Axier.se

För bättre aktieaffärer

"Tackar så mycket för otroliga analyser.
Mina vinster har jag er att tacka för.+++++
Ni gör ett bra jobb.
Lycka till"
Tack för era utmärkta analyser, som jag i många hänseenden har stor behållning av! Mvh Hans F
Ok tack för svar då vet jag, din analys av Securitas var helt rätt.Jag är MYCKET nöjd med min prenumeration hos er.Ni är bäst. Hälsn.Elisabet
Hej! Jag följde ditt råd och har redan tjänat abonnemang för ett år. Med vänlig hälsning Max

Börs och Marknad

Holmasjön Prospektering förbereder listning

En mindre private placement till en intressant värdering inför en större nyemission och notering under 2015.
Läs i webbläsaren
Holmasjön Prospektering

Inbjudan till teckning av aktier i Holmasjön Prospektering AB


Holmasjön Prospektering AB är ett prospekteringsbolag med fokus på bas- och ädelmetaller i Sverige, som genom egen prospektering identifierar och utvecklar mineraltillgångar.

Företaget har idag två undersökningstillstånd där det första efter elektriska och magnetiska mätningar, samt efterföljande analys av stenprover visar på intressanta resultat.

Tar nästa steg


Bolaget är nu redo att ta nästa steg i utvecklingen genom att bredda ägandet genom en mindre spridnings-emission riktad mot allmänheten och institutionella investerare. Vid full teckning tillförs bolaget 2 Mkr före emissionskostnader. Emissionslikviden kommer huvudsakligen användas till förvärv av leaser, borrprogram och prospektering.

År 2015


Under 2015 har Holmasjön för avsikt att genomföra en publik nyemission som kommer att tillföra bolaget rörelsekapital i storleken 3 - 5 miljoner kronor till en värdering av aktien på en betydligt högre nivå än dagens. Efter detta ämnar styrelsen för Holmasjön att ansöka om att bolagets aktie tas upp till handel på lämplig marknadsplats.

Erbjudande


Teckningstid: 2 - 23 december
Teckningskurs: 2 kr
Teckningspost: 5000 aktier

Emissionsvolym: 2 Mkr
Värdering: 10 Mkr pre-money

Fulltecknad nyemission om 2 Mkr täcker mer än väl kapitalbehovet för 2015 års borrprogram.

Listning på Aktietorget: Under 2015 har Holmasjön för avsikt att genomföra en publik nyemission som kommer att tillföra bolaget rörelsekapital i storleken 3 - 5 miljoner kronor till en värdering av aktien på en betydligt högre nivå än dagens. Efter detta ämnar styrelsen för Holmasjön att ansöka om att bolagets aktie tas upp till handel på lämplig marknadsplats.
För att beställa investeringsmemorandum och teckningssedel, vänligen kontakta Carl-Adam Andersson, VD för Holmasjön Prospektering, per epost eller telefon. Intresserade investerare kan även samtala med VD.
info@holmasjon.se

073-0444042

VD har ordet


Området kring vårt undersökningstillstånd Holmasjön nr 1 var ett aktivt gruvområde redan i slutet av 1600-talet med kopparbrytning och i mitten av 1800-talet med nickel, där Kleva gruva med tiden blev känd för sin höga metallhalter. Den historiken gjorde att ett antal erfarna entreprenörer i början av 2000-talet började insamla information och kunskap om regionen, vilket ledde till ett allt större intresse att titta närmare på hur det faktiskt ser ut i marken. År 2010 blev förutsättningarna de rätta och studier inleddes. Området visade stor potential vilket ledde fram till att undersökningstillstånd söktes och erhölls år 2012, där den östra gränsen endast ligger 400 meter från den gamla Kleva-gruvan. Magnetometermätning som utfördes året efter gav positiva resultat vilket ledde till att elektriska mätningar gjordes år 2014. När även dessa var övertygande så var det dags att samla projekten i ett eget bolag, Holmasjön Prospektering AB.

Våra magnetiska undersökningar visar på tre anomalier och stenproverna vi skickat in på analys visar på förhöjda halter av koppar, guld och titan. De tre anomalierna bekräftades även när vi gjorde elektriska mätning (I.P.) på Holmasjön. Efter dessa två mätningar och stenprover skickade vi in all information på tolkning och fick en rekommendation om totalt sex borrmål på totalt 550 meter.
Jag ser nu fram mot kommande borrningar på Holmasjön och de spännande resultaten från dem. Detta då både en magnetisk och elektrisk anomali sammanfaller med platsen för det bästa stenprovet, med halterna 0,56 % koppar, 0,24 ppm guld samt 0,52 % titan. Vi har redan börjat beställa offerter för kärnborrning samt tolkning och arbetar med att få borrtillstånd klart till början av nästa år.
Holmasjön-skog
På den ovan nämnda anomalin har vi fortfarande inte mätt upp hur långt västerut den fortsätter, så vid ett positivt resultat på borrningen kommer vi att göra ytterligare elektriska mätningar för att fastställa den totala utbredningen.

Holmasjön Prospektering kommer att driva projekten framåt med en kostnadseffektiv prospektering och låga administrativa kostnader under ordnade former för att ge maximal effekt. För en sak vet vi, prospektering ska inledas när marknaden är i en lugnare period, för att sedan skalas upp i takt med att marknaden blir hetare.

November 2014
Carl-Adam Andersson

P.S. Kontakta mig gärna för att få veta mer på info@holmasjon.se eller 073-0444042
Besök vår hemsida
Utskicket görs i samarbete med Holmasjön Prospektering AB. Notera att den service Axier tillhandahåller för emissioner enbart är av administrativ karaktär. Axier kan därför varken garantera riktigheten i den information som finns i memorandum/prospekt eller i andra beskrivningar om och kring emitterande bolag och program eller hållas som ansvarig för desamma. Det är därför viktigt att du själv läser igenom memorandumet/prospektet och andra eventuella beskrivningar för att skapa dig en egen uppfattning av om du ska investera i bolaget eller inte.

Serstech – Nära volymordrar

Serstech – Nära volymordrar

Under 2014 har Serstech lanserat sin portabla spektrometer, och ett antal inledande ordrar har erhållits. Tidigt 2014 tecknade bolaget distributionsavtal för 15 länder utanför Sverige, med starkt fokus på Asien. Framgångar har redan rönts i Japan – en av världens tuffaste marknader för denna typ av instrument. Under det fjärde kvartalet har Serstech förberett sig inför ett antal större upphandlingar under 2015. Bolagets förhoppning är att volymordrar ska kunna annonseras tidigt nästa år. Till en början kommer större ordrar förmodligen att komma från industrikunder, men redan under andra halvan på 2015 bör Serstech kunna prestera ordrar inom det större säkerhetssegmentet. Säkerhetssegmentet, så som tull och militär, tar längre tid på sig för utvärdering men lägger i slutändan större ordrar än industrikunder. Under 2014 har Serstech levererat instrument till ett antal säkerhetsforskningsinstitut, och dessa har sedan demonstrerat instrumentet på ett flertal säkerhetsmässor i Europa.


Det är svårt att sätta en storlek på marknaden för Serstechs produkt i och med att det i stort sett inte funnits en handhållen produkt i likhet med bolagets. De uppskattningar som gjorts sätter den globala marknadsstorleken till flera miljarder svenska kronor, och denna väntas hålla en tvåsiffrig tillväxt kommande år. Serstech har upplevt ett stort intresse för bolagets teknik från både kunder och säljpartners, och bolaget handhållna instrument är i nuläget det förmodligen minsta på marknaden och dessutom betydligt billigare än konkurrenternas produkter. Vi räknar med att Serstech kan ta ett antal större ordrar under 2015, och fortsätta vinna marknadsandelar under kommande år.


Beskrivning av verksamheten


Serstech är ett teknikföretag med bas i Öresundsregionen grundat 2006. Det grundades som ett samarbete mellan Jörg Hübner, professor på avdelningen för nanoteknik på Danmarks Tekniska Universitet i Köpenhamn, tre svenska affärsmän samt en svensk forskare. Bolaget har utvecklat vad de kallar ”världens mest tillgängliga spektrometer” som bland annat tillåter kemisk detektion på plats. En spektrometer är ett optiskt instrument som kan dela upp och analysera ljus utefter våglängd. Denna teknik kan användas för kemisk identifikation av ett okänt ämne genom analys av en laserreflex från ämnet i fråga. Olika ämnen kommer att generera olika reflexioner och genom att analysera en reflex och jämföra denna mot en databas kan det okända ämnet identifieras.

Tekniken som Serstech använder heter Ramanspektroskopi och upptäcktes redan på 1930-talet av indiern C.V Raman. Raman erhöll senare nobelpris för upptäckten. Sedan 60-talet har tekniken kontinuerligt förbättrats och den finns idag i många av världens labb. Majoriteten av de instrument som är baserade på denna teknologi är stora stationära maskiner, men tekniken finns även i mindre enheter. Serstech har emellertid utvecklat det förmodligen minsta instrumentet baserat på teknologin, och kan dessutom erbjuda instrumentet till ett relativt lågt pris (under 100 000 kronor). Detta uppmuntrar och tillåter kunder att köpa ett flertal enheter, i kontrast till att köpa en enda större enhet. En stor del av effektiviseringsvinsten med Serstechs teknik är just att kunden kan öka antalet enheter utan att höja sina kostnader.
Serstech har lyckats minimera storleken på sitt instrument, Serstech 100 Indicator, med hjälp av egenutvecklad optik samt avancerade algoritmer. Idag mäter bolagets instrument 15,8 x 10,1 x 2,9 cm och väger 650 gram vilket inte gör det mycket större än en smartphone. Serstechs teknik tillåter kunder att identifiera substanser på plats, i kontrast till att behöva skicka dessa till ett labb. Nyligen genomförda tester hos en partner till Serstech visar att bolagets instrument presterade på samma nivå som ett 20 gånger tyngre stationärt instrument. I nuläget kan Serstechs instrument identifiera 9 000 ämnen, och kunden kan enkelt addera ytterligare ämnen den vill ska kännas igen av instrumentet baserat på egna mätningar. Ämnena tillgängliga i Serstechs befintliga databas har delats in i ett tjugotal kategorier, exempelvis farliga ämnen, pharma och mineraler. Instrumentet kan ge information om ämnets explosivitet, brandfarlighet och giftighet i kombination med råd om hur ämnet bäst hanteras. Vid användning av det handhållna instrumentet riktas en laser mot ämnet i fråga, och efter cirka en halv minut visas vilket ämne det är på displayen.
Serstechs teknik kan även levereras för inbyggnad hos kund eller som stationär labbutrustning. En fördel med Raman-tekniken som gör sig särskilt synbar inom stationär utrustning är att den kan identifiera ämnen igenom plast, glas och vatten. Det innebär att den kan användas inom t.ex. processindustrin för övervakning av sterila eller farliga processer.


         
Serstechs teknik säljs även till OEM-kunder som kan integrera Serstechs moduler i sina egna produkter. För att bygga ett eget Raman-system krävs en Raman-spektrometer (t.h), Raman-sond (t.v) och en laser (vilket Serstech också kan erbjuda)

Stark start i Asien


Serstech lanserade under våren 2014 den första generationen av bolagets handhållna spektrometer, och tecknade i april distributionsavtal avseende 15 marknader utanför Sverige. Alla nya distributionspartners inledde sitt säljarbete under Q2 2014. I mars hade Serstech inlett ett partnerskap med en svensk tillverkare för produktion de handhållna instrumenten. Det innebar att Serstechs instrument från och med då kunde serietillverkas och blev därmed klara för leverans. Serstechs produktionspartner är ett svenskt varumärke som står för kvalitet och funktion även i tuffa miljöer, vilket rimmar väl med Serstechs egna produkter.

Produktion i Sverige är dyrare än i exempelvis Asien, men när det gäller avancerade produkter som Serstechs är betydelsen av låga löner relativt liten. Produktion i Sverige bidrar till att stärka varumärket och säkrar även kvalitén på produkten. De flesta andra tillverkare av spektrometrar är större aktörer med egen tillverkning. Genom att kontraktera ut produktionen binder Serstech mindre rörelsekapital och får tillgång till specialiserad tillverkningskompetens. I expansionsfas är begränsning av rörelsekapitalet viktigt för ett mindre bolag som Serstech.

En första order avseende Serstechs portabla instrument hade erhållits redan i januari 2014. Kunden var ett bolag verksamt inom säkerhetssektorn i Sydostasien. Instrumentet kommer att användas för utvärdering och test, och vid positivt utfall kommer denna order att kunna leda till volymordrar. Tidigt i mars såldes ytterligare ett par handhållna instrument till Japan i samband med att distributionsavtal tecknades med två säljpartners i regionen. En av dessa kommer att kommer att sälja Serstechs instrument mot säkerhetskunder och den andra mot industrikunder.

