Axier.se

För bättre aktieaffärer

"Tackar så mycket för otroliga analyser.
Mina vinster har jag er att tacka för.+++++
Ni gör ett bra jobb.
Lycka till"
Tack för era utmärkta analyser, som jag i många hänseenden har stor behållning av! Mvh Hans F
Ok tack för svar då vet jag, din analys av Securitas var helt rätt.Jag är MYCKET nöjd med min prenumeration hos er.Ni är bäst. Hälsn.Elisabet
Hej! Jag följde ditt råd och har redan tjänat abonnemang för ett år. Med vänlig hälsning Max

Börs och Marknad

Micropos, strålande potential

Den kommersiella fasen i Micropos har påbörjats sen avtal tecknats med två högt ansedda kliniker i Finland och ett specialiserat cancercenter i Frankrike. Avtalen innebär att klinikerna betalar för förbrukningsvara under avtalsperioden och samtliga kliniker har uttryckt ytterligare köpvilja efter avtalsperiodens slut. Avtalen är viktiga steg i strävan mot att uppnå den fantastiska marknadspotential som finns i Raypilot®. Kännedomen om Raypilot® efter mer än 90 kongresser, över 30 vetenskapliga publikationer, och ett stort antal konferenser, anses vara mycket hög och avtalen i Frankrike och Finland kan ge stora ringar på vattnet framöver.

Marknadspotentialen i Västeuropa och USA uppgår till 1 221 MEUR i engångsintäkter och 576 MEUR i löpande intäkter på årsbasis. Siffrorna är imponerande och gäller dessutom bara prostatacancer, då Raypilot® är tänkt att kunna användas på fler cancertyper framöver.
Att ha en uppgraderad produkt och kontinuerligt förbättra den är mycket viktigt för att vara attraktiv på marknaden. Raypilot® har nyligen uppgraderats med en ny mjukvara som bland annat innebär s.k. ”gating”, vilket betyder att strålningen avbryts om tumören rör sig utanför målområdet. En funktion som kan mäta strålningsdosen inne i tumören har också tagits fram och båda dessa nyheter ska testas på kliniken Centre Georges-François Leclerc i Frankrike.


Sammanfattning av verksamheten


Micropos har som affärsidé att licensiera ut medicintekniska produkter som kompletterar ordinarie strålbehandlingsutrustning för att möjligöra precisionsbehandling av flertalet cancertyper. Bolaget grundades 2003 av ett internationellt team av fyra erfarna onkologer och affärsinkubatorn Chalmers Innovation i Göteborg.

Raypilot® är bolagets första produkt som syftar till att öka precisionen vid strålbehandling av prostatacancer. Strålbehandling utförs med linjäracceleratorer och Raypilot® är ett tillbehör till dessa. Under behandlingen är det är av yttersta vikt att strålningen träffar cancertumören, dels för inte skada intilliggande vävnad och organ, dels för att behandlingen ska ha avsedd effekt. Raypilot® kan liknas vid ett GPS-system som realtidsbestämmer cancertumörens position i förhållande till strålfältet och därmed ökar effektiviteten och minskar biverkningar.


Raypilot®-systemet bestående av 1. En sändare som placeras i prostata under lokalbedövning 2. En mottagarplatta som placeras på befintlig linjäraccelerator 3. Mjukvara som talar om tumörens position i förhållande till strålfältet baserat på uppgifterna från sändare och mottagare.


En problematik när det gäller strålbehandling och orsaken till att Raypilot® existerar är att tumören rör på sig under behandlingstillfället. Det har visat sig att en tumör kan röra sig så mycket som 1,5 cm under pågående behandling. Klinikerna tar därför rutinmässigt till extra marginaler för att vara säkra på att träffa tumören. Micropos brukar beskriva denna problematik på så sätt att klinikerna vill stråla ett område stort som en mandarin men väljer att stråla ett område stort som en apelsin. Vanliga biverkningar som följd är impotens, tarmblödningar och inkontinens med signifikant försämrad livskvalité som följd.


Sammanfattning av marknaden

Raypilot® är ett tillbehör till befintlig strålbehandlingsutrustning och kommer inledningsvis att användas för att öka precisionen och förbättra behandlingsresultatet vid behandling av prostatacancer. Grundproblemet är att cancertumörer rör på sig under strålbehandling och detta är inte unikt för prostatacancer. Micropos har själva nämnt barn, lever, gynekologisk- och bröstcancer som potentiella framtida användningsområden för Raypilot®.


Cancer är ett stort hälsoproblem och antalet diagnosticerade fall av cancer i världen år 2007 uppskattades till drygt 12 miljoner och antalet väntas öka till 27 miljoner år 2050. Mer än hälften av alla patienter som diagnosticerats med cancer behandlas med strålterapi någon gång under sjukdomsförloppet.  En naturlig följd av att antalet diagnosticerade cancerfall i världen ökar är att behovet av strålbehandlingsutrustning förväntas ligga på en hög nivå under lång tid framöver.


Prostatacancer har ökat kraftigt de senaste decennierna. År 1970 upptäcktes cirka 200 000 fall och år 2008 hade antalet upptäckta fall ökat till cirka 900 000. En åldrande befolkning och bättre metoder för att upptäcka prostatacancer är två bakomliggande orsaker till den kraftiga ökningen. De flesta fall av prostatacancer upptäcks i Europa och USA och det är dessa regioner Micropos fokuserar på. Raypilot® är CE-märkt och därmed godkänd för försäljning i Europa medans förberedelser pågår för FDA-godkännande, vilket är den amerikanska motsvarigheten till CE-märkning.

Effektiviseringsbehov inom cancervården

Den förväntade ökningen av antalet diagnosticerade cancerfall sätter ytterligare press på en sjukvård som redan går på knäna. Väntetiden för att strålbehandlas varierar från veckor till månader men beror också på vilken typ av cancer det är frågan om. Själva poängen är att patienterna i dagsläget redan får vänta och med ytterligare väntan följer ett ökat patientlidande. Sjukvården måste på något sätt hantera ökningen av antalet cancerfall för att inte förvärra situationen ytterligare, helst också förbättra den. Det finns med andra ord ett stort effektiviseringsbehov inom dagens cancervård.


En lösning på problemet är att köpa in fler linjäracceleratorer och anställa mer personal och på så sätt genomföra fler behandlingar. Med tanke på att en linjäraccelerator kostar mellan 20-30 MSEK och att kostnaden för personal som ska sköta maskinen är hög är den lösningen inte optimal.


Raypilot® kan tack vare precisionsbestämning av cancertumören potentiellt minska ner antalet behandlingstillfällen från cirka 40 st. till 5-10 st. per patient. Cancervården behöver därmed inte köpa in lika många dyra linjäracceleratorer utan kan istället utnyttja befintlig utrustning mer effektivt. Personalbehovet minskar som en naturlig följd av att mindre behandlingar krävs per patient, vilket minskar kostnaderna ytterligare. Patienten behöver heller inte besöka sjukhuset lika ofta vilket också sparar pengar.

Vår bedömning är att de ekonomiska fördelarna för cancervården rejält överstiger kostnaden för Raypilot®. Raypilot® ligger således helt rätt i tiden och är helt klart ett välbehövligt komplement och också ett troligt alternativ för dagens cancervård.

Marknadspotential

Raypilot®-systemet är ett komplement till linjäracceleratorer vilket öppnar upp för en hel del intressanta intäktsmöjligheter. I Västeuropa och USA, de två huvudsakliga marknaderna för Micropos den närmaste tiden, finns cirka 6600 befintliga linjäracceleratorer. Raypilot®-systemet beräknas kosta cirka €185 000 vilket då ger 1221 MEUR i teoretiska engångsintäkter för befintliga linjäracceleratorer. Det säljs dessutom 900 nya linjäracceleratorer varje år och om vi antar att två tredjedelar säljs till Västeuropa och USA ger det en löpande intäktspotential om 110 MEUR/år.

Sändaren som placeras i prostata är en förbrukningsvara och det går åt en per patient. 1 100 000 prostatacancerfall upptäcks årligen och Micropos beräknar världsmarknadspotentialen för sändaren till 700 MEUR/år. Om vi antar att två tredjedelar hör till Västeuropa och USA ger det 466 MEUR/år i löpande intäktspotential. Det ska också nämnas att denna uppskattning endast gäller prostatacancer och att sändaren är tänkt att kunna användas på andra cancerformer framöver, vilket stärker potentialen ytterligare. Förutom ovan nämnda intäktskällor kan Micropos också ta betalat för support och uppgradering av mjukvara.
Axier review


Frankrike betydelsefull marknad

Som ett led i att fokusera om verksamheten från forskning till marknadsföring genomförde Micropos ett byte av distributör i Frankrike under hösten 2013. Valet föll på Qualimedis, ett företag baserat i Paris med ägare Pierre-Xavier Ribot i spetsen. Pierre-Xavier har många kontakter inom fransk onkologi då han tidigare arbetat som VD på Nucletron Frankrike (numera Elekta). Qualimedis visade sig vara ett helt korrekt val då ett utvärderingsavtal med Centre Georges-François Leclerc i Dijon tecknades redan efter några månader. Kliniken beräknas utvärdera systemet i 6 månader och har uttryckt köpvilja vid periodens slut vid positivt utfall, där ordervärdet beräknas till €400 000. Innan avtalet med Centre Georges-François Leclerc hann Qualimedis dessutom visa upp Raypilot® på Frankrikes största onkologimässa (SFRO) och på den svenska ambassaden i Paris.

Cancercentret Centre Georges-François Leclerc i Dijon är också intressant av den anledningen att de blir först ut att testa en ny mjukvara som Micropos tagit fram i samband med Varian, världens största tillverkare av linjäracceleratorer. Den nya mjukvaran innebär bland annat att strålningen avbryts automatiskt om tumören rör sig utanför målområdet, s.k. ”gating”, och att behandlingsbordet positioneras om ifall tumören rör sig utanför toleransområdet, vilket automatiserar och förenklar arbetsflödet. Funktionen har efterfrågats av kliniker runt om i Europa och ska testas på Centre Georges-François Leclerc. Nya funktioner i all ära men den viktigaste nyheten i sammanhanget är kanske egentligen att Micropos har ett nära samarbete med världens största tillverkare av linjäracceleratorer. Den här typen av samarbeten stärker Micropos rykte oerhört mycket vilket underlättar kommunikationen med aktörer i branschen vilket i sin tur underlättar försäljningen av Raypilot®. Kommer dessutom rapporter från Centre Georges-François Leclerc i Dijon att mjukvaran fungerar bra stärker det Micropos rykte ännu mer. Installationen i Dijon skulle ske i mars men har blivit försenad och enligt Tomas Gustafsson, Micropos VD, är orsaken ”fransk byråkrati”. Förseningar sker ibland och för stora växlar ska inte dras av det men vi räknar med att installationen är klar inom en inte allt för avlägsen framtid.

