Axier.se

För bättre aktieaffärer

"Tackar så mycket för otroliga analyser.
Mina vinster har jag er att tacka för.+++++
Ni gör ett bra jobb.
Lycka till"
Tack för era utmärkta analyser, som jag i många hänseenden har stor behållning av! Mvh Hans F
Ok tack för svar då vet jag, din analys av Securitas var helt rätt.Jag är MYCKET nöjd med min prenumeration hos er.Ni är bäst. Hälsn.Elisabet
Hej! Jag följde ditt råd och har redan tjänat abonnemang för ett år. Med vänlig hälsning Max

Börs och Marknad

Challenger Mobile, för gränslös mobil kommunikation

Challenger Mobile
Challenger Mobile

Challenger Mobile, för gränslös mobil kommunikation

Bolaget befinner sig nu i ett mycket spännande läge där man bevisat tekniken med en lyckad lansering av produkten 3Global Wifi med mobiloperatören 3.

Challenger Mobile har utvecklat en teknikplattform för mobiltelefoni över datanät, s.k. voice over IP, eller mobil VoIP. Bolaget arbetar idag med att marknadsföra och lansera produkter och tjänster baserade på teknikplattformen, som idag är färdigutvecklad och verifierad genom ett antal pilotlanseringar.

Challengers erbjudande går i korthet ut på att mobil VoIP kan öka och/eller skapa nya intäktsströmmar från redan befintliga verksamheter utan större nyinvesteringar i system och personal. Fördelarna med mobil VoIP är särskilt tydliga vid internationell telefoni, där abonnenter och operatörer kan erbjudas påtagliga kostnadsbesparingar. Under de senaste åren har Bolaget sökt kunder för kommersiell användning av plattformen. Challenger har härvid förhandlat med såväl teleoperatörer som andra aktörer med relationer till egna, större kundgrupper där kundnyttan, i form av kostnadseffektiv internationell telefoni, är stor.

Behovet av Challengers erbjudande har be­kräftats genom kommersiella kontrakt med teleoperatören Tre, betaltjänsteföretaget Prego och senast med Oman Telecommuni­cations Company (Omantel).

De två sistnämnda avtalen är resultatet av en strategisk fokusering som Challenger tillämpat under de senaste åren. Båda dessa avtal är relaterade till det marknadssegment som utgörs av länder med en stor arbetsmigration.

Miljontals människor reser till tillväxtområden i bl.a. Asien och Fjärran Östern, där behovet av arbetskraft är stort. Den inflyttade arbetskraften har behov av att kommunicera sinsemellan och med familjerna i sina hemländer. Det är ofta för dyrt och komplicerat för en nyanländ att ringa dessa internationella samtal. Detta skapar en efterfrågan på billigare och enklare telefonilösningar. Challenger gör det möjligt för företag med etablerade kontaktytor mot dessa gästarbetare att erbjuda attraktiva telefonitjänster baserade på mobil VoIP.

Avtalet med Omantel har resulterat i en installation som genomförts och testats under hösten 2014 varpå installation godkändes av kund under början av 2015. Tjänsten kommer att tillhandahållas av såväl Omantel som två fristående varumärken Friendi Mobile (Virgin Mobile) och Renna Mobile. Tillsammans uppgår dessa företags marknadsandelar till ca 60 procent. Challenger har fullgjort installationerna, och tjänsterna är idag i en lanseringsfas. Den grundinstallation som idag finns på plats har en kapacitet att hantera upp till 80 miljoner minuter per månad och kan på ett par dagar skalas upp vid ökad efterfrågan.

Challenger räknar med att uppnå positivt resultat redan vid omkring 10 miljoner sålda minuter per månad, vilket motsvarar en bråkdel av målmarknadens storlek.

Omsättningen i Challenger Mobile har hittills varit blygsam, och åren av utvecklingsarbete och försäljningsansträngningar har varit kostsamma. Det är styrelsens uppfattning att Bolaget funnit en hållbar strategisk inriktning, och att de nu realiserade uppdragen utgör starten på Bolagets kommersialiseringsfas. De genomförda kundavtalen har redan före lanseringarna skapat ett ökat intresse från flera internationella aktörer verksamma på marknader där mobil VoIP bedöms ha en mycket stor marknadspotential, och Challenger bedriver fortlöpande förhandlingar med ett flertal tänkbara nya kunder. Med kundlansering och en växande användarbas visar bolaget snart svarta siffror.

Föreliggande nyemission genomförs i syfte att finansiera den fortsatta verksamheten till dess tillräckligt rörelsekapital inflyter från fasta och rörliga intäkter från befintliga och tillkommande kunder. En enskild kund har god potential att producera intäkter motsvarande bolagets kostnader. Bolaget räknar med att ca. 10 miljoner minuter per månad är vad som krävs för att nå lönsamhet. Detta motsvarar endast några få procent av dagens internationella samtalsminuter i Oman.

Challenger Mobile har levererat både system och mobilappar till Prego. Tjänsten har mjuklanserats av Prego i Malaysia med lyckat resultat.

Memorandum Ladda ned memorandumet
Teckna dig Teckna dig för aktier
Besök Challenger Mobiles hemsida hemsida Läs mer på hemsidan …

Erbjudandet i sammandrag

Emissionsbelopp: 6,0 Mkr
Antal aktier i emissionen: Högst 60 000 000 aktier av serie B (inklusive övertilldelningsoption)
Pris per aktie: 0,10 kronor
Teckningstid: 16 februari– 4 mars 2015
Handel i aktien: Aktien handlas på Aktietorget
Tilldelning: Vid överteckning beslutar styrelsen om tilldelning.
Teckna dig direkt på internet Godkänd för investeraravdraget

Framtidsutsikter

Johan Meijer, VD Mitt namn är Johan Meijer och har under snart två år som VD för Challenger Mobile kämpat vidare med att sprida och få ut vårt erbjudande på marknaden för att börja generera in­täkter och ta bolaget till lönsamhet.

