförsämring. Högre övriga externa kostnader har emellertid i nästan lika hög grad bidragit till marginalförsämringen. Under de senaste två åren har dessa ökat med 160%. Större delen av ökningen skedde under räkenskapsåret 2013/2014, vilket är perioden då implementeringen av iFenix inleddes. Som syns i diagrammet nedan inleddes Genesis kraftiga intäktstillväxt redan under räkenskapsåret 2012/2013, och kostnadsökningen följde först året därpå. Vi bedömer att Genesis kommer att växa in i den nya kostnadskostymen under kommande kvartal.

 
Kostnaden för råvaror och förnödenheter har varit hög under de tre senaste åren, med en kraftig peak under 2012/2013 (ca 6 MSEK). Under 2013/2014 närapå halverades kostnaderna för råvaror och förnödenheter (ca 3,3 MSEK), vilket är i nivå med 2011/2012. Höga kostnader för råvaror och förnödenheter indikerar hög nyteckning av abonnemang för Genesis tjänst BevakningDirekt. Som vi nämnde tidigare är affärsmodellen för BevakningDirekt som sådan att Genesis i det första skedet erhåller en betalning från kund avseende hårdvara så som t.ex. kameror, för att sedan erhålla en månatlig betalning för driften av systemet. Den höga kostnaden hårdvara under 2012/2013 indikerar således att Genesis attraherat nya kunder till tjänsten vilket bygger upp en större repetitiv intäktsbas.

På sikt kommer detta bidra till att höja bolagets rörelsemarginal. De lägre kostnaderna för hårdvara under 2013/2014 indikerar att en större andel av bolagets intäkter genereras via tjänster som iFenix, vilket är positivt. BevakningDirekt är ett viktigt affärsområde, men i nuläget är det viktigaste för Genesis en framgångsrik lansering av iFenix.

Förbättrad rörelsemarginal senaste 18 månaderna

Genesis aktiverar större delen av utvecklingskostnaderna för iFenix. Under tre av de senaste sex kvartalen har Genesis redovisat en positiv rörelsemarginal även exklusive aktiverat arbete. De aktiverade utvecklingskostnaderna avser en tjänst som utvecklas i nära samarbete med slutkund vilket innebär att de med högsta sannolikhet betingar ett värde i balansräkningen. Det är därmed mer rättvist att betrakta Genesis rörelseresultat inkluderande de aktiverade utvecklingskostnaderna.

 
Genesis rörelsemarginal varierar kraftigt mellan olika kvartal, vilket innebär att det kan vara svårt att få en bild av bolaget lönsamhetspotential. Diagrammet nedanför visar bolagets rörelsemarginal på löpande 12 månader för de senaste tre åren. De senaste 18 månaderna har Genesis rörelsemarginal förbättrats avsevärt vilket är en effekt av att fösäljningen börjat ta fart. 


Genesis förvärvar resterande 49% av LITC AB

I början på mars 2013 förvärvade Genesis 51% av bolaget LITC AB. LITC och Genesis hade haft ett samarbete under en längre tid, och förvärvet hade därmed många synliga synergier. Dessutom fick Genesis genom förvärvet en bas i Stockholm, vilket underlättar försäljningen av bolaget produkter i regionen. LITC var en leverantör av IT-lösningar och IT-stöd, och erbjuder även konsultation inom bland annat ekonomi- och affärssystem. I februari 2014 beslutade Genesis att förvärva resterande 49% av LITC, som numer heter enbart Genesis IT Stockholm. Fusionen av bolagen skedde i slutet på augusti.


LITC AB ser ut att ha varit ett lyckat förvärv för Genesis. Mellan 2010 och 2012 växte LITC med 150% och denna utveckling tycks ha fortsatt under 2013. Tillgängliga siffror för Genesis IT Stockholm för 2013 avser enbart årets 8 första månader. Under dessa 8 månader nådde bolaget en omsättning i stort sett i nivå med omsättningen för helåret året innan. Omsättningen bör därmed ha vuxit med 40 – 50% under helåret 2013. Tillgängliga siffror visar att rörelsemarginalen samtidigt förbättrades från 9,1% till 14,8%.