I september presenterades Serstechs instrument av säljpartnern ST Japan på Asiens största instrumentmässa JASIS. ST Japan bokade in ett antal möten för demonstrationer och tester. En del instrument har som sagt redan sålts, och fler leveranser har skett till slutkund under det fjärde kvartalet. I Serstechs rapport för det tredje kvartalet uppgavs en stor del av bolagsledningens arbetstid gå till att följa upp de möten som hölls i samband med JASIS. Japan kan anses vara en av världens tuffaste marknader för denna typ av instrument vilket innebär en merit för Serstechs teknik. Serstech tycks överlag ha fått en stark start i Japan. Bland annat har man i Japan jämfört Serstechs portabla instrument mot stationära instrument som väger 20 gånger så mycket och kostar tre till tio gånger mer. I dessa jämförelser har likvärdiga resultat erhållits.

I december erhöll Serstech en order från ännu en tysk industrikund. Det handhållna instrumentet kommer att användas för att identifiera farliga ämnen och kombinerar instrumentet med ett analysprogram. Ordern medför att fjärde kvartalets omsättning kommer att överstiga det tredje kvartalets. Ordern kommer även att utvecklas vidare till ett fördjupat samarbete, och fler beställningar förväntas under 2015.

Under 2013 och 2014 har Serstech levererat handhållna instrument till ett antal säkerhetsforsknings-kunder. I november levererade bolaget exempelvis handhållna instrument till två europeiska forskningsinstitut. Dessa ordrar är inte av stor ekonomiskt betydelse, men har ett högt prestigevärde. Utlåtanden från forskningsinstitut kan dessutom påverka försäljningen mot europeiska säkerhetsaktörer positivt. Ett av de två forskningsinstituten som beställt Serstechs instrument kommer exempelvis att demonstrera instrumentet på tre Europeiska säkerhetskonferenser. En av dessa konferenser är ”EU Security Research Conference 2014”.

Breddar distributionsnätet

En av de viktigaste punkterna för Serstech inför 2014 var att expandera bolagets distributionsnät, främst genom att teckna distributionsavtal med lokala eller internationella distributörer. I april kunde Serstech meddela att bolaget tecknat distributions- och marknadsföringsavtal för 15 marknader – Finland, Estland, Polen, Kina, Indien, Japan, Indonesien, Singapore, Thailand, Myanmar, Kambodja och Malaysia. Fokus ligger till stor del på Asien och avtal saknas fortfarande för en stor del av Europa.


”Vi kan hjälpa våra kunder inom såväl säkerhet som industri att spara tid, pengar och ibland även liv med hjälp av Serstechs handhållna Raman-spektrometer. Instrumentet är mycket attraktivt att arbeta med för oss eftersom det är litet, lätt att använda, enkelt att anpassa och har ett synnerligen konkurrenskraftigt pris”, kommenterade Tapio Järvenpää, ägare till Finnprotec som säljer Serstechs produkt i Finland och Estland.


 

Beskrivning av marknaden

Globaliseringen ökar behovet av ämnesdetektion

Behovet av produkter som Serstechs har vuxit bland annat i takt med globaliseringen och den ökade världshandeln. Företag runtom i världen har behov av att snabbt identifiera eller bekräfta leveranser, och samtidigt växer säkerhetsbehovet och kraven på instanser som tull, polis och räddningstjänst. Dessa två kategorier utgör Serstechs främsta kundbas – Säkerhet och Tillverkande industri. Inom Säkerhet finns kunder som nämnt kunder inom tull, polis och räddningstjänst men även inom försvar. Inom tillverkande industri är de främsta kunderna företag inom kemisk industri och läkemedel.


                       
Säkerhetsmarknaden karaktäriseras ofta av offentliga kunder med långa försäljningscykler, men å andra sidan även av långsiktiga avtal med hög volym. Inom den tillverkande industrin är försäljningscyklerna kortare men volymerna i avtalen lägre. De kortare försäljningscyklerna inom industrin har visat sig i att Serstech redan erhållit prototypordrar från ett flertal industriella spelare. Bolaget har även erhållit ett antal viktiga ordrar från exempelvis forskningsinstitut inom säkerhetsområdet. Instanser som tull och liknande kommer emellertid att ta längre tid på sig för utvärdering av produkten, men det potentiella ordervärdet är betydligt högre än inom industrin.
Under de första lanseringsåren kommer Serstechs fokus att ligga på pilot- och referenskunder, vilket innebär att de första volymordrarna antagligen ligger 4 – 12 månader framåt i tiden. En rimlig uppskattning är att volymordrar börjar rulla in kring i början på 2015 inom industrisegmentet och i andra halvan på 2015 inom säkerhetssegmentet.

Ledtiderna är som bekant längre inom säkerhetssegmentet, vilket leder till en längre utvärderingsprocess. På sikt kommer säkerhetssegmentet förmodligen att ha den största marknadsstorleken, men inledningsvis kommer industri att vara det viktigaste segmentet rent ekonomiskt.

Stor men svårberäknad marknadsstorlek

Det är svårt att uppskatta marknaden för Serstechs teknik, bland annat eftersom väldigt få undersökningar gjorts rörande storleken på marknaden för ämnesdetektion. Biosensor är ett företag med en produkt avsedd för spårämnes- och narkotikaintagsdetektion som tidigare var listat på Aktietorget. Precis som Serstech hade Biosensor svårt att göra några närmre uppskattningar av marknadspotentialen för bolagets produkt men bedömde att marknaderna för narkotikaintagsdetektion samt spårämnesdetektion var för sig omsatte miljardbelopp i svenska kronor. Dessa två kategorier utgör bara en del av Serstechs potentiella marknad.

Det finns ett fåtal uppskattningar av marknaden för kemiska sensorer, bland annat från research-bolaget ReportsnReports. De uppskattar att den globala marknaden för kemiska sensorer kommer att växa med en CAGR på 11,5% mellan 2014 och 2019. Marknaden för kemiska sensorer innefattar huvudsakligen biosensorer, elektrokemiska sensorer och optiska sensorer. Marknaden för optiska sensorer, på vilken Serstech är verksam, väntas ha den högsta tillväxten under kommande år. År 2011 uppskattade Freedonia Group. att marknaden för kemiska sensorer i USA skulle nå 6,1 miljarder dollar år 2014. Den förväntade marknadstillväxten mellan 2009 och 2014 uppskattades till 8,9% årligen. Den årliga tillväxten för optiska sensorer 2009 – 2014 uppskattades till 9,5%, och 2014 väntades marknadsstorleken uppgå till 260 MUSD, enbart i USA. Baserat på bedömningar för världsmarknaden bör den globala marknaden för optiska sensorer därmed ligga i intervallet 600 – 800 MUSD, eller cirka 4 – 5,3 miljarder kronor i nuläget. En 1%ig andel på denna marknad skulle motsvara intäkter i intervallet 40 – 53 MSEK. Denna marknad lär dessutom växa i trakterna kring 10% årligen de kommande åren. Det är svårt att avgöra hur stor del av den potentiella marknaden som avser handburna respektive stationära instrument. Serstechs största konkurrensfördel är att bolagets teknik kan erhållas i små handburna instrument. På den stationära marknaden är konkurrensen högre, men även där finns ett stort intresse för Serstechs produkt. En konkurrensfördel med Serstechs produkt är som sagt att den identifiera ämnen igenom glas, plast och vatten vilket innebär att såväl sterila som farliga processer kan övervakas. Detta är något som lämpar sig i allra högsta grad för stationära instrument inom industri.


 
Serstechs huvudsakliga fördel är storleken på bolagets instrument samt dess jämförelsevis låga kostnad. Tabellen ovan är Serstechs egna beskrivning av fördelarna med bolagets instrument

Affärsmodell

Serstech kommer att sälja sin teknik både som en egen slutprodukt och till OEM-kunder. Serstechs handhållna instrument kommer att säljas via ett internationellt nätverk av säljpartners. Detta nätverk är under uppbyggnad och i nuläget har Serstech distributionsavtal för 16 länder. Målet är att knyta till sig säljpartners i alla länder utanför Sverige, och vi räknar med att Serstech kommer att kunna teckna ett antal distributionsavtal för framförallt Europa under 2015.

Serstechs instrument kostar i nuläget betydligt mindre än likvärdiga produkter på marknaden, men bolaget har fortfarande goda bruttomarginaler. Utöver instrumentet erbjuder Serstech tillgång till bolagets databas av ämnen samt underhåll och support.

Instrumenten säljs till ett fast pris medan databasen och underhåll erbjuds i abonnemang. Abonnemangen kommer bland annat att säljas i paket för tre års drift, vilket kommer att bidra till ett mer stabilt intäktsflöde för bolaget.

Mellan 2008 – 2012 finansierades Serstech i stort sett till lika stora delar av kunder, forskningsbidrag samt ägarkapital. Nedanför syns en del av de projekt Serstech deltagit i med kunder och forskningsfinansiärer:


•    Forskningsprojekt X-Sense med DTU
•    Forskningsprojekt för Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap (MSB)
•    Utvecklingsprojekt för Försvarets Materielverk (FMV)
•    Utvecklingsprojekt inom Vinnova Forska&Väx
•    Säkerhetsprojekt för MSB&Vinnova inom det s.k. ”Nationella säkerhetsprogrammet, S-IKT”
•    Forskningsprojekt BONAS (EU:s sjunde ramprogram)


EU-projektet BONAS har haft som syfte att utveckla ett stationärt instrument som exempelvis ska kunna detektera tillverkning eller förvaring av sprängämnen i närheten av den plats det placerats på. I september presenterade Serstech resultatet av denna studie inför experter och beslutsfattare från hela världen. Presentationen skedde med Serstechs samarbetspartner Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI). FOI är ett av Europas ledande forskningsinstitut inom säkerhet. Bland annat valdes FOI ut som ansvariga för att analysera FN:s kemvapenprover från Syrien. Den produkt som Serstech presenterade i september har utvecklats sedan 2011 och kallas Serstech 100 SmartSensor. Denna sensor är del i ett instrument som kan upptäcka bland annat sprängämnen i luft. Instrumentet är utformat för att kunna placeras väl dolt i exempelvis bilar, brevlådor eller på lyktstolpar. Genom presentationen har Serstech exponerat sin produkt för EU-experter, slutanvändare som poliser och militärer samt forskare, innovativa partnerföretag och stora försvarskoncerner. Serstechs produkt filmades dessutom av BBC.

Serstechs produkt är oftast både mindre och billigare än konkurrenternas


Idag sker kemisk identifiering ofta på laboratorium, vilket medför långa väntetider och höga kostnader. För kemisk identifikation på plats finns bland annat våtkemiska tester, men dessa har ett begränsat antal ämnen de kan identifiera. En annan väletablerad teknik för ämnesdetektion är NIR (near infrared spectroscopy). Denna teknik kräver till skillnad från Raman-spektrometrar kontakt med det undersökta ämnet och kan inte mäta igenom plast eller glas. Kostnadsmässigt är det ingen skillnad mellan NIR- och Raman-teknologin.

I nuläget finns det ett flertal aktörer som redan säljer portabla Raman-instrument. De flesta av dessa är emellertid både större och dyrare än Serstechs produkt. Det billigaste instrumentet likvärdigt med Serstechs kommer från företaget Ocean Optics, och kostar åtminstone 100% mer än Serstechs produkt. Dessutom styrs Ocean Optics instrument med en touch screen. Denna fungerar även när användaren har skyddsutrustning på sig, men rimligtvis bör det försvåra arbetet i många lägen. Produkter som Serstechs används ofta i miljöer som kräver skyddsutrustning, vilket gör touch screen till en nackdel. Konkurrerande produkter utöver den från Ocean Optics kan kosta uppemot 3 – 9 gånger så mycket som Serstechs produkt, och är som ni kan se nedanför ofta betydligt större.


IDRaman Mini från Ocean Optics (t.v) och TruScan från Antech (t.h). IDRaman Mini är ett av de mindre och billigare instrumenten på marknaden, men kostar trots detta åtminstone 100% mer än Serstechs handhållna instrument. TruScan är dyrare än IDRaman Mini, och är som syns på bilden även betydligt större än Serstechs instrument.
NanoRam från B&W Tek är både dyrare och större än Sertechs handhållna instrument


Patentsituation

Serstech har i nuläget ett patent. Patentet avser ett chip som möjliggör konstruktionen av en spektrometer ännu mindre än den bolaget säljer idag. Patentet är en del av en långsiktig strategi som kommer tillåta Serstech att utveckla marknadsledande produkter även i framtiden. Patentet är registrerat i USA och beviljat i 2011. Tekniken är även föremål för en PCT-ansökan (Patent Cooperation Treaty) hos European Patent Office (EPO). En sådan ansökan leder inte till ett faktiskt patent, men tillåter den ansökande att vinna tid innan denne bestämt sig för vilka länder den vill söka patent i. En viktig del i Serstechs instrument som inte patentskyddats är mjukvaran, och denna omges därför av så stor sekretess som möjligt. Serstechs strategi är att hålla sekretessen kring bolagets egna algoritmer och mjukvaror så hög som möjligt och snabbt få ut sitt portabla instrument på marknaden.