I Frankrike är det lag på att kunna mäta stråldosen under pågående behandling. I dagsläget kan stråldosen endast mätas på utsidan av kroppen men Micropos har tagit fram en dosmätare som mäter stråldosen inne i tumören, vilket gör uppskattningen av stråldosen mer exakt. Dosmätaren skall också testas på cancercentret Centre Georges-François Leclerc i Dijon vilket gör att kliniken kommer vara mycket viktig med tanke på att Varian-mjukvaran också testas där.

Qualimedis och inte minst Centre Georges-François Leclerc i Dijon gör Frankrike till en av de mest spännande marknader Micropos verkar på för tillfälltet. Nyligen ställdes Raypilot® ut i Qualimedis monter på (SFPM), en stor kongress för sjukhusfysiker i Frankrike, och det blir intressant att se om Qualimedis lyckats sälja in Raypilot® till ytterligare kliniker i Frankrike eller om de kan presentera andra relevanta samarbeten från mässan.

Finland inleder kommersiella fasen i Micropos

I slutet av mars 2014 installerades Raypilot® på Tammerfors Universitetssjukhus i Finland, vilket får ses som inledningen på den kommersiella fasen i Micropos. Avtalet innebär att kliniken utvärderar Raypilot® under ett år men betalar för förbrukningsvara (sändare) under tiden och beräknas ha ett ordervärde på €50 000. Avtalet innehåller en köpoption där kliniken efter utvärderingsperioden kan välja att köpa Raypilot®. Det är bra att klinikerna visar betalningsvilja för Micropos produkter och avtalet med Tammerfors Universitetssjukhus är ett steg i rätt riktning.

I april 2014 kom beskedet att ytterligare en klinik i Finland tecknat ett utvärderingsavtal. Avtal tecknades då med Helsingsfors Universitetssjukhus som med start efter sommaren ska utvärdera systemet i fyra månader. Kliniken betalar för förbrukningsvaran under tiden och kliniken har budgeterat för köp av två Raypilot®-system under 2015.

Installationen av Raypilot® på cancercentret Centre Georges-François Leclerc i Dijon, som skulle ske i mars 2014, har inte blivit av ännu. Eftersom utvärderingsperioden i detta avtal beräknades till 6 månader är det troligt att det blir först under 2015 som Centre Georges-François Leclerc eventuellt kan köpa Raypilot®-system.

Utvärderingsavtalen är viktiga steg i rätt riktning men ännu viktigare är att klinikerna faktiskt köper Raypilot®-systemet efter periodens slut. Eftersom de tre befintliga utvärderingsavtalen beräknas avslutas under 2015 kan det bli ett bra år intäktsmässigt om alla klinikerna köper Raypilot® för fullt pris och fler tar efter. Om klinikerna är nöjda med Raypilot® bör det inte ta speciellt lång tid efter utvärderingsperiodens slut att fullfölja avtalet och köpa Raypilot®.

Finansieringen

Micropos hade vid utgången av första kvartalet 2014 cirka 14 MSEK i kassan. Den relativt stora kassan är resultatet av att Micropos under slutet av 2013 tog in 18 MSEK via två nyemissioner. En av dessa var en företrädesemission som tecknades till 400 % vilket tyder på ett starkt intresse att investera i bolaget.


I figuren nedan ses att Micropos burn rate har legat kring 3 MSEK de två senaste kvartalen. Micropos är inne i en expansiv fas och det kan hända att burn raten ökar kommande kvartal i och med att det är många bollar i luften för tillfället. Om vi antar en genomsnittlig burn rate på 3,3 MSEK de närmast kommande kvartalen klarar sig Micropos fyra kvartal innan de 14 MSEK i kassan börjar ta slut. Micropos har alltså en del tid att börja generera intäkter på men det negativa i finansieringssammanhanget är utvärderingsavtalen som beräknas löpa in i 2015, och några större beställningar under den tiden är inte rimligt att räkna med.
 


Bearbetningen av Europa fortsätter


Inledningen av den kommersiella fasen i Finland och den intressanta utvecklingen i Frankrike är förstås positivt och bör lyftas fram, men Micropos verkar även på andra marknader i Europa. I Schweiz har Micropos genomfört ett byte av distributör till Raditec Medical som ett led i att fokusera mer på försäljning, likt det byte som gjorde till Qualimedis i Frankrike. I Mars 2014 representerade Raditec Medical Raypilot® på den schweiziska onkologikongressen (SASRO) i Lugano, och det blir intressant att se om den nya distributören lyckas knyta några avtal med kliniker i Schweiz efter kongressen. Ytterligare europeiska länder där distributörer marknadsför Raypilot® är Italien, Österrike, Tyskland och Belgien medan ett intentionsavtal om distribution har tecknats i Nederländerna.

I och med att Micropos visat upp Raypilot® på mer än 90 kongresser (varav 17 under 2013), och att över 30 vetenskapliga arbeten kring Raypilot® finns publicerade, samt att bolaget deltagit på en stor mängd föreläsningar och konferenser genom åren, får kännedomen om Raypilot® anses vara mycket god ute i Europa. Om klinikerna i Finland och Frankrike som utvärderar, eller ska utvärdera Raypilot®, är nöjda efter utvärderingsperioden och köper ett- eller flera Raypilot® system kan det få ringar på vattnet tack vare att andra kliniker redan känner till Raypilot® väl. Positivt skulle också vara om fler kliniker i Europa tecknade utvärderingsavtal likt de i Finland och Frankrike och uttrycker köpvilja efter utvärderingsperioden. Det kan också vara svårt att ha allt för många kliniker som utvärderar då Micropos fortfarande är ett litet bolag med begränsade resurser. 

Axiers bedömning

Axier bedömer att den förväntade årliga ökningen av antalet cancerfall kommer sätta stor press på cancervården framöver. Den förväntade ökade patienttillströmningen är en stor utmaning för cancervården och effektiviseringar av behandlingar, metoder och rutiner bör vara ett naturligt steg i att hantera denna utmaning. Raypilot® är ett system, som genom precisionsbestämning av cancer, potentiellt kan minska antalet strålbehandlingstillfällen från cirka 40 st. ner till 5-10 st. Raypilot® ligger således helt rätt i tiden och bedöms vara ett troligt alternativ för framtidens utmaningar inom cancervården.


Installationen av Raypilot® på Tammerfors universitetssjukhus i Finland i slutet av mars 2014 får ses som inledningen på den kommersiella fasen i Micropos. Kliniken ska utvärdera Raypilot® under ett år men betalar för förbrukningsvara under tiden och kliniken har uttryckt köpvilja av Raypilot® efter utvärderingsperioden om testerna faller väl ut. Liknande utvärderingsavtal har tecknats med Helsingfors universitetssjukhus i Finland och Centre Georges-François Leclerc i Frankrike. Installationen i Helsingfors beräknas ske efter sommaren med en utvärderingsperiod på fyra månader. Installationen i Frankrike beräknas ske under sommaren med en utvärderingsperiod på sex månader. De tre utvärderingsavtalen är viktiga men ännu viktigare är att klinikerna faktiskt köper ett eller flera Raypilot®-system efter utvärderingsperioden.

Kännedomen om Raypilot® i Europa bedöms vara mycket god och om en av utvärderingsklinikerna betalar fullt pris för ett eller flera Raypilot® system kan det snabbt ge ringar på vattnet och leda till större beställningar. Klinikernas beslut är således mycket viktiga och det blir intressant att se hur de väljer att agera efter utvärderingsperioden. Om klinikerna är nöjda efter utvärderingsperioden bör det inte ta speciellt lång tid att fullfölja avtalet och köpa ett eller flera Raypilot®-system.

Det som lockar mest i Micropos är dock den potentiellt höga värderingen av bolaget ifall de lyckas ro hem stora avtal framöver. Om vi gör ett antagande att Micropos i framtiden uppnår 10 % av sin teoretiska marknadspotential i Västeuropa och USA, som presenterades ovan, innebär det 122 MEUR i engångsintäkter och 58 MEUR i löpande intäkter på årsbasis. Spekulerar vi också att vinstmarginalen efter skatt är 8 % ger det en vinst på cirka 10 MEUR baserat på engångsförsäljningen och cirka 5 MEUR i vinst på löpande intäkter på årsbasis. Skulle dessa siffror bli verklighet i framtiden kommer bolaget då vara värt mångdubbelt mot vad det är idag.
Positiva triggers för Micropos-aktien närmaste tiden bedömer vi främst vara av kommersiell natur och skulle exempelvis kunna vara:

  • Kliniker som köper ett eller flera Raypilot®-system och betalar fullt pris
  • Fler utvärderingsavtal med kort utvärderingsperiod där köpvilja har uttryckts efter periodens slut

Casinon som investeringsidé

Om du går i tankarna att placera pengar i aktier i spelbranschen men inte vet exakt vilka alternativ som finns eller vad som är bra så kan det vara en bra idé att kolla in den svenska casinobranschen. När det gäller investeringen så finns det ett antal börsnoterade svenska spelbolag att välja mellan.

Casinon som investeringsidé


Alltsedan casinon online blev populära under 2000-talet så har svenska casinon på nätet vuxit explosionsartat. De främsta casinona som är börsnoterade ligger inom Betsson AB och där hittar vi bland annat Nordicbet, Maxino, Betsafe, Casinoeuro, Eurocasino och så givetvis Betsson själva. Även Mr Green som fått pris för sin design finns som aktie och inom detta bolag finner du även det nya Garbo casino. Sist med inte minst hittar vi den svenska casinonestorn Unibet Ltd där även Maria Casino och Maria Bingo ingår. För en bättre överblick om aktuella kurser så rekommenderar vi att du går in och direkt kollar upp dessa företags aktier.


Om du ändå är inne i casinobranschen, men ändå känner osäkerhet inför direkta casinon så bör du se över Netentertainment som är ett svensk företag som utvecklar mjukvara för online casinon. Detta företag benämns oftast som Netent och är börsnoterade på Stockholmsbörsen. Företaget redovisade ett resultat före skatt på 58 miljoner kronor jämfört med 42 för föregående år för årets andra kvartal. Det var mer än vad prognosen på 52 miljoner kronor.


Ser man till rena pengar så krävs det både en del tur samt en betydande insats för att bli rik genom att investera i aktier som Netent eller någon annat företag.

Rik på casino

Om du vill blir rik så finns dock chansen och dessutom via Netent.