Med några framgångsrika lanseringar och ökande intäktsströmmar kan vi dra upp takten och nå fler marknader snabbare för att bli en ledande leverantör av mobila kommunikationslösningar. Detta är min och Challengers målsättning och något vi nu arbetar hårt för att uppnå.

Historiskt har bolaget inte lyckats leva upp till de prognoser som presenterats då man inte riktigt har fått igång de så kritiska första intäkts­strömmarna. Tekniken är dock utvecklad, testad och bevisad för att lanseras med lämpliga partners/ kunder. Challenger erbjuder sina tjänster globalt men arbetar nu fokuserat med några möjligheter som anses ha särskilt stor potential. Att etablera några starka produkter och få dem att växa på respektive marknad är den snabbaste vägen till lönsamhet. Dessa produkter kan sedan användas som referens för vidare lanseringar på liknande marknader med företag i motsvarande situation.

Bolaget befinner sig nu i ett mycket spännande läge där man bevisat tekniken med en lyckad lansering av produkten 3Global Wifi med mobiloperatören 3 i bagaget, ett samarbete med Prego Prepaid Solutions, en leverantör av förbetalda betalningslösningar, samt att Bolaget nyligen har slutfört installationen av Omans första VoIP-system tillsammans med operatören Omantel.

Prego har vi rapporterat om tidigare. Detta projekt är i allra högsta grad aktuellt. Challenger Mobile har levererat både system och mobilappar till Prego. Tjänsten har pilotlanserats av Prego i Malaysia med lyckat resultat. Prego har även låtit tjänsten testas i flera andra delar av världen med samma goda resultat. Ambitionen är att paketera Challengers tjänst med Pregos betalningstjänster för att skapa ett mycket attraktivt paket för migrantarbetare, vilka är väldigt vanligt förekommande i Sydostasien. Prego avvaktar något med den breda kommersiella lanseringen tills dess vissa återstående frågor kring deras egna tekniska plattform och processer med lokala banker är lösta. Det finns redan överenskommelser om distribution via arbetsgivare och organisationer som bistår arbetsmigrationen.

Omantel, Oman Telecommunications Company, erbjuder fasta och mobila telefoniprodukter i Oman. Oman har historiskt blockerat VoIP men har på senare tid tänkt om. Marknaden, som består till nära hälften av migranter, har i det närmaste svämmats över av mindre seriösa produkter för att göra internationella samtal billigare än de traditionella och lagliga alternativen. Insatta personer inom Omansk telekom estimerar att en 'gråmarknad' för internationell telefoni uppkommit, och som utgör så mycket som 180 miljoner samtalsminuter i månaden. Detta kan sättas i relation till omkring 200 miljoner lagliga minuter från Operatören. 2013 togs beslutet av operatören tillsammans med Omans regulator, den myndighet som utfärdar licenser för telefoni, att VoIP skulle kunna erbjudas lagligt. Omantel erhöll då den första licensen och Challenger fick möjligheten att tillsammans med Omantel lansera den första lagliga VoIP-tjänsten i Oman. Challengers grundinstallation har från start en kapacitet att koppla omkring 80 miljoner minuter per månad.

Vårt lilla team satsar på att växa med befintliga kunders erbjudanden då man räknar med att relativt snabbt öka användandet och således intäkter till Bolaget. Challenger räknar med att uppnå positivt resultat redan vid omkring 10 miljoner sålda minuter per månad, vilket motsvarar en bråkdel av målmarknadens storlek. Som nästa steg siktar vi på att sälja in våra tjänster till liknande marknader och kunder genom att dra nytta av de lanserade tjänsterna som utgångspunkt. Med varje lansering kan vi effektivisera processerna för försäljning och implementatering för att kunna skruva upp takten.

Jag önskar er välkomna att teckna aktier i Challenger Mobile AB. Bolaget står fortfarande inför en del utmaningar men jag tror på en ljus framtid där vi genom våra kunder når ut till många aktiva slutkunder. Min övertygelse är att realisationen av vår rådande affärsplan på lite sikt kommer att skapa ett stort värde för Bolagets aktieägare.

Kista februari 2015

Johan Meijer - VD, Challenger Mobile AB


Disclaimer
Utskicket görs i samarbete med Challenger Mobile AB (publ). Notera att den service Axier.se tillhandahåller för emissioner enbart är av administrativ karaktär. Axier.se kan därför varken garantera riktigheten i den information som finns i prospekt eller i andra beskrivningar om och kring emitterande bolag och program eller hållas som ansvarig för desamma. Det är därför viktigt att du själv läser igenom prospektet och andra eventuella beskrivningar för att skapa dig en egen uppfattning av om du ska investera i bolaget eller inte.

AxonKids, när bakvänt är helt rätt

 

Axon Kids
Axon Kids

AxonKids, när bakvänt är helt rätt

AxonKids har i Kina etablerat samarbete med ett nytt franchisekoncept och med en ny distributör som gör den kinesiska marknaden till en av Bolagets viktigaste.

Fortsatt stark tillväxt på Europamarknaden där man sneglar på det nordiska sättet att placera barn bakåtvänt i bilen, för att nå högsta möjliga säkerhet.

Samarbetar med Länsförsäkringar och NTF vilket ger föräldrar möjlighet till köp, montering och förevisning av bilbarnstolar.