 
Serstechs patenterade chip

Axiers bedömning

Kommentar kvartalsrapport Q3 2014

Serstech redovisade en omsättning på 631 tkr för de tre första kvartalen 2014, vilket motsvarar en tillväxt på 70%. Serstech växer från låga nivåer, men det är tydligt att bolaget börjat vinna fler ordrar. Omsättningen i Q3 uppgick till 180 tkr, vilket motsvarar en tillväxt på nästan 200%. Omsättningen var lägre än för det andra kvartalet, vilket delvis är en effekt av säsongsvariationer (semestermånader under Q3). En del ordrar försköts dessutom till det fjärde kvartalet.


EBITDA och resultat efter skatt för Q1 – Q3 2014 försämrades jämfört med samma period föregående år, vilket är ett resultat av nyanställningar och utvecklingssatsningar. Dessa är till viss del av engångskaraktär och avser bolagets investeringar inför etablering av volymproduktion. Under 2014 har Serstech arbetet med att bygga upp bolagets organisation och flera nya medarbetare har anställts. Personalkostnaderna för årets tre första kvartal ökade med drygt 100% jämfört med samma period föregående år, vilket lett till en viss försämring av resultatet.

Under de senaste åren har Serstech övergått från att söka externa konsultjobb till att fokusera på lansering av bolagets egna produkter. Bolagets omsättning peakade under 2010 då den nådde 6,3 MSEK. Sedan dess har bolaget lagt mer och mer fokus på produktutveckling, vilket lett till en gradvis nedgång i omsättning. I och med att 2014 har varit ett lanseringsår för Serstech, med många prototypordrar är omsättningen fortsatt relativt låg. Omsättningen kan antas öka gradvis under 2015, och en viss förbättring kommer att ses redan under det fjärde kvartalet.

Prognoser

I nuläget är det för tidigt att göra ekonomiska prognoser för Serstech. Orsaken är en kombination av den omogna marknaden samt att bolagets fortfarande är i ett tidigt stadie.

Den potentiella marknaden för Serstechs produkt är stor, men det är svårt att avgöra när genomslaget för produkten kan tänkas komma. Kortsiktiga prognoser kommer därmed att innehålla ett för stort riskmoment för att vara relevanta.

För att trots allt ge en bild av potentialen i Serstech föreslår vi ett tankeexperiment. Vi räknar med att Serstech inom fem år bör kunna nå en marknadsandel på åtminstone 4%, vilket utifrån bedömd marknadsstorlek och marknadstillväxt skulle innebära intäkter i intervallet 200 – 320 MSEK. Vid den tidpunkten kommer Serstech att verka på en snabbväxande marknad med goda bruttomarginaler, och förmodligen plocka marknadsandelar från andra aktörer. Ett P/S-tal på 2 skulle därmed inte vara en alltför utmanande värdering, vilket skulle betinga ett värde på 400 – 640 MSEK. Med ett avkastningskrav på 20% ger det ett nuvärde på 160 – 260 MSEK. Självklart ska ett visst riskvärde läggas in i värderingen, då Serstechs hitintills enbart sålt ett fåtal instrument. I nuläget värderas Serstech till 54 MSEK vilket motsvarar en riskjustering nedåt på 65 – 80% från uppskattat nuvärde. Detta är något högre än vid våra tidigare analyser då Serstechs aktie fallit med omkring 50% det senaste året.

En viss riskjustering är rimlig för Serstech i nuläget då bolaget ännu inte levererat några volymordrar, men under 2015 bör denna riskjustering kunna sänkas. En del av justeringen bottnar i att Serstech förmodligen kommer att behöva någon form av kapitalinjektion under 2015. Vid slutet på det tredje kvartalet hade bolaget knappt 400 tkr i kassan, och ett negativt kassaflöde på omkring 12,8 miljoner SEK under årets tre första kvartal (- 4,7 miljoner SEK exklusive kostnader som aktiverats). Bolaget har efter perioden beviljats en kreditlina på 4 miljoner SEK från ALMI, men denna kommer förmodligen inte att kunna ta bolaget genom hela 2015. Som tidigare nämnt var en del av kostnadsökningen för 2014 av engångskaraktär. I och med att intäkterna stiger i nuläget kommer kassaflödessituationen därmed att förbättras under 2015, men någon form av kapitalinförskaffning lär behövas under första halvåret 2015.

Styrelse och ledning lång erfarenhet från branschen och stora aktieinnehav

Styrelse och ledning i Serstech besitter tillsammans en lång erfarenhet inom mikro- och nanoteknik samt säkerhetsbranschen. Styrelseordförande Thomas Pileby har tidigare suttit som VD på Obducat och som CFO/VD på Bibliotekstjänstgruppen. Medgrundare och forskare Jörg Hübner är sedan 2009 VD för Danchip, vilket är ett av Danmarks Tekniks Universitet (DTU) helägt center för tillverkning av mikro- och nanotekniska strukturer. VD Peter Höjerback har mer än 20 års erfarenhet från high-tech inom säkerhet, försvar och IT.

Han var tidigare VD på Precise Biometrics, som är listat på OMX, och har haft ledande positioner på Kockums AB och Axis Communications AB. Av Serstechs fyra styrelseledamöter har tre stora aktieinnehav i bolaget, och ledamoten med enbart ett mindre innehav rekryterades till styrelsen först under 2013. VD Peter Höjerback äger aktier motsvarande 6,4% av kapitalet. Sammanlagt äger styrelse och VD omkring 20% av utestående aktier i bolaget.

2015 lär bjuda på ordrar av större ekonomisk betydelse

Volymordrar ligger inte längre särskilt långt fram i tiden för Serstech. Vår tidigare bedömning har varit att större ordrar inom industrin bör komma tidigt 2015, och större ordrar inom säkerhetssegmentet omkring ett halvår senare. Vi ser i nuläget ingen anledning att förändra vår bild av det hela. Under det fjärde kvartalet har Serstechs fokus legat på att förbereda bolaget inför de större upphandlingar som kommer under 2015. Bolagets aktiekurs har sjunkit stadigt under 2014, möjligtvis på grund av att investerare förväntat sig fler ordrar. Serstech har varit tydliga med att volymordrar skulle vänta något, men förhoppningsvis kommer kommande upphandlingar att kunna medföra ett ökat orderintag för bolaget. Serstech uttrycker självt stora förhoppningar inför kommande upphandlingar, och under det fjärde kvartalet demonstreras bolagets instrument dessutom på ett antal stora säkerhetsmässor.

Vi tror även att Serstech har potential att prestera ett antal distributionsavtal under 2015. Fokus bör framförallt ligga på Europa. Idag har bolaget en god täckning i Asien, men saknar distribution för större delen av Europa. Att etablera säljkanaler för de större europeiska länderna kommer att vara viktigt inför 2015, särskilt med tanke på att Serstechs produkt marknadsförts på ett antal europeiska mässor under det fjärde kvartalet.


De marknadsundersökningar som finns indikerar att Serstech verkar på en miljardmarknad, som dessutom väntas visa tvåsiffrig tillväxt de kommande åren. Serstech har under 2014 lanserat en marknadsledande produkt, och under året har ett antal kunder bearbetats, både inom industri och säkerhet. Med tanke på det säkerhetsläge som råder globalt ligger Serstechs produkt helt rätt i tiden. Problemen i Irak/Syrien och de senaste årens attentat på europeisk och amerikansk mark har fått ett antal västländer har höja sin säkerhetsnivå, och behoven av snabb identifiering av farliga ämnen på plats har aldrig varit större. Det mesta talar för att Serstech kommer att bli en ledande aktör på marknaden för portabla spektrometrar. Efter ett år med ett antal mindre ordrar kommer 2015 förmodligen att bjuda på ett antal genombrottsordrar av större kommersiell betydelse


Axier Equities har av styrelsen i Serstech anlitats för att underlätta kommunikationen med svenska kapitalplacerare och nyhetsmedier.


Vare sig Axier Equity eller någon av Axiers anställda eller frilansande analytiker äger aktier i Serstech. Samtliga eventuella förändringar av innehav i Serstech kommer att rapporteras löpande
Bayn – Genombrottsår 2015

Bayn – Genombrottsår 2015

Bayn är en leverantör av formuleringar baserade på stevia avsedda för sötning av mat och dryck. I nuläget är två av de främsta trenderna på marknaden för mat och dryck naturliga ingredienser samt sockerreduktion. Stevia gynnas som naturligt sötningsmedel av båda dessa trender. Stevia är en ört vart extrakt är 300 – 400 gånger sötare än socker.

Användningen av detta extrakt godkändes i USA under 2008 och i Europa under 2011. Sedan dess har flera tusen stevia-produkter lanserats. Exempelvis lanserade Coca Cola nyligen Cola Life. Socker är emellertid inte direkt utbytbart mot stevia i och med att smak och konsistens ändras något. Varje ny produkt kräver därför en specifik stevia-blandning (utfylld med exempelvis fiberhaltiga tillsatser eller en andel socker). Bayn har ett flertal olika produkterbjudanden men utvecklar ofta stevia-blandningar i samarbete med slutkund. Bolaget har bedrivit forskning kontinuerligt sedan start och har idag ett antal stevia-baserade recept i sin portfolio.


Bayn har redan idag lanserat flertalet stevia-baserade varumärken i samarbete med kunder över hela Europa. Nyligen tecknade Bayn ett avtal med distributören R2Group och sedan tidigare har bolaget ett exklusivt avtal med Europas ledande leverantör av livsmedelsingredienser, Barentz. Enbart Barentz befintliga kundportfölj beräknas medföra en marknadspotential på 280 miljoner euro för Bayn. Marknadsbedömare räknar med att marknaden för stevia-extrakt kommer växa med över 20% årligen de kommande åren. De senaste tre åren har antalet ny-introduktioner av stevia-produkter ökat med 65% årligen, och inget indikerar att trenden kommer att avstanna. 


Beskrivning av verksamheten

Historik

Bayn grundades 2009 och är ett svenskt bolag som utvecklar, marknadsför och säljer kalorifria sötningsmedel och lösningar baserade på det ur steviablad extraherade Reb A (Rebaudioside A). Bayn grundades av nuvarande VD Lucy Dahlgren samt styrelseordförande Lennart Holmström. Innan dess hade Lucy Dahlgren arbetat som projektledare för uppbyggnad av stevia-raffinaderier i Kina. Lucys far, prof. Yan Li, hade med start under sent 80-tal arbetat extraheringstekniker för örter i sin roll som chef på avdelningen för livsmedelsvetenskap och teknologi vid Jinan University Canton i Kina.

Lennart Holmström var innan grundandet av Bayn VD på ett annat svenskt stevia-bolag, men valde att medgrunda Bayn eftersom han såg potential i den inriktning bolaget valt.

I oktober – november 2014 genomförde Bayn en nyemission i samband med listning på First North. Nyemissionen genomfördes till kursen 12 SEK per aktie, vilket innebar en pre-money-värdering på 27 miljoner kronor. Nyemissionen skulle vid fulltecknande tillföra bolaget 10 miljoner kronor före emissionskostnader. Innan den nyligen genomförda nyemissionen hade Bayn tillförts omkring 9 miljoner kronor. Bland annat har Första Entreprenörsfonden varit en tidig investerare i Bayn, och i nuläget är fonden bolagets nästa största aktieägare.

Stevia – sötningsmedel på frammarsch

Stevia är en ört med ursprung i Paraguay, och har använts sedan urminnes tider för sötning av exempelvis te. Smakprofilen hos stevia-extrakt är beroende av 11 sötningskomponenter som finns i steviabladet. Reb A (som Bayn fokuserar på) är en av sötaste av dessa 11 sötningskomponenter. Det är även den mest eftertraktade på grund av en ren och rund smakprofil. Stevia har en något bitter eftersmak med inslag av lakrits, men Reb A har alltså en något renare smak. Bayns stevia-produkter säljs under varumärket EUREBA vilket står för EU-Reb-A. Inte helt oväntat är bolagets prioriterade marknad för denna produktlinje Europa.