Mjukvaruutvecklaren har skapat en spelautomat på nätet som heter Mega Fortune. Sloten kan spelas på flera svenska nätcasinon och vill du ha en god överblick av dessa så kan en spelportal online vara till hjälp. Mega Fortune betalade som mest ut dryga 150 miljoner kronor till en lycklig vinnare. Detta är möjligt för sloten är en progressiv jackpot som hela tiden ökar i värde tills dess att den faller ut. Det kan låta som ett slags pyramidspel, men det är helt legitimt och en välkänd funktion bland slots på nätet. Insatsen för att vinna flera miljoner kan vara så lite som 10 kr. Genom att ta reda på vilka erbjudanden som nätcasinona ger dig som spelare så kan du börja ditt spelande och jakten på storvinsten med en bra bonus, vilket gör att din bankrulle ökas markant. Freespins brukar ofta vara en del av denna bonus och det innebär att du får ett antal gratis snurr på en aktuell slot. Du bör dock komma ihåg att dessa inte är gratis utan kommer med omsättningskrav.


Dock bör man komma ihåg att slots online handlar helt och hållet om tur och slump. Det finns inga strategier du kan använda för att läsa av när en slot skulle falla ut.

Aktier å andra sidan kräver betydligt mer kunskap och även om det finns ett visst mått av tur och slump så är det inte alls till den grad som på casino på nätet. Det finns dock en viktigt skillnad när det gäller vinster från casinospel och aktier. Alla vinster från casinon online är helt skattefria då de flesta av nätcasinona är baserade på Malta.
Serstech, volymordrar till hösten

Serstech har utvecklat vad de valt att kalla ”världens mest tillgängliga spektrometer”. En spektrometer är ett optiskt instrument som möjliggör kemiskt identifikation genom att dela upp och analysera ljusreflexioner från okända ämnen. Serstechs handhållna instrument är i nuläget det förmodligen minsta på marknaden och dessutom betydligt billigare än konkurrenternas produkter. Behovet av ämnesdetektion på plats drivs bland annat av den stigande globala handeln.

Leveranser måste kontrolleras, tillverkningsprocesser övervakas och samtidigt ställs högre krav på säkerhetsinstanser som tull och polis. Att effektivisera dessa processer är kritiskt för kunderna. Serstech ligger därmed rätt i tiden och kan dessutom erbjuda en av marknadens bästa produkter till ett pris en bra bit under konkurrenterna.
Serstechs handhållna instrument har sålts till flertalet kunder under våren 2014, och stationära instrument har sålts till industrikunder under både 2013 och 2014. De uppskattningar som gjorts för Serstechs typ av produkt sätter den globala marknadsstorleken till flera miljarder svenska kronor, och vi anser att Serstech har stor chans att plocka andelar på denna marknad. Under 2014 har Serstech tecknat distributionsavtal för 15 länder, vilket innebär att bolagets distribution nu täcker större delen av Asien och norra Europa.


Beskrivning av verksamheten


Serstech är ett teknikföretag med bas i Öresundsregionen grundat 2006. Det grundades som ett samarbete mellan Jörg Hübner, professor på avdelningen för nanoteknik på Danmarks Tekniska Universitet i Köpenhamn, tre svenska affärsmän samt en svensk forskare. Bolaget har utvecklat vad de kallar ”världens mest tillgängliga spektrometer” som bland annat tillåter kemisk detektion på plats. En spektrometer är ett optiskt instrument som kan dela upp och analysera ljus utefter våglängd. Denna teknik kan användas för kemisk identifikation av ett okänt ämne genom analys av en laserreflex från ämnet i fråga. Olika ämnen kommer att generera olika reflexioner och genom att analysera en reflex och jämföra denna mot en databas kan det okända ämnet identifieras.


Tekniken som Serstech använder heter Ramanspektroskopi och upptäcktes redan på 1930-talet av indiern C.V Raman. Raman erhöll senare nobelpris för upptäckten. Sedan 60-talet har tekniken kontinuerligt förbättrats och den finns idag i många av världens labb. Majoriteten av de instrument som är baserade på denna teknologi är stora stationära maskiner, men tekniken finns även i mindre enheter. Serstech har emellertid utvecklat det förmodligen minsta instrumentet baserat på teknologin, och kan dessutom erbjuda instrumentet till ett relativt lågt pris. Detta uppmuntrar och tillåter kunder att köpa ett flertal enheter, i kontrast till att köpa en enda större enhet. En stor del av effektiviseringsvinsten med Serstechs teknik är just att kunden kan öka antalet enheter utan att höja sina kostnader.

Serstech har lyckats minimera storleken på sin spektrometer med hjälp av egenutvecklad optik samt avancerade algoritmer. Idag mäter bolagets instrument 3,7’’ och är därmed inte mycket större än en smartphone. Serstechs teknik tillåter kunder att identifiera substanser på plats, i kontrast till att behöva skicka dessa till ett labb. I nuläget kan Serstechs instrument identifiera 9 000 ämnen, och kunden kan även addera ytterligare ämnen den vill ska kännas igen av instrumentet. Ämnena tillgängliga i Serstechs befintliga databas har delats in i ett tjugotal kategorier, exempelvis farliga ämnen, pharma och mineraler. Instrumentet kan ge information om ämnets explosivitet, brandfarlighet och giftighet i kombination med råd om hur ämnet bäst hanteras. Vid användning av det handhållna instrumentet riktas en laser mot ämnet i fråga, och efter cirka en halv minut visas vilket ämne det är på displayen.


Serstechs teknik kan även levereras för inbyggnad hos kund eller som stationär labbutrustning. En fördel med Raman-tekniken som gör sig särskilt synbar inom stationär utrustning är att den kan identifiera ämnen igenom plast, glas och vatten. Det innebär att den kan användas inom t.ex. processindustrin för övervakning av sterila eller farliga processer.


Serstechs teknik säljs även till OEM-kunder som kan integrera Serstechs moduler i sina egna
produkter. För att bygga ett eget Raman-system krävs en Raman-spektrometer (t.h),
 Raman-sond (t.v) och en laser (vilket Serstech också kan erbjuda)


Från och med maj i år kan Serstechs kunder analysera och administrera sina mätningar med bolagets instrument. Med en mjukvara, som finns tillgänglig på Serstechs hemsida, kan kunder föra över data från instrumentet till PC och avancerade program för ytterligare analys. Den nya mjukvaran kallas ”Serstech Spectrum Tool” och har lanserats som öppen källkod i gratisversion. Mjukvaran ger kunden tillgång till dataformat som stöds av flera stora analysprogram på marknaden.


Lanseringen av portabelt instrument fortskrider

Serstech har under våren lanserat den första generationen av bolagets handhållna spektrometer. Under 2013 erhöll Serstech ordrar bland annat från ett internationellt företag inom processindustrin och från Sydvatten AB. Bolaget verksamt inom processindustrin ämnade testa Serstechs produkt för automation och processövervakning. Sydvatten kombinerade Serstechs teknik med nanoytor för att se om produkten kan användas för snabb vattenanalys på plats. Under Q1 2014 blev Serstech partner med ett medicintekniskt företag som tagit fram en metod för att detektera bakterier i låga koncentrationer. Detta öppnar ett flertal stora marknader – bland annat vattentester. Bakterier kan leda till avbrott i vattenförsörjning för hela städer, men har ofta en väldigt låg koncentration. Raman-tekniken används oftast för att identifiera ämnen i koncetrationer över 10%, men genom partnerskap kan användningsområdet för Serstechs teknik breddas. Lyckade tester för det medicinsktekniska bolaget kan leda till större ordrar för Serstech framöver.


Under januari 2014 fick Serstech en order på bolagets handhållna instrument. Kunden var ett bolag verksamt inom säkerhetssektorn i Sydostasien. Instrumentet kommer att användas för utvärdering och test. Vid ett positivt utfall kommer denna order att kunna leda till volymordrar.

Tidigt i mars såldes ytterligare ett par handhållna instrument till Japan i samband med att distributionsavtal tecknades med två säljpartners i regionen. En av dessa kommer att kommer att sälja Serstechs instrument mot säkerhetskunder och den andra mot industrikunder. Japan är en tuff marknad för denna typ av produkter vilket innebär en merit för Serstech teknik.


I mars inledde Serstech även ett partnerskap med en svensk tillverkare för produktion de handhållna instrumenten. Det innebar att Serstechs instrument kunde serietillverkas och blev därmed klara för leverans. Serstechs produktionspartner är ett svenskt varumärke som står för kvalitet och funktion även i tuffa miljöer, vilket rimmar väl med Serstechs egna produkter.

Produktion i Sverige är dyrare än i exempelvis Asien, men när det gäller avancerade produkter som Serstechs är betydelsen av låga löner relativt liten. Produktion i Sverige bidrar till att stärka varumärket och säkrar även kvalitén på produkten. De flesta andra tillverkare av spektrometrar är större aktörer med egen tillverkning. Genom att kontraktera ut produktionen binder Serstech mindre rörelsekapital och får tillgång till specialiserad tillverkningskompetens. I expansionsfas är begränsning av rörelsekapitalet viktigt för ett mindre bolag som Serstech.

En av de viktigaste punkterna inför våren 2014 var att expandera bolagets distributionsnät, främst genom att teckna distributionsavtal med lokala eller internationella distributörer. Sedan vår senaste analys har Serstech tecknat distributions- och marknadsföringsavtal för 12 nya marknader – Finland, Estland, Polen, Kina, Indien, Japan, Indonesien, Singapore, Thailand, Myanmar, Kambodja och Malaysia. Fokus ligger till stor del på Asien och avtal saknas fortfarande för en stor del av Europa. Alla dessa partners har nu inlett sin försäljning.


”Vi kan hjälpa våra kunder inom såväl säkerhet som industri att spara tid, pengar och ibland även liv med hjälp av Serstechs handhållna Raman-spektrometer. Instrumentet är mycket attraktivt att arbeta med för oss eftersom det är litet, lätt att använda, enkelt att anpassa och har ett synnerligen konkurrenskraftigt pris”, kommenterade Tapio Järvenpää, ägare till Finnprotec som säljer Serstechs produkt i Finland och Estland.

Beskrivning av marknaden


Globaliseringen ökar behovet av ämnesdetektion

Behovet av produkter som Serstechs har vuxit bland annat i takt med globaliseringen och den ökade världshandeln. Företag runtom i världen har behov av att snabbt identifiera eller bekräfta leveranser, och samtidigt växer säkerhetsbehovet och kraven på instanser som tull, polis och räddningstjänst. Dessa två kategorier utgör Serstechs främsta kundbas – Säkerhet och Tillverkande industri. Inom Säkerhet finns kunder som nämnt kunder inom tull, polis och räddningstjänst men även inom försvar. Inom tillverkande industri är de främsta kunderna företag inom kemisk industri och läkemedel.