Kundtest visar att Axkid Duofix rekommenderas av föräldrar.

Axonkids budgeterar med en fortsatt omsättningsökning inför kommande år.

Axonkids utvecklar, tillverkar och säljer bilbarnstolar. Axonkids bilbarnstolar är framtagna i linje med den skandinaviska filosofin, att bakåtvänt är säkrast! Fördelarna med det bakåtvända åkandet är väl dokumenterat och att barn skall åka bakåtvänt är en självklarhet på den nordiska marknaden. Till skillnad från konkurrenterna, så har Axonkids all sin utveckling och konstruktion i Sverige.

De första stolarna som Axonkids konstruerat och tillverkat presenterades på marknaden försommaren 2011. Nu har Axonkids under varunamnet Axkid ett helt produktprogram med en bilstol för varje ålderskategori. Bolaget har nu etablerat sig utanför den nordiska marknaden för att bredda sitt kundunderlag i flera länder såsom t.ex. Tyskland, Spanien och England. Under senaste året har även Kina blivit en betydande marknad för Bolaget.

Tillverkning och leverantörer

Produktion av bilbarnstolar regleras av Economic Commission for Europé, ECE-reglemente 44. I samband med att en bilbarnstol godkänns så skall även produktionsanläggningen och dess kvalitetssystem godkännas.

Axonkids bedriver idag egen tillverkning genom ett joint venture i Ningbo, Kina. Investeringar för att bygga upp fabriken och få den certifierade enligt ECE R/44 har redan tagits och ger ett starkt utgångsläge inför framtiden. Mycket arbete har lagts ned på att säkerställa kvalitet och leveransförmåga. Bland annat har ett skanningssystem införts för att få 100-procentig kontroll på tillverkningsprocessen. Verktyg för tillverkning av bilbarnstolarna har också tillverkats på plats och finns redan i tillverknings-anläggningen. Verktygen ägs av Axonkids.

Axonkids samarbetar idag med ett antal leverantörer där amerikanska IMMI är den största. IMMI är en världsledande leverantör av säkerhetsprodukter inom flera branscher. Samarbetet med IMMI ligger till grund för en del av Axonkids innovationer. Samarbetsavtal och sekretessavtal finns vilket borgar för ett långt och fruktbart samarbete med denna mycket starka partner inom säkerhet.

Utöver detta har Axonkids samarbete med bland annat Holmbergs Childsafety Holding AB som levererar bilbarnstolskomponenter.

Memorandum Ladda ned memorandumet
Teckna dig Teckna dig för aktier
Besök Axon Kids hemsida hemsida Läs mer på hemsidan …

Erbjudandet i sammandrag

Emissionsbelopp: 5,2 Mkr
Antal aktier i emissionen: 800 000 aktier
Pris per aktie: 6,50 kronor
Teckningstid: 16 februari – 11 mars 2015
Likviddag: Enligt avräkningsnota
Handel i aktien: Aktien handlas sedan 1 juli 2014 på Aktietorget

Framtidsutsikter

För ett drygt halvår sedan noterades Axonkids på AktieTorget efter att vi genomfört en väldigt lyckad nyemission, i vilken vi övertecknades och fick in drygt 400 nya aktieägare. Strax därefter drabbades Bolaget av leveranssvårigheter från en leverantör av en nyckelkomponent i våra bilbarnstolar. Genom att finna en ny leverantör av komponenterna lyckades vi dock komma förbi problemet, men det tog både tid, skapade leveransstörningar till våra kunder och kostade oss en hel del pengar. Vi kom dock igenom problemen och jag kan bara konstatera att Bolaget står starkt rustat produkt- och produktionsmässigt inför de kommande åren.

Glädjande är att våra kunder i alla led uppskattar våra produkter. I Sverige har vi mött framgångar genom bland annat ett nytt försäljningskoncept där vi allierar oss med Länsförsäkringar som hjälper till att sälja våra stolar till deras försäkringstagare och med ICA Maxi som kommer att sälja våra bilbarnstolar. Vi har dessutom fått en väldigt bra respons från slutkunderna, det vill säga föräldrarna som köpt bilbarnstolarna. I en kundtest som undersökningsföretaget Smartson genomfört av Axonkids bilbarnstol Duofix gav föräldrarna stolen 8,5 poäng av 10 möjliga. Dessutom sa 92 procent att de skulle rekommendera stolen till andra att köpa.

Även i Europa vinner vi allt större framgångar och har under den gångna hösten börjat med direktleveranser från vår fabrik i Kina till våra distributörer i både Tyskland och Polen. Direktleveranserna håller nere transportkostnaderna då det tidigare gick till Sverige för ompaketering och ny frakt till mottagarlandet. Att leverera direkt från fabriken till kunden innebär även att vi kan höja servicegraden och korta ner leveranstiderna, vilket uppskattas av distributörerna.

Det stora genombrottet vi fått vid årsskiftet i Kina och som var en följd av vårt deltagande på en säkerhetsmässa i Peking i somras tillsammans med Volvo Cars och Statens väg- och transportforskningsinstitut är mycket betydelsefullt för oss. Konceptet som går under namnet 'Childrens safety house' innebär att ett antal butiker startas runt om i Kina med försäljning av bara våra bilbarnstolar. Redan har ett tiotal franchisebutiker kontrakterats och ytterligare skall kontrakteras under året. Totalt räknar vi med att det är minst ett tjugotal butiker i gång vid årets slut.