 
Stevia-plantor


Efterfrågan på icke-artificiella sötningsmedel har lett till en bredare användning av stevia som sötningsmedel. Stevia godkändes av FDA under 2008, och fick EU-godkännande i november 2011.


Tillväxt för naturliga sötningsmedel med lågt kaloriinnehåll

Det finns huvudsakligen två kategorier av sötningsmedel för drycker och livsmedel: bulksötningsmedel och sötningskoncentrat (High Intensity Sweeteners, HIS). Bulksötningsmedel kallas även nutritive sweeteners, och har en teknisk funktion utöver den sötande effekten. De bidrar nämligen till att fylla ut samt till höjd viskositet (”tjockhet”), vilket påverkar hur maten uppfattas. Sötningskoncentrat har däremot enbart en sötningseffekt. Socker ger både smak och konsistens, vilket gör det till ett tekniskt sötningsmedel. Socker innehåller emellertid väldigt mycket kalorier. Exempel på HIS:er är stevia, aspartam, acesulfameK och sucralose. Till skillnad från stevia är de flesta av dessa artificiella.


Idag efterfrågar konsumenter mat- och dryckesprodukter med låga kalorihalter, men som samtidigt inte sötats med artificiella sötningsmedel. Dels beroende på den nuvarande fitness-trenden, men lågt kaloriintag har även visat sig höja livslängden. Det finns många studier inom området. Till exempel har det observerats att på den japanska ön Okinawa, som har världens högsta livslängd, äter människor aldrig nog för att bli fullt mätta. Ett flertal andra aspekter så som träning och socialt umgänge påverkar också livslängden, men just kalorifattigt kostintag har visat sig ha stor effekt även i andra studier, exempelvis på möss. 

I New Nutritions rapport 12 Key Trends in Food, Nutrition & Health 2014, en rapport som publicerats årligen sedan 1996, ges en överblick över de ledande långsiktiga trenderna inom mat, näring och hälsa. I rapporten för 2014 uppges den främsta tillväxttrenden vara naturliga funktionella alternativ. Sockerreduktion låg på åttonde plats. Stevia-marknaden gynnas starkt av båda dessa trender.

 
Fetma och diabetes en börda för sjukvårdssystemet

Närmare 400 miljoner människor globalt har typ-2 diabetes, och omkring 4,8 miljoner dör årligen från sjukdomen. Kostnaden för det globala sjukvårdssystemet beräknas uppgå till 470 BUSD, vilket motsvarar över 10% av de totala kostnaderna. 2020 uppskattas antalet drabbade ha stigit till 500 miljoner, och kostnaderna till 700 BUSD.

Den genomsnittliga dagliga konsumtionen av socker globalt är 17 teskedar, en ökning med 45% jämfört med 30 år sedan. American Heart Association rekommenderar ett dagligt intag på 6 teskedar för kvinnor, och 9 för män. Allra mest socker konsumeras i väst, och framförallt USA. Där är det genomsnittliga dagsintaget av socker 40 teskedar. Sverige är inte långt efter med sina 36 teskedar. Sockerkonsumtion är starkt korrelerat med diabetes och övervikt. I USA är exempelvis 34% av vuxna överviktiga, och 7,8% av befolkningen har diabetes. WHO (World Health Organization) har konstaterat att fetma bland vuxna har fördubblats globalt sedan 1980, och i USA har andelen överviktiga barn fyrfaldigats på 30 år. Fetma höjer exempelvis risken för hjärtsjukdomar och stroke, och varje år dör omkring 2,8 miljoner människor till följd av övervikt och fetma.


Samhällskostnaderna som uppstår till följd av vår tids höga sockerkonsumtion har lett till att en del länder överväger höjda skattesatser för socker (exempelvis läsk-skatt i USA). I mars 2014 gav dessutom WHO ut nya rekommendationer med budskapet att sockerkonsumtionen bör halveras. Uppmärksamheten som diabetes och fetma har givits de senaste åren har bidragit till ett uppsving för kalorifria sötningsmedel. Som nämndes på föregående sida är emellertid den viktigaste trenden i nuläget naturliga tillsatser, och då är stevia ett av få alternativ.

Bayn har lanserat ett 15-tal produkter

Stevia är kalorifritt och 300 – 400 gånger sötare än socker (extraktet, steviablad är 30 – 45 gånger sötare än socker), vilket gör att en betydligt mindre andel stevia behövs för att söta livsmedel. Detta resulterar i sin tur i att konsistens och smak förändras, vilket är var Bayn kommer in i bilden. Bayn är specialiserat på framtagning av formuleringar med stevia-baserade produkter för industriell framställning och volymförsäljning under varumärket EUREBA. Bolaget säljer bland annat stevia-blandningar utvecklade specifikt för slutkund. 

Idag har Bayn 15 varumärken lanserade med partners, exempelvis polska Zbysko (landets tredje största dryckesproducent), holländska Penotti och belgiska Mulder samt Limelco. Lanserade produkter är exempelvis strösocker, godis, choklad, minttabletter, drycker, glass, müsli, marmelad och öl. Bayn har även varit på kundbesök och lämnat offerter hos exempelvis Heinz, Leaf (Läkerol, Malaco och Ahlgrens Bilar), Stabburet (t.ex. Grandiosa och Fun Light), Fazer och Procordia (t.ex. Abba, Kalles och Risifrutti). Ett avtal med en aktör av denna storlek skulle innebära relativt höga intäkter för Bayn. Exempelvis används omkring 10 ton aspartam (artificiellt sötningsmedel) årligen för tillverkning av Fun Light. Detta skulle innebära cirka 10 miljoner kronor i intäkter om stevia användes istället.

I de kundkontakter som skett har Bayn fått bekräftat att bolagets produkter håller en mycket hög kvalité samt att prisbilden är konkurrenskraftig. Många av de kunder som Bayn för diskussioner med är dessutom intresserade av att teckna längre avtal. Ovan syns några av de kommentarer som Bayn erhållit rörande sina produkter.

Bayn har även tecknat en avsiktsförklaring med Dupont/Danisco för leverans av steviaextrakt till deras sötningssystem på global basis. Daniscos syfte med avtalet är att utveckla naturliga sötningsmedel i samarbete med en stevia-leverantör. Danisco är en global jätte på marknaden för livsmedelstillsatser, och var tidigare mest känt för sin sockerverksamhet (såldes till tyska Nordzucker under 2009). 2011 förvärvades Danisco av det amerikanska DuPont. DuPont är världsledande inom tillverkning av syntetiska material. Bolaget har bland annat utvecklat lycra, spandex, teflon, kevlar och nylon. 2013 omsatte DuPont 35,7 BUSD.

Affärsmodell

Bayn erhåller sin stevia från producenter i Kina, och äger inga egna stevia-odlingar. I nuläget har Bayn omkring fyra potentiella leverantörer av stevia. Bolaget har flertalet goda kontakter i Kina bland annat på grund av VD och grundare Lucy Dahlgren. Bayns kund är distributörer av livsmedelsingredienser. Bolaget har bland annat ett 5-års exklusivt avtal med det nederländska Barentz, vilket är Europas ledande distributör inom livsmedelsingredienser. Barentz har verksamhet i 28 europeiska länder och mer än 7 000 kunder. 2013 uppgick bolagets omsättning till omkring en miljard euro. Nyligen tecknade Bayn även ett distributionsavtal med R2Group avseende Norden. R2Group är ett danskt bolag verksamt inom livsmedel, läkemedel, kemikalier samt ytbeläggning. Bolaget omsatte 550 miljoner DKK under 2013, och ungefär två tredjedelar av omsättningen var relaterad till livsmedelssegmentet.


Citatet nedan kommer från Bayns samarbetspartner Barentz:

”Vårt fokus är kvalitet, service och innovation, vi vill erbjuda våra kunder den mest högkvalitativa stevia som finns att uppbringa i marknaden. EUREBA är en kvalitetsprodukt och Bayns team erbjuder oss även applikationssupport och är mycket innovativa i sin egen forskning inom nya applikationer för stevia. Alla dessa fördelar var mycket viktiga för oss vid valet av Bayn som stevialeverantör” – Geert Ingelbert, vice VD, Barentz Food Solutions

Produkterbjudande


Bayns produkter säljs under varumärket EUREBA, som i sin tur har tre underkategorier: EUREBA Basic, EUREBA Intense och EUREBA Functional. Basic består enbart av stevia-extrakt, medan Intense är en blandning av Reb A och kompletterande naturliga ingredienser. Kompletteringen gör slutprodukten fylligare samt smakrikare, och ger den korrekt konsistens. Som nämnt tidigare krävs en betydligt mindre mängd stevia än socker vilket gör att smak, konsistens och fyllighet förändras om socker ersätts med stevia rakt av. Den tredje underkategorin EUREBA Functional är en skräddarsydd lösning för slutkund. Inför avtal träffar Bayn producenten/slutkund tillsammans med sin distributör och tar fram en lösning för slutkundens varor.


Med hjälp av Bayn kan kunden minska det inte interna utvecklingsbehovet vilket i sin tur reducerar kostnad och risk. Det finns ingen stevialösning som fungerar för alla produkter inom mat och dryck, och samtidigt är smakupplevelsen den mest kritiska framgångsfaktorn för marknadsgenombrott. Detta innebär att steviaformuleringar måste anpassas för varje enskild produkt.

Mycket av Bayns innovation ligger i valet av råvaran, och volymen som bortgår vid sockerreduktion ersätts generellt sett med naturliga fiberhaltiga alternativ med lågt kaloriinnehåll. Bayn har inga patent, men har ett antal hemliga recept. Det är egentligen inget underligt med detta, och tillvägagångssättet kan exempelvis jämföras med Coca-Colas. Coca-Cola har inget patent på sitt Cola-recept men håller det extremt hemligt för omvärlden.

Konkurrenter

Det finns idag många leverantörer av stevia, men Bayn säljer till skillnad från de flesta av dessa en helhetslösning. Enligt Bayn självt anses bolaget ha i huvudsak två konkurrenter – Cargill samt PureCircle. Cargill är ett stort konglomerat där stevia enbart är en nisch-produkt. Purecircle är specialiserat på stevia, men är till skillnad från Bayn aktivt i alla steg av värdekedjan. Purecircle omsatte 34,9 miljoner USD under det första halvåret 2014, vilket motsvarade en tillväxt på 32%. Förlusten uppgick till 1,9 miljoner USD, jämfört med 6,9 miljoner USD under samma period föregående år. Bayns produkt är något billigare än Purecirlces samt Cargills, men medför samma grad av kundnytta. Bayns pris är högre än för rena leverantörer av stevia-extrakt, men bolagets affärsidé är som sagt att hjälpa kunden utveckla en fungerande smakprofil och inte att leverera bulkvara.
 

Konkurrenter utöver Purecircle och Cargill är exempelvis Ingredion samt svenska Granular.


Marknaden för steviaprodukter väntas hålla hög tillväxt kommande år

Stevia har ännu inte fått sitt stora genombrott, men redan idag har ett antal stora varumärken lanserat stevia-baserade produkter. Coca-Cola har lanserat Sprite Green, Odwalla Juice, Witamin Water och Cola Life. Pepsi Co har lanserat Sobe Lifewater, Pepsi True och Tropicana Juice. Bayn fokuserar på mindre och medelstora bolag, men att stora aktörer som Coca-cola och Pepsi lanserar produkter baserade på stevia bidrar till att skapa marknaden. Många större aktörer har dessutom produkter med stevia i pipeline. Exempelvis har Heinz utvecklat en ketchup sötad med stevia som ännu inte har lanserats.
 

Cola Life har drygt 30% lägre sockerhalt än vanlig cola, och drygt 30% mindre kalorier

Tillväxtområden för stevia är exempelvis drycker, sylt, godis, mejeriprodukter, bordssocker och juicer. Den främsta kategorin för stevia-produkter har hittills varit snacks, men många juicer och sötade drycker har även lanserats.


 
När stevia godkändes i Europa släpptes snabbt ett stort antal produkter baserade på sötningsmedlet. Majoriteten av dessa produkter var baserade på enbart stevia, och inte stevia-formuleringar. Som tidigare nämnt har produkter baserade på stevia utan utblandning relativt dålig eftersmak, och får dessutom förändrad konsistens jämfört med samma produkt baserad på socker. Detta har bidragit till att stevia fått en viss negativ publicitet i Europa. Redan 2011 var stevia-blandningar en trend i USA, och anses av många vara ett krav för att stevia ska slå igenom i Europa. Bayn arbetar med just stevia-blandningar i nära kontakt med kund vilket placerar bolaget i position för att rida på den pågående trenden.