Säkerhetsmarknaden karaktäriseras ofta av offentliga kunder med långa försäljningscykler, men å andra sidan även av långsiktiga avtal med hög volym. Inom den tillverkande industrin är försäljningscyklerna kortare men volymerna i avtalen lägre. De kortare försäljningscyklerna inom industrin visade sig i att Serstech snabbt erhöll testordrar från ett flertal industriella spelare. Vi räknar med att Serstech kommer att erhålla fler industriella ordrar under 2014, samt att de tidigaste industriordrarna redan inom ett halvår kan leda till volymordrar. Serstech har under 2014 erhållit ordrar från säkerhetskunder eller leverantörer till säkerhetsindustrin. Instanser inom säkerhet, så som tull och liknande, kommer att ta längre tid på sig för utvärdering av produkten, men det potentiella ordervärdet är betydligt högre än inom industrin.


 
Under de första lanseringsåren kommer Serstechs fokus att ligga på pilot- och referenskunder, vilket innebär att de första volymordrarna skjuts en bit framåt. En rimlig uppskattning är att volymordrar börjar rulla in kring årsskiftet 2014/2015 inom industrisegmentet och i mitten på 2015 inom säkerhetssegmentet. Ledtiderna är som bekant längre inom säkerhetssegmentet, vilket leder till en längre utvärderingsprocess. På sikt kommer säkerhetssegmentet förmodligen att ha den största marknadsstorleken, men inledningsvis kommer industri att vara det viktigaste segmentet rent ekonomiskt.


Stor men svårberäknad marknadsstorlek


Det är svårt att uppskatta marknaden för Serstechs teknik, bland annat eftersom väldigt få undersökningar gjorts rörande storleken på marknaden för ämnesdetektion. Biosensor är ett företag med en produkt avsedd för spårämnes- och narkotikaintagsdetektion som tidigare var listat på Aktietorget. Precis som Serstech hade Biosensor svårt att göra några närmre uppskattningar av marknadspotentialen för bolagets produkt men bedömde att marknaderna för narkotikaintagsdetektion samt spårämnesdetektion var för sig omsatte miljardbelopp i svenska kronor. Dessa två kategorier utgör bara en del av Serstechs potentiella marknad.


Det finns ett fåtal uppskattningar av marknaden för kemiska sensorer, bland annat från research-bolaget Freedonia Group. År 2011 uppskattade företaget att marknaden för kemiska sensorer i USA skulle nå 6,1 miljarder dollar år 2014. Den förväntade marknadstillväxten mellan 2009 och 2014 uppskattades till 8,9% årligen. Denna marknad innefattar huvudsakligen biosensorer, elektrokemiska sensorer och optiska sensorer. Marknaden för optiska sensorer, på vilken Serstech är verksam, väntades ha den högsta tillväxten under kommande år. Den årliga tillväxten 2009 – 2014 uppskattades till 9,5%, och 2014 väntades marknadsstorleken uppgå till 260 MUSD, enbart i USA. Baserat på bedömningar för världsmarknaden bör den globala marknaden för optiska sensorer därmed ligga i intervallet 600 – 800 MUSD, eller cirka 4 – 5,3 miljarder kronor. En 1%ig andel på denna marknad skulle motsvara intäkter i intervallet 40 – 53 MSEK. Denna marknad lär dessutom växa i trakterna 7 – 10% årligen de kommande åren. Det är svårt att avgöra hur stor del av den potentiella marknaden som avser handburna respektive stationära instrument. Serstechs största konkurrensfördel är att bolagets teknik kan erhållas i små handburna instrument. På den stationära marknaden är konkurrensen högre, men även där finns ett stort intresse för Serstechs produkt. En konkurrensfördel med Serstechs produkt är som sagt att den identifiera ämnen igenom glas, plast och vatten vilket innebär att såväl sterila som farliga processer kan övervakas. Detta är något som lämpar sig i allra högsta grad för stationära instrument inom industri.
Serstechs huvudsakliga fördel är storleken på bolagets instrument samt dess jämförelsevis låga kostnad. Tabellen ovan är Serstechs egna beskrivning av fördelarna med bolagets instrument

Affärsmodell


Serstech säljer sin teknik både som en egen slutprodukt och till OEM-kunder. Serstechs handhållna instrument kommer att säljas via ett internationellt nätverk av säljpartners. Detta nätverk består nu av säljpartners i 15 länder. Målet är att knyta till sig säljpartners i alla länder utanför Sverige. Vi räknar med att Serstech kommer att kunna teckna ytterligare distributionsavtal under 2014, möjligtvis för nya marknader i Europa.


Serstechs instrument kostar i nuläget betydligt mindre än likvärdiga produkter på marknaden, men bolaget har fortfarande goda bruttomarginaler. Utöver instrumentet erbjuder Serstech tillgång till bolagets databas av ämnen samt underhåll och support. Instrumenten säljs till ett fast pris medan databasen och underhåll erbjuds i abonnemang. Abonnemangen kommer bland annat att säljas i paket för tre års drift, vilket kommer att bidra till ett mer stabilt intäktsflöde för bolaget.

Under 2008 – 2012 har Serstech i stort sett finansierats till lika stora delar av kunder, forskningsbidrag samt ägarkapital. Det är en merit att erhålla en så pass stor andel av finansieringen från kunder och forskningsbidrag. Nedanför syns en del av de projekt Serstech deltagit i med kunder och forskningsfinansiärer


•    Forskningsprojekt X-Sense med DTU
•    Forskningsprojekt för Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap (MSB)
•    Utvecklingsprojekt för Försvarets Materielverk (FMV)
•    Utvecklingsprojekt inom Vinnova Forska&Väx
•    Säkerhetsprojekt för MSB&Vinnova inom det s.k. ”Nationella säkerhetsprogrammet, S-IKT”
•    Forskningsprojekt BONAS (EU:s sjunde ramprogram)

De två nedre projekten löper ut under 2014. EU-projektet BONAS har haft som syfte att utveckla ett stationärt instrument som exempelvis ska kunna detektera tillverkning eller förvaring av sprängämnen i närheten av den plats det placerats på. Projektet avseende S-IKT har bedrivits genom ett avtal med Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI). FOI är ett av Europas ledande forskningsinstitut inom säkerhet. Bland annat valdes FOI ut som ansvariga för att analysera FN:s kemvapenprover från Syrien. Samarbetet med FOI har givit Serstech många fördelar vid utvecklingen av bolagets mjukvaror.

Serstechs produkt är oftast både mindre och billigare än konkurrenternas

Idag sker kemisk identifiering ofta på laboratorium, vilket medför långa väntetider och höga kostnader. För kemisk identifikation på plats finns bland annat våtkemiska tester, men dessa har naturligtvis ett begränsat antal ämnen de kan identifiera. En annan väletablerad teknik för ämnesdetektion är NIR (near infrared spectroscopy). Denna teknik kräver till skillnad från Raman-spektrometrar kontakt med det undersökta ämnet och kan inte mäta igenom plast eller glas. Kostnadsmässigt är det ingen skillnad mellan NIR- och Raman-teknologin.

I nuläget finns det ett flertal aktörer som redan säljer portabla Raman-instrument liknande Serstechs. De flesta av dessa är emellertid både större och dyrare än Serstechs produkt. Det billigaste instrumentet likvärdigt med Serstechs kommer från företaget Ocean Optics, och kostar åtminstone 100% mer än Serstechs produkt. Dessutom styrs Ocean Optics instrument med en touch screen. Denna fungerar även när användaren har skyddsutrustning på sig, men rimligtvis bör det försvåra arbetet i många lägen. Produkter som Serstechs används ofta i miljöer som kräver skyddsutrustning, vilket gör touch screen till en nackdel. Konkurrerande produkter utöver den från Ocean Optics kan kosta uppemot 3 – 9 gånger så mycket som Serstechs produkt, och är som ni kan se nedanför ofta betydligt större.

IDRaman Mini från Ocean Optics (t.v) och TruScan från Antech (t.h). IDRaman Mini är ett av de mindre och billigare instrumenten på marknaden, men kostar trots detta åtminstone 100% mer än Serstechs handhållna instrument. TruScan är dyrare än IDRaman Mini, och är som syns på bilden även betydligt större än Serstechs instrument.
NanoRam från B&W Tek är både dyrare och större än Sertechs handhållna instrument

Patentsituation
Serstech har i nuläget ett patent. Patentet avser ett chip som möjliggör konstruktionen av en spektrometer ännu mindre än den bolaget säljer idag. Patentet är en del av en långsiktig strategi som kommer tillåta Serstech att utveckla marknadsledande produkter även i framtiden. Patentet är registrerat i USA och beviljat i 2011. Tekniken är även föremål för en PCT-ansökan (Patent Cooperation Treaty) hos European Patent Office (EPO). En sådan ansökan leder inte till ett faktiskt patent, men tillåter den ansökande att vinna tid innan denne bestämt sig för vilka länder den vill söka patent i. En viktig del i Serstechs instrument som inte patentskyddats är mjukvaran, och denna omges därför av så stor sekretess som möjligt. Serstechs strategi är att hålla sekretessen kring bolagets egna algoritmer och mjukvaror så hög som möjligt och snabbt få ut sitt portabla instrument på marknaden.
 


Serstechs patenterade chip


Axier Review

Kommentar kvartalsrapport – Q1


Serstech redovisade en försäljning på 41 (271) tkr för Q1 2014. Omsättningen är än så länge i stort sett obefintlig, vilket är i linje med bolagets prognoser. Under 2010 övergick bolaget från att söka externa konsultjobb till att fokusera på lansering av bolagets egen produkt. Serstechs omsättning peakade under 2010 då den nådde 6,3 MSEK. Sedan dess har bolaget lagt mer och mer fokus på produktutveckling, vilket lett till en gradvis nedgång i omsättning. Under Q1 2014 bokades inga konsultjobb överhuvudtaget. Bolagets omsättning kommer troligtvis att öka redan under det andra kvartalet, men framförallt i slutet på 2014 i takt med att tidigare testordrar leder till volymordrar.

Totala intäkter för Q1 2014 uppgick till 4,2 miljoner kronor vilket inkluderade aktiverade utvecklingskostnader. Resultatet efter skatt landade på 1,3 miljoner kronor vilket är drygt en miljon lägre än året innan. Anledningen är i huvudsak ökade kostnader för personal och overhead.

Under Q1 2014 gjorde Almi Invest sin exit ur Serstech, eftersom bolaget nu blivit stort nog att stå på egna ben. I samband med att Almi avyttrade sitt innehav breddades Serstechs ägarkrets till över 700 aktieägare, vilket bidragit till en mer likvid handel i bolagets aktie

Prognoser

I nuläget är det för tidigt att göra ekonomiska prognoser för Serstech. Orsaken är en kombination av den omogna marknaden samt att bolagets produkt fortfarande ligger i teststadie. Den potentiella marknaden för Serstechs produkt är stor, men det är svårt att avgöra när genomslaget för produkten kan tänkas komma. Kortsiktiga prognoser kommer därmed att innehålla ett för stort riskmoment för att vara relevanta.