Att vi dessutom skrivit avtal med en distributör i Kina som förra året sålde bilbarnstolar för 130 MSEK på den kinesiska marknaden, och som nu har tagit in våra stolar som enda varumärke borgar för att innevarande år kan bli mycket bra. Genom de satsningar vi gjort ihop med vår kinesiska agent genom dels säkerhetskonferensen i Peking och deltagande på en mycket stor barnmässa i Shanghai har vi fått ett bra fotfäste på den kinesiska marknaden.

För att säkerställa att vi har resurser att tillgodose våra kunders efterfrågan på våra produkter genomförs denna nyemission. Kapitalet som erhålls i emissionen ska användas till att stärka rörelsekapitalet, samt till marknadsföring och försäljning av våra produkter. Emissionen ska med all säkerhet räcka för att ta oss fram till positivt kassaflöde och lönsamhet i Bolaget.

VD

Tony Quist

VD, Axonkids AB


Disclaimer
Utskicket görs i samarbete med AxonKids AB. Notera att den service Axier.se tillhandahåller för emissioner enbart är av administrativ karaktär. Axier.se kan därför varken garantera riktigheten i den information som finns i prospekt eller i andra beskrivningar om och kring emitterande bolag och program eller hållas som ansvarig för desamma. Det är därför viktigt att du själv läser igenom prospektet och andra eventuella beskrivningar för att skapa dig en egen uppfattning av om du ska investera i bolaget eller inte.

Cline Scientifics teknik kan användas på minst två stora och lovande framtidsmarknader

 

Cline

Cline Scientifics teknik kan användas på minst två stora och lovande framtidsmarknader

1 Cline Scientific är ett Life Science-företag som utvecklar och säljer unika nanoytor för odling av stamceller. Dessa ytor kan som verktyg få stor betydelse vid utveckling av stamcellsterapier för behandling av svåra sjukdomar t.ex. diabetes typ 1, Alzheimers, Parkinsons, hjärtinfarkt m.m.
2 Cline Scientific verkar på stora marknader och har potentialer som förknippas med Life Science, däremot drabbas inte produkterna av riskfyllda och kostsamma regulatoriska krav som annars skapar stora marknadsbarriärer inom branschen.
3 Cline har för närvarande ett 10-tal återkommande betalande kunder inom både akademisk och klinisk forskning, till vilka Bolaget säljer lönsamma produkter.
4 När Clines kunder slår igenom med en stamcellsterapi, som delvis bygger på Clines teknologi, kommer Bolagets kassaflöden att öka dramatiskt.
5 Förutom produkter för stamcellsmarknaden kan Clines teknologi användas inom t.ex. cancerforskning och test av läkemedel; två stora och lovande framtidsmarknader.

Cline Scientific utvecklar och säljer unika ytor för användning inom framförallt Stamcellsterapier

Bolagets kunder strävar efter att finna bot på svåra sjukdomar som till exempel Diabetes typ-1, Alzheimers eller ögonsjukdomar genom utvecklandet av stamcellsterapier.

Under det senaste decenniet har det talats mycket om att med hjälp av stamceller behandla många av de sjukdomar som läkare ännu inte har någon tillfredställande behandlingsform för. Stamceller upptäcktes redan år 1908 av den ryske forskaren Alexande Maksimov som på en kongress i Berlin presenterade sin forskning. Det dröjde dock ända fram till 1960-talet innan de kanadensiska forskarna Ernst McCulloch och James Till kunde bevisa att stamceller existerade. Först under 1990-talet kunde forskare odla nervceller på konstgjord väg med hjälp av stamceller.

Utmaningar och trender

Ännu återstår utmaningar när det gäller stamceller och att få en godkänd behandling av människor med hjälp av stamceller. Forskare har inte med hittills tillgängliga metoder löst de sista, avgörande problemen med stamceller för klinisk användning. Det största problemet är risken för att en del stamceller växer okontrollerat och kan ge upphov till cancertumörer. En tydlig trend är därför att undersöka ytors betydelse för stamcellers utveckling och hur det med hjälp av ytor är möjligt att styra stamceller för att undvika överväxt, d.v.s utveckling av tumörceller.

Clines nanogradient

En nanogradient består av en glasyta med en gradvis ökning av nanopartiklar på ytan. Ovanpå dessa partiklar går det att binda in olika ämnen som styr cellers utveckling och tillväxt.

Tanken med ytan är att alla celler växer på en yta och det är ytans beskaffenhet som avgör hur cellen ska utvecklas. Genom gradienten kan forskare odla celler och undersöka på vilken del av ytan cellerna får de egenskaper som forskarna vill ha. Den avgörande skillnaden mot de sätt man idag odlar celler på är att med Clines Nanogradienter kan man på molekylär nivå kontrollera stamcellens utveckling så att tumöruppkomsten elimineras och stamceller kan väljas ut för en säker transplantation.

Redan har Clines nanogradienter nått uppmärksamhet runt om i forskarvärlden och ett tiotal forskargrupper är återkommande kunder till Bolaget.

Exempel på användningsområde

I Göteborg har Professor Ulf Stenevi visat att det med hjälp av embryonala stamceller från människor går att reparera det yttersta genomskinliga skiktet på hornhinnan. Idag genomförs cirka 600 transplantationer av hornhinnor i Sverige, men behovet är mycket större. Det begränsas idag till största delen av antalet donatorer.

Diabetes Typ-1 är en kronisk sjukdom med epidemiologiska proportioner som riskerar att rasera sjukvårdsekonomier runt om i världen. Att med hjälp av stamceller ersätta de skadade betaceller som i dessa patienter ej producerar insulin är av högsta prioritet i många länder.

Att ersätta skadade dopaminproducerande celler i patienter med Parkinsons och Alzheimers sjukdomar är på samma sätt ett tydligt område där stamceller skulle kunna inte bara behandla utan faktiskt bota sjukdomar.

Detta är bara några exempel på områden där Clines Nanoytor kan spela en avgörande betydelse i utvecklandet och produktionen av en behandling som kan bota dessa livsavgörande sjukdomar.

Marknadsförutsättningar

Marknaden för stamcellsforskning och organspecifika stamceller är minst sagt stor och snabbt växande. För att lösa de slutliga problemen för att få en fungerande behandlingsform har allt fler forskare börjat titta på ytor för att styra stamcellerna. De första stamcellsterapierna, d.v.s. behandlingsformerna, är nu i ett sådant skede att de väldigt snart kan börja användas för behandling inom sjukvården. För att underlätta för stamcellsterapier att bli godkända för klinisk användning har det Japanska läkemedelsverket ändrat på de regulatoriska kraven för stamcellsterapier. Liknande förändringar kan förväntas i andra länder relativt snart.

Strategi

Ännu så länge erbjuder Cline Scientific ytor baserade på den patenterad nanoteknik för användning i biologiska forskningslaboratorier som fokuserar på utveckling av stamcellsterapi.

Idag har Bolaget tolv betalande kunder. Målsättningen är att utveckla och erhålla marknadsacceptans för bolagets teknik och produkter i samarbete med referenskunder för att uppnå en stark marknadsposition. Cline Scientific arbetar för att bli en etablerad leverantör av kritiska komponenter för produktion av stamcellsbehandlingar.

Den dag en stamcellsterapi som utvecklats med stöd av Clines nanogradienter blir godkänd som behandlingsform så som t.ex. behandling med odlade hornhinnor, öppnar sig en miljardmarknad för Cline Scientific. Målet är att inom fem år sälja produkter till minst tre godkända stamcellsterapier

Teaser Ladda ned memorandumet
Teckna dig Teckna dig för aktier
Besök Clines hemsida hemsida Läs mer på hemsidan …

Erbjudandet i sammandrag

Emissionsbelopp: 10,2 Mkr
Antal aktier i emissionen: 1 700 000 aktier
Pris per aktie: 6,00
Teckningstid: 26 januari – 23 februari 2015
Likviddag Tilldelade aktier ska betalas senast den 12 mars 2015 enligt instruktion på avräkningsnotan.
Handel i aktien: Aktien kommer att tas upp till handel på AktieTorget. Första handelsdag beräknas till den 30 mars 2015.
Tilldelning: Vid överteckning beslutar styrelsen om tilldelning.

Road show Cline Scientific AB

26/1 Tjörn
Aktieträff, Häggvallskolan Tjörn, kl 18,30 – 21,15
Arrangör: Aktiespararna Stenungsund/Orust/Tjörn
Anmälan: www.aktiespararna.se
27/1 Lund
Aktiedagen 2015 Lund,
Elite Hotel Ideon, kl 13,00 – 21,00
Arrangör: Aktiespararna
Anmälan: www.aktiespararna.se
28/1 Kristianstad
Aktieträff, Quality Grand Hotel,
Västra Storgatan 15, kl 18,30 – 21,00 Ingen föranmälan krävs
29/1 Kungälv
Aktieträff, Mimers Hus, hörsal 2,
Trollhättevägen 4, kl 18,30 – 21,30
Arrangör: Aktiespararna Kungälv
Anmälan: Mona J. 0303-16 215
2/2 Göteborg - Connect 2 Capital
För mer info se connect2capital.org
3/2 Uddevalla
Högskolecenter Bohuslän,
Östergatan 18, Uddevalla,
kl 18.30 – 21.00
Ingen föranmälan krävs.
4/2 Trollhättan
Folkets Hus Kulturhuset, kl 18,30 – 21,00
Arrangör: Aktiespararna i Trollhättan.
Föranmälan: 070-420 34 44
5/2 Stockholm – Investerarlunch AktieTorget
Mäster Samuelsgatan 42, v 3,
kl 12.00 – 13.15
Anmälan stockholm@aktietorget.se
5/2 Uppsala
Salagatan 18 A, (gamla polishuset), kl 18.00
Anmälan jan.frischenfeldt@aktietorget.se
9/2 Luleå – Investerarträff
10/2 Piteå
Investerarträff, Nolia City Konferens,
vid Piteå Stadsbibliotek, kl 11,30
10/2 Skellefteå
Investerarträff, Scandic Hotel Skellefteå,
Kanalgatan 75, kl 19,00
11/2 Umeå
Investerarträff, Folkets Hus, Vasaplan
11/2 Göteborg
Radisson Blu, Södra Hamngatan 59-65,
Göteborg, kl 18.00 – 20.00
Anmälan info@inwestcorp.se
12/2 Halmstad
Aktieträff, Kalervos Restaurang, kl 18,30
Arrangör: Aktiespararna Halmstad
Anmälan: 072-210 44 33
16/2 Falkenberg
Aktieträff, Motellvägen 3,
Falkenberg, kl 18,30
Arrangör: Aktiespararna Falkenberg,
Anmälan: 070-690 76 00
18/2 Jönköping
Aktieträff, Hotel Grand, Jönköping,
kl 18,30 – 21.00
Arrangör: Aktiespararna Jönköping
Anmälan: www.aktiespararna.se

Framtidsutsikter

Cline Scientific AB är ett spännande bolag som med hjälp av nanoteknik erbjuder unika produkter för bland annat stamcellsodling.

Stamceller anses allmänt ha en förmåga att användas som 'reservdelar' till människokroppen. Stamcellsforskning har länge varit omgärdad av problem med att styra tillväxten av stamcellerna. För långsam tillväxt kan leda till att cellerna dör och en för kraftig, snabb tillväxt kan leda till en okontrollerad celldelning, något vi normalt benämner cancer, och det vill vi inte ha in i kroppen.

Med hjälp av Cline Scientifics Nanogradientytor kan forskarna ganska enkelt lokalisera på vilket underlag, eller i vilken miljö, som stamcellerna får en kontrollerad tillväxt i den takt som krävs. Bolaget har redan ett tjugotal kunder som betalar för att få använda våra produkter i sin forskning.

Dessa kunder finns inom såväl akademisk som preklinisk forskning.

Clines patenterade gradientyta, kan bli den essentiella pusselbit som gör det möjligt för stamcellsforskare att nå ett genombrott i arbetet med att utveckla stamcellsterapier.

Stamcellsterapier tas fram med syfte på att bota sjukdomar såsom diabetes, blindhet, Alzheimers, hjärt- och kärlsjukdomar. Ännu så länge säljer vi våra gradienter i mindre kvantitet till forskare, men den dag de fått ett ordentligt genombrott i någon terapi finns möjlighet för oss att sälja produkter för industriell odling av stamceller, vilket skulle innebära väldigt stora intäkter för Cline.

Innan vi får det stora genomslaget inom någon terapi kommer vi att satsa på att bredda kunskapen och användandet av våra gradienter inom såväl universitet som ute hos läkemedelsbolagen. För att nå ut bredare krävs resurser till att anställa säljare och att täcka marknadsföringskostnaderna initialt. Vi har dock bra marginaler på våra produkter vilket gör att vi snart kan visa lönsamhet.

För att erhålla ordentligt med resurser för att bygga upp en försäljningsorganisation och vidga marknaden till andra delar av världen har bolagets styrelse beslutat att genomföra en nyemission och notera Bolaget på AktieTorget.

Vi i Cline Scientific välkomnar dig som aktieägare. Vi tror att förutsättningarna för att Bolaget ska lyckas på marknaden är väldigt goda, så det kan bli en bra investering för den som är med från start.

Jag hälsar dig därför välkommen att teckna aktier i Cline Scientific.

Patrik Sundh

Patrik Sundh

VD i Cline Scientific AB


Disclaimer
Utskicket görs i samarbete med Cline Scientific AB (publ). Notera att den service Axier.se tillhandahåller för emissioner enbart är av administrativ karaktär. Axier.se kan därför varken garantera riktigheten i den information som finns i prospekt eller i andra beskrivningar om och kring emitterande bolag och program eller hållas som ansvarig för desamma. Det är därför viktigt att du själv läser igenom prospektet och andra eventuella beskrivningar för att skapa dig en egen uppfattning av om du ska investera i bolaget eller inte.

Serstech, kemisk identifiering för en säkrare värld

 

Serstech
Serstech

Kemisk identifiering för en säkrare värld

Serstech hjälper kunder inom säkerhet och industri att fatta rätt beslut på platsen med effektiva instrument för kemisk identifiering

Emission för finansiering av ökade marknadsförings- och säljinsatser samt produktifiering av Bolagets molntjänster.

Första volymordern erhållen januari 2015.

Styrelsen har som finansiell målsättning att mot slutet av 2016 uppvisa ett positivt kassaflöde och nettoresultat.

Det är vidare Styrelsens målsättning att Serstech på rullande 12-månaders basis omsätter i storleks­ordningen 150 miljoner kronor inom fyra år.

Kemisk identifiering för
en säkrare värld

Serstech är ett högteknologiskt företag som utvecklar instrument och lösningar för kemisk identifiering. Framförallt utvecklar bolaget Ramanspektrometrar. Tekniken bygger förenklat på att molekyler som belyses med ljus av en bestämd våglängd reflekterar ett annat ljus som är helt unikt för just den molekylen. Man kan betrakta detta som ett 'molekylärt fingeravtryck' och kan således utnyttjas för identifiering av olika substanser.

Till skillnad mot andra vibrationstekniker är Ramanspektroskopi överlägsen i flera avseenden; kräver liten eller ingen provberedning samt att metoden är okänslig för vattenbaserade prover vilket möjliggör mätning av fasta ämnen, vätskor och gaser, inte bara direkt, utan även genom transparenta behållare som glas och plast.

Serstech huvudsakliga uppgift är med sin teknik hjälpa personer som står inför en kemisk substans och måste fatta ett beslut.

  • Är det lagligt?
  • Är det farligt?
  • Har det rätt kvalitet?

Med koppling till Serstechs bibliotek av kända substanser kan instrumentet ge information om exempelvis ämnets explosivitet, brandfarlighet och giftighet. I dagsläget har Serstech cirka 9 000 ämnen i sin databas som kan identifieras med hjälp av instrumentet, allt från narkotika till olika typer av sprängämnen.

Historik

Grunden till Bolaget lades redan 2002 då Jörg Hübner, professor på avdelningen för nanoteknik vid Danmarks Tekniska Universitet (DTU) i Köpenhamn, tillsammans med sitt team utvecklade en extremt liten spektrometer. Under 2006 startade Jörg Hübner tillsammans med en grupp av svenska affärsmän och forskare bolaget Serstech. Bolaget grundades kring en initial affärsplan att använda spektrometern för identifiering av sprängämnen. Idag står Serstech redo med serieproduktion av vad Bolaget själva kallar för 'världens mest tillgängliga spektrometer'.

Försäljning

Serstech har inlett arbetet med att kommersialisera sin specialkompetens inom Ramanspektroskopi genom tre tillämpningsområden, vilka vart och ett representerar separata intäktskällor:

  • Försäljning av handhållna instrument.
  • Försäljning av åtkomst till en ständigt växande databas av kemiska ämnen som byggs upp genom användandet av produkten.
  • Försäljning av Bolagets analysutrustning i form av OEM-komponenter för inbyggnad i större system, såsom kemiska processanläggningar.

Under 2015 kommer bolaget att accelerera försäljningen, delta i många tester och hoppas vinna tidiga upphandlingar. Styrelsen bedömer att det under 2016 kommer att bli fler order från myndigheter samtidigt som vissa industrisamarbeten börjar ge resultat. Från 2017 bedömer styrelsen att försäljningen av system kommer att öka och ge en god omsättning med bra resultat.

Investment case

Färdig produkt

Prisvärt instrument med fokus på användarvänlighet.

Minsta instrumentet på marknaden som är utvecklat för tuffa miljöer.

Mångmiljardmarknad

Med vertikal integration av kostnadseffektiva instrument och molntjänster skapas stor nytta och volymer uppnås.

Ett instrument per polisstation, ett per brandbil och ett per tullgrupp bedöms utgöra en mångmiljardmarknad.

Första volymordern erhållen

Flera ytterligare testordrar ute i bl.a. Sverige och Asien.

Lansering av molntjänst

Lanseras under 2015 och kommer optimera erbjudandet till kund. Tydliga stordriftsfördelar för Bolaget.

Memorandum Ladda ned memorandumet
Teaser Ladda ned teasern
Teckna dig Teckna dig för aktier
Besök Serstech hemsida hemsida Läs mer på hemsidan …

Erbjudandet i sammandrag

Emissionsbelopp: 21,4 Mkr
Antal aktier i emissionen: 7 124 367 aktier
Pris per aktie: 3,00
Teckningstid: 11 – 27 februari 2015
Handel i aktien: Aktien handlas sedan den 28 augusti 2013 på Aktietorget
Tilldelning: Vid överteckning beslutar styrelsen om tilldelning.

Företagspresentationer

19 februari 2015 Stockholm kl 17,00
Aktiespararna, Hotel Birger Jarl, Tulegatan 8
För ytterligare information och anmälan, se www.aktiespararna.se

24 februari 2015 Malmö kl 17,30
AktieTorget, Malmö Börshus, Skeppsbron 2
För ytterligare information och anmälan, se www.aktiespararna.se

25 februari 2015 Växjö, kl 18,00
AktieTorget, PM & Vänner Hotel, Norrgatan 23.
För ytterligare information och anmälan, se www.aktiespararna.se

25 februari 2015 Örebro, kl 18,00
Aktiespararna, Conventum/Handskmakaren. Olof Palmes Torg 1, kl 18:00
För ytterligare information och anmälan, klicka här

Framtidsutsikter

Vi är alla beroende av modern kemi. Allt från energisnåla hus till smarta telefoner och livsviktiga mediciner bygger på kemi och vi har mycket att vara tacksamma över. Samtidigt finns en baksida där kemikalier orsakar miljöförstöring, svåra sjukdomar och beroenden. Serstech hjälper framförallt dem som har som ansvar att skapa trygghet att fatta rätt beslut när de står inför okända kemikalier. Det gäller såväl för tulltjänstemän, poliser och räddningspersonal som kvalitetsansvariga inom industrin.

Vi lever i ett sårbart samhälle

Vårt samhälle är sårbart, vilket de senaste veckornas hotfulla brev med vitt pulver tydligt visat. Många har blivit oroade för smitta, medan både företag och myndigheter tvingats stänga med stora kostnader som följd. Detta är inte acceptabelt och i är helt beroende av att dessa flöden av varor och tjänster fungerar. Här bidrar Serstech med lösningar som kan hjälpa till att effektivisera analyserna som gör att verksamheten kommer igång igen, eller kanske inte ens behöver stänga.

Sårbarheten visar sig även i den växande olagliga framställningen av syntetiska narkotika och narkotikalika droger, framförallt internationellt men också i Sverige. Med vår teknik kan substansernas sammansättning fastställas på plats och förloppet till förbud av vissa kemikalier kan effektiviseras vilket skyddar både liv och natur.

Inom industrin möter man idag medvetna kunder som inte bara vill undvika hälsofarliga ämnen i mat, kläder och möbler, utan som även vill att hela produktionen ska vara ofarlig för hälsa och miljö. Industrin måste då hålla noggrann kontroll på sin tillverkning och sina leverantörer för att undvika förbjudna och farliga ämnen. Serstech har lösningar som ser till att kvaliteten blir rätt och processerna effektiva och säkra. Det tjänar alla på.

För att kunderna ska nå dessa mål krävs att våra produkter är oerhört enkla att använda, så små att de alltid finns på plats och kostnadseffektiva så att de kan ha många. Kemikalierna finns redan överallt och därmed måste de också kunna identifiera dem på många ställen. Det handlar inte om enstaka instrument på några få knutpunkter, utan många instrument som alltid finns på rätt plats. Det måste också vara enkelt att äga många instrument och dela med sig av sina mätningar, vilket först nu är möjligt att göra till en attraktiv kostnad tack vare ny trådlös teknik och säkra molntjänster.

Första volymordern

Vi fick tidigt i år bekräftat att vi är inne på rätt väg när vi fick vår första volymorder på åtta instrument till en nationell polismyndighet i Sydostasien. De ser fördelen och delar vår vision att nyttan är så stor att de borde ha ett instrument på varje polisstation – och de har tusentals! Så stora beställningar kan ta flera år att få, men samma behov finns i princip i alla världens länder. Att därför intensifiera försäljningsarbetet nu är viktigt så att Serstech är med i de pilotupphandlingar som sker. Vi fokuserar främst på Europa – och då inte minst vår svenska hemmamarknad – samt på Asien där intresset för ny teknik är stort och beslut kan gå fort. Idag täcker vi, utöver direkt försäljning på den svenska marknaden, 15 länder genom våra säljpartners och fler ska komma på plats, men det är samtidigt viktigt att vi verkligen etablerar oss i de länder där vi är.

Vi avvaktar därför med försäljning till vissa marknader, som till exempel USA, för att kunna fokusera där vi ser störst potential för bolaget.

Parallellt med marknaden för vårt handhållna instrument ser vi en trend inom industrin till att vilja mäta allt mer i sina tillverkningsprocesser. Det räcker inte längre att mäta temperatur, tryck och pH-värde i fabriksrören, utan man vill också veta vad koncentrationen är. Vår teknik möjliggör kontroll utan att personer behöver hantera kemikalierna. Vi bearbetar sedan lång tid tillbaka några större leverantörer inom processautomation för partnerskap.

Vi har som mål i år att vinna pilotupphandlingar liknande den vi just meddelat, för att under 2016 kunna vinna även större affärer och uppvisa ett positivt kassaflöde och nettoresultat mot slutet av året. Inom fyra år har vi målsättningen att på rullande 12-månaders basis omsätta i storleksordningen 150 miljoner kronor.

Företrädesemissionen

Vi har nu meddelat att vi genomför en till 80% garanterad företrädesemission om högst 21,4 miljoner kronor. Emissionslikviden ska användas till att accelerera försäljningen samt utveckla vår molntjänst. Det kommer att göra vårt erbjudande ännu bättre och fler kommer att kunna blir hjälpta av oss.

Som aktieägare är det viktigt att veta vad man investerar i. I Serstech erbjuds du tillfälle att investera tidigt i expansionen av ett innovativt svenskt högteknologibolag. Det är ett bolag där medarbetarna brinner för att hjälpa kunderna få bättre information om kemikalier genom användandet av avancerad teknik, förpackad i en enkel produkt med en global världsmarknad.

Välkommen att investera och samtidigt göra världen lite tryggare.

Lund, februari 2015

Peter Höjerback, VD

Peter Höjerback, VD


Disclaimer
Utskicket görs i samarbete med Serstech AB (publ). Notera att den service Axier.se tillhandahåller för emissioner enbart är av administrativ karaktär. Axier.se kan därför varken garantera riktigheten i den information som finns i prospekt eller i andra beskrivningar om och kring emitterande bolag och program eller hållas som ansvarig för desamma. Det är därför viktigt att du själv läser igenom prospektet och andra eventuella beskrivningar för att skapa dig en egen uppfattning av om du ska investera i bolaget eller inte.

Beowulf, Bergmästaren hänskjuter beslutet till Regeringen

Beslut om Kallak hänskjuts till regeringen

Bergmästaren hänskjuter Jokkmokk Iron Mines AB:s ansökan om bearbetningskoncession för Kallak K nr 1, Jokkmokks kommun i Norrbottens län till regeringen.

Vid ansökan om bearbetningskoncession gör Bergsstaten en samlad bedömning i varje enskilt ärende. Förutsättningarna för att bevilja en bearbetningskoncession är

  • att en fyndighet som sannolikt kan tillgodogöras ekonomiskt påträffats,
  • att fyndighetens art och belägenhet inte gör det olämpligt att sökanden får den begärda koncessionen,
  • att en gruvdrift på platsen inte strider mot hushållningsbestämmelserna i 3 och 4 kap miljöbalken om användning av mark- och vattenområden eller mot detaljplan eller områdesbestämmelser.

Fyndigheten i Kallak är belägen ca 40 km väster om Jokkmokk. Brytningen av järnmalm planeras att ske i dagbrott.

I Bergsstatens prövning står det klart att Kallak är en bra och betydelsefull järnmalmsfyndighet. Den kan sannolikt tillgodogöras ekonomiskt.

- Länsstyrelsen har föreslagit avslag huvudsakligen med hänvisning till transporterna till och från gruvområdet. Det är en fråga som vi anser ska prövas i den efterkommande miljöprövningen hos Mark- och miljödomstolen, säger hon bergmästare Åsa Persson.

- Länsstyrelsen har inte tillräckligt belyst omfattningen av intrånget till följd av koncessionsområdet och dess påverkan på Jåhkågasska Tjiellde samebys möjligheter att bedriva renskötsel. Vi har därför inte kunnat bedöma om gruvverksamhet kan bedrivas på den ansökta platsen i förhållande till miljöbalkens hushållningsbestämmelser, säger Åsa Persson.

Eftersom Bergsstaten gör en annan bedömning än länsstyrelsen gjort och anser att det föreligger osäkerheter som förhindrar den fortsatta handläggningen, har Bergsstaten valt att hänskjuta ärendet till regeringen.

Teknisk Analys
Namn+/-Senast
Dax116.711327
HangSeng123.724902
Guld18.11682
OMX Stockholm 306.31685
S&P 500-2.92111
OMXS 30
Vårt unika koncept
Medlemskap på Axier.se innebär inte att man tvingas binda sig till prenumerationsavgifter! Som enda leverantör på marknaden av teknisk analys erbjuder vi idag förutom prenumeration även Pay-Per-View och Kontantkort.

Axier.se erbjuder teknisk analys, statistisk analys och insider analys i de mest omsatta och mest spännande aktierna på börsen. När du vill investera finns det alltid en teknisk analys, högst nåra dagar gammal och har det hänt något speciellt bevakar vi aktien extra noga.
Blir kund idag!