 
Den ordentliga tillväxten i antalet nya produkter sötade med stevia tog fart 2012, efter
att stevia erhållit godkännande i Europa. Sedan 2009 har antalet nya produkter sötade
med stevia ökat med över 50% årligen. CAGR är 65% mellan 2011 och 2014

I nuläget är det kostnadsneutralt för producenter att välja mellan stevia och socker. En del länder överväger dessutom ytterligare skatter på socker på grund av dess samhällsskadliga effekter. Kemiska sötningsmedel är däremot billigare än både socker och stevia. I nuläget är marknaden för artificiella sötningsmedel omkring 3,5 gånger större än marknaden för naturliga sötningsmedel. Ledande på marknaden för artificiella sötningsmedel är aspartam (56%) och sucralose (23%). Marknaden för artificiella sötningsmedel är emellertid på nedgång. Mellan 2009 och 2013 minskade andelen aspartam-baserade produktlanseringar från 40% till 32%. Under samma period sjönk andelen acesulfameK-baserade produktlanseringar från 56% till 49%. Istället ökar antalet lanseringar sötsatta med stevia och munkfrukt.
 


Marknadsstorlek


Marknadsundersökningsbolaget Zenith International uppskattar att den globala stevia-marknaden kommer att uppgå till 4 670 ton under 2014, upp 14% jämfört med 2013. Värdet på marknaden uppskattas till 336 miljoner USD. Zenith räknar med att stevia-marknaden kommer att växa till 7 150 ton 2017, eller 578 miljoner USD. Detta motsvarar en CAGR på 20%. Andra marknadsundersökningsbolag har oftast högre eller liknande prognoser. Euromonitor uppskattar exempelvis att stevia-marknaden i USA kommer att uppgå till 597 ton under 2018, upp från 14,5 ton 2008. Detta motsvarar en CAGR på 45% 2008 - 2018. Under samma period väntas efterfrågan på det artificiella sötningsmedlet aspartam sjunka med en tredjedel.

Initialt kommer Bayns prioriterade marknader att vara England, Nederländerna, Tyskland, Frankrike, Polen och Skandinavien. Den största potentiella marknaden är USA, men bolagets expansion kommer att inledas i Europa. Både USA och Europa är starka tillväxtmarknader. Stevia godkändes emellertid i Europa först under Q4 2011, jämfört med 2008 i USA. 2011 stod Europa för enbart 4% av den globala stevia-marknaden (Frankrike, Finland och Tyskland hade tillåtit visa produkter innan EU-godkännande). 2012 hade andelen ökat till 25%. Mellan 2011 och slutet på 2013 lanserades 1200 stevia-produkter i Europa, och 700 av dessa under 2013. Allra högst andel av stevia-marknaden har Asien, med en andel på 50% under 2012. Exempelvis produceras 90% av all stevia i Kina på grund av stevias tidiga genomslag i Japan. Där har stevia används sedan 1970-talet och blivit ett av de vanligaste sötningsmedlen på marknaden.

Prognoser från Food Product Design 2013 visar att marknaden för naturliga sötningsmedel väntas växa från 1,2 miljarder euro till 8,2 miljarder euro 2017. Detta motsvarar ett närapå sjufaldigande av marknaden på fem år, eller en CAGR på 47%. Marknadsandelar väntas framförallt tas från artificiella sötningsmedel.Nyemission tillför bolaget 12,8 miljoner kronor

Bayn listades på First North under november i samband med en nyemission som tillförde bolag 12,8 miljoner kronor. I slutet på juni 2014 hade bolaget knappt 1,9 miljoner kronor i räntebärande skulder, vilket innebär att bolaget har en stabil finansiellt situation efter nyemissionen. Det nya kapitalet ska användas främst till en ökad produkt- och receptutveckling med förstärkt R&D-kapacitet, samt förstärkta marknadsinsatser på den nordiska marknaden. Kapitaltillskottet kommer även tillåta Bayn att öka antalet samarbetsprojekt tillsammans med kunder i Europa samt utöka och förstärka bolagets säljorganisation.


De senaste åren har Bayn utvecklat ett flertal recept baserade på bolagets stevia-lösning. Ett starkt fokus kommer att ligga på framtagandet av nya recept även framöver, men ett ökat fokus kommer att läggas på marknadsbearbetning.

Investment Case

Fetma och diabetes är två enorma samhällsproblem och socker kan generellt sett anses vara boven i dramat. Detta har bidragit till att sockerreducering är en av viktigaste trenderna på mat- och dryckesmarknaden i nuläget. Lågt kaloriintag har dessutom visat sig bidra till ökad livslängd. Den allra främsta trenden på marknaden är emellertid naturliga ingredienser. Artificiella sötningsmedel har använts länge, men dessa förknippas numer med cancer och neurologiska sjukdomar. Istället pågår jakten efter ett naturligt sötningsmedel som kan ersätta socker. Ännu kan inte stevia ersätta socker till 100%, men med hjälp av Bayn kan livsmedelsproducenter sänka kalori- och sockerinnehållet i sina produkter avsevärt. Forskningen går dessutom framåt. På sikt kommer socker att kunna ersättas i högre grad, men framförallt kommer stevia och naturliga sötningsmedel att ta marknadsandelar från artificiella sötningsmedel. Stevia anses av många vara det främsta naturliga alternativet.


Bayn uppskattar att det långsiktigt potentiella ordervärdet i samarbetspartnerns Barentz nuvarande kundportfölj uppgår till 280 miljoner euro. Detta är baserat på att alla artificiella sötningsmedel ersätts, samt att sockerandelen ersätts till 20%. I vissa fall har stora aktörer avvaktat med att lansera stevia-baserade alternativ eftersom dessa riskerar att kannibalisera på egna framgångsrika produkter. I nuläget uppfattar Bayn emellertid en ökning av antalet ordrar samt en volymökning i de offerter som skickas. Bayn har en enorm potential enbart i partnerns Barentz befintliga kundportfölj, men bolaget har dessutom ett distributionsavtal med det danska R2Group.

Bayn räknar med att kunna gå break-even 2015. Vi anser att denna prognos kan vara något aggressiv då Bayn historiskt sett har haft en bruttomarginal på 25%, och enbart omsatte 521 tkr under det första halvåret 2014. Om Bayn tecknar ett avtal med någon större aktör skulle bolaget emellertid i ett svep kunna gå från negativt till positivt resultat. Det tycks finnas någorlunda goda möjligheter för Bayn att teckna ett större avtal. Samtal har pågått med ett antal större aktörer och dessutom har en avsiktsförklaring tecknats med jättebolaget Danisco/DuPont. Bayn kan även höja sina leveranser avsevärt utan att behöva ta på sig en större kostnadskostym, vilket innebär att när tillväxten väl tar fart kommer nettointäkter snabbt att röra sig mot sista raden i resultaträkningen.


 
Det är ännu något tidigt att göra långsiktiga prognoser för Bayn. Bayn presterade en tillväxt på omkring 50% under det första halvåret 2014, men bolaget växer fortfarande från låga nivåer. Vi bedömer det som sannolikt att omsättning flerfaldigas under 2015, men vågar ännu inte räkna med att bolag kommer gå break-even. Detta är emellertid inte helt osannolikt med tanke på de kundkontakter som bolaget redan har.

Bayn erbjuder en möjlighet att investera i ett litet bolag som står väl positionerat på en tillväxtmarknad i startgroparna. Bolaget har sedan 2009 lyckats teckna ett antal meriterande och viktiga avtal, bland annat med livsmedelsjätten Barentz samt det danska R2Group. Bayn har även fått goda betyg från bolag som Heinz och Danisco/DuPont. Hela ledningen i Bayn har dessutom stora aktieinnehav, och bolagets största ägare är grundare och VD Lucy Dahlgren. I övrigt är samtliga anställda delägare i bolaget. Vi anser att bolaget är värt en spekulativ investering.
Sivers IMA, volymökning kommande kvartal

Sivers IMA, volymökning kommande kvartal 

Sivers IMAs serieproduktion till en av marknadens potentiellt största kunder fortlöper enligt plan, och produktionsvolymerna inom ramen för avtalet kommer att stiga kraftigt under kommande kvartal. Under 2014 har Sivers fortlöpande levererat sin produkt till kunden i fråga, och kunden har använt produkten för marknadslansering och test hos nätoperatörer. Under 2014 har Sivers fokus därför gradvis skiftat från forskning till produktion och försäljning. Som ett steg i detta rekryterade bolaget Robert Ekström som ny VD i augusti, och knöt Ingrid Engström till styrelsen i november. Robert Ekström har en gedigen erfarenhet från teknikbolag samt kommersialisering av tekniska produkter, och Ingrid Engström har bland annat innehaft VD-poster och höga befattningar inom teknologibolag som Telia, KnowIT och ComHem.


Millimetervågsprodukter har tidigare inte varit en kostnadseffektiv lösning för kommunikation, men Sivers IMA kan med egenutvecklad serieproduktionsteknik redan idag erbjuda högprestandaprodukter till låg kostnad. Marknaden för Sivers produkter väntas växa lavinartat de kommande åren, med förväntad tillväxt i antalet sålda enheter på i snitt 83 – 100% per år för utvalda produkttyper. Sivers IMA är en av marknadens ledande underleverantörer, och väljs kontinuerligt in som deltagare i de ledande EU-projekten på området. Vidare har bolaget som sagt redan erhållit en serieorder från en av marknadens större aktörer, och fler avtal kan följa under 2015. Ett fast avtal med någon av de fem största aktörerna på marknaden skulle medföra ett stort steg uppåt vad gäller omsättning och resultat, och förhoppningsvis kommer Sivers nuvarande serieproduktionsavtal att utvecklas till ett sådant. Baserat på detta antagande samt fortsatt positiv utveckling inom segmentet värderas Sivers enligt våra prognoser till P/E 8,3 och EV/EBITDA 4,2 för 2015.

Sammanfattning av verksamheten


Grunden till SIVERS IMA lades redan 1951 då Carl von Sivers grundade Sivers Lab AB. Bolaget var under lång tid en del av Philips men köptes sedan ut för att bli en oberoende aktör. Idag är Sivers IMA en ledande leverantör av systemkomponenter baserade på mikrovågsteknologi, med kunder över hela världen. Över 90% av bolagets försäljning sker till utlandet, och större delen till USA. Av försäljningen till USA sker en stor del till den amerikanska militären. Sivers IMA har bland annat långtgående samarbeten med flertalet leverantörer till den amerikanska militären, en kvalitetsstämpel med tanke på den standard som erfordras denna typ av produkter.

Totalt har Sivers IMA tre produktkategorier; signalkällor (signal sources), radarsensorer och millimetervågsprodukter (mm-wave products). Millimetervågsprodukter står idag för 40% av bolagets omsättning men väntas inom kort växa till att bli det dominerande affärsområdet. Inom millimetervågssegmentet producerar Sivers IMA så kallade converters, som i sin tur är en del av en radiolänk. Radiolänken är den slutprodukt som levereras till mobilnätsoperatörer. Sivers IMA har utvecklat produkter som lätt anpassas och integreras i kunders radiolänkar, och som dessutom kan tillverkas i hög skala.

Sammanfattning av marknaden


Sivers framtid ligger i huvudsak inom affärsområdet millimetervågsprodukter, vilket innebär att denna marknad blir mest relevant att utreda vid en analys av bolaget. Sivers är som bekant en tillverkare av converters, vilket är en radiolänkskomponent. Radiolänksenheter blir i sin tur delar av ett mobilnät. Slutkunden till radiolänkar och converters är bland annat mobilnätsjättar så som Ericsson, NEC, Alcatel-Lucent, Ceragon och Huawei. Det gör radiolänksmarknaden till en väldigt konsoliderad marknad där de 5 största aktörerna står för 50-70% av marknaden. Störst är Huawei och Ericsson som har en marknadsandel på 20-25% vardera. Dessa aktörer har finansiell styrka nog att sköta mycket av sin R&D och produkttillverkning in-house, vilket innebär att Sivers största konkurrenter även är deras största potentiella kunder. Sivers förhoppning är att någon eller flera av de större aktörerna integrerar bolagets produkt i sina egna slutprodukter istället för att utveckla egna millimetervågsprodukter. Utöver mobilnätsaktörer finns det en del i högre grad direkta konkurrenter till Sivers, exempelvis Bridgewave Communication, Filtronic plc, Infineon, Hittite och GigOptix.

Sivers millimetervågsconverterVäxande datatrafik ökar trycket på mobilnätet


I nuläget ökar antalet uppkopplade smartphones och läsplattor kraftigt, vilket i sin tur ökar belastningen på mobilnäten. Smartphones utnyttjas dessutom i allt högre grad till sociala nätverk samt att ladda upp bilder och videos. Den datatrafik som växer snabbast är således uppladdning av data, vilket kräver utbyggnad av det så kallade backhaul-nätet.