För att trots allt ge en bild av potentialen i Serstech föreslår vi ett tankeexperiment. Vi räknar med att Serstech inom 4-5 år bör kunna nå en marknadsandel på åtminstone 5%, vilket utifrån bedömd marknadsstorlek och marknadstillväxt skulle innebära intäkter i intervallet 250 – 400 MSEK. Vid den tidpunkten kommer Serstech att verka på en snabbväxande marknad med goda bruttomarginaler, och förmodligen plocka marknadsandelar från andra aktörer. Ett P/S-tal på 2 skulle därmed inte vara en alltför utmanande värdering, vilket skulle betinga ett värde på 500 – 800 MSEK. Med ett avkastningskrav på 20% ger det ett nuvärde på 200 – 380 miljoner SEK.

Självklart ska ett visst riskvärde läggas in i värderingen, då Serstechs huvudprodukt hitintills bara sålts i testserier. Sedan vår analys i januari har värderingen av Serstech sjunkit med närmare 30%, och bolaget värderas i nuläget till 78 miljoner kronor. Med ett nuvärde på 200 – 380 miljoner SEK skulle det motsvara en riskjustering nedåt på 60 – 80% från uppskattat nuvärde. Enligt vår bedömning är det en rimlig riskjustering sett utifrån dagens situation, men kan Serstech inleda volymproduktion kring årsskiftet 2014/2015 kommer riskjusteringen snabbt att kunna sänkas.

Styrelse och ledning lång erfarenhet från branschen och stora aktieinnehav

Styrelse och ledning i Serstech besitter tillsammans en lång erfarenhet inom mikro- och nanoteknik samt säkerhetsbranschen. Styrelseordförande Thomas Pileby har tidigare suttit som VD på Obducat och som CFO/VD på Bibliotekstjänstgruppen. Medgrundare och forskare Jörg Hübner är sedan 2009 VD för Danchip, vilket är ett av Danmarks Tekniks Universitet (DTU) helägt center för tillverkning av mikro- och nanotekniska strukturer. VD Peter Höjerback har mer än 20 års erfarenhet från high-tech inom säkerhet, försvar och IT. Han var tidigare VD på Precise Biometrics, som är listat på OMX, och har haft ledande positioner på Kockums AB och Axis Communications AB. Av Serstechs fyra styrelseledamöter har tre stora aktieinnehav i bolaget. Ledamoten utan ett befintligt innehav rekryterades till styrelsen först under 2013, och har sedan dess köpt 24 000 aktier i bolaget (knappt 0,2% av utestående aktier). Innan den riktade nyemissionen i juni ägde VD Peter Höjerback aktier motsvarande 6,9% av kapitalet.

Sammanlagt ägde styrelse och VD drygt 25% av utestående aktier i bolaget, med ägarandelar i skalan 4,9 – 7,6% vardera (ej inräknat den nytillkomne ledamoten Anders Laurin).

Riktad nyemission i juni, och troligtvis ytterligare kapitalinjektion i höst

Vid vår senaste analys räknade vi med att Serstechs kapital skulle räcka ett par månader in i andra halvan på 2014, vilket bäddade för en nyemission någon gång innan halvårsskiftet. I juni genomförde Serstech en riktad nyemission på 6,7 miljoner kronor. Emissionen riktades till ett 40-tal investerare, där mer än hälften är nya aktieägare. Nyemissionen genomfördes i samband med att Serstechs instrument passerat tester enligt amerikanska försvarets standard för väderpåverkan, skakningar, vibrationer och vattentålighet (MIL-STD 810G). Instrumentet har även klarat den europeiska standarden för vatten och damm (IP67, vattentät), samt EMC och ESD-tester vilket medfört CE-märkning. Med positiva tester bakom sig räknade Serstech med större ordrar under hösten 2014, och bolagets första produktionsserie hade dessutom redan sålts slut till befintliga säljpartners och kunder. Den riktade nyemissionen gav utrymme för större produktion, men vi räknar med att bolaget kommer att behöva ytterligare en nyemission under hösten. Med nuvarande burnrate bör kapitalet från den riktade nyemissionen räcka i 3 – 4 månader till.

Volymordrar ligger troligtvis 0,5 – 1 år framåt i tiden för Serstech, men som vi betonade i vår senaste analys saknas inte kurstriggers på kort sikt. Under 2014 har Serstech bland annat tecknat distributionsavtal för större delen av Asien och inlett serieproduktion av bolagets teknik.

Avtalet med en extern tillverkare kommer tillåta Serstech att snabbt skala upp produktionen när det blir nödvändigt. Inom industrin kan en testorder relativt snabbt resultera i en volymorder, vilket innebär att de industriordrar som erhölls under 2013 och tidigt 2014 snart kan leda till volymordrar. Serstech är främst ett långsiktigt köp, men ser intressant ut även på kort sikt.

 

*Axier Equities har av styrelsen i Serstech anlitats för att underlätta kommunikationen med svenska kapitalplacerare och nyhetsmedier. En av de uppgifter som Axier Equities har är att vara styrelsen behjälplig att kommunicera nyheter och rapporter till placerarkollektivet, bland annat i form av denna analys.


Vare sig Axier Equities eller någon av Axiers anställda eller frilansande analytiker äger aktier i Serstech. Samtliga eventuella förändringar av innehav i Serstech kommer att rapporteras löpande.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 VJ since 1890, ett gyllene tillfälle

VJ Since 1890 tar nästa steg i sin framgångsrika smyckesverksamhet och köper Robert Friman & Co.
 
VJ Since 1890

VJ since 1890 - ett gyllene tillfälle

 
VJ Since 1890 är ett svenskt publikt aktiebolag listat på Aktietorget med över 600 aktieägare. Koncernen bedriver verksamhet inom smyckesindustrin och har sitt säte i Stockholm. VJ säljer smycken till detaljistledet, i huvudsak till guldsmeder och smyckesbutiker samt handlar med ädelmetaller. Bolaget har under det senaste året genomfört en rad förändringar och vänt förlust till vinst och delat upp verksamheten i två affärsområden; smyckesförsäljning och handel med råvaror.

Robert Friman & Co bildades 1976 och säljer idag silver- och stålsmycken till detaljhandeln i Sverige, Finland, Norge, Danmark och UK. RF drivs idag av tre bröder Friman med säte i Gnosjö. Bolaget har totalt 9 medarbetare varav fyra stycken fältsäljare, en inköpare placerad i Bangkok, övriga fyra arbetar som innesäljare samt med administration. RF är Sveriges största Bolag inom sitt segment, med ett återförsäljarnätverk på över 800 butiker i Sverige och över 250 i Finland. Vidare har RF inlett försäljning i UK under senaste året och säljer där till omkring 80 återförsäljare.

Erbjudandet i sammandrag


Emissionsbelopp: 13 Mkr, varav 10,5 Mkr är garanterade
Antal aktier i emissionen: 129 974 747 aktier
Pris per aktie: 0,10 kronor
Teckningstid: Till och med 28 juli 2014
Handel i aktien: Aktien handlas sedan våren 2008 på AktieTorget
Tilldelning: Vid överteckning beslutar styrelsen om tilldelning.

Ladda ned memorandumet
Läs teaser
Teckna dig för aktier

Läs mer på VJ Since 1890s hemsida
VJ Since 1890

Förvärvar Robert Friman AB


VJ since 1890 Sverige AB tar nu nästa steg i sin utveckling och offentliggjorde den 18 juni 2014 att ett avtal ingåtts med ägarna av Robert Friman AB om att förvärva samtliga aktier i Robert Friman & Co AB för 13 500 000 SEK. Köpeskillingen är fördelad på en kontant del om 7,5 MSEK och en aktiedel om 60 000 000 aktier genom betalning apportegendom.

För att uppfylla kraven i avtalet om betalning om 7,5 MSEK genomför VJ nu en kontant företrädesemission till befintliga aktieägare om 12 997 474,70 SEK. Överskjutande kapital som tillfaller bolaget kommer att användas till vidare expansion samt utveckling av den nya koncernen.

Avtalet är villkorat, och
  • VJ1890 ska betala 7,5 MSEK kontant senast 2014-08-31.
  • VJ1890: s revisor godkänner apportemissionen som 60 000 000 aktier á 0,10 SEK.
  • Båda villkoren skall uppfyllas för att köpet ska gå igenom.
I förvärvet erhåller VJ1890 en bredare expansionsplattform, ett bolag med starka kundrelationer och en av branschens största kundkatalog med över 1200 återförsäljare i Sverige, varav 800 är återkommande. Vidare har RF över 250 återkommande kunder i Finland och över 80 i UK. Tillsammans skapas ett av Sveriges största smyckesbolag.

Synergier


I och med förvärvet kommer VJ få tillgång till en kundkatalog på 1200 kunder i Sverige och omkring ytterligare 300 kunder utanför Sveriges gränser. Vi beräknar att omkring 200 av dessa kunder kommer att ge synergier inom sex månader i affärsområdet smycken, samt 100 inom affärsområdet råvaror. Det skulle medföra en försäljningsökning inom affärsområdet smycken på omkring 8 MSEK och över 12 MSEK inom affärsområdet råvaror. Tillsammans kommer synergierna ge vinstökning på mellan 3 – 4 MSEK redan under de första 18 månaderna utöver de vinster bolagen genererar var för sig.

Smycken från VJ Since

Proforma-räkenskaper för den gemensamma koncernen


Proforma, helår 2014

Omsättning: 100 MSEK (smycken 22 MSEK, trading 78 MSEK)
Vinst: 4 - 6 MSEK (EBITA)

Prognos 2015

Omsättning: 120 MSEK (smycken 30 MSEK, trading 90 MSEK)
Vinst: 6 - 8 MSEK (EBITA)

Prognos 2016

Omsättning 135 MSEK (smycken 35 MSEK, trading 100 MSEK)
Vinst: 8 - 12 MSEK (EBITA)

VJ by IL

Den nya koncernen


Den nya koncernen VJ:s förvärv av RF bildar en av Sveriges största smyckeskoncerner. Förvärvet skapar en koncern med mål att växa och bli det första smyckesbolaget från Sverige som bygger upp en betydande verksamhet utanför Sveriges gränser. Redan idag har RF över 250 kunder i Finland och har på lite drygt ett år nått ut till över 80 kunder i UK och totalt har den nya koncernen över 1000 återkommande kunder. Med lönsam verksamhet i Sverige och stark tillväxt i Finland och UK ser vi tillsammans stora möjligheter att ta nya marknader. Nyckel till framgången är koncernens inköpsavdelning med säte i Asien, vilket medför att bolaget ligger steget före gällande design och produktutveckling.