Rörelseresultatet för de första 8 månaderna 2013 uppgick till 968 tkr. Jämförelsevis förvärvade Genesis 51% av LITC AB för omkring en miljon under 2013.

 
God finansiell ställning och starka ägare


I nuläget har Genesis en negativ nettoskuld på drygt 13 miljoner kronor, vilket är otroligt starkt i förhållande till bolagets börsvärde på omkring 50 miljoner kronor. Genesis har inga skulder, och de finansiella tillgångarna utgjordes vid utgången av det fjärde kvartalet av en kassa på 3,5 MSEK samt ett reverslån på 10 MSEK till bolagets storägare Stenvalls Trä AB. Reverslånet löper till en marknadsmässig ränta, vilket innebär att Genesis har ett positivt räntenetto. Vi kan tycka att Genesis har en något för stor nettokassa, men i och med att Stenvalls Trä är majoritetsägare i bolaget bestämmer de egenhändigt den finansiella policyn.


Storägaren Stenvalls Trä AB kontrollerar 64,99% av Genesis. Stenvalls Trä AB ägs till lika delar av Genesis ordförande Anna Flink, samt suppleanterna Folke och Sven Stenvall. Genesis har ungefär 430 aktieägare, men omkring 80% av aktiestocken kontrolleras av Stenvalls Trä AB samt Byggtrygg AB. Byggtrygg AB blev storägare i Genesis som en del av avtalet rörande utvecklingen av iFenix. Att ha en majoritetsägare har både sina för- och nackdelar. Det säkerställer långsiktighet och effektiv strategiimplementering men leder exempelvis, som tidigare nämnt, till en finansiell policy som kanske inte majoriteten av aktieägarna föredrar.


Prognoser 2015 – 2019

Vi räknar med att verksamhetssystemet iFenix som nu är under utveckling kommer att bidra relativt starkt till Genesis tillväxt de kommande åren, samtidigt som bolagets befintliga verksamhet fortsätter att utvecklas väl. 2015 kommer Genesis att växla till ett normalt räkenskapsår som börjar i januari och slutar i december. Räkenskapsåret 2013/2014 kommer därför att bestå av fem kvartal, vilket gör att prognoserna nedan ser artificiellt höga ut för detta räkenskapsår. Under de första fyra kvartalen av 2013/2014 uppgick rörelseresultatet till 4,5 miljoner kronor, vilket är en avsevärd försämring gentemot föregående års 8,5 miljoner kronor. Vi räknar med att rörelseresultatet förbättras under 2015 främst som en effekt av vidare tillväxt för verksamhetsområdet iFenix.

 
Räkenskapsåret 2013/2014 består av fem kvartal i och med att Genesis under året kommer att växla till ett normalt räkenskapsår. Siffrorna för 2013/2014 ger därmed inte en rättvisande bild av bolaget.

Nyrekrytering och andra satsningar inför den slutliga lanseringen av iFenix har ökat personalkostnaderna och övriga externa kostnader under 2013/2014. Förhoppningsvis kommer Genesis att växa in i den större kostnadskostymen under de kommande räkenskapsåren. Genesis har dessutom anlitat externa utvecklare för att påskynda processen med att konstruera iFenix. Externa utvecklare är dyrare än interna och höjer dessutom bolagets personalkostnader tillfälligt.


Som vi nämnde tidigare är investeringarna i iFenix relativt stora förhållande till Genesis underliggande verksamhet. iFenix bidrar redan idag till Genesis tillväxt, vilket gör det lämpligt att inkludera de aktiverade utvecklingskostnaderna vid en värdering av Genesis.  Till följd av Genesis höga investeringar de senaste åren har bolaget förhållandevis höga avskrivningar vilket döljer ett starkt underliggande kassaflöde. Detta gör EBITDA-multiplar samt kassaflödesanalys till lämpligare alternativ än en P/E-talsanalys. Genesis värderas emellertid lågt även vid en P/E-talsanalys. Enligt våra prognoser värderas Genesis till EV/EBITDA-multiplar på 2,6 respektive 2,1 för verksamhetsåren 2015 och 2016. P/E-talet för samma år är 6,6 respektive 5,9.

 
*2013/2014 innefattar fem kvartal

Kassaflödesanalys

Utöver höga avskrivningar som döljer det underliggande kassaflödet från den löpande verksamheten har Genesis ett väldigt lågt behov av rörelsekapital. Det innebär att inga större summor binds upp i verksamheten trots bolagets höga tillväxt. Detta betingar en högre värdering av bolaget, vilket bäst tydliggörs i kassaflödesanalysen. Vår kassaflödesvärdering bygger på antagandet att Genesis investeringar i materiella anläggningstillgångar löpande uppgår till 7% av omsättningen. Under 2013/2014 motsvarade investeringarna drygt 5% av omsättningen. Vidare har vi antagit att investeringarna i immateriella anläggningstillgångar är fortsatt höga under 2015 och 2016 men sjunker till en lägre stabilare nivå under 2017.
Vår DCF-analys av bolaget ger ett motiverat värde på 9 kronor per aktie, vilket är 65% ovanför nuvarande aktiekurs.
 


Genesis har diskonterats till en väldigt hög WACC som en följd av bolagets stora nettokassa. I takt med att kassan investeras eller delas ut kommer diskonteringsfaktorn att kunna sänkas.


Investment case

Det var längesedan vi analyserade Genesis, men såhär i efterhand kan vi se att bolaget kontinuerligt slagit våra prognoser. Genesis har vuxit kraftigt de senaste två åren och kan väntas göra så även under kommande år. Våra nuvarande prognoser är relativt lågt ställda, vilket medför en viss uppsida både för omsättning och resultat under kommande år. Genesis har en rejäl nettokassa och inga finansiella skulder, vilket sätter bolaget i en god position för att investera i nya tillväxtområden. I vår mening är bolagets nettokassa något stor, men ingen kan ifrågasätta bolagets finansiella stabilitet. Genesis har bland annat AAA-rating hos Soliditet, vilket enbart 2,5% av Sveriges bolag har. 


Genesis verkar på en marknad med väldigt hög tillväxt och hitintills har bolaget lyckats växa i takt med, eller snabbare än marknaden. TheInfoPro förutspår att marknaden för molntjänster kommer att växa med en CAGR på 36% mellan 2013 och 2016. IDC förutspår samtidigt att den genomsnittliga tillväxten kommer att vara 23,5% mellan 2013 och 2017, vilket är fem gånger högre än IT-industrin som helhet. Genesis IT är en av Sveriges äldsta aktörer på marknaden, om inte den äldsta. Dessutom har bolaget en intressant produkt i pipeline som kommer att säkra tillväxten de kommande åren. I takt med att investeringarna i iFenix klingar av kommer Genesis finansiella ställning att stärkas ytterligare, vilket exempelvis kan tillåta förvärv eller utdelning. I nuläget har vi inte lagt några prognoser för utdelning, men en utdelningspolicy är något som bör vara av intresse för bolagets storägare Stenvalls Trä. Genesis låga P/E-tal och EV/EBITDA indikerar att direktavkastningen har potential att hamna en bit över 10% vid en eventuell utdelning.
   Teknisk Analys
Namn+/-Senast
Dax6.19981
HangSeng-17.323987
Guld18.11682
OMX Stockholm 30-51461
S&P 500-4.82068
OMXS 30
Vårt unika koncept
Medlemskap på Axier.se innebär inte att man tvingas binda sig till prenumerationsavgifter! Som enda leverantör på marknaden av teknisk analys erbjuder vi idag förutom prenumeration även Pay-Per-View och Kontantkort.

Axier.se erbjuder teknisk analys, statistisk analys och insider analys i de mest omsatta och mest spännande aktierna på börsen. När du vill investera finns det alltid en teknisk analys, högst nåra dagar gammal och har det hänt något speciellt bevakar vi aktien extra noga.
Blir kund idag!