Förenklat kan ett kommunikationsnät delas in i tre delar – accessnätet (länken mellan mobiler och basstationer), backhaul-nätet (länkar mellan basstationer samt mellan basstationer och network controllers) samt transportnätet (nätet som transporterar över landet). Historiskt sett har nedladdningen av data varit 12 gånger större än uppladdningen, men idag ligger denna siffra kring ett. En strategi för att sänka trycket på så kallade makroceller som överför data över längre sträckor har varit att överföra en del av trafiken till small cells. Small cells är radiolänkar med lägre räckvidd och mindre storlek, vilket gör dem lämpliga för stadsmiljöer. Att en större del av datan distribueras till small cells har skapat en flaskhals i kommunikationen mellan small cells och makroceller, för vilket millimetervågslänkar troligtvis är den mest lovande lösningen.

Bild över ett mobilnät med backhaul utpekat


I Ericsson Mobility Report från november 2014 uppskattas mängden mobil datatrafik åttafaldigas mellan 2014 och 2020. Dessa prognoser korresponderar dessutom till en höjning under året som gått. Det är inte enbart Ericsson som förutspår en utveckling av denna kaliber. Cisco räknar med att antalet nätanslutna enheter kommer att dubblas mellan 2015 och 2020. I september annonserade Huawei att de räknar med att den genomsnittliga internetanvändaren kommer att konsumera 50 GB per månad under 2025, upp från 16 GB under 2013. Huawei förutspår vidare att den globalt producerade datamängden kommer att knappt 50-faldigas mellan 2013 och 2025 (3,8 zettabytes till 176 zettabytes), samt att den mobila datatrafiken mer än sjufaldigas.

                                                     Från Ericsson Mobility Report November 2014


Mobilnätsoperatörerna är medvetna om att backhaul-kapaciteten kommer att behöva höjas, och då är millimetervågsprodukter ett av de ekonomiskt mest tilltalande alternativen.

Historiskt har E- och V-bandet setts som ointressanta på grund av sin låga räckvidd, och när den första generationen produkter lanserades för 5-7 år sedan kostade de oftast två till fyra gånger så mycket som traditionella backhaul-system (11 – 38GHz). Det högre trycket på mobilnäten och teknisk utveckling har emellertid lett till att högre frekvenser blivit ett slagkraftigt alternativ. Räckvidden för E-bandslänkar har ökat kraftigt, samtidigt som priserna sjunkit. Undersökningar har visat att i genomsnitt 75% av tidigare radiolänkar kan ersättas med högfrekvens-länkar.

Utveckling och utsikter för mobil datatrafik 2014 från Ericsson Mobility Report November (löpande 12 månader från Q3):
•    Global mobil datatrafik ökade med 60%
•    Antalet mobilabonnemang ökar med 6%. Störst bidrag kommer från Indien, Kina, Indonesien, Ryssland och USA
•    Antalet smartphone-abonnemang ökar med 42%
•    Genomsnittliga datatrafiken för en smartphone-enhet ökade med 30%
•    Genomsnittliga datatrafiken per tablet ökade med 35%
•    Omkring 400 miljoner nya mobilabonnemang - Det totala antalet mobilabonnemang uppgår nu till 7,1 miljarder
•    2016 väntas antalet smartphone-abonnemang överstiga dito för vanliga telefoner
•    2020 väntas 90% av världens befolkning över 6 år ha en mobiltelefon
•    Ökningen i datamängd mellan 2019 och 2020 kommer att vara större än summan av all datamängd som genererats fram till och med slutet på 2013


Den höga tillväxten i mobil datatrafik drivs på två fronter – dels ökar det totala antalet mobila enheter (t.ex. antal smartphones +42% 2013), men framförallt ökar den genomsnittliga datatrafiken per enhet (+30% för smartphone-enheter 2014). Detta är bland annat en effekt av övergången till 4G (LTE. Använder 4G av förenklingsskäl). 2020 väntas 80% av mobila uppkopplingar i USA vara 4G-baserade, och 75% i västra Europa.

Idag är andelen knappt 40% respektive 10%. Ericsson uppskattar att 20% av världens befolkning hade tillgång till 4G-nät 2013, vilket väntas stiga till 70% under 2020. 2013 genererade en 4G-koppling 14,5 gånger så mycket datatrafik som en icke-4G-koppling. 4G stod för enbart 2,9% av de mobila uppkopplingarna men för 30% av den mobila datatrafiken. Konverteringen mot 4G förmodligen att vara som kraftigast inom M2Ms (machine-2-machine module). M2M är passiv kommunikation mellan maskiner. Globalt är nästan 80% av M2M-enheter GSM-kopplade, och de står för omkring 0,1% av den globala cellulära trafiken. Ericsson förväntar sig att antalet M2M-uppkopplingar kommer att växa med 250% fram till 2020, samtidigt som andelen M2M-enheter med GSM-koppling väntas sjunka till 25%.

Cisco räknar med att månatlig mobil datatrafik når 15,9 exabyte 2018, vilket är nästan elva gånger högre än i slutet på 2013.

Förväntad genomsnittlig tillväxt är därmed 61% per år. Högst tillväxt inom mobil datatrafik väntas Mellanöstern och Afrika ha (CAGR 70%), följt av Central- och Östeuropa (68%).

Asia Pacific väntas hålla en genomsnittlig tillväxttakt på 67%, vilket innebär att regionen tillsammans med Nordamerika kommer att stå för ungefär två tredjedelar av global mobil datatrafik 2018.

 

 

 

 

Tillväxten i mobil datatrafik drivs av det växande antalet mobila enheter så som tablets, smartphones och M2Ms (machine-2-machine module). En smartphone eller en tablet genererar i snitt 49 respektive 127 gånger så mycket mobil datatrafik som en vanlig telefon

Optisk fiber högst överföringskapacitet men också högst kostnad


Överföring av data mellan basstationer i backhaulnätet kan ske på tre sätt – trådbundet, via optisk fiber eller via radiolänk. Optisk fiber är det snabbaste sättet att överföra data på, men kräver att fysiska linjer dras mellan kontaktpunkterna. Finns existerande avloppsledningar eller dylikt är det relativt lätt att dra optiskt fiber, men fortfarande dyrt. Krävs det att nya ledningar dras blir det betydligt dyrare, inte bara till följd av det fysiska arbetet utan även på grund av tillstånds- och licenskrav. Trots att fiber är det bästa alternativet är mer än 60% av världens cellulära basstationer anslutna genom någon form av mikrovågssändare, vilket säger en del om svårigheten att dra fiber. Radiolänk är det enklaste och billigaste alternativet för utbyggnad av nät, men begränsningen har varit överföringskapaciteten i förhållande till kostnad. Högre frekvenser har en högre kapacitet men historiskt sett har millimetervågsprodukter varit för dyra för att vara ett gångbart alternativ. 

Teknikutveckling har lett till att millimetervågsprodukter blivit ett kommersiellt gångbart alternativ inom telekommunikation, och inom detta segment är Sivers en av de ledande aktörerna. Bolaget erbjuder millimetervågsprodukter inom både E-band (71-76/81-86 GHz) och V-band (60 Ghz). 

 

Som syns är behovet av att addera kapacitet som störst i urbana miljöer, där svårigheten att dra fiber är som högst


Där fiber kan läggas är det fortfarande det bästa alternativet men E-bandslänkar kommer förmodligen att användas:


•    Som sista kommunikationslänk mellan fiber och fastigheter dit fiber inte kan dras
•    I nät som måste etableras snabbt, för att på så vis undgå de långa ledtider som ofta följer tillståndsansökningar för fiberläggning
•    I Mobil & small cell-backhaul
•    Högkapacitets-kopplingar i delade nätverk mellan två eller flera operatörer

En nackdel med E-bandslänkar är att de inte kan hantera större fysiska svängningar och därför måste monteras någorlunda stabilt, så som på byggnader eller större stolpar. Detta bör emellertid inte vara något större problem, och dessutom kan exempelvis V-bandslänkar hantera större svängningar. I augusti 2013 ändrade US Federal Communications Commission dessutom sina regler rörande 60GHz-bandet (V-band), vilket kommer tillåta bredare användning av denna frekvensnivå inom bland annat backhaul. Kommissionen förklarade att förändringen kommer att "facilitate the use of this unlicensed spectrum as a backhaul alternative in densely populated areas where 4G and other wireless services are experiencing an ever-increasing need for additional spectrum.". Statliga organ brukar inte fatta liknande beslut utan påtryckningar från branschen, vilket indikerar att övergången mot millimetervågsprodukter inletts.

Marknadsstorlek

Uppskattningsvis utgör en converter 25% av värdet i en radiolänk. Den globala marknaden för radiolänkar uppskattas vara 1,2 miljoner enheter per år. Sivers IMA verkar emellertid på marknaden för högfrekvens-länkar, vilket idag utgör en väldigt liten del av den totala marknaden. Tillväxten är däremot betydligt högre. De närmaste åren väntas denna marknad växa med 61% årligen enligt Infonetics Research. Millimetervågsprodukter delas som sagt upp i två produktgrupper – radiolänkar för kommunikation inom E-bandet (71-76/81-86 GHz) och V-bandet (60 Ghz). Marknaden för E-bandslänkar växte med 168% under 2013, och marknaden för V-bandslänkar med 114%. Sivers säljer converters för både E- och V-bandet, och V-bandsprodukten har redan inkorporerats i slutprodukten hos en av marknadens största aktörer.


V-bandsconverters kommer i huvudsak att inkorporeras i så kallade HetNet-lösningar. HetNet står för Heterogeneous Network och är en fullt integrerad backhaul-enhet. Ett HetNet-system innehåller flera typer av radioteknologier och celltyper som arbetar integrerat. Sivers IMA förväntar sig kunna tillverka denna typ av produkt effektivt bland annat i och med egenutvecklad SiGe-chipteknik. Sivers egenutvecklade SiGe-teknik kommer att underlätta serieproduktion och därmed sänka tillverkningskostnaden. Tekniken kommer att vara inkorporerad i Sivers produkter från och med slutet på 2014. EJL Wireless Research förväntar sig att marknaden för V-bandsprodukter börjar ta fart under 2014-2015. I nuläget skeppas det ut någonstans mellan 3 000 och 6 000 E-bandslänkar i månaden. Enligt EJL Wireless Research väntas marknaden för E-bandslänkar nå 200 000 enheter 2015, med en fördubbling fram till 2017. Under 2013 växte försäljningen av E-bandslänkar med 168%.


Prognoserna beskriver marknaden för radiolänkar, men då varje radiolänk innehåller en converter är siffrorna direkt överförbara till marknaden för Sivers IMA

SLR (Sky Light Research) uppskattar att marknaden för millimetervågsprodukter har potential att passera 500 MUSD inom tre år. Infonetics uppskattar i en rapport från oktober i år att marknaden för millimetervågsprodukter kommer att växa till 755 MUSD 2017. Small cell-backhaul väntas enligt samma rapport vara det snabbast växande området inom millimetervågssegmentet, med en förväntad CAGR på 101% mellan 2013 och 2018. I nuläget är de ledande aktörerna på marknaden E-band Communications, NEC och Siklu. Marknaden förväntas emellertid bli mer konsoliderad på grund av större aktörers intåg på marknaden under 2014 och 2015. De större aktörernas intåg på marknaden kommer även att driva på tillväxten.


Maravedis räknar med att millimetervågsprodukter kommer att stå för 53% av metrocellsmarknaden mellan 2013 och 2018, och 2018 väntas marknaden för metroceller nå 4,7 BUSD. Metroceller är kompakta basstationer för mobil datatrafik i urban miljö.

Huvudsakliga skillnader gentemot makroceller är storlek och räckvidd. EJL Wireless Research spår att tillväxten inom millimetervågssegmentet kommer att inledas inom E-bandet, för att följas av en ännu kraftigare expansion inom V-bandet. Under H1 2014 stod E-bandsprodukter för 93% av omsättningen på marknaden för millimetervågsprodukter. Sivers relativt begränsade volymer inom E-bandssegmentet idag ska absolut inte ses som ett svaghetstecken för bolaget. Under 2013 uppskattades marknaden för E-bandsenheter till enbart 20 000 enheter, vilket i runda slänga motsvarar en marknad på 125 MSEK. Till skillnad från V-bandet är E-bandet licensierat vilket innebär en lägre konkurrens, men också ett lägre enhetsbehov. Ett högre enhetspris inom E-bandet minskar emellertid skillnaden i storlek mellan marknaderna mätt i reda pengar. Inom det olicensierade V-bandet räknar Sivers med att ta en mindre andel av marknaden till följd av den högre konkurrensen.


Axier Review

Kommentar kvartalsrapport Q3 2014


Sivers IMA redovisade en nettoomsättning på 13 499 tSEK de första tre kvartalen 2014, vilket motsvarar en tillväxt på knappt 50%. Bolagets totala omsättning uppgick till 20,2 miljoner kronor, vilket inkluderar 2,7 miljoner i aktiverat arbetet för egen räkning samt 4 miljoner i EU-bidrag. Nettoomsättningen sjönk något mellan Q2 och Q3, men båda kvartal visade en förbättring gentemot Q1. Sivers resultat efter skatt för det tredje kvartalet var -2,7 miljoner kronor (-3,1). Trots stark omsättningstillväxt visar Sivers fortfarande negativa resultat, vilket är en effekt av bolagets ökade utvecklingssatsningar. Både personalkostnader och övriga externa kostnader ökade med omkring 50% jämfört med samma period föregående år.


Den stigande trenden vad gäller Sivers omsättning kommer sannolikt att fortsätta under kommande kvartal i och med att beställningarna från Sivers serieproduktionskund väntas stiga kontinuerligt framöver. Leveranser av Sivers produkt har skett fortlöpande under året, och Sivers kund har sedan använt produkterna till marknadsintroducering och provinstallation hos operatörer. Sivers följer en 12-månadersprognos från sin kund, och bedömningen är fortfarande att volymerna inom ramen för avtalet kommer att stiga mot slutet av 2014 samt under 2015.

I takt med att fokus skiftats mot millimetervågssegmentet har Sivers tvingats lägga ett mindre fokus på historiskt viktigare segment som radar och signalkällor. Det har medfört att intäkter har tappats inom dessa segment, samtidigt som investerings- och utvecklingstakten hållits på en jämn nivå. Effekten illustreras i diagrammet nedan. Det försämrade resultatet de senaste åren har varit ett nödvändigt ont för att förbereda bolaget inför det teknologiskifte som nu inletts. Med siffrorna för de tre första kvartalen 2014 i hand kan vi se att kostnadsbasen har stigit mellan 2013 och 2014, men vi kan även se att den negativa omsättningstrenden tycks ha vänt.


Ny VD och styrelseledamot med fokus på försäljning


I augusti meddelade Sivers IMA att bolagets befintlige VD Olle Westblom kommer att ersättas till förmån för Robert Ekström. Robert Ekström har en större erfarenhet inom försäljning och produktion vilket kommer att krävas i den nya fas Sivers inlett. Robert Ekström har under de senaste 14 åren varit verksam i företag där han i ledande befattning hjälpt teknikföretag att kapitalisera på deras tekniska kunnande. I samband med att Ekström tillträdde sin tjänst köpte han 1 000 000 teckningsoptioner till marknadspris. Sivers tidigare VD Olle Westblom kommer att stanna kvar i bolaget, men kommer framöver att lägga fokus enbart på produktionssidan. Bytet av VD är förmodligen ett bra strategiskt val med tanke på att Sivers teknik och forskning nu bekräftats som branschledande. Fokus bör därmed ligga på att snabbt få ut den på marknaden.


”Det internationella intresset för våra produkter gör att Sivers IMA nu behöver tillföra kompetens på affärssidan samt också inom produktion. Vi är därför mycket glada över att kunna knyta till oss Robert som många gånger i andra bolag framgångsrikt gjort den resa som vi står inför.” - Björn Norrbom, styrelseordförande Sivers IMA

I november meddelade Sivers att Ingrid Engström gjorts till styrelseledamot som ett led i bolagets ökade fokus på försäljning och marknadsföring. Ingrid Engström är VD på IFL (utbildningsprogram inom ledarskaps- och affärsutveckling, ekonomi och finans) vid Handelshögskolan i Stockholm. Hon har tidigare haft VD-poster och andra ledande befattningar i teknologibolag som Telia, KnowIT, ComHem och Digital Equipment. Hon har även varit VD på kommunikationsbyrån Springtime samt vice VD på SEB. Engström har mycket relevant erfarenhet som Sivers kan dra nytta av, och det är utan tvekan meriterande för Sivers att hon hyser stark tilltro till bolagets tillväxtmöjligheter.


”Det ska bli mycket kul att hjälpa till att ledsaga detta bolag mot lönsam tillväxt. Det finns spännande små teknologibolag i Sverige och Sivers IMA tillhör definitivt den kategorin. Med gemensam kraft tror jag vi har stora möjligheter att bygga ett nytt framgångsrikt svenskt teknologibolag som kan mäta sig med de stora internationella bolagen. Jag ser fram emot en spännande resa med Sivers IMA”-Engström


Kontinuerliga ordrar även utanför millimetervågssegmentet

Majoriteten av Sivers omsättning kommer fortfarande från segmenten Signalkällor och Radarsensorer, och bolaget levererar kontinuerligt stora ordrar inom dessa segment. Dessutom meddelade Sivers nyligen att de ser stora tillväxtmöjligheter inom Radar-segmentet, och kommer att höja utvecklingsinsatserna inom området. Utvecklingen av en ny produktportfölj har inletts och lanseringen av nya produkter kommer att ske under kommande kvartal.


Sivers har i nuläget ett hundratal kunder, och nya tillkommer ständigt. I mars tecknade Sivers ett ramavtal med en italiensk tillverkare av säkerhetsprodukter för tågtrafik. Under det tredje kvartalet har följorders erhållits inom ramen för avtalet. Kunden ingår i en stor amerikansk börsnoterad koncern belägen i amerikanska Mellanvästern. Ordern avser Sivers 77GHz radarsensor som kommer att integreras i ett system för övervakning av järnvägsövergångar. Det intressanta är att ordern kombinerar Sivers radar- och millimetervågsteknik.

I februari tecknade Sivers IMA ett letter of intent med ett amerikanskt företag som producerar och säljer höghastighetsmodem. Avsikten var att integrera de båda företagens produkter för att skapa en mer komplett produkt. Samarbetet kommer att leda till en reducering av utvecklingstid och -kostnad för radiolänksenheter inom millimetervågssegmentet för Sivers IMAs kunder. Avtalet är en del av Sivers IMAs strategi att samarbeta med leverantörer av viktiga delblock i radiolänkenheter inom millimetervågssegmentet. Att teckna ett LOI med en större modemtillverkare är därför ett viktigt steg. Vid ett antal kundbesök som Sivers IMA genomfört tillsammans med Trebax AB har bolaget dessutom rekommenderats att kontakta just modemtillverkaren i fråga. I början på maj tecknade Sivers ett avtal med en leverantör av antenner för produkter inom millimetervågssegmentet, vilket återigen är ett led i strategin att teckna avtal med leverantörer av viktiga delblock i radiolänkar.

I augusti erhöll Sivers en order värd 2,7 miljoner SEK från en av Europas största industrikoncerner, avseende leverans av VCOer (Voltage Controlled Oscillators) som byggs in i kundens slutprodukt. Ordern erhölls under ett befintligt ramavtal som löper fram till 2017 med option om två års förlängning. I september erhöll Sivers ytterligare en order avseende bolagets VCOer. Denna gång från ett amerikanskt testutrustningsföretag. Orderns värde uppgick till 1,5 MSEK. Det är positivt att Sivers löpande erhåller större ordrar som dessa. Det skapar en stadig grund att växa ifrån, både för det löpande serieproduktionsavtalet och kommande storordrar. Det får ur denna aspekt anses intressant att Sivers nye VD uttryckt potential för bolaget affärsområde radarsensorer, och inte bara för millimetervågssegmentet. En del av kapitalet från Sivers senaste nyemission kommer att användas för satsningar inom radarsegmentet.

Nyemission övertecknad

I september genomförde Sivers en nyemission som tillförde bolaget 22 miljoner kronor före emissionskostnader. Emissionskostnaderna har tidigare uppskattats bli 1,8 miljoner kronor, men beräknades bli något lägre vid teckningsperiodens utgång. Emissionen tecknades till 108%, och Sivers valde därför att utnyttja övertilldelningsoptionen som stipulerats i emissionsdokumentet.


I augusti erhöll Sivers ett lån på 3,5 miljoner SEK från ALMI Företagspartner. Tillsammans med den avslutade nyemissionen bör detta lån kunna ta Sivers IMA till lönsamhet. Stigande volymer inom ramen för serieproduktionsavtalet kommer att kräva ökat rörelsekapital under det närmsta året, men någon gång under första halvan på 2015 bör Sivers IMA nå lönsamhet. Med kapitalet från nyemissionen och lånet kommer Sivers att bygga kapacitet för volymproduktion med flera kunder samt förstärka sälj- och marknadsföringsinsatserna. Innan den senaste nyemissionen uppskattades bolagets rörelsekapital vara tillräckligt för att driva verksamheten i 12 månader framåt. Kapitalet från nyemissionen kommer därmed att användas i expansivt syfte.

Trebax effektivt integrerat i Sivers

I december 2013 slutfördes genom en extra bolagsstämma ett samgående mellan Trebax AB  och Sivers IMA Holding AB. Under 2014 har Trebax effektivt integrerats i Sivers IMA. Precis som Sivers står Trefyr redo att kapitalisera på de kommande årens marknadstillväxt inom millimetervågssegmentet och det uppstår dessutom en del synergier Sivers och Trebax emellan. I början på 2014 meddelade en av Trefyr kunder som använder bolaget som konsultpartner inom konstruktion och utveckling att man har ett ökat behov av resurser. Kunden har därför tecknat ett längre avtal med Trebax avseende fler konsulter, vilket medfört att Trebax tvingats göra nyrekryteringar.

 

Fusionen med Trebax för Sivers ett halvt steg upp i värdekedjan - Trebax är en integratör av bland annat radiolänkssystem vilket gör att de till viss del har samma kundbas som Sivers IMA. I figuren har vi använt ITT som exempel på en systemleverantör. I denna kategori kvalar även bolag som Huawei och Ericsson in, men aktörer av denna storlek har oftast resurser nog att utveckla sina egna system. Trebaxs huvudsakliga kunder är därför generellt sett mindre än marknadsledarna.


Sivers har länge haft ett tätt samarbete med Trebax , och under 2013 inleddes samtal om att fusionera de två aktörerna. Sammanslagningen tillförde Sivers ny kompetens inom millimetervågssegmentet och möjliggör bland annat korsförsäljning. Trebax arbetar i första hand med millimetervågsteknik för framtagning av radiolänkar, med kunnande inom systemteknik, test & verifiering, certifiering och produktionsberedning. Vad det innebär rent praktiskt är att Trebax hjälper större aktörer att sätta samman system för bland annat millimetervågskommunikation. Sivers IMA levererar komponenter till sådana system. Trebax  huvudsakliga kunder är de företag som är snäppet mindre än marknadens allra största aktörer. De största aktörerna på marknaden för radiolänkar är som bekant Ericsson, Huawei osv. Dessa aktörer har i regel resurser nog att utveckla egna system och har därför inte ett lika uttalat behov av Trebaxs tjänster.

Den främsta synergieffekten som uppstår genom Sivers fusion med Trebax är möjligheten till korsförsäljning mellan de båda företagens kunder. Idag har de två bolagen till viss del samma kunder, men många kunder erbjuds nu ett bredare produktutbud. Som vi nämnde tidigare tar Trebax ofta fram hela system till sin slutkund. Dessa system kan i sin tur innehålla produkter från Sivers. Utöver potentiell korsförsäljning kommer administrativt arbete att kunna samordnas, och kostnader för ledning och styrelse att skäras ned. Precis som Sivers har Trebax sin verksamhet i Göteborg. Staden är en av millimetervågsprodukternas högborgar, och förvärvet stärkte Sivers IMAs närvaro i regionen ytterligare.


Fortsätter att inkluderas i EU-finansierade projekt inom millimetervågssegmentet


I februari meddelade Sivers att de efter uppvaktning från Nokia Solutions and Networks blivit inbjudna att delta i ytterligare ett EU-finansierat forskningsprojekt. Förutom NSN deltar bland andra Telecom Italia, Orange, Intel Mobile Communications, STMicroelectronics och ett antal forskningsinstitut. Målet med projektet är att demonstrera lösningar för såväl backhaul som access på millimetervåg-våg, vilket är en ny teori för så kallade small cells. Sivers IMAs V- och E-bandsconverters ska anpassas och användas inom projektet.

Projektet samfinansieras genom EU:s sjunde ramprogram, precis de flesta andra av Sivers aktuella forskningsprojekt. I nuläget deltar Sivers IMA i sex EU-finansierade studier inom millimetervågssegmentet. Uppskattningsvis erhåller dessa sex projekt totala bidrag på uppemot 210 MSEK. Sivers bidrag inom ramen för dessa projekt ligger i runda slängar på 17 MSEK. Det är stora summor som spenderas på forskning inom millimetervågssegmentet just nu, och att Sivers kontinuerligt väljs in i de stora europeiska studierna är en otrolig merit. Många av projekten innehåller några av de största aktörerna inom området, och i synnerhet potentiella kunder till Sivers IMA. Exempel på Sivers partners inom projekten är Alcatel-Lucent, Nokia Solutions Network Oy, STMicroelectronics, Intel Mobile Communications Gmbh, Orange SA.

Inom ramen för projektet som Sivers inkluderades i under februari ska bolaget anpassa sina converters för small cells. Small cells har potential att utgöra en stor marknad på sikt, så att vara med i ett tidigt stadie tillsammans med några av branschens största och ledande aktörer kan ha ett stort ekonomiskt värde på längre sikt. Att NSN självt lobbat för att Sivers ska vara en del av projektet betyder utifrån tidigare logik ännu mer. Som nämndes längre upp väntas small cell-backhaul vara det snabbast växande segmentet på millimetervågsmarknaden. Under den stora Barcelonamässan Mobile World Congress som Sivers deltog på i februari var det största samtalsämnet dessutom small cells samt hur strukturen kring dessa ska lösas, vilket innebär att projektet ligger rätt i tiden. I och med att EU-projekten drivs av ett flertal parter och genom offentlig finansiering kan ingen part erhålla exklusivitet, men Sivers deltagande i projekten har ett flertal fördelar. Bland annat byggs samarbeten upp med några av marknadens största och ledande aktörer inom kommande tillväxtsegment. Projekten möjliggör även för Sivers att testa nuvarande produkter mot samma aktörer.


Flera av marknadens största aktörer utvärderar Sivers produkter

De senaste åren har Sivers erhållit prototypbeställningar från tre av de fem potentiellt största kunderna på marknaden för bolagets millimetervågsprodukter. Det medförde ett flertal år av tester och utvärderingar från kundernas sida för att undersöka produkternas lämplighet. Sivers har uppskattat att tester för en så kallad in-design, där Sivers komponenter blir en integrerad del av slutkundens produkt, tar ca 12-18 månader. Baserat på när Sivers erhöll de första prototypordrarna och angiven tidsram gick bolaget in i en ny fas kring halvårsskiftet 2013. Det var även kring denna tid som ordrar inom millimetervågssegmentet började dugga tätare. I oktober 2013 fick Sivers den första serieordern inom millimetervågssegmentet, och startade därmed ett nytt kapitel i bolagets historia som kommer att leda till högre och mer kontinuerliga intäkter. Fasindelningen i diagrammet nedanför är naturligtvis inte exakt och Sivers kommer att få fler prototyp- såväl som uppföljningsorders, men från och med 2014 serieproducerar bolaget sina millimetervågsprodukter.


Serieproduktion innebär kommersialisering av Sivers millimetervågsprodukter, men serieordern som bolaget erhöll i oktober är enbart ett första steg. Som bekant har Sivers erhållit prototypbeställningar från tre av de fem potentiellt största kunderna på marknaden. Sannolikt kommer åtminstone en av de större aktörerna att välja Sivers IMA som underleverantör, vilket kan komma att innebära hundratals miljoner i intäkter från och med 2015 - 2016. Diagrammet på nästa sida kommer från en av Sivers företagspresentationer och visar bolagets potentiella kunder. De företag vars staplar Sivers valt att blåmarkera är de som Sivers bedömer har ett högre fokus på att leverera nät/system och lägre fokus på teknik/produkt. De blåmarkerade har därmed ett högre intresse för att köpa millimetervågsteknologi utifrån. Något som diagrammet visar tydligt är hur hårt kontrollerad marknaden är av ett fåtal aktörer, och hur viktigt det är för Sivers att vinna någon av de större som kund. Ericsson testar som bekant redan bolagets produkter, och en kvalificerad gissning är att även Huawei och Alcatel-Lucent (ALU) gör det.

Prognoser 2014 - 2017


Prognoserna för 2014 och framåt sänks marginellt. Volymerna inom ramen för Sivers nuvarande serieproduktionsavtal har uppgetts öka mot slutet av 2014. I rapporten för Q3 syntes en viss effekt av detta, men volymerna var fortfarande relativt begränsade. Volymerna lär sannolikt stiga kraftigt under 2015, vilket är i linje med den löpande volymprognos som Sivers erhåller från kunden. Våra prognoser bygger fortsatt på att Sivers befintliga serieproduktionsavtal utvecklas som väntat.

De fallande bruttomarginalerna är en effekt av ökad konkurrens och anpassning till serieproduktion. Sivers affärsområden Signalkällor och radarsensorer kommer att behålla en bruttomarginal kring 75 - 80% även framöver.


Enligt våra prognoser värderas Sivers IMA nu till ett P/E-tal på 8,3 och EV/EBITDA på 4,2 för 2015. Det är högre än tidigare, men fortfarande en låg värdering för ett företag med så pass hög förväntad tillväxt. Även P/S-talet är relativt lågt för ett bolag med liknande bruttomarginaler och tillväxt.


En viss risk ska emellertid läggas vid prognoserna då varken vi eller Sivers vet hur volymerna kommer att utvecklas inom ramen för det nuvarande serieproduktionsavtalet, eller hur tillkommande avtal kommer att utformas. Vi bedömer sannolikheten för att Sivers ska väljas som underleverantör till en av de större kunderna på marknaden som hög, men skulle Sivers serieorder inte utveckla sig som förväntat finns det risk för viss fallhöjd i aktiekursen. Naturligtvis kommer det att finnas en marknad för millimetervågsprodukter även utanför de fem stora aktörerna, men denna kommer inte att kunna bjuda på samma lavinartade tillväxt som förväntas av Sivers i nuläget.

Fortlöper Sivers serieproduktion som väntat, och Sivers E-bandsconverters blir föremål för en in-design hos någon av de större aktörerna ger en kassaflödesanalys bolaget fortfarande ett motiverat värde på flera gånger dagens börsvärde. På kort sikt ger multipelanalys emellertid en mer trovärdig bild då de större vinsterna ligger en bit i framtiden. Svagheten med en DCF-analys i det här läget är att det ligger mycket osäkerhet i den framtida tillväxten.

Axiers bedömning


2014 har givit indikationer på att skiftet mot millimetervågsteknik har inletts. Statliga organ genomför reformer för underlättat bruk av högre vågband, mobilnätsjättarna genomför satsningar på millimetervågsprodukter och aktiviteten stiger bland marknadens mindre aktörer. Till exempel erhöll Sivers konkurrent GigOptix en större order i april. Ordern avser GigOptix E-bandsprodukter och hade ett värde av 1,5 MUSD eller cirka 10 miljoner kronor. Det är nästan i nivå med de 1,7 MUSD som hela GigOptix trådlösa produktlinje omsatte under 2013. Sivers producerar som bekant under ett pågående serieproduktionsavtal, men sannolikheten är relativt hög att bolaget tecknar ytterligare avtal under 2015.  De flesta aktörer på marknaden är eniga om att tillväxten för millimetervågssegmentet kommer att tillta. Enligt siffrorna som delgivits i vår marknadsbeskrivning väntas antalet sålda E-bandslänkar växa med i snitt 100% mellan 2014 och 2017. V-bandet väntas ha en liknande tillväxt.

Den växande datamängden som skickas inom mobilnäten är en av de största utmaningarna för de stora nätoperatörerna, och vår uppfattning är att Sivers erbjuder en av de bästa lösningarna till detta problem. Med hög sannolikhet kommer Sivers att bli underleverantör till minst en av de större aktörerna på marknaden. En kvalificerad gissning är att det i slutändan blir Ericsson som väljer att integrera Sivers produkter i sina egna system. Ericsson har testat Sivers produkter under en längre tid, och Sivers har på många plan redan en nära kontakt med Ericsson. Bland annat har många av nyckelpersonerna på Sivers ett förflutet på Ericsson.

Den potentiella marknaden för Sivers produkter kontrolleras till stor del av 4-5 aktörer. Dessa aktörer kommer förmodligen att avgöra hur strukturen för denna marknad kommer att se ut inom det närmsta året. Antingen väljer de att utveckla egna millimetervågsprodukter, eller så binder de upp en underleverantör med redan välutvecklad teknik. När de större aktörerna fattat sina beslut kommer förutsättningarna för marknaden att vara förutbestämda för en lång tid framöver. Det är alltså ett relativt kort tidsfönster som kommer att avgöra större delen av marknadens framtid. I nuläget ligger Sivers teknik i framkant, och väljer någon av de större spelarna att köpa millimetervågstekniken utifrån är Sivers förmodligen ett ganska sannolikt val. Sivers produkterbjudande fortsätter dessutom att förbättras. Dels genom fusionen med Trefyr, men även genom de avtal bolaget annonserat med leverantörer av viktiga delblock i radiolänkar. Avtalen med en modemtillverkare och antennleverantören GapWaves kommer tillåta Sivers att sänka sina kunders utvecklingskostnad för de egna systemen, vilket gör produkterbjudandet ännu attraktivare.

Sivers nya VD Robert Ekström har även uttryckt stora förväntningar på radarsegmentet och inlett en utvecklingssatsning rörande radarprodukter. Nya radarprodukter kommer att lanseras under kommande kvartal, och det ska bli intressant att se vilken potential de nya produktlinjerna har. Mycket händer i Sivers i nuläget, och kommande kvartal kommer med allra högsta sannolikhet att bli spännande för investerare i bolaget.


*Axier Equities har av styrelsen i Sivers IMA anlitats för att underlätta kommunikationen med svenska kapitalplacerare och nyhetsmedier. En av de uppgifter som Axier Equities har är att vara styrelsen behjälplig att kommunicera nyheter och rapporter till placerarkollektivet, bland annat i form av denna analys.

  
 

 

 

 Oupptäckt smålänning reda att lyfta

Sedan noteringen för ett år sedan har kemikoncernen North Chemicals aktiekurs dalat. Detta trots att bolaget visat upp en positiv utveckling. Marknadens värdering speglar inte de möjligheter som finns i bolaget på lång sikt.
 
North Chemical är en kemteknisk koncern med inriktning mot rengöringsmedel och underhållsprodukter. Aktien listades på First North i slutet av 2013. Kursen har fallit från 6 kronor till drygt 4 kronor. North Chemicals börsvärde är av en sådan storlek att bolaget slåss om uppmärksamheten med bolag som vid en första anblick kan ha en högre spänningsfaktor men också en betydligt högre risk. Skillnaden är att North Chemical omsätter en bra bit över 100 MSEK per år medan många bolag med börsvärde i samma storleksordning (runt 50 MSEK) ofta har ingen eller låg försäljning.
 
Rotar man lite djupare i siffrorna och verksamheten hittar man spänningsfaktorn. Det kommer att hända mycket under de närmaste två åren som med all säkerhet kommer att få investerarna att uppmärksamma och uppvärdera aktien. Bolaget gör stora avskrivningar som sänker vinsten per aktie mer än nödvändigt. Det är bra skattemässigt men inte optimalt för aktiekursen i ett kortsiktigt perspektiv. Samtidigt är det en bra möjlighet för vakna investerare med lite tålamod.
 
Det har hänt mycket positivt under året. North Chemical har lagt grunden för organisk tillväxt via en ny spännande produkt, Air1 - AdBlue. Genom sammanslagning av två fabriker och några andra åtgärder arbetar man med att höja lönsamheten. Det är två pusselbitar av tre som håller på att falla på plats. Den tredje är förvärv och vi kan förvänta oss nyheter på den fronten under nästa år.
 
Just nu handlas aktien till drygt 4 kronor. Vinsten per aktie bör i år bli marginellt negativ. Under 2016 börjar bitarna falla på plats. Då bör vinsten per aktie vara över en krona. Samtidigt lär det inte dröja fram till dess innan aktien uppvärderas då marknaden alltid ligger före. Därför gör man klokt i att börja positionera sig för uppvärderingen redan nu. Köp North Chemical.

Detta är en sammanfattning av vår bolaganalys. Läs den fullständiga analysen av North Chemical här.


Teknisk Analys
Namn+/-Senast
Dax186.69731
HangSeng246.222832
Guld18.11682
OMX Stockholm 3022.71428
S&P 50040.32013
OMXS 30
Vårt unika koncept
Medlemskap på Axier.se innebär inte att man tvingas binda sig till prenumerationsavgifter! Som enda leverantör på marknaden av teknisk analys erbjuder vi idag förutom prenumeration även Pay-Per-View och Kontantkort.

Axier.se erbjuder teknisk analys, statistisk analys och insider analys i de mest omsatta och mest spännande aktierna på börsen. När du vill investera finns det alltid en teknisk analys, högst nåra dagar gammal och har det hänt något speciellt bevakar vi aktien extra noga.
Blir kund idag!