Med försäljningsorganisation på plats, bra utbud av produkter och inköpsavdelning i Asien ser vi stora möjligheter till att bli ett av Skandinaviens största bolag inom smyckesindustrin.
 

Framtidsutsikter


Sedan jag övertog arbetet som VD sommaren 2013 har jag haft som mål att skapa en organisation med höga ambitioner och snabb tillväxt. Att fokusera på tillväxt med lönsamhet är en självklarhet i det arbetet. Jag anser att vi nu kommit en bit på väg, men vi är långt ifrån klara med vår utveckling.

Under mitt första halvår som VD har jag valt att fokusera på utvecklingen av affärsområdet smycken. Vi vände upp och ner på affärsområdet; vi minskade kollektionen från tusentals produkter till att idag innehålla hundratalet produkter. Responsen var över förväntan och vi har idag över 90 återförsäljare som säljer vår nya kollektion VJ by IL. Vi har kända butikskedjor som Smycka och Hallbergs som våra kunder samt flera av de bästa fristående butikerna i Sverige, samtidigt som det finns många kvar att sälja till!

Samtidigt som vi fokuserat allt mer på vår smyckesförsäljning har affärsområdet handel med råvaror hamnat lite i skymundan. Trots detta har vi tagit nya kunder inom affärsområdet genom spill-over effekt från nykundsbearbetningen inom affärsområdet smycken.

Förvärvet av Robert Friman & Co AB är ett stort steg i vår tillväxtstrategi. Genom detta förvärv kommer vi att växa och utöka vår geografiska närvaro vilket kommer betyda mycket för vår framtida utveckling. VJ är redan idag en ledande aktör inom smyckesbranschen, men genom förvärvet blir vi ett betydligt större Bolag. I och med förvärvet erhåller vi en kundkatalog på över 800 återkommande kunder enbart i Sverige. Samtidigt kommer vi ut internationellt, då Robert Friman har över 250 kunder i Finland och över 80 kunder i UK.
Köpet av Robert Friman har tydlig industriell logik och tydliga synergier kommer att realiseras. De två organisationerna känner varandra väl efter flera år av affärsrelationer vilket kommer underlätta för samgåendet. Vidare har den nya koncernen möjlighet att bli det första svenska smyckesföretaget med en betydande verksamhet utanför Sveriges gränser.

Den nya koncernen kommer ha en proforma nettoomsättning 2014 om 100 MSEK och en vinst på 4 – 6 MSEK (EBITA), 14 anställda med försäljning i sju länder och inköpsavdelning i Asien.

Jag är övertygad om att VJ since 1890 Sverige AB och Robert Friman & Co AB tillsammans har en mycket starkare framtid än som enskilda bolag. Tillsammans bildas en mycket stark grupp av medarbetare med två tydliga affärsområden som täcker hela smyckesindustrin. Tillsammans ser jag ökad tillväxt, både organisk och förvärvad, samt förbättrade marginaler för den nya koncernen.

Vi ser i detta förvärv en stark framtid med ökad avkastning för våra aktieägare.

På återhörande

Thomas Jansson
VD, VJ since 1890 Sverige AB
VJ1890 av Isabella Löwengrip
Disclaimer
Utskicket görs i samarbete med VJ Since 1890
. Notera att den service Axier tillhandahåller för emissioner enbart är av administrativ karaktär. Axier kan därför varken garantera riktigheten i den information som finns i memorandum/prospekt eller i andra beskrivningar om och kring emitterande bolag och program eller hållas som ansvarig för desamma. Det är därför viktigt att du själv läser igenom memorandumet/prospektet och andra eventuella beskrivningar för att skapa dig en egen uppfattning av om du ska investera i bolaget eller inte.
 

Transformeringen från forskningsbolag till läkemedelsbolag har påbörjats

NeuroVive Pharmaceutical AB – Nuvärdesanalys 1 juli 2014

Den rådande höga aktiviteten i NeuroVives samtliga projekt borgar för en nyhetstät sommar och höst. VD flaggade nyligen explicit för kommande goda nyheter som ska säkra en fortsatt positiv aktieutveckling.

Vi ser en utlicensieringsaffär av Hepatit B som den närmast förestående affären för NeuroVive. En affär som kan generera betydande intäktströmmar som säkrar bolagets fortsatta utveckling för en mycket lång tid framöver.

DET ABSOLUT LÄGSTA NUVÄRDET per den 1 juli är 94,50 kr/aktie.

NeuroVive – det andra kvartalet


Bolaget gick in i det andra kvartalet med en stark kassa och med beskedet om att sista patienten rekryterats och behandlats i den pågående europeiska Fas III studien för CicloMulsion®, CIRCUS-studien. Det andra kvartalet 2014 kan vara det starkaste kvartalet någonsin i bolagets historia sett till nyheter och framsteg.

I april publicerades två nya patentansökningar. Energiregleringen, NVP015, eller ”The Amber projekt” som är en helt ny läkemedelsfamilj där NeuroVive kan höja energinivån på cellnivå, över 60 unika indikationer listas i patentansökan. Detta är en medicinsk upptäckt som kan komma att revolutionera behandlingen av många hittills obotliga sjukdomstillstånd. Att man erhöll andrapris av 120 bidrag vid en kongress i USA nyligen bekräftar intresset och värdet av NVP015. Utöver det så annonserades patentansökan för NeuroVives egenutvecklade analysmetod, ToxPhos®. Med hjälp av ToxPhos® kan man i ett mycket tidigt utvecklingsstadium se vilka läkemedelskandidater som är skadliga för mitokondrierna och dessutom kan analysen användas för diagnos av mitokondriella sjukdomar och sjukdomstillstånd.


I nyhetsbreven i maj rapporterade bolaget att intresset för NVP018, bolagets Hepatit B kandidat, är mycket stort bland de stora läkemedelsbolagen och att det har ökat ytterligare sedan de senaste studieresultaten har presenteras. VD meddelade också att en försäljning eller utlicensiering av NVP018 kan komma att ske redan i år och att förhandlingar med flera av världens största läkemedelsbolag är långt gångna.

I början på juni meddelade bolaget att de ingått ett nytt samarbete med Hospices Civils de Lyon som sträcker sig till 2018. Det så kallade OPeRA programmet har stöd av b.la den franska staten. I planen fram till 2018 finns flera Fas II studier för CicloMulsion® för att testa substansen mot fler indikationer och därmed ge ett bredare användningsområde. I programmet ingår även samarbeten kring vidareutvecklingen av NVP019, nästa generations cyklofilinhämmare.

I nyhetsbrevet i juni meddelade bolaget att den kinesiska Fas III studien för CicloMulsion® nu har utökats till att omfatta fler länder och marknader (Thailand och Sydkorea). Man meddelade också att prövningsansökan för studien med CicloMulsion® (CIRCUS Asian CTA dossier) är färdigställd och inskickad till CFDA i Kina 2014-05-30 i samarbete med NeuroVives kinesiska partner Sihuan Pharmaceuticals.

Studien ska genomföras i Kina, Thailand och Sydkorea. Studiens resultat kommer dessutom att kunna användas för marknadsgodkännande för fler länder i Asien utöver de som ingår i studien. Vi vände oss direkt till NeuroVives kinesiska samarbetspartner Sihuan Pharmaceuticals med frågor om hur tidplanen för CicloMulsion® studien ser ut. Vi fick samma svar från dem som från NeuroVive. Studien planeras att starta i slutet av innevarande år och att man nu inväntar prövningstillståndet från CFDA. Därmed har vi fått bekräftat att Fas III, CicloMulsion®, Kina/Asien kommer att starta innan resultaten från Europastudien är klara. Detta ser vi som en mycket stark signal om en stark tilltro om goda resultat från CIRCUS-studien.

I det första kvartalet tecknade insiders betydande mängder aktier i nyemissionen som övertecknades med  hela 270 %. Men även efter det fortsatte insiders att köpa stora volymer aktier. Under det andra kvartalet har dessa köp fortsatt och kraftigt ökat.

Under det andra kvartalet har insiders per den 19-juni köpt ytterligare totalt 669 660 aktier.
 
På småbolagsdagen den 9-juni presenterade bolagets VD, Mikael Brönnegård, NeuroVive. Presentationen och den efterkommande frågestunden är mycket intressant och full av information. Här meddelade VD att man nu har påbörjat transformeringen från forskningsbolag till inkomstbringande läkemedelsbolag. Han nämnde även att man har ett kommande nyhetsflöde som kommer säkra en fortsatt god aktieutveckling. Vi ser fram emot att ta del av de nyheterna under det tredje och fjärde kvartalet.

En länksamling med presentationen från småbolagsdagen, nyhetsbrev och PM finns efter analysen.

NeuroVive bildades år 2000 och de har en mycket intressant och effektiv affärsmodell. Verksamheten bygger i mycket stor grad på strukturella industrisamarbeten med de bäst lämpade samarbetsparterna för såväl kommersialisering som forskning och utveckling. På så vis har bolaget lyckads bygga upp ett stort värde i sin läkemedelsportfölj med i samanhanget mycket små medel.

Effekten av detta blir också att investerare får en mycket hög avkastning på satsat kapital i kombination med riskreducering i form av delade risker med andra aktörer.
Bolaget har med stormsteg tagit klivet in i sin kommersialiseringsfas. Marknaden har trots att aktien stigit sedan årsskiftet inte hunnit med att uppvärdera läkemedelsportföljen i samma takt som utvecklingen framskridit.

Det absolut lägsta nuvärdet för NeuroVives läkemedelsportfölj är per den 1 juli 94,50 kr/aktie. Detta står i relation till den aktuella börskursen som vid stängningen den 24 juni var 50,75 kr/aktie.

Hur är kalkylen upplagd?


Uppdateringar av kalkylen sker kontinuerligt när sådana nyheter eller information ges som väsentligt påverkar värdet. Målet är att ge en nyanserad, korrekt och sund bild av nuvärdet och undvika överdrivna estimat som kan inge falska förhoppningar om den fortsatta kursutvecklingen. Vi svarar gärna på frågor angående detaljerna i uträkningarna.


Uppdateringar av kalkylen per den 1 juli
Vi har nu passerat halvårsskiftet 2014 och beräknar därmed väntevärdet från 2014-07-01. Detta höjer därmed det absolut lägsta nuvärdet med totalt 4,70 kr/aktie till 94,50.


Sammanfattning (uträkningen följer därefter):

Ej riskvägt lägsta värde: 705 Kr/Aktie

Riskvägt lägsta värde: 126,90 Kr/Aktie

Med 10 % avkastningskrav, räknat från och med 1 juli 2014 till första försäljningsåret för varje läkemedelskandidat.

ABSOLUT LÄGSTA NUVÄRDE: 94,50 Kr/Aktie.

Nuvärde/Läkemedelskandidat-Projekt.

CicloMulsion® (1): 73,80 kr/aktie

CicloMulsion® (2): 3,50 kr/aktie

NeuroSTAT®: 12,40 kr/aktie

NVP014, Stroke: 0,80 kr/aktie

NVP018, Hepatit B: 2,90 kr/aktie

NVP015, Energireglering: 1,10 kr/aktie         

NVP019, nästa generation Cyklofilinhämmare: Inte kalkylerad.

ToxPhos®, analysmetod: Inte kalkylerad.

Marknadsvärdet för NeuroVive är sannolikt betydligt högre än vad denna kalkyl visar.

Ingen annan analys av NeuroVive har räknat med så låga försäljningstal som denna kalkyl. Ingen annan analys, så vitt vi känner till, av ett forskningsbolag inom medicin har heller räknat med så låga chansvärderingar.

Hur är värdet framtaget?

Samtliga försäljningsvärden i kalkylen är hämtade från bolagets officiella information. Dessa siffror är bl.a. framtagna av Destum Partners för marknaderna USA och de fem stora marknaderna i EU (Frankrike, Spanien, Tyskland, England, Italien). För marknaden i Kina har NeuroVives kinesiska samarbetspartner Sihuan Pharmaceuticals tagit fram siffrorna på försäljningspotensialen för CicloMulsion® och NeuroSTAT®.

Försäljningssiffrorna är extremt lågt satta och bolaget har medgett att de är låga, försiktiga och konservativa. Bolagets nya marknadspartner inVentivHealth har inlett ett omfattande arbete med att ta fram nya och aktuella försäljningssiffror. Dessa kan eventuellt komma att publiceras senare i år. När så sker kommer kalkylen uppdateras med de mer korrekta och aktuella siffrorna. Men just nu får vi hålla till godo med det vi har, vilket alltså är låga, försiktigt satta och konservativa.

Den amerikanska industrianalytikern Michael Hay m.fl. har analyserat hur det gått för över 4 500 läkemedelskandidater som testats i kliniska studier från början av 2003 till slutet av 2011 i USA. Analysen omfattar över 850 företag, från små biotechbolag och specialläkemedelsbolag till de stora läkemedelsföretagen. Det är därmed den mest omfattande och största branschstudie som någonsin genomförts. Denna studie presenterar detaljerade och statistiskt säkerställda data för den genomsnittliga chansen att lyckas med olika studiefaser samt regulatoriska krav och marknadsgodkännande. De data de presenterar är de lägsta chansvärderingar som vi har hittat jämfört med andra mindre branschstudier. Denna kalkyl har räknat med dessa exakta siffror. Ingenstans har det viktats om eller räknat upp några chansvärderingar.

Alla royaltyvärden, förutom CicloMulsion® i EU, är satta så att det finns ett stort utrymme för utlicensieringar, försäljningar och industriella partnerskap.

I kalkylen ingår enbart royaltyintäkter på framtida försäljning. Inga intäkter i form av s.k. upfront- och milestone ersättningar som är vanliga i branschen ingår i kalkylen.

Dessa framtida avtalsrelaterade inkomster kan ha mycket stor betydelse för bolagets kassaflöde.

Vi har inte räknat in bolagets stora kassa, ca 90MSEK. Inte heller redan avtalade upfront- och milestone ersättningar från bolagets kinesiska partner Sihuan Pharmaceuticals, ca 40MSEK.

Vi har räknat med att bolaget måste betala 10 % royalty till CicloMulsion AG för CicloMulsion®. Det pågår ett skiljedomsförfarande som CicloMulsion AG har tagit initiativ till. Deras krav är 10 % och vi bedömer det som osannolikt att de kommer att få igenom sitt krav, i varje fall fullt ut. Vi väljer ändå att behålla hela royaltysatsen på 10 % för att upprätthålla en sund riskprofil på nuvärdet.

Vi har räknat med att bolaget ska betala 5 % royalty till Lyon på den Europeiska marknaden för CicloMulsion®. Bolagets har informerat om att det är ett lågt ensiffrigt procental med ett maximalt tak i kronor. Vi har inte räknat med någon övre gräns i kronor för ersättningen.

Vi har räknat med att varje läkemedelskandidat, var för sig, ska bära bolagets samtliga omkostnader. Det innebär att det finns stora dolda värden om två eller fler läkemedelskandidater når marknaden.

Vi har räknat med väldigt låga marknadsandelar, för CicloMulsion® och NeuroSTAT® med endast knappt 18 %. Detta trots att det idag inte finns några läkemedel på marknaden och ett stort medicinskt behov för de indikationer som de testas för.

Projektöversikt och kalkyl NeuroVives läkemedelskandidater


Läkemedelskandidat CicloMulsion®

Kalkyl CicloMulsion® (1)

Indikation: Reperfusionsskada efter hjärtinfarkt. Akutbehandling vid PCI av hjärtinfarktspatienter.

Aktuell status

Sista patienten i en stor europeisk Fas III studie (CIRCUS-studien) behandlades den 16 februari i år. Nu pågår en ettårig uppföljning på samtliga patienter. Resultat från studien kommer att presenteras våren 2015.


Prövningsansökan för den kinesiska studien med CicloMulsion® (CIRCUS Asian CTA dossier) är färdigställd och inskickad till CFDA i Kina 2014-05-30 i samarbete med NeuroVives kinesiska partner Sihuan Pharmaceuticals. Studien ska genomföras i Kina, Thailand och Sydkorea. Studiens resultat kommer att kunna användas för marknadsgodkännande för flera länder i Asien utöver de som ingår i studien.

NeuroVives har sålt rättigheterna för CicloMulsion® till Sihuan Pharmaceuticals men endast för den kinesiska marknaden.

Marknadspotential: 20 Miljarder/År

Marknad: USA, Del av EU (Frankrike, Spanien, Tyskland, England, Italien), Kina

Försäljningsperiod EU: 2016-2027; USA: 2018-2027; Kina: 2018-2027

Total försäljning: 42,7 Miljarder (Snitt 3,6 Miljarder/år)

Marknadsandel: 18 % (Det finns inga medicinska behandlingar på marknaden idag för denna indikation)

Maximal försäljning/år: 5 Miljarder (EU: 1.75, USA 1.75, Kina 1.50)

Bruttoroyalty %: EU: 40 %, USA: 20 %, Kina: 7 %.

Bruttoroyalty KR: 9,98 Miljarder (EU: 6.16 , USA: 2.94, Kina: 0.88)

Avtalsenliga kostnader: 1.3 Miljarder (10 % CicloMulsion® AG, 5 % Lyon EU)

Rörliga kostnader: 616 Miljoner

Fasta kostnader TB: 300 Miljoner

Bolagsskatt: 22 %

Nettoroyalty till NVP hela perioden: 6.05 Miljarder (Snitt 432 Miljoner/år)

Chans Fas III: 60,10%  ; Chans Marknadsgodkännande: 73,50%  ; Kommersiell

Chans 90,00%

Kalkylerad Chans: 40 %

Riskvägt värde CicloMulsion® (1): 86.60 Kr/Aktie
 
Kalkyl CicloMulsion® (2)

Indikation: Reperfusionsskada efter hjärtinfarkt. Akutbehandling vid PCI av hjärtinfarktspatienter. Förhindra eller begränsa riskerna med multiorgan svikt/chock.

Aktuell status

NeuroVive meddelade per den 4 juni att man tecknat ett nytt avtal med Hospices Civils de Lyon (HCL) och Professor Ovize. Avtalet innebär att NeuroVive deltar i ett forskningsprogram som går under benämningen OPeRA (Organ Protection & Replacement Institute) och syftar till att bredda affärsområdet hjärta-kärl för CicloMulsion® men även preklinisk forskning- och utveckling. Avtalet omfattar ett flertal Fas II studier med CicloMulsion® för att utvärdera den kliniska nyttan för fler indikationer.

Man inleder med en studie kring kardiogen chock och den första patienten är planerad att rekryteras i september i år. Studien planeras ta ett år. Studien är benämnd som en fas III-studie men är mer av en s.k. Proof of concept-studie vilket gör att vi av försiktighetsskäl behandlar den som en fas II-studie i kalkylen. Lyon bjöd in NeuroVive att delta med sin läkemedelskandidat.

Marknad: Del av EU (Frankrike, Spanien, Tyskland, England, Italien)

Försäljningsperiod EU: 2020-2031

Total försäljning: 6,64 Miljarder (Snitt 550 Miljoner/år)

Maximal försäljning/år: 750 Miljoner (EU: 750)

Bruttoroyalty %: EU: 40 %

Bruttoroyalty KR: 2,67 Miljarder (EU: 2,67 )

Avtalsenliga kostnader: 400 Miljoner (10% CicloMulsion® AG, 5% Lyon EU)

Rörliga kostnader: 267 Miljoner

Fasta kostnader TB: 300 Miljoner

Bolagsskatt: 22 %

Nettoroyalty till NVP hela perioden: 1,33 Miljarder (Snitt 110 Miljoner/år)


Chans Fas II: 32,40% ; Chans Fas III: 60,10%  ; Chans Marknadsgodkännande:73,50%  ; Kommersiell Chans 90,00%
Kalkylerad Chans: 13 %


Riskvägt värde CicloMulsion® (2): 6,20 Kr/Aktie
 
Läkemedelskandidat NeuroSTAT®

Indikation: Traumatisk hjärnskada, TBI. Akutbehandling vid Svår TBI.

Aktuell status

Fas II studien för NeuroSTAT® genomförs på Rigshospitalet i Köpenhamn. Studien är en Dosstudie omfattande 20 patienter. Studien omfattar två dosgrupper (låg & hög).

Efter att de första fem patienterna i den första dosgruppen behandlats har bolaget meddelat att de ser signaler om positiva utfall. Resultatet från dosgrupp ett kommer i slutet av innevarande år och från dosgrupp två under 2015.


Parallellt med denna studie planeras även en internationell Fas III studie med

NeuroSTAT® som ska genomföras i Kina (Asien), USA och EU.

NeuroSTAT® har särläkemedelsstatus (Orphan Drug Designation) i såväl USA som EU.

Detta ger marknadsexklusivitet efter marknadsgodkännande i sju år i USA och 10 år inom EU.

Marknadspotential: 20 Miljarder/År

Marknad: USA, Del av EU (Frankrike, Spanien, Tyskland, England, Italien), Kina

Försäljningsperiod EU & USA: 2020-2032 ; Kina: 2020-2029

Total försäljningssumma: 42,7 Miljarder (Snitt 3,6 Miljarder/år)

Marknadsandel: 18 % (Det finns inga medicinska behandlingar på marknaden idag för denna indikation)

Maximal försäljning/år: 5.00 Miljarder (EU: 1.75, USA: 1.75, Kina 1.50 )

Bruttoroyalty %: EU: 20 %, USA: 20 %, Kina: 7 %.

Bruttoroyalty KR: 7.05 Miljarder (EU: 3.10, USA: 3.10, Kina: 0.85)

Rörliga kostnader: 623 Miljoner

Fasta kostnader TB: 300 Miljoner

Bolagsskatt: 22 %

Nettoroyalty till NVP hela perioden: 4.78 Miljarder (Snitt 398 Miljoner/år)

Chans Fas II: 32,40% ; Chans Fas III: 60,10%  ; Chans Marknadsgodkännande: 73,50%  ; Kommersiell Chans 90,00%

Kalkylerad Chans: 13 %

Riskvägt värde NeuroSTAT®: 22.20 Kr/Aktie
 
Läkemedelskandidat NVP014, STROKE

Indikation: Akut ischemisk stroke, AIS

Aktuell status

NeuroVive driver detta utvecklingsprojekt tillsammans med to-BBB Technologies BV, ett holländskt bioteknikbolag med en teknologi för transport av läkemedel över blod-hjärnbarriären.

NeuroVive och to-BBB har erhållit Eureka Eurostars bidrag om totalt 1 miljon EUR avseende det gemensamma utvecklingsprogrammet.

Man har nu tagit in tre nya substanser som man avser att utvärdera för att nå igenom blod-hjärnbarriären och nå önskad effekt. Dessa försök ska genomföras under 2014.

Marknad: USA, Del av EU (Frankrike, Spanien, Tyskland, England, Italien), Kina

Försäljningsperiod: 2023-2034

Total försäljningssumma: 14,69 Miljarder (Snitt 1,22 Miljarder/år)

Maximal försäljning/år: 1.75 Miljarder (EU: 0.50, USA: 0.50, Kina 0.75 )

Bruttoroyalty %: EU: 20 %, USA: 20 %, Kina: 20 %.

Bruttoroyalty KR: 3.13 Miljarder (EU: 0.89, USA: 0.89, Kina: 1.35)

Rörliga kostnader: 179 Miljoner

Fasta kostnader TB: 120 Miljoner

Bolagsskatt: 22 %

Nettoroyalty till NVP hela perioden: 2,21 Miljarder (Snitt 184 Miljoner/år)

Kalkylerad Chans: 2,5 %

Riskvägt värde Stroke: 2,00 Kr/Aktie
 
Läkemedelskandidat NVP018, Hepatit B

Indikation: Hepatit B, behandling patienter med kronisk Hepatit B (240 Miljoner människor)

Aktuell status

NeuroVive avser att sälja eller utlicensiera NVP018 för Hepatit B/C då det inte är en del av bolagets kärnverksamhet. Samtal har pågått fortlöpande med de 10-största läkemedelsbolagen i världen sedan mer än ett år samtidigt som utvecklingsprogrammet har fortgått. NeuroVive presenterade sina senaste studieresultat vid den internationella leverkongressen EASL i London i april i år. Bolaget har rapporterat från kongressen att intresset från världens största läkemedelsbolag har ökat ytterligare sedan de senaste resultaten presenterades.

Nu går NeuroVive in i en kompletterande studie som ska visa på effektivitet i en modell som inkluderar virusets fullständiga livscykel. Studiens genomförs tillsammans med en samarbetspartner som är hemlig. Resultatet från denna studie beräknas vara klar juli-augusti.

NVP018 har dubbla verkningsmekanismer, både direkt effekt på viruset men även indirekt effekt genom stimulering av immunförsvaret. Vidare indikerar data att risken för resistensutveckling är väsentligt lägre för NVP018 än för nuvarande behandlingsalternativ för Hepatit B. Detta gör NVP018 unik.

Bolagets VD har informerat om att en försäljning eller utlicensiering kan ske redan i år och att intresset från de största läkemedelsbolagen är mycket stort.

Marknad: Världen

Försäljningsperiod: 2023-2032

Total försäljningssumma: 48,60 Miljarder (Snitt 4,86 Miljarder/år)

Maximal försäljning/år: 6.00 Miljarder

Bruttoroyalty %: 10 %

Bruttoroyalty KR: 4.86 Miljarder

Rörliga kostnader: 243 Miljoner

Fasta kostnader TB: 250 Miljoner

Bolagsskatt: 22 %

Nettoroyalty till NVP hela perioden: 3,40 Miljarder (Snitt 340 Miljoner/år)

Kalkylerad Chans: 6,0 %

Riskvägt värde Hepatit B: 7,40 Kr/Aktie
 
Läkemedelskandidat NVP015, Energireglering på cellnivå

Indikation: Stimulera och/eller återställa normala energinivåer på cellnivå hos patienter med specifika medfödda defekter i mitokondriens funktion så kallad primär mitikondriell sjukdom.

Aktuell status

Under 2014 genomförs de sista prekliniska testerna för att 2015 gå in i Fas I studie.

Bolaget kommer inför det att ansöka om särläkemedelsstatus.

Marknad: USA, Del av EU (Frankrike, Spanien, Tyskland, England, Italien)

Försäljningsperiod: 2023-2034

Total försäljningssumma: 14,62 Miljarder (Snitt 1,22 Miljarder/år)

Maximal försäljning/år: 1.50 Miljarder (EU: 0.75, USA: 0.75)

Bruttoroyalty %: EU: 20 %, USA: 20 %

Bruttoroyalty KR: 2.92 Miljarder (EU: 1.46, USA: 1.46)

Rörliga kostnader: 292 Miljoner

Fasta kostnader TB: 300 Miljoner

Bolagsskatt: 22 %

Nettoroyalty till NVP hela perioden: 1,82 Miljarder (Snitt 151 Miljoner/år)

Kalkylerad Chans: 4,0 %

Riskvägt värde Energireglering: 2,60 Kr/Aktie

NVP019 – Nästa generation – Life cycle management

NVP019 är en ny unik kemiplattform för utveckling av nästa generation Cyklofilinhämmare med mitokondriell effekt med fokus på hjärta-kärl sjukdomar och olika typer av hjärnskador. De nya molekylerna är mer potenta och mer specifika än CsA (verksam substans i CicloMulsion® och NeuroSTAT®) och effektivare vid lägre dosering.


NVP019 ska utvecklas som uppföljare till CicloMulsion® och NeuroSTAT®, life cycle management. Kemiplattformen adresserar även andra indikationer inom hjärta-kärl- och CSN-området, label extension.

NVP019 som intravenös beredningsform är under utveckling för klinisk prövning inom akuta sjukdomstillstånd. Detta arbete ingår i det nya sammarbetet med Hospices Civils de Lyon (HCL) och Professor Ovize i projektet OPeRA (Organ Protection & Replacement Institute).

Vi har inte räknat med något värde för NVP019. Men den nya generationen borgar för att trygga försäljningen och marknadsandelen för lång tid framöver samt öka och kraftigt förlänga den totala intjäningsförmågan för bolaget.

ToxPhos® - Ny testmetod för mitokondriell funktion i mänskliga celler

NeuroVives forskningsteam har tagit fram en testmetod för energireglering i mänskliga celler som möjliggör studier av molekyler och läkemedel som direkt kan öka eller minska energiproduktionen. Metoden kallas ToxPhos® och har bland annat potential att i framtiden användas till stöd för diagnos av mitokondriella sjukdomar och sjukdomstillstånd.

Metoden har varit och är helt avgörande vid screeningprocessen för urval av de mest lovande av de energireglerande läkemedelssubstanserna och ligger till grund för utvecklandet av flera prekliniska modeller för mitokondriella sjukdomstillstånd. En patentansökning för metoden publicerades i WIPOs patentdatabas den 10 april.


Bolaget har tidigare guidat om att denna metod kan komma att säljas via ett externt säljbolag så snart patent har gått igenom. Såväl forsknings- och läkemedelsbolag samt större sjukhus kan komma att utgöra målgruppen för denna försäljning. Vi har inte räknat med något värde för ToxPhos® men vi tror att den kan nå en kommersialisering och på så vis bidra till ett positivt kassaflöde för bolaget.

Sammanställning:

Ej riskvägt lägsta värde: 705 Kr/Aktie


Riskvägt lägsta värde: 126,90 Kr/Aktie

Med 10 % avkastningskrav, räknat från och med 2014-07-01 till första försäljningsåret för varje läkemedelskandidat.


Absolut lägsta nuvärde: 94,50 Kr/Aktie.


Nuvärde/Läkemedelskandidat-Projekt


CicloMulsion® (1): 73,80 kr/aktie

CicloMulsion® (2): 3,50 kr/aktie

NeuroSTAT®: 12,40 kr/aktie

NVP014, Stroke: 0,80 kr/aktie

NVP018, Hepatit B: 2,90 kr/aktie

NVP015, Energireglering: 1,10 kr/aktie         

NVP019, nästa generation Cyklofilinhämmare: Inte kalkylerad.

ToxPhos®, analysmetod: Inte kalkylerad.

Uppdateringar av kalkylen kommer att ske kontinuerligt när sådana nyheter eller information ges som påverkar värdet dock minst en gång per kvartal.
 
 
Länkar till material och nyheter som presenterats kvartal 2, NeuroVive


Videopresentation VD


Nyhetsbrev Maj: Maj 2014

Extra Nyhetsbrev Maj: Extrautskick maj 2014


Nyhetsbrev juni: Juni

Nya PM publicerade under kvartal 2


2014-04-10 NeuroVives aktie handlas nu även på OTC-marknaden i USA


2014-04-17 NeuroVive presenterar medicinskt genombrott inom energireglering på cellnivå.                                

2014-06-04 NeuroVive tecknar nytt avtal med Hospices Civils de Lyon


2014-06-10 Forskning om NeuroVives energireglerare prisbelönt vid internationell forskningskonferens
 
Finansiella rapporter publicerade under kvartal 2


2014-05-09 NeuroVive: Delårsrapport 2014-01-01 till 2014-03-31

NeuroVives hemsida

Denna analys har skrivits av en av Axiers gästanalytikerTeknisk Analys
Namn+/-Senast
Dax-59.69594
HangSeng91.524732
Guld18.11682
OMX Stockholm 300.11398
S&P 50001970
OMXS 30
Terminus Hotell unga Aktiesparare
Vårt unika koncept
Medlemskap på Axier.se innebär inte att man tvingas binda sig till prenumerationsavgifter! Som enda leverantör på marknaden av teknisk analys erbjuder vi idag förutom prenumeration även Pay-Per-View och Kontantkort.

Axier.se erbjuder teknisk analys, statistisk analys och insider analys i de mest omsatta och mest spännande aktierna på börsen. När du vill investera finns det alltid en teknisk analys, högst nåra dagar gammal och har det hänt något speciellt bevakar vi aktien extra noga.
Blir kund idag!