Axier.se

För bättre aktieaffärer

"Tackar så mycket för otroliga analyser.
Mina vinster har jag er att tacka för.+++++
Ni gör ett bra jobb.
Lycka till"
Tack för era utmärkta analyser, som jag i många hänseenden har stor behållning av! Mvh Hans F
Ok tack för svar då vet jag, din analys av Securitas var helt rätt.Jag är MYCKET nöjd med min prenumeration hos er.Ni är bäst. Hälsn.Elisabet
Hej! Jag följde ditt råd och har redan tjänat abonnemang för ett år. Med vänlig hälsning Max

Börs och Marknad

Cefour riskerar snar avlistning

Av döma av vad AktieTorget nyligen publicerade på sin hemsida så förefaller det vara dags för den nya styrelsen i Cefour att ta hand om listningen av bolagets aktier. Problemet är bara vilken styrelse det är frågan om. Vid gårdagens delvis genomförda bolagsstämma valdes två personer, som jämte VD arbetar i företaget in i styrelsen. Inget oberoende där alltså. AktieTorget har gett Cefour fyra veckor på sig, det vill säga i anslutning till den nya stämman, att välja in en oberoende person i styrelsen.

Enligt vad som har framkommit under dagen så var det den tidigare styrelseordföranden, Mats Krönlein, som med 19,37 procent av rösterna fick genom förslaget. Det förelåg ett förslag på en helt annan styrelse i den kallelsen som tidigare gått ut. Mats Krönleins ägande är att betrakta som ett hinder för bolaget som med sina aktier kan kontrollera en bolagsstämma, något som andra också anser. Nu fick den senaste styrelsen ansvarsfrihet, men inte någon i den föregående styrelsen.

Vi noterar att sittande revisor avsagt sig uppdraget, och föreslagen revisor valde att också han avstå från uppdraget. Cefour har nu fyra veckor på sig att hitta en ny revisor, det vill säga när stämman nu återupptas.

Bolagsstämmans deltagare informerades också om att ytterligare kapitaltillskott till verksamheten är nödvändigt och en emission med företräde för nuvarande aktieägare planeras före sommaren. Cefour är ett stort svart kapitalslukande hål just nu och vi ser inga skäl till att slänga goda pengar efter dåluga

AktieTorget har avslutat med att säga att AktieTorget har kritiska synpunkter på hur Cefour har agerat i vissa avseenden under hösten 2013 och vintern 2014. AktieTorget avser att offentliggöra dessa synpunkter inom kort. AktieTorget kommer även överväga om bolaget uppfyller kraven för att vara noterat. Känns som ett svårt läge för Cefour, om bolaget åker ut kan det knappast överklaga till någon annan än till just AktieTorget och om denna marknadsplats sagt nej så är det inte sannolikt att den kommer gå mot sig själv. Sälj aktien gäller således fortfarande.


Investeraravdraget kommer inte med automatik

I dagarna har de flesta av oss fått hem de färdigtryckta deklarationsblanketterna. Själv reagerade jag på en sak, nämligen investeraravdraget.

Det finns ingenstans med uppgifter om detta avdrag, eller framgår någonstans i min deklaration att jag har investerat på detta sätt, trots att jag betalade för ett antal nyemitterade aktier innan årsskiftet.

Kontantprincipen styr således precis som nästan alltid när det Låt oss titta närmare på detta, det kan nämligen krävas en del arbete kring det hela för att denna avdragsmöjlighet inte skall gå upp i rök.

Investeringsavdraget infördes den 1 december 2013

På Skatteverkets hemsida kan vi läsa att 1 december 2013 infördes en avdragsmöjlighet som tillämpas på investeringar som gjordes efter den 30 november 2013.

Investeraravdraget innebär att fysiska personer som förvärvar andelar i ett företag av mindre storlek i samband med företagets bildande eller vid en nyemission kan få göra avdrag för hälften av betalningen för andelar i inkomstslaget kapital. Avdrag ges med högst 650 000 kronor per person och år, vilket motsvarar förvärv av andelar för 1 300 000 kronor. Investerarnas sammanlagda betalning för andelar i ett och samma företag får uppgå till högst 20 000 000 kronor per år.

Exempel: Företaget Mindre AB erbjuder befintliga aktieägare att teckna nya aktier i företaget för 100 kronor styck. Företaget uppger att alla villkor för investeraravdraget är uppfyllda. Karl tecknar sig för 500 nya aktier, och han betalar 50 000 kronor för dessa.

Investeraravdragets storlek blir 25 000 kronor (hälften av 50 000 kronor), vilket ger en skattereduktion på 7 500 kr (25 000 kr x 30 %).

Detta är tämligen klart, det är inga större svårigheter att förstå att den som investerar i ett nytt bolag, eller ett bolag som gör en nyemission har rätten att yrka avdrag på betald skatt motsvarande en del av denna investering.

Det finns en del andra krav med, bolaget som investeringen görs i får inte vara noterat på en börs, eller verksamt inom till exempel varvs- eller stålindustrin. Enligt Johan Isbrand och Daniel Boström på Nexia Revision får inte de bolag som avdrag yrkas för vara upptagna till handel på en börs, men att det fungerar att yrka avdrag för aktier i bolag som är upptagna till handel på så kallade MFT:er, multilateral trading facilities, som till exempel AktieTorget, First North, Nordic MTF, Alternativa Aktiemarknaden och den handel som vissa fondkommissionärer erbjuder för vissa aktier. NGM är således undantaget då det är en börs.


Det finns även ett antal krav som bolaget måste uppfylla, t.ex. att aktierna är betalda innan årsskiftet och att bolaget måste ha löner över ett visst belopp det aktuella året eller efterföljande år. Detta är uppgifter som bolagen framöver sannolikt kommer att lämna i sina prospekt och memorandum, men som Du som investerare själv måste säkerställa detta första år.

Eftersom det även finns vissa återföringskrav bör Du som investerare fundera över tidshorisonten på den aktuella placeringen. Är det en kortfristig placering lämpar sig det kanske inte att nyttja investeringsavdraget.

Hur få rätt till avdraget och hur görs det i praktiken?

I dag skall det bolag som investeringen skett i lämna in en kontrolluppgift på sina investerare. Detta är relativt enkelt när det är frågan om ett bolag som är privat och det kanske handlar om fem tio investerare.

Det är också relativt enkelt när det är frågan om ett bolag som listas och genomför en så kallad spridningsemission. Då är alla som tecknar sig, med undantag för aktiebolag och de som väljer att köpa genom sin kapitalförsäkring eller sitt investeringssparkonto berättigade till avdraget, även om de kanske inte har för avsikt att använda det. De nya ägarna har kanske för avsikt att sälja av de nyintroducerade aktierna direkt de listas eller i alla fall inte har för avsikt att behålla dem under fem år.

Nu kommer emellertid det stora problemet

Låt oss anta att det istället är frågan om ett bolag vars aktier i dag handlas publikt, ett bolag som genomför en företrädesemission. Nu börjar det bli komplicerat. Person A tecknar sig för sina aktier med stöd av sina teckningsrätter hos sin förvaltare, till exempel Nordnet eller Avanza. Person B däremot tecknar sig utan stöd av teckningsrätter på en anmälningssedel till emissionsinstitutet som inte behöver vara detsamma som förvaltaren.

Person Bs teckning kommer ju bolaget få reda på och kan då lämna in en kontrolluppgift på, men vad händer med den personen som har tecknat genom förvaltaren? Bolaget måste då begära att från varje enskild förvaltare få reda på vem som har tecknat sig för aktier i deras nyemission. Det kommer de inte att kunna få ta del av, det finns en banksekretess i landet. Alternativet är att de begär att få fram en lista från Euroclear som sköter de elektroniska aktieböckerna. Vad händer då det blir en försening i detta, om en förvaltare blir sen med att lämna in uppgifterna eller om någon har köpt betalda teckningsaktier från någon annan precis samtidigt?

Hälften av bolagen vi varit i kontakt med har inte ens en aning om att det är de som skall lämna in kontrolluppgifter, och det är gott om placerare som tror att detta sker med automatik. Här finns helt klart ett problem.

Nu låter det kanske som jag är negativt inställd till Investeringsavdraget, så är inte fallet, jag tycker att det är ett bra sätt att stimulera ekonomin och i synnerhet tillväxten hos landets småföretag som är cirka 98 procent av alla företag. Det är också där arbetena skapas vilket sedan gör att hela landets ekonomi mår bra, eller i alla fall bättre.

Däremot så känns det som den praktiska hanteringen av detta avdrag lämnar en del att önska. Det känns som det inte är helt genomtänkt och kanske var det så att detta avdrag inte skulle gälla de bolag vars aktier handlas publikt på MFT:er, multilateral trading facilities.

Hur göra för att kunna utnyttja investeringsavdraget då?

I det fall som bolaget i vilken investeringen har skett har lämnat in en kontrolluppgift är det inga problem, då sker det med automatik. I de fall som detta inte har skett rekommenderar vi att Du som investerare kontaktar bolaget så att de får ta fram dessa uppgifter, alternativt att ett separat underlag tas fram enligt nedan. Det är även av stor vikt att Du som investerare säkerställer med bolaget att alla krav för att kunna nyttja investeraravdraget har uppfyllts/kommer att uppfyllas.

Begäran i deklarationen 2014


Begäran om investeraravdrag gör du under Övriga upplysningar i din inkomstdeklaration.


Din begäran ska innehålla följande uppgifter:


•    Identifikationsuppgifter för företaget (firma, organisationsnummer eller motsvarande utländska nummer och postadress).
•    Underlag för investeraravdrag, i regel din betalning för andelarna i företaget. Detta framgår av den kontrolluppgift som företaget lämnat.(ifall de har lämnat någon)
•    Totalt underlag för investeraravdrag, i regel totala avdragsgrundande emissionsbelopp som bolaget har hämtat in. Detta framgår av den kontrolluppgift som företaget lämnat (ifall de har lämnat någon)
•    Investeraravdragets storlek, d.v.s. det belopp som du begär avdrag med, i regel hälften av ditt underlag för investeraravdrag. Du kan dock begära avdrag med ett lägre belopp.
•    Antal aktier eller andelar som ligger till grund för begärt investeraravdrag.


Archelon aviserar kommande utdelning av dotterbolag

Archelon AB innehar sedan tidigare flera undersökningstillstånd i Mellansverige avseende bas- och ädelmetaller. Archelon har i mars 2014 ansökt om undersökningstillstånd för ytterligare ett område i Bodens kommun i Norrbotten.

Styrelsen i Archelon AB har beslutat att tillsammans med geologen Anders West bilda ett separat dotterbolag dit undersökningstillstånden skall föras. Dotterbolaget kommer att ägas till 90 procent av Archelon AB och 10 procent av Anders West. Anders West, bördig från Värmland, har under de senaste mer än 20 åren framgångsrikt arbetat med prospektering i Filippinerna. Han har ett väl etablerat brett internationellt nätverk. Anders West kommer att utses till dotterbolagets VD.

Archelon AB planerar att under 2014 dela ut cirka hälften av innehavet i det nya prospekteringsbolaget till Archelons aktieägare.


Vera och John på väg mot listning

För några år sedan var det pokerbolagen som var heta, sedan kom onlinebingon som alla satsade på. Sedan kom Mr Green & Co och visade på att lönsamheten låg inom casinobranschen, där allt egentligen startade en gång med bland annat svenska Boss Media. Under våren har Mr Green & Co kommunicerat att bolaget skall gå från AktieTorget till First North.

Enligt obekräftade uppgifter skall nu Vera & John göra Mr Green & Co sällskap på denna lista. Vi har fått höra att Carnegie skall ha tagit in en icke angiven summa i en pre IPO till Dumarca Holding Limited som äger Dumarca Gaming Limited på Malta, det bolag som driver casinosajten Vera & John. Efter vad som sägs siktar Dumarca Holdings Ltd på en listning på First North innan midsommar. Observera som sagt, vi har inte fått detta bekräftat, och andra källor säger att det är osannolikt att det kommer att gå att slutföra en due diligence inför en listning på denna tid och att Vera & John istället kommer att listas under Q3 2014.

Online casino växter i popularitet på den svenska marknaden, siter som JackpotCity.org/sv Vera & John och Mr Green, erbjuder både svensk kundtjänst och spel på svenska. Mr Green som drivs av Mr Green Ltd. och Vera&John som drivs av Dumarca Gaming Ltd. hör också till den här gruppen spelföretag med stark svensk anknytning och säte utanför Sverige. De två sistnämnda företagen har sina huvudkontor på Malta, men vänder sig till den svenska spelmarknaden.

Vilken värdering eller hur pass mycket pengar som Carnegie tagit in till Dumarca förtäljer inte ryktena. Det kan finnas en tanke med att bolaget listas under Q3 2014, det är nu inte mindre trettio (30) bolag som säger att de har för avsikt att lista sig innan midsommar, och om så är fallet kan det bli svårt att få ut budskapet för att ta del av investerarnas pengar.

Rent tekniskt sett finns det inga problem med en listning av ett utländskt bolag, Angler Gaming som handlas på AktieTorget är ett maltesiskt bolag och där har det visat sig att det går att handla aktien utan problem för de svenska aktieägarna.


Elkedjan ELON bjuder på FDT, under börskurs

Nu på morgonen kommunicerade elkedjan ELON att den lägger ett bud på FDT Systems på AktieTorget. Budet är helt kontantbaserat och ligger på 6,40 SEK per aktie.

Budet är märkligt då den senaste aktiekursen i FDT, det vill säga den 31 mars låg på 6,50 kronor. ELON lägger rent tekniskt sett ett bud som understiger marknadskursen. Erbjudandet är således inte förenat med någon premie i relation till den senaste slutkursen.

ELON påpekar emellertid att erbjudandet motsvarar en premie enligt följande:

23,6 procent jämfört med den genomsnittliga slutkursen för FDT:s aktie på AktieTorget under de senaste 6 månaderna före Erbjudandets offentliggörande (5,18 kronor),

13,1 procent jämfört med den genomsnittliga slutkursen för FDT:s aktie på AktieTorget under de senaste tre månaderna före Erbjudandets offentliggörande (5,66 kronor), samt

4,4 procent jämfört med genomsnittliga slutkursen för FDT:s aktie på AktieTorget under den senaste månaden före Erbjudandets offentliggörande (6,13 kronor).

Så snart som möjligt efter det att EEL förvärvat aktier representerande mer än 90 procent av aktierna i FDT, avser EEL att begära tvångsinlösen av resterande aktier i FDT i enlighet med aktiebolagslagen (2005:551). I samband härmed avser EEL verka för att FDT:s aktier avnoteras från AktieTorget.

EEL har den 27 mars 2014 träffat en överenskommelse med Kent Fors, Kent Fors Management AB, Hans Alm och Methafour Ind AB, som tillsammans representerar 2 277 946 aktier i FDT, motsvarande 58,2 procent av det totala antalet aktier i FDT. Överenskommelsen innebär att ägarna i fråga oåterkalleligen har åtagit sig att acceptera Erbjudandet.

FDT Systems har i dag 119 aktieägare. Bolaget hade drygt 80 ägare när det listades på AktieTorget för två år sedan och har sedan dess fört en ganska tystlåten tillvaro med få pressmeddelanden, egentligen har FDT har bara kommunicerat sina rapporter till marknaden.
Teknisk Analys
Namn+/-Senast
Dax-56.19544
HangSeng-220.722510
Guld18.11682
OMX Stockholm 30-16.51353
S&P 500-4.51875
OMXS 30
Terminus Hotell unga Aktiesparare
Vårt unika koncept
Medlemskap på Axier.se innebär inte att man tvingas binda sig till prenumerationsavgifter! Som enda leverantör på marknaden av teknisk analys erbjuder vi idag förutom prenumeration även Pay-Per-View och Kontantkort.

Axier.se erbjuder teknisk analys, statistisk analys och insider analys i de mest omsatta och mest spännande aktierna på börsen. När du vill investera finns det alltid en teknisk analys, högst nåra dagar gammal och har det hänt något speciellt bevakar vi aktien extra noga.
Blir kund